Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Prvé zasadnutie OcZ zo dňa 29.12.2006

Dátum: 29.12.2006
Na stiahnutie: z_pisnica_z_prv_ho_zasadnutia_oz_29.12.2006.doc (0 kb)

 Zápisnica z prvého zasadnutia

 Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach,

 konaného dňa 29. 12. 2006 o 17 hod. v  kultúrnom dome.

 

 

Prítomní:    viď. prezenčná listina

Overovatelia:      Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová

Zapisovateľka:   Janka Horňáková

 

Program :         1. Otvorenie zasadnutia.

                       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

                       3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.

                       4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií.

                       5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.

                       6. Vystúpenie novozvoleného starostu.

                       7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.

                       8. Voľba zástupcu starostu.

                       9. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších

                           členov komisií.

                     10. Schválenie platu starostu obce

                     11. Diskusia.

                     12. Schválenie uznesenia.

                     13. Záver.

 

1. Otvorenie

Starosta obce Štefan Pavlík privítal prítomných  poslancov a oboznámil ich s programom zasadnutia OZ.

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku určil starosta obce Janku Horňákovú, za overovateľov určil Ing. Annu Muchovú a Ing. Miroslava Mikulu.

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.

Predseda miestnej volebnej komisie Ján Hlavica oboznámil s výsledkami volieb konaných dňa 2. 12. 2006. Vydal zvolenému starostovi obce a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení.

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií.

Poslankyňa Ing. Muchová prečítala sľub starostu obce a vyzvala novozvoleného starostu obce, aby  vykonal akt zloženia sľubu. Novozvolený starosta Ing. Rudolf Kadlečík vyhlásil

„ sľubujem " a podpísal písomné znenie sľubu.

Odstupujúci starosta obce odovzdal novozvolenému starostovi obce insígnie.

Odstupujúci starosta odovzdal vedenie zastupiteľstva novozvolenému starostovi obce.

 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.

Novozvolení poslanci zložili sľub do rúk novozvoleného starostu obce. Starosta obce prečítal text sľubu a všetci novozvolení poslanci prehlásili „ sľubujem". Poslanci potom podpísali písomné znenie sľubu a prevzali si od predsedu miestnej volebnej komisie osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.

Aktom zloženia sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho obecného zastupiteľstva.

  

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

Novozvolený starosta obce  vo svojom príhovore zdôraznil hlavné úlohy, ktoré by mali tvoriť koncepciu rozvoja obce.

1. znížiť, alebo zlikvidovať zadlženosť obce

2. vybudovať kanalizáciu
3. začať výstavbu bytov
4. rozvoj športu vobci
5. protipovodňové opatrenia

Konštatoval, že je potrebné zlikvidovať úlohy, ktoré sa už dlho opakujú a to

- výstavba detského  ihriska

- prístrešok na  Kochanovskom cintoríne.

Ďalej informoval, že po schválení volebného programu obecným zastupiteľstvom bude zvolané verejné zhromaždenie občanov, ktoré by malo byť na začiatku a na konci volebného obdobia a tiež pri dôležitých rozhodnutiach v obci napr. výstavba kanalizácie. Na záver sa poďakoval všetkým občanom za dôveru vo voľbách a sľúbil, že bude pracovať tak, aby s jeho prácou boli spokojní.

 

7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.

Starosta obce navrhol nasledovných členov komisií:

Mandátová komisia:     Eva Apolenová  - predseda

                                  Jana Vidová

                                  Viera Malíková

 

Návrhová komisia:        Ing. Michal  Križan -  predseda

                                  Pavol Baďura

                                  Ing. Miroslav Mikula

 

Volebná komisia:         Ing. Anna Muchová  - predseda

                                  Eva Apolenová

                                  Ing. Michal Križan

Poslanci hlasovali, či súhlasia s navrhovanými komisiami.

Hlasovanie     za: 7      proti: 0       zdržal sa: 0

 

Starosta navrhol poslancom, aby body 8., 9., 10., vypustili z programu a prejednali ich na nasledovnom zastupiteľstve.

Poslanci hlasovali:

Hlasovanie:    za: 7   proti: 0     zdržal sa: 0

 

11. Diskusia.

1. Vystúpenie starostu obce:

    - požiadal poslancov a občanov, aby viac diskutovali a svojimi pripomienkami a podnetmi sa podieľali na tvorbe volebného programu na roky 2007 - 2010.

2. Poslankyňa p. Vidová:

    - poďakovala voličom za prejavenú dôveru vo voľbách.

3. Pán Jaroslav Fabián

     - vyjadril obavy, či starosta obce nebude mať problémy, keď obec dostala finančný dar 2. mil. Sk, či obec nemá z toho nejaké záväzky.

Odpovedala Ing. Muchová, ktorá konštatovala, že poskytnutie finančného daru bolo preverené a že je to v poriadku. Ďalej informovala, že  občania majú v zmysle zákona o slobodnom prístupe  k informáciám možnosť sa informovať na Obecnom úrade a nahliadnuť do darovacej  zmluvy.   

4. Poslankyňa Ing. Muchová:

    - poďakovala odstupujúcemu starostovi za prácu v uplynulom volebnom období.

5. Odstupujúci starosta

     - poďakoval poslancom za spoluprácu v uplynulom volebnom období.

6. Ing. Ján Plesnivý

      - upozornil, že na Adamovskej zastávke je rozbitá nástenka. Starosta obce prisľúbil, že do 5. 1. 2007 bude zasklená.           

7. Pán Pavol  Mikuša

       - sa informoval z akého dôvodu bolo neskoro vyhlásené konanie prvého zasadnutia OZ.

Odpovedal mu pán Štefan Pavlík. Pozvánka na zastupiteľstvo bola už v piatok 22.12.2006 vyvesená vo výveskách obecného úradu.

  

12.  Schválenie uznesenia.

Poslanec Ing. Michal Križan predniesol návrh uznesenia na schválenie:

 

UZNESENIE  z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.12.2006

Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach

A.  Berie na vedomie

  1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
  2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. Konštatuje, že

  1.  novozvolený starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
  2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
          Eva Apolenová                                                                      

          Pavol Baďura                                                            

          Ing. Michal Križan                                                     

          Viera Malíková                                                                     

          Ing. Miroslav Mikula                                                  

          Ing. Anna Muchová                                                   

          Jana Vidová

C. Zriaďuje

    komisie, a to:

    Mandátová komisia:               

                                Eva Apolenová  - predseda

                                Jana Vidová

                                Viera Malíková

 

    Návrhová komisia: 

                                Ing. Michal  Križan -  predseda

                                Pavol Baďura

                                Ing. Miroslav Mikula

 

    Volebná komisia:                    

                                 Ing. Anna Muchová  - predseda

                                 Eva Apolenová

                                 Ing. Michal Križan

 

13. Záver

Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík poďakoval všetkým prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

Zápisnica prečítaná podpísaná:

 Overovatelia:  Ing. Miroslav Mikula                                       

                      Ing. Anna Muchová                                                                     

                                                                                        

                                                                                            Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                                starosta obce