Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 28.3.2011

Dátum: 06.04.2011
Na stiahnutie: z_pisnica_oz_z_28.3..doc (0 kb)

Obecný úrad    913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 28. 3. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan.

                Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                Hlavný kontrolór obce:  nezvolený

Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Mária Pavlíková, Mgr. Marta Božková

Písaním zápisnice poveril:  Annu Gagovú

 

 

Program:

             1.Otvorenie

             2. Prejednanie ponúk projektových prác

             3. Záver

 

1. Otvorenie

    Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Mgr. Marta Božková, Ing. Anna Muchová   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Prejednanie ponúk projektových prác

     Obec pozvala 4 spoločnosti, ktoré dali najnižšie cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytových domov na prezentáciu ich ponúk. Prezentácie sa zúčastnila spoločnosť Atelliér 214, s.r.o. Trenčín, Ing. arch. Juraj Uhrovič Uhrovič a Krupala, s.r.o., Projektová a inžinierska kancelária Trenčín, Ing. Dušan Krupala za účasti všetkých poslancov.          

Uznesenie č. 27/2011 k ponukám na projektové práce.

OZ  schvaľuje spoločnosť Atelier 214 na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na bytové domy v lokalite Horné políčko vrámci predloženej cenovej ponuky.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová    

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0


5. Záver

Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka: Anna Gagová              ..........................................

Overovatelia:  Mgr. Marta Božková      ..........................................

                     Ing. Mária Pavlíková     ..........................................         

 

       

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                               starosta obce