Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 25.8.2011

Dátum: 26.08.2011
Na stiahnutie: mimor._oz_20110825.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 25. 8. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan

               Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková                                    

               Hlavný kontrolór obce:  Ing. Peter Fabian

Ospravedlnení: Ing. Anna Muchová

Za overovateľov zápisnice určil: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula

Písaním zápisnice poveril:  Emíliu Križkovú

 

Program:

 

              1.Otvorenie

              2. Prerokovanie zmluvy o spoločnom financovaní projektu

              3. Záver

 

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Mgr Marta Božková   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Prerokovanie zmluvy o spoločnom financovaní projektu

     Starosta obce vysvetlil možnosti financovania projektu prostredníctvom vytvorenia spoločenstva, s.r.o.-čky, možnosti zriadenia podúčtu v  Dexia banke a  možnosti prefinancovania cez účet obce s  vytvorením nákladového strediska pre prehľadné financovanie akcie.

Z uvedených možností je pre všetky zúčastnené strany najjednoduchšie a finančne najvýhodnejšie vedenie financovania cez účet obce s vytvorením nákladového strediska. S touto formou súhlasila aj audítorka obce a kontrolór obce.

Uznesenie č. 53/2011 k zmluve o spoločnom financovaní projektu

OZ  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o spoločnom financovaní projektu - prípravy pozemkov a ich následné stavebné využitie v časti Horné políčko v Obci Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

 

3. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka: Emília Križková            .........................................

 

Overovatelia:   Viera Malíková              ..........................................

                      Ing. Miroslav Mikula      ..........................................         

 

                                                                          

 


 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                               starosta obce