Preskočiť na obsah

Dátum: 11.04.2008
Na stiahnutie: 4.apr_l_2008.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské Kochanovce
   


Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 4. apríla 2008
Prítomní:   

Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík
Poslanci:          Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár
Ospravedlnení: Eva Apolenová, Pavol Baďura

Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Miroslava Mikulu a p. Janu Vidovú.
Písaním zápisnice starosta poveril  Emíliu Križkovú.

Program:

         1. Otvorenie
         2. Kontrola uznesení    
         3. Správa o finančnej situácii OcÚ
         4. Prejednanie návrhu organizačnej štruktúry OcÚ
         5. Správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2007
         6. Prejednanie odmien starostovi obce za II. polrok 2007
         7. Príprava „Logisticko-priemyselného parku v lokalite Sihoť"
         8. Diskusia
         9. Záver

1. Otvorenie
    Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
    Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu mala pripomienku Ing. Muchová, pretože v ňom neboli body vyhodnotenie rozpočtu a audit, ktoré boli v Pláne zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach v roku 2008. Starosta obce informoval, že tieto body budú prejednané na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za 4,  proti  0,  zdržalo sa:  1

2. Kontrola uznesení
     Starosta obce previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenie č. 8/2008 bolo splnené,  p. Milan Križko bol písomne upozornený, aby oplotil skládku panelov, ten však žiadal predĺžiť termín. Uznesenie č. 9/2008 - výstavba športového areálu - podľa starostu obce vytypovaná parcela v lokalite pri železnici za chmelnicou je najvhodnejšia. Uznesenie č. 11/2008 - plán rozvoja obce na rok 2008 - starosta obce informoval poslancov o dopracovaní plánu rozvoja obce.  Uznesenie č. 12/2008 - zadanie vypracovania znaleckého posudku na budovu sýpky v bývalom Majeri na parc. č. 357 a 355/1 - pracuje sa na ňom. Uznesenie č. 13/2008 - Ing. Kaňovský a spol. boli písomne vyzvaní, aby zaslali svoje stanovisko k záujmu o budovanie investičného zámeru logisticko-priemyselného parku, napriek tomu sa neozvali a na výzvu nereagovali. Uznesenie č. 14/2008 nebolo doteraz splnené. Starosta informoval, že školenie krízového štábu a komisií, štábu CO bude v mesiacoch apríl, máj 2008. Uznesenie č. 15/2008 bolo splnené. Uznesenie č. 16/2008 - vyhodnotenie kritérií pre určenie odmien starostu obce za 2. polrok 2007 a vypracovanie návrhu systému odmeňovania starostu obce na 1. polrok 2008 - prevedie Ing. Michal Križan podľa programu zasadnutia OZ. Uznesenie č. 17/2008 - návrh novej organizačnej štruktúry obecného úradu a materskej školy - bude predložený podľa programu zasadnutia OZ. Uznesenie č. 18/2008 bolo splnené.

Uznesenie č. 19/2008
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

3. Správa o finančnej situácii OcÚ
     Účtovníčka OcÚ p. Emília Križková informovala prítomných poslancov o finančnej situácii OcÚ. Poslanci sa zaujímali, či bola už splatená pôžička od p Pomšára. P. Križková informovala, že pôžička  od p. Pomšára je už splatená.

Uznesenie č. 20/2008
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie informáciu účtovníčky obecného úradu o finančnej situácii OcÚ.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

4. Prejednanie návrhu organizačnej štruktúry OcÚ
     Starosta obce predložil poslancom návrh zmeny organizačnej štruktúry OcÚ. Informoval, že neustále pribúda množstvo administratívnej práce, je potrebné sa pripraviť na prechod na EURO a je nutné túto situáciu riešiť, pretože nie je možné, aby kvalitne všetku prácu zvládla 1 pracovníčka. Informoval poslancov, že za minulý rok sa ušetrilo pomerne veľa finančných prostriedkov na mzdy, no situácia sa zmenila a je potrebné vytvorenie nového pracovného miesta. Poslanci mali výhrady voči návrhu zmeny organizačnej štruktúry, ktorú predložil starosta obce a navrhli jej úpravy.

Uznesenie č. 21/2008
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje novú organizačnú štruktúru OcÚ s tým, že sa od 1. 5. 2008 vytvorí nové pracovné miesto administratívnej pracovníčky s kumulovanou funkciou správca kultúrneho domu, vedenie knižnice. Školníčka materskej školy  bude zároveň upratovať aj obecný úrad, kultúrny dom a dom smútku. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu ukončiť všetky dohody o pracovnej činnosti, týkajúce sa administratívy, kultúry a domu smútku okrem vedenia kroniky obce.

Hlasovanie:   za 3,  proti  0,  zdržalo sa:  2

5. Správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2007
     Kontrolór obce prečítal správu o výsledku kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce v 2. polroku 2007. Poukázal na nákup stravných lístkov v roku 2007, náklady na dopravu autobusom a prenájom ľadovej plochy na korčuľovanie, starostom neskoro vyúčtované pracovné cesty, neprimerane vysoké kapitálové výdavky (demontáž oplotenia starého cintorína, zhotovenie autobusovej čakárne)  ako na neoprávnené finančné náklady.

Uznesenie č. 21/2008
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolóra obce o výsledku kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce v 2. polroku 2007 a ukladá finančnej komisii navrhnúť spôsob a termín odstránenia uvedených nedostatkov.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

6. Prejednanie odmien starostovi obce za II. polrok 2007
     Ing. Michal Križan predniesol vyhodnotenie systému odmeňovania na 2. polrok 2007. Podľa tohto systému bola odmena rozdelená medzi viacero činností, ktoré boli ohodnotené percentami. Na základe takéhoto vyhodnotenia navrhol starostovi vyplatiť odmenu 6 % súčtu platov za 2. polrok 2007.

