Preskočiť na obsah

Dátum: 09.07.2009
Na stiahnutie: zapisnica_26.6.2009.doc (0 kb)

Obecný úrad   913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 26.6. 2009

 


Prítomní:  Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan

                  Poslanci: Viera Malíková,  Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula

                  Hlavný kontrolór obce: ospravedlnený

Ospravedlnení: Jana Vidová, Eva Apolenová

Za overovateľov zápisnice určil Ing. Annu Muchovú, Pavla Baďuru

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

 

Program:

                1.Otvorenie

                2. Kontrola uznesení

                3. Správa o finančnej situácii OcÚ

                4. Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2008 - záverečný účet obce

                5. Správa audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2008

                6. Správa OcÚ o stave výberu daní a poplatkov

                7. Prejednanie niektorých vnútroorganizačných noriem:

                    - Štatút obce Adamovské Kochanovce

                    - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Adamovské Kochanovce

                    - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské Kochanovce

                8. Návrh VZN č. 1/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce

                9. Prejednanie zápisu do kroniky obce za rok 2007

              10. Rôzne

              11. Diskusia

              12. Záver

 

 

1. Otvorenie

            Zástupca starostu obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

            Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.

Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

 

 2. Kontrola uznesení

     Zástupca starostu previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenia číslo:

Uznesenie č. 39/2009 - finančná komisia posunula termín stretnutia z dôvodu časového zaneprázdnenia.

Uznesenie č. 41/2009 - projektová dokumentácia bola vypracovaná k obom ihriskám, zároveň obec podala 1. projekt vo svojej histórií na žiadosť finančných prostriedkov z EU dňa 24.6.2009.

Uznesenie č. 46/2009 - Obec vykúpila časť podielov na parcele 198/1.  

Uznesenie č. 48/2009 - ohľadne vybudovania geometrického zamerania Horného políčka, v súčasnosti čakáme na ponuky od geometrických spoločností  a následne je možné dať vypracovať realizačné dokumentácie.

Uznesenie č. 49/2009  ku kontrole uznesení.

  OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o kontrole uznesení.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii OcÚ

     Správu predniesol zástupca starostu obce. Informoval poslancov o finančnej situácií obce a o čerpaní úveru.

Uznesenie č. 50/2009 k správe o finančnej situácií OcÚ.

OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o finančnej situácií obce.

Hlasovanie:   za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula

                       proti: 0                               

                       zdržali sa: 0

 

4. Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2008 - záverečný účet obce

      Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2008, záverečný účet obce predniesla ekonómka obecného úradu pani Emília Križková.

Uznesenie č. 51/2009 k správe o rozpočte obce za rok 2008.

     a) OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2008 a celoročné hospodárenie obce Adamovské Kochanovce za rok 2008 s výhradami.

     b) OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárenia vo výške 635 410,43 Sk /21 091,7622 €/: na splátku úveru 370 000,- Sk /12 281,7499 €/ a na tvorbu rezervného fondu 265 410,43 Sk /8 810,0122 €/.

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

5. Správa audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2008

      Správu predniesol zástupca starostu obce.

Uznesenie č. 52/2009 k správe audítora obce za rok 2008.

      OZ berie na vedomie správu audítora obce za rok 2008.

Hlasovanie:    za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura Ing. Anna Muchová

                        proti: 0                               

                        zdržali sa: 0

 

6. Správa OcÚ o stave výberu daní a poplatkov

       Zástupca starostu obce prečítal stav výberu daní a poplatkov za rok 2009. K dnešnému dňu obec eviduje nedoplatky za dane vo výške 9624,23 €, z toho nedoplatok RDP Chocholná - Velčice je 9046,42 €, za KO je to 1511 €. 

Uznesenie č. 53/2009 k správe OcÚ o stave výberu daní a poplatkov.

OZ berie na vedomie správu o výbere daní a poplatkov.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                        proti: 0                               

                        zdržali sa: 0

 

7. Prejednanie niektorých vnútroorganizačných noriem:

      - Štatút obce Adamovské Kochanovce

      - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Adamovské

         Kochanovce

      - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské

        Kochanovce

Uznesenie č. 54/2009 k Štatútu obce Adamovské Kochanovce.

       OZ schvaľuje Štatút obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                       proti: 0                               

                       zdržali sa: 0

Uznesenie č. 55/2009 k Zásadám nakladania s finančnými prostriedkami obce Adamovské Kochanovce.

       OZ schvaľuje Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Adamovské Kochanovce s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                       proti: 0                               

                       zdržali sa: 0

Uznesenie č. 56/2009 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské Kochanovce.

       OZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské Kochanovce s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

8. Návrh VZN č. 1/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce.

Uznesenie č. 57/2009 k VZN č. 1/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce.

     OZ schvaľuje VZN č. 1/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura, Ing. Anna Muchová

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

9. Prejednanie zápisu do kroniky obce za rok 2007

Uznesenie č. 58/2009 k zápisu do kroniky obce za rok 2007

OZ súhlasí so zápisom do kroniky obce za rok 2007 s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Ing. Anna Muchová

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

 

8. Rôzne

A.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2009.

Uznesenie č. 59/2009 k plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2009

OZ berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2009.

Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura, Ing. Anna Muchová

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

B.  Zástupca starostu obce informoval poslancov:

      - pozastavil vyplatenie faktúry pána Mojžiša s právnym prešetrením vykonaných prác

      - k ÚPD Horné políčko boli vznesené pripomienky od občanov

      - katolícka cirkev nesