Preskočiť na obsah

Dátum: 17.12.2009
Na stiahnutie: z_pisnica_11.12.2009.doc (0 kb)

Obecný úrad   913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 11.12. 2009

 

Prítomní:    Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan

                    Poslanci: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová, Alexander Láslop, Pavol Baďura

                    Hlavný kontrolór obce: Viktor Kollár

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Mikula

Za overovateľov zápisnice určil: Viera Malíková, Alexander Láslop

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

 

Program:

 1.Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Správa o finančnej situácií OcÚ

 4. Úprava rozpočtu roku 2009

 5. Návrh rozvojového plánu obce na rok 2010

 6. Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012

 7. VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2009 o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom

 8. Doplnok č. 1/2009 k VZN 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 9. Doplnok 4. 1/2009 k VZN 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

10. Doplnok č.1/2009 k prevádzkovému poriadku pohrebísk Adamovské Kochanovce cintorín číslo 1 - Adamovce, Malé Bierovce a cintorín č. 2. Kochanovce

11. Požiarny štatút

12. Predaj parcely 410/3

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Záver

 

1. Otvorenie

     Zástupca starostu obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

     Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.

Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                     proti: 0

                      zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

      Zástupca starostu obce previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenia číslo:

Uznesenie č. 69/2009 - koncom novembra bola vypracovaná verzia, ktorá má byť predložená vlastníkom na prejednanie. V tejto verzii sú zapracované pripomienky, ktoré požadoval JUDr. Pavlík ako právny zástupca pani Ďurišovej a Starostovej.

Uznesenie č. 79/2009 - zástupca starostu zrealizoval stretnutie so zainteresovanými stranami. Žiadosť o dotáciu je potrebné podať do 31.1.2010, čo je takmer nerealizovateľné a náklady na vypracovanie až po schválenie zadania by boli takmer 2000 €. Pre tieto dôvody zástupca starostu zatiaľ pozastavil vypracovanie zadania k územnému plánu obce.

Uznesenie 82/2009 - územno-plánovacia dokumentácia sa dopracúva dopravným napojením na cestu III. triedy.

Na zasadnutie OZ sa dostavila Jana Vidová.

Uznesenie 89/2009 - banková záruka s Dexia bankou bola podpísaná a žiadosť o čerpanie 20 % finančných  prostriedkov z nenávratnej pôžičky bola 4.12.2009 zaslaná do PPA.

Uznesenie č. 93/2009  ku kontrole uznesení.

     OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o kontrole uznesení.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii OcÚ

         Správu predniesol zástupca starostu obce. Informoval poslancov o finančnej situácií obce a o čerpaní úveru. Zároveň spomenul možnosť predčasného splatenia časti kontokorektného úveru z predaja parcely 410/3.

Uznesenie č. 94/2009 k správe o finančnej situácií OcÚ.

OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o finančnej situácií obce.

Hlasovanie:   za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                       proti: 0                               

                       zdržali sa: 0

 

4. Úprava rozpočtu roku 2009

         Rozpočtové opatrenie k úprave rozpočtu pripravila a predniesla účtovníčka OcÚ Emília Križková, ktorá aj jednotlivé úpravy poslancom zdôvodnila, prečo k ním v priebehu roka dochádzalo. Predsedníčka finančnej komisie Viera Malíková pripomienkovala doplniť DDS.

Uznesenie č. 95/2009 k úprave rozpočtu obce

        OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 2/2009, s pripomienkou, ktorá bude zapracovaná.

 Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                       proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

5. Návrh rozvojového plánu obce na rok 2010

     Rozvojový plán obce predstavil zástupca starostu obce Ing. Michal Križan, vysvetlil poslancom, že sa v ňom sústredil na 4 centrálne činnosti - sociálnu, kultúrnu, likvidáciu KO a stavebnú. Poslanci pripomienkovali doplniť k jednotlivým činnostiam aj plánované náklady.

Rozvojový plán obce na rok 2010 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 96/2009 k návrhu rozvojového plánu obce na rok 2010.

      OZ schvaľuje rozvojový plán obce na rok 2010 s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                        proti: 0                               

                        zdržali sa: 0

 

6. Návrh rozpočtu na roky 2010 - 2012

     Zástupca starostu v spolupráci s účtovníčkou OcÚ Emíliou Križkovou vypracovali navrhovaný rozpočet na rok 2010 - 2012. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z rozvojového plánu obce. V príjmovej časti bol znížený príjem z podielových daní vzhľadom k hospodárskej kríze. Ďalej je tu nenávratný finančný príspevok na výstavbu ihriska a predaj obecného majetku. Výdavková časť je priamo podriadená rozvojovému plánu obce. Boli v nej ponížené výdavky na energie. Zároveň sú v nej zahrnuté výdavky na výstavbu športového areálu a prípravu projektovej dokumentácie v časti Horného políčka. Taktiež je tu vyčíslená aj časť výdavkov na prekládku VN. Svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2010 - 2012 predniesol aj hlavný kontrolór obce Ing. Viktor Kollár. K návrhu rozpočtu na roky 2010 - 2012 predniesla svoje pripomienky aj predsedníčka finančnej komisie Viera Malíková, ktoré boli zapracované.