Uznesenie č. 22/2008
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  vyplatenie odmien starostovi obce vo výške 6 % súčtu platov za 2. polrok 2007.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

Ing. Michal Križan predniesol návrh systému odmeňovania na 1. polrok 2008, ktorý bol vypracovaný podobne ako v roku 2007. Podľa tohto systému bude odmena rozdelená medzi viacero činností, ktoré sú ohodnotené percentami. Na základe takéhoto vyhodnotenia bude starostovi vyplatená odmena za 1. polrok 2008.

Uznesenie č. 23/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh systému odmeňovania starostu obce na 1. polrok 2008, ktorý predložil Ing. Michal Križan.

Hlasovanie:   za  4,  proti  0,  zdržalo sa:  1

7. Príprava „Logisticko-priemyselného parku v lokalite Sihoť"
     Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík informoval poslancov o vyhodnotení ponúk na strategického partnera pre výstavbu logisticko-priemyselného parku v lokalite Sihoť. Vyhodnotenie previedla komisia výstavby pod vedením Ing. Vetráka. Na zasadnutí boli prítomní aj zástupcovia Keramoprojektu Trenčín, ktorí pre našu obec vypracovali podklady pre spracovanie ponúk a oboznámili komisiu s ďalším postupom budovania logisticko-priemyselného parku v lokalite Sihoť na území o výmere cca 100 ha, ktoré je ohraničené  diaľnicou D1, cestou 1. triedy I/61 a katastrálnymi hranicami katastra obce Adamovské Kochanovce. Navrhovaný logisticko-priemyselný park bude nadväzovať na priemyselný park obce Chocholná-Velčice.
     Posudzované boli 2 predložené ponuky a projekt firmy MAXTRADE z r. 2007. Bodovacím systémom a percentuálnym hodnotením deviatich kritérií za strategického partnera komisia vybrala spoločnosť SIGNUM GROUP, s.r.o. Bratislava.
Na zasadnutí OZ vystúpil Ing. Pavlík, zástupca spoločnosti SIGNUM GROUP, s.r.o. Bratislava, ktorý prezentoval strategický zámer spoločnosti pri výstavbe logisticko-priemyselného parku. Taktiež vystúpil Ing. Kaňovský, zástupca spoločnosti MAXTRADE, s.r.o. Ivánka pri Dunaji. Ing. Pavlík ponúkol Ing. Kaňovskému vzájomnú spoluprácu pri budovaní logisticko-priemyselného parku a dohodli sa, že predmetné územie cca 100 ha bude rozdelené pre každého investora takto: cca 70 ha pre spoločnosť SIGNUM GROUP Bratislava od k. ú. Chocholná-Velčice smerom na Nové Mesto nad Váhom a cca 30 ha pre spoločnosť MAXTRADE, s.r.o. Ivánka pri Dunaji smerom od  k. ú. Melčice-Lieskové.

Uznesenie č. 24/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za strategického partnera pre výstavbu  logisticko-priemyselného parku v lokalite Sihoť na území ohraničenom  diaľnicou D1, cestou 1. triedy I/61 a katastrálnymi hranicami katastra obce Adamovské Kochanovce o výmere cca 100 ha spoločnosť SIGNUM GROUP, s.r.o. Bratislava  s výmerou územia cca 70 ha od katastra obce Chocholná-Velčice smerom na Nové Mesto nad Váhom a spoločnosť MAXTRADE, s.r.o. Ivánka pri Dunaji s výmerou územia cca 30 ha smerom od  katastra obce Melčice-Lieskové. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu pripraviť návrh zmluvy medzi obcou a strategickými partnermi. Termín prejednania zmluvy bude na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa požiadaviek obce a strategických partnerov. Spoločnosť MAXTRADE musí   predložiť do 10 dní ponuku na strategické partnerstvo vypracovanú podľa podkladov Keramoprojektu Trenčín. Zároveň musí predložiť plnomocenstvo na zastupovanie firmy. Pokiaľ MAXTRADE, s.r.o. Ivánka pri Dunaji nesplní tieto požiadavky do 14. 4. 2008, strategickým partnerom bude iba spoločnosť SIGNUM GROUP, s.r.o. Bratislava.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

8. Diskusia
a) Starosta obce prečítal poslancom petíciu „Stop uránu na Slovensku", ktorou sa má zabrániť ťažbe uránu v Považskom Inovci. Navrhol poslancom podporiť túto petíciu a dať ju do miestnych obchodov na podpis občanom.

Uznesenie č. 23/2008
Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach vyjadruje nesúhlas s uskutočňovaním prieskumných vrtov v Považskom Inovci za účelom prípravy ťažby uránu a žiada príslušné orgány, aby ešte pred určením ťažobných priestorov podrobne a transparentne prehodnotili a prešetrili dopady navrhovanej ťažby na životné prostredie.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

b) Do diskusie sa prihlásil p. Martin Križko a žiadal, aby nemuseli oplotiť skládku panelov, pretože panely predávajú a je predpoklad jej zrušenia.

c) Ing. Muchová požiadala starostu obce, aby dal vyčistiť kanál pred čakárňou v Adamovciach.

9. Záver
    Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.


Zapisovateľka:  Emília Križková        .......................................

Overovatelia:    Ing. Miroslav Mikula .......................................

                       Jana Vidová            ........................................