Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 29.9.2011

Dátum: 30.09.2011
Na stiahnutie: zapisnica_20110929.doc (0 kb)

Obecný úrad    913 05  Adamovské Kochanovce


Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 29. 9. 2011Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan
                Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Anna Muchová,  Ján Pomšár                                    
               Hlavný kontrolór obce:  Ing. Peter Fabian
Ospravedlnení: Ing. Mária  Pavlíková

            
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Miroslava Mikulu a Jána Pomšára.
Písaním zápisnice poveril Emílliu Križkovú.


Program:
            1. Otvorenie
            2. Prejednanie ukončenia činnosti Spoločného stavebného úradu Trenčín
            3. Prejednanie dokumentácie pre územné rozhodnutie „Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné políčko  III. etapa"
            4. Záver

1. Otvorenie

   Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ján Pomšár, Mgr. Marta Božková, Ing.Anna  Muchová    
                    proti: 0
                    zdržali sa: 0

2. Prejednanie ukončenia činnosti Spoločného stavebného úradu Trenčín

     Starosta obce informoval, že mesto Trenčín, najväčší z členov Spoločného stavebného úradu /SpSÚ/ Trenčín bude podávať žiadosť o vystúpenie z členstva, keďže mestské zastupiteľstvo schválilo vystúpenie. Starosta ďalej informoval poslancov o možných následkoch a rizikách, ktoré by obec mohla znášať v prípade zotrvania v SpSÚ. Navrhol alternatívy riešenia:
- zostať v SpSÚ,  
- vystúpiť zo SpSÚ k 30. 9. 2011,
- zriadiť nový stavebný úrad,
- zamestnať zamestnanca.

Uznesenie č. 54/2011 k prejednaniu ukončenia činnosti Spoločného stavebného úradu Trenčín
OZ  s c h v a ľ u j e  vystúpenie obce Adamovské Kochanovce zo Spoločného stavebného úradu Trenčín.
Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ján Pomšár, Ing. Anna  Muchová
                   proti: 0
                   zdržali sa: 0

3. Prejednanie dokumentácie pre územné rozhodnutie „Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné políčko III. etapa"
   
     Starosta obce predložil poslancom dokumentáciu pre územné rozhodnutie „Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné políčko III. Etapa"

Uznesenie č. 55/2011 k prejednaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie „Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné políčko III. Etapa"
OZ  s ú h l a s í  s vydaním územného rozhodnutia „Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné políčko III. Etapa".
Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová
                   proti: 0
                   zdržali sa: 0

4. Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapisovateľka: Emíliu Križková           ..........................................

Overovatelia:   Ján Pomšár                ..........................................
                      Ing. Miroslav Mikula     ..........................................         

                            


                                                                                                   Ing. Michal Križan
                                                                                                       starosta obce