Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 6.6.2011

Dátum: 08.06.2011
Na stiahnutie: 20110606_zapisnica_oz.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 6. 6. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan.

                Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár,

                Hlavný kontrolór obce:  Ing. Peter Fabian

Ospravedlnení: 0

Neprítomní:  Mgr. Marta Božková

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Máriu Pavlíkovú, Ing. Miroslava Mikulu

Písaním zápisnice poveril:  Annu Gagovú

 

 

Program:

             1.Otvorenie

             2. Návrh VZN č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Adamovské Kochanovce

             3. Prejednanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia

             4. Prejednanie Dohody o urovnaní

             5. Prerokovanie novely zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí

             6. Záver

     

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina  poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová  

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Návrh VZN  č.  3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v  Materskej škole Adamovské Kochanovce

     Na určenie presných pravidiel prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Adamovské Kochanovce je potrebné prijať VZN, podľa ktorého sa bude pri prijímaní postupovať.  VZN je vypracované v spolupráci s riaditeľkou MŠ Adamovské Kochanovce v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), o zmene a doplnení niektorých zákonov § 5, 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení neskorších predpisov.

Viera Malíková pripomienkovala a doplnila niektoré body VZN.

Uznesenie č. 37/2011 k VZN č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Adamovské Kochanovce

OZ  s c h v a ľ u j e VZN  č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Adamovské Kochanovce s pripomienkami Viery Malíkovej, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár,  Ing. Anna Muchová      

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

3. Prejednanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia

     Spoločnosť Atelier 214, s.r.o. vypracovala projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie „Bytové domy Horné políčko" na základe pripomienok poslancov k zastavovacej štúdii, ktorá bola predložená na poslednom zasadnutí OZ.

Uznesenie č. 38/2011 k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie

OZ  s c h v a ľ u j e  predloženú projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Bytové domy Horné políčko", Adamovské Kochanovce. 

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová      

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

4. Prejednanie Dohody o urovnaní

     Starosta obce sa začiatkom mája stretol s právnym zástupcom spoločnosti Maxtrade, s.r.o. s cieľom doriešenia a uzatvorenia dohody o urovnaní. Právny zástupca navrhol k schválenej dohode o urovnaní doplniť postúpenie pohľadávky aj na Ing. Jána Krajčíka. Rozpočítanie splátok je stanovené na 12 mesiacov. Zároveň žiadal doplniť, aby všetky zmluvy, ktoré boli uzatvorené s obcou boli vedené ako sporné dokumenty. Takto upravenú dohodu o urovnaní predložil starosta obce zastupiteľstvu na prerokovanie.    

Uznesenie č.   39/2011  k dohode o urovnaní

OZ  s c h v a ľ u j e  upravenú dohodu o urovnaní so spoločnosťou Maxtrade, s.r.o..

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová     

                   proti: 0

                   zdržali sa: Ing. Miroslav Mikula

 

5. Prerokovanie novely zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení  platových  pomeroch starostov obcí

     V súvislosti s novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí je potrebné do 30.6.2011 prerokovať plat starostu obce. Podľa novely zákona sa plat starostu obce prerokováva 1-krát ročne. Novelizáciou boli znížené koeficienty, znížené celkové navýšenie, odstupné starostovi po skončení výkonu funkcie, zrušené možné odmeny starostov. Zároveň starosta obce požiadal o ponechanie súčasnej výšky platu.

Ing. Miroslav Mikula pripomienkoval, že pri schvaľovaní platu starostu sa hovorilo, že zostane základný s 10% navýšením, čo by za týchto podmienok prinieslo úsporu do obecného rozpočtu. Nepožiadanie o vyplatenie odmien v roku 2010 je starostov problém.

Viera Malíková pripomienkovala, aby poslanci brali do úvahy, že schválenie odmeny starostovi už nie je možné a navrhuje ponechať výšku súčasného platu

Ing. Anna Muchová pripomienkovala, že za to čo starosta pre obec v krátkom čase spravil nemal vyplatené žiadne odmeny, preto navrhuje ponechať výšku súčasného platu ako motiváciu do ďalšej práce

Uznesenie č. 40/2011  k novele zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí

OZ  s c h v a ľ u j e  plat starostu obce vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy v NH, navýšený o 22%, čo činí hrubú mzdu vo výške 1548 €.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová     

                   proti:  Ing.  Miroslav Mikula

                   zdržali sa: 0

 

6. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka: Anna Gagová       ..........................................

Overovatelia:   Ing. Mária Pavlíková     ..........................................

 

                         Ing. Miroslav Mikula     ..........................................         

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

    starosta obce