Uznesenie č. 97/2009 k stanovisku hlavného kontrolóra

      OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2010 -2012.

Hlasovanie:    za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                        proti: 0                               

                        zdržali sa: 0

Uznesenie č. 98/2009 k návrhu rozpočtu na roky 2010 - 2012.

      OZ a) schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2010 s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

             b) berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2011 - 2012.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                       proti: 0                               

                       zdržali sa: 0

 

7. VZN č. 4/2009 Obce Adamovské Kochanovce o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom

     Jednotlivé poplatky sú mierne navýšené a zaokrúhlené z dôvodu zjednodušenia administratívy. Upravili sa poplatky za prenájom kultúrneho domu a niektoré sa zlúčili.

Uznesenie č. 99/2009 k VZN č. 4/2009 Obce Adamovské Kochanovce o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom.

       OZ schvaľuje VZN č. 4/2009 Obce Adamovské Kochanovce o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom.

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                        proti: 0                               

                       zdržali sa: 0

 

8. Doplnok č. 1/2009 k VZN 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

      Z dôvodu splácania faktúr po dátume splatnosti a miernom raste cien potravín sa zvyšuje poplatok za stravovanie pre deti v materskej škole a tiež dospelých stravníkov podľa zvoleného  4. finančného pásma nákladov na nákup potravín. K predloženému návrhu bola pripomienka k nadpisu.

Uznesenie č. 100/2009 k VZN č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 Obce Adamovské Kochanovce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

     OZ schvaľuje VZN č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                        proti: 0                    

                        zdržali sa: 0

 

9. Doplnok č. 1/2009 k VZN 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

     Nárast medziročných poplatkov za odvoz odpadu o 30 % vedie k úprave poplatkov za komunálny odpad. V letnom vydaní Zvestí bol prepočet nákladov za vývoz na obyvateľa vo výške 22 €. Pri kontrole platieb ku koncu roka sa táto čiastka ešte zvýšila na 23,6 €. Z tohto dôvodu už počas roka bolo po obci rozmiestnených viacero nádob na recyklovaný odpad (sklo, plasty, papier). Týmito krokmi sme chceli znížiť množstvo komunálneho odpadu. Ďalšie kroky budú smerovať ku komposterom do každej domácnosti (v prípade získanie finančného grantu) a k snahe ďalšieho znižovania množstva vyprodukovaného odpadu, aby obec nebola takto výrazne finančne zaťažovaná. K predloženému návrhu bola pripomienka k textu.

Uznesenie č. 101/2009 k VZN č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

     OZ schvaľuje VZN č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce s pripomienkami, ktoré budú zapracované

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Alexander Láslop

                        proti: 0                   

                       zdržali sa: Pavol Baďura

 

10. Doplnok č.1/2009 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk Adamovské Kochanovce cintorín č.1 Adamovce-Malé Bierovce a cintorín č.2 Kochanovce

       V tomto roku obec vypracovala evidenciu hrobových miest. Prevažná väčšina hrobov už je zaevidovaná. K evidencií posledných hrobových miest bude ešte oslovovať rodiny pozostalých poštovou komunikáciou. K rastu budúcich nákladov sa upravuje aj poplatok za hrobové miesta. K predloženému návrhu bola pripomienka k textu.

Uznesenie č. 102/2009 k VZN č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce na cintoríne č. 1 Adamovce - Malé Bierovce a cintoríne č. 2 Kochanovce.

     OZ schvaľuje VZN č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce na cintoríne č. 1 Adamovce - Malé Bierovce a cintoríne č. 2 Kochanovce.

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                       proti: 0                   

                       zdržali sa: 0

 

11. Požiarny štatút

      Obce Drietoma, Chocholná-Velčice, Kostolná-Záriečie, Adamovské Kochanovce, Melčice-Lieskové, Ivanovce a Štvrtok a cezhraničný partner Starý Hrozenkov získali finančné prostriedky v projekte cezhraničnej spolupráce na vybudovanie akčnej siete obecných hasičských zborov pod Kykulou. Z tohto dôvodu je vypracovaný štatút združenia, ktorý je potrebný schváliť OZ. Definujú sa v ňom právne pomery, činnosť združenia, členstvo v združení, zánik, práva a povinnosti a orgány združenia.

