Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 16.6.2010

Dátum: 25.06.2010
Na stiahnutie: z_pisnica_oz_16.6.2010.doc (0 kb)

Obecný úrad   913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 16.6. 2010

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan

                Poslanci:  Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Viera Malíková, Pavol Baďura

Za overovateľov zápisnice určil Ing. Miroslava Mikulu, Ing. Jána Plesnivého.

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú.

 

Program:

    1.Otvorenie

    2. Správa audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2009       

    3. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2009

    4. Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2009

    5. VZN č. 2/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce

    6. Financovanie II. časti územnoplánovacej dokumentácie v Hornom políčku

    7. Záver

       

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Správa audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2009

     Správu licencovaného audítora Ing. Miroslava Rojku predniesol starosta obce. Názor audítora: „Podľa môjho názoru účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Adamovské Kochanovce k 31. decembru 2009 a výsledky jej hospodárenia v súlade so Zákonom o účtovníctve".  

Uznesenie č.  34/2010  k správe audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2009.

OZ berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2009.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Ing. Miroslav  Mikula, Jana Vidová, Ing. Ján Plesnivý 

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

 

3. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2009

     Správu predniesol hlavný kontrolór obce.

Uznesenie č. 35/2010 k správe hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2009.

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2009.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý, Jana Vidová

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

 

4. Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2009

     Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu  obce predniesla účtovníčka obecného úradu pani Emília Križková. Schodok rozpočtu za minulý rok je vyčíslený investíciami do pozemkov, ktoré obec kúpila.

Uznesenie č. 36/2010 k záverečnému účtu a hodnoteniu programového rozpočtu obce za rok 2009.

a) OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie obce Adamovské Kochanovce za rok 2009 bez výhrad.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová, Ing. Ján Plesnivý 

                    proti: 0 

                    zdržali sa: 0

b) OZ schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške 56 092,88 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z návratných zdrojov financovania.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová, Ing. Ján Plesnivý 

                    proti: 0 

                    zdržali sa: 0

 

5. VZN č. 2/2010,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obceAdamovské Kochanovce

VZN č. 2/2009 treba doplniť v priestupkovej časti z dôvodu novelizácie zákona.

Pripomienky:

Ing. Ján Plesnivý - pokiaľ sa VZN obce príjme, treba dbať aj na jeho dodržiavanie. Po obci sa pohybuje veľa psov.

Uznesenie č. 37/2010  k VZN č. 2/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce.

OZ schvaľuje VZN č. 2/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

6. Financovanie II. časti územnoplánovacej dokumentácie v Hornom políčku.

    Dňa 7. 6. 2010 sa uskutočnilo stretnutie vlastníkov pôdy II. časti územia v Hornom políčku. Vlastníci majú záujem o doriešenie územia pokiaľ obec zafinancuje územno-plánovaciu dokumentáciu. Ponuka za vypracovanie II. časti projektovej dokumentácie v Hornom políčku je od spoločnosti ZASI vo výške 1 428 € s DPH, od spoločnosti AVG Design vo výške 2 000 € s DPH. Možnosti realizácie financovania sú nasledovné: 1. investor by bola obec, 2. investorom bude spoločenstvo vlastníkov podľa výmery územia, 3. investormi budú vlastníci. Starosta zdôraznil, že optimálnym riešením by bolo vytvorenie spoločenstva a vyzval poslancov aby sa k danému návrhu vyjadrili.

Pripomienky:

- Ing. Ján Plesnivý - súhlasí, aby vypracovanie II. časti projektovej dokumentácie v Hornom políčku financovala obec. Cena od spol. ZASI vo výške 1 428 € je vysoká. Spoločnosť ZASI viackrát spracovala ÚPD pre celé územie Horného políčka,

- Ing. Miroslav Mikula - vzhľadom k tomu, že spol. ZASI už v minulosti spracovala pre ÚPD celé územie Horného políčka v rámci predchádzajúcich návrhov a variantných riešení zástavby, jej náklady na dopracovanie II. časti budú minimálne. Cena 1 428 € je neprimerane vysoká.

Uznesenie č. 38/2010 k financovaniu  II. časti územnoplánovacej dokumentácie v Hornom políčku.

OZ schvaľuje financovanie  II. časti územnoplánovacej dokumentácie v Hornom políčku s názvom „Bytová zástavba a technická infraštruktúra II. časť" z prostriedkov obce.

Hlasovanie:  za: Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                   proti:  Alexander Láslop,

                   zdržali sa:  Bc. Eva Apolenová

 

7. Záver

    Po vyčerpaní programu starosta obce Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová              ..........................................

 

Overovatelia:   Ing. Miroslav Mikula   ..........................................

 

                         Ing. Ján Plesnivý           ..........................................         

 

               

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                starosta obce