Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 21.3.2011

Dátum: 29.03.2011
Na stiahnutie: zapisnica_oz_21.3.2011.doc (0 kb)

Obecný úrad    913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 21. 3. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan.

                Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                Hlavný kontrolór obce:  nezvolený

Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Miroslav Mikula, Mgr. Eva Bučková

Písaním zápisnice poveril:  Vieru Malíkovú

 

Program:

 

             1.Otvorenie

             2. Prejednanie ponúk projektových prác

             3. Prejednanie využitia budovy Sýpky

             4. Preberacie konanie k železničnému podchodu

             5. Záver

   

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina  poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 Na zasadnutie sa dostavilla Mgr. Marta Božková

 

2. Prejednanie ponúk projektových prác

     Pre 2. fázu územného rozhodnutia v Hornom Políčku obec potrebuje zakúpiť projektovú dokumentáciu na výstavbu dvoch bytových domov. Obec pripravila cenový prieskum trhu a oslovila známe projektové spoločnosti v okolí. Predmetom projektovej dokumentácie je zahrnutá cena projektu pre územné konanie, cena projektu pre stavebné povolenie a cena realizačného projektu. V danom termíne prišlo na obce 6 ponúk s riadne splnenými požiadavkami. 

Uznesenie č. 24/2011 k ponukám na projektové práce.

OZ odporúča starostovi obce zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva za účasti predstaviteľov 4 firiem, ktoré dali najnižšie cenové ponuky.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

3. Prejednanie využitia budovy Sýpky

     Budova Sýpky umiestnená na parcele 357, registra C v Adamovských Kochanovciach je dlhodobo nevyužívaná. Ohrozuje vlastníkov okolitých pozemkov. Vlastníci sa viackrát ohradili so žiadosťou o jej asanáciu. Cenová ponuka na asanáciu bola vypracovaná na sumu takmer 20 tis. €. Z tohto dôvodu je obec prístupná ponúknuť danú budovu na predaj s podmienkou rekonštrukcie, resp. asanácie budovy.  V priebehu jednania prišla Ing. Anna Muchová.

Uznesenie č. 25/2011 k predaju budovy Sýpky s parcely 357 registra C spolu a parcely 355/1 registra C v katastrálnom území Adamovské Kochanovce.

      a) OZ súhlasí s predajom budovy Sýpky, súpisné číslo 109, umiestneného na pozemku 357 registra C, umiestnenie stavby 1 s pozemkom vo vlastníctve obce parcela č. 357 registra C, druh Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 172 m2, v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1 v k.ú. Adamovské Kochanovce a pozemku vo vlastníctve obce parcela č. 355/1 registra C, druh Zastavané plochy a nádvoria, na výmeru 371 m2 v okolí budovy Sýpky,  v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1 v k.ú. Adamovské Kochanovce to spôsobom priameho predaja v zmysle § 9a, ods.1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, 

     b) OZ poveruje obecný úrad zverejniť na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači zámer a spôsob  predaja uvedeného majetku, termín na doručenie cenových ponúk a ich zbieraním do 22.4.2011 do 14.00 hod.s termínom predloženia na riadnom zastupiteľstve dňa 28.4.2011.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

4. Preberacie konanie k železničnému podchodu

     Starosta obce informoval o ukončení prác na železničnom podchode. Podchod sa skladá zo štyroch objektov Chodník pre chodcov do podchodu, Podchod pre chodcov, Odvodňovací systém a Elektroinštalácia a osvetlenie podchodu. Požiadal poslancov o vyslovenie názoru na prebratie objektu Chodníka pre chodcov do podchodu do správy obce. Jednotliví poslanci sa informovali o vlastníckych právach k podchodu a pozemku pod chodníkom.    

Uznesenie č.  26/2011 k preberaciemu konaniu železničného podchodu.

OZ neschvaľuje prebranie chodníka pre chodcov pri železničnom podchode do správy obce.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová     

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

5. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka: Viera Malíková             ..........................................

Overovatelia:   Mgr. Eva Bučková         ..........................................

                      Ing. Miroslav Mikula     ..........................................         

 

                                                                         

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                starosta obce