Uznesenie č. 103/2009 k Požiarnemu štatútu.

     OZ schvaľuje štatút Združenia cezhraničnej akčnej siete obecných hasičských zborov pod Kykulou a zároveň poverujú zástupcu starostu obce podpisom štatútu.

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Alexander Láslop

                        proti: 0                   

                        zdržali sa: Pavol Baďura

 

12. Predaj parcely 410/3

       Zástupcu starostu obce informoval o splnení podmienok zverejnenia predaja uvedeného majetku obce. Do daného termínu boli doručené 3 žiadosti s nasledovnými ponukami. Ponuka pána Kadlečíka na 1169 m2 bola uvedená bez ceny, ponuka pána Matejku bola na 750 m2 s cenou 25,10 €/m2 a ponuka pána Marušinca bola na 800 m2 za cenu 25,50 €/m2. Znalecký posudok č. 53/2009 na výpočet všeobecnej hodnoty  bol vypracovaný na cenu 23,76 €/ m2 .  

Uznesenie č. 104/2009 k predaju parcely 410/3.

        a) OZ schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce zapísaného na LV č. 1 parcela č. 410/3, druh ostatná pôdy, o výmere 1169 m2, v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1 v k. ú. Adamovské Kochanovce a to spôsobom priameho predaja v zmysle § 9 a, ods.1, písmeno c, zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov kupujúcemu Petrovi Marušincovi, bytom Melčice-Lieskové 210,  vo výmere 800 m2 za cenu 25,50 €/m2.

        b) OZ poveruje zástupcu starostu obce vypracovaním geometrického plánu na predaj 800 m2 tejto parcely a vypracovaním a podpísaním kúpno-predajnej zmluvy, v ktorej budú uvedené vecné bremená VN sietí a kanalizácie.

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                        proti: 0                   

                        zdržali sa: 0

 

13. Rôzne

       - zástupca starostu obce navrhol plán riadnych zasadnutí OZ na posledný piatok v nepárnom mesiaci s tým, že program sa bude doplňovať podľa potreby

Uznesenie č. 105/2009 k plánu zasadnutí OZ.

     OZ schvaľuje plán riadnych zasadnutí OZ na rok 2010.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                       proti: 0                   

                       zdržali sa: 0

-         zástupca starostu obce navrhol upraviť nájom pánovi Frňovi o infláciu čo činí 9 %. Zároveň nájomcovi končí nájomná zmluva k 31.1.2010, preto by bolo vhodné zároveň podpísať novú nájomnú zmluvu. Navrhol výšku nájomného na m2 upraviť pre všetkých podnikateľov v obci rovnako.

Uznesenie č. 106/2009 k nájomnej zmluve pána Frňu.

     OZ schvaľuje podpis nájomnej zmluvy č. 2/2009 nájomcovi pánovi Frňovi za prečítaných podmienok.

       - zástupca starostu obce informoval poslancov, že materiály prejednávané na OZ sa budú posielať mailom

       - predsedníčka finančnej komisie Viera Malíková navrhla schváliť zástupcovi starostu obce odmenu za prácu  vo výške, ktorá by zodpovedala 10% - nému navýšeniu platu, tak ako bolo schválené predchádzajúcemu starostovi.   

Uznesenie č. 107/2009 k odmene zástupcovi starostu obce.

     OZ schvaľuje odmenu zástupcovi starostu obce.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Alexander Láslop

                       proti: 0                   

                       zdržali sa: 0

 

14. Diskusia

        - Jana Vidová sa informovala na situáciu v rodine Holičkových

        Odpovedala Eva Apolenová, predsedníčka sociálnej komisie, že v rodine je situácia veľmi zlá a ak u manželov Jany a Jána Holičkových nedôjde k náprave budú im deti odobrané.

      - Viera Malíková sa informovala kedy bude predložený návrh na zápis do kroniky

       Odpovedala kronikárka Jana Vidová, že už začína spracovávať materiál do kroniky

      - Viera Malíková navrhla uverejňovať v novinách Zvesti prijaté VZN

 

5. Záver

        Po vyčerpaní programu zástupca starostu obce Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil

 

 

 

Zapisovateľka: Anna Gagová                          ..........................................

Overovatelia: Alexander Láslop                      ..........................................

                        Viera Malíková                         ..........................................

 

 


 

                                                                                           Ing. Michal Križan

                                                                                         zástupca starostu obce