Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasdnutie OZ zo dňa 2.11.2010

Dátum: 11.11.2010
Na stiahnutie: z_pisnica_oz_2.11.2010_1_.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské Kochanovce

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 2.11. 2010

 

Prítomní:    Starosta obce:  Ing. Michal Križan.

                Poslanci:  Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Ján Plesnivý, Viera Malíková, Pavol  Baďura.

                Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár.

Ospravedlnení: Jana Vidová.

Za overovateľov zápisnice určil: Bc. Evu Apolenovú, Vieru Malíkovú.

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú.

 

Program:

               1. Otvorenie

               2. Prejednanie úverovej zmluvy   

               3. Záver

      

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.Ing. Ján Plesnivý navrhol do programu doplniť ďalší bod č. 3 - Zmena vlastníckych pomerov na parcele č. 198/1 v Hornom políčku.

Starosta dal hlasovať za doplnenie programu mimoriadneho zasadnutia.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý, Pavol Baďura

                    proti: 0

                    zdržali sa: Alexander Láslop, Viera Malíková

Starosta prečítal upravený  program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva a dal hlasovať.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Alexander Láslop, Viera Malíková, Pavol Baďura

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

 

2. Prejednanie úverovej zmluvy  

     Dňa 21.10.2010 bol na obec doručený platobný rozkaz na zaplatenie Zmluvy o úvere so spoločnosťou Maxtrade, s.r.o. zo dňa 5.9.2006. Vzhľadom k tomu, že do uvedeného dátumu 5.9.2006 obecné zastupiteľstvo neschválilo tento úver je úverová zmluva neplatná, peňažné prostriedky však boli poukázané na účet obce a tieto finančné prostriedky spoločnosť Maxtrade, s.r.o. v súčasnosti žiada vrátiť. Približne v tomto čase bola podpísaná aj darovacia zmluva pre obec a  finančné prostriedky úverovej zmluvy boli dokladované v obci ako finančné prostriedky z darovacej zmluvy, čo by nasvedčovalo, že financie z darovacej zmluvy pravdepodobne neboli v plnej sume poukázané na obec aj keď čiastka zo zmluvy o úvere a čiastka daru spolu predstavovala sumu, ktorá bola uvedená v darovacej zmluve.

Ing. Ján Plesnivý:

-  na čo sa tieto peniaze použili,

-  prečo poslanci a kontrolór obce úver neriešili,

-  danú situáciu treba čo najrýchlejšie uzavrieť, aby obci nevznikali ďalšie výdavky,

-  pokiaľ sa budú platiť súdne trovy treba ich zosobniť,

-  opäť pripomenul, že by mali pracovať komisie, kde sú odborníci, aby sa takéto problémy v budúcnosti nemuseli riešiť.

Starosta odpovedal, že tieto úverové zmluvy neboli v obci evidované, preto poslanci a kontrolór toto neriešili a o danej skutočnosti nemohli vedieť. Spoločnosť Maxtrade, s.r.o. telefonicky potvrdila možnosť vyrovnania neoprávneného obohatenia v splátkovom kalendári počas jedného roka.

Z právneho hľadiska sa k zmluve vyjadril aj právnik Mgr. Branislav Bušo, ktorý navrhol aj riešenia ako by obec mohla postupovať.

Uznesenie č.  58/2010  k prejednaniu úverovej zmluvy

OZ doporučuje starostovi obce podať odpor voči navrhnutému platobnému rozkazu a zároveň doporučuje starostovi, aby rokoval so spoločnosťou Maxtrade, s.r.o. o mimosúdnom urovnaní, s podmienkou úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností so spoločnosťou Maxtrade, s.r.o.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Ing. Miroslav  Mikula, Pavol Baďura, Ing. Ján Plesnivý, Viera Malíková 

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

Na zasadnutie OZ sa dostavila pani Jana Vidová.

 

3. Zmena vlastníckych pomerov na parcele č. 198/1 v Hornom políčku

     Starosta obce informoval poslancov o zmene vlastníkov na parcele č. 198/1 v k.ú. Adamovské Kochanovce. Poukázal na list vlastníctva z roku 2009, na ktorom obec vlastnila 21/36 podielu parcely a na aktuálny list vlastníctva, na ktorom obec vlastní rovnakú výmeru a to 21/36 podielu parcely. Informoval o zmenách podielov iných vlastníkov.

K danému bodu vyslovil svoje pripomienky Ing. Ján Plesnivý:

- pri predaji boli porušené práva spoluvlastníctva parcely obce Adamovské Kochanovce. Majitelia podielu ¼ parcely č.198/1 vo výmere 694 m2 predali podiel Jane Žiaranovej, bytom  Liptovský Mikuláš, čím sa porušil  zákon § 140 Občianskeho zákonníka.

- nedodržalo sa uznesenie OZ č.46/2009. Neboli vypracované zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na výkup pozemkov v cene 12,00 € na tejto parcele pri nevysporiadaných dedičských konaniach.

- starosta hrubo porušil sľub starostu,

- navrhuje starostovi znížiť plat vo výške 10 %,

- verí, že po komunálnych voľbách budú v OZ zodpovednejší poslanci.

Odpovedal starosta obce:

- potencionálni dediči pozemkov nepodpísali Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, čím starosta obce neporušil uznesenie obecného zastupiteľstva a zároveň ani Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nezaručujú výsledok dedičského konania.

- vzhľadom k tomu, že predajná cena bola vyššia ako obecné zastupiteľstvo schválilo, starosta odmietol predkupné právo. Zároveň spomenul, že obec nemá finančné prostriedky na kúpu ďalších pozemkov, keďže zaplatila časť faktúr za vybudovanie Centra športových aktivít a do obce ešte neprišli peniaze od Poľnohospodárskej platobnej agentúry. 

- zároveň poznamenal, že občania majú prístup k informáciam, ktoré sa prerokujú na OZ a môžu sa slobodne zúčastniť zasadania OZ.

Ing. Miroslav Mikula:

- prečo tieto informácie neboli riešené na zasadnutí OZ,

- obec mala vykúpiť celú plochu,

- prístup starostu je neetický.

Viera Malíková:

- starosta neporušil uznesenie č. 46/2009,

- neporušil ani zásady nakladania s majetkom obce.

Eva Apolénová:

- sa informovala či by obec mala finančné prostriedky na kúpu podielu ¼ parcely. 

Prítomný právnik Mgr. Branislav Bušo z právneho hľadiska potvrdil, že starosta obce svoje právomoci a uznesenie OZ č. 46/2009 neporušil a konal v súlade so zákonom  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení a doplnení neskorších predpisov.

Bod programu bol prejednaný bez uznesenia OZ.

 

4. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta obce Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová              ..........................................

Overovatelia:   Bc. Eva Apolenová      ..........................................

                         Viera Malíková            ..........................................         

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                 starosta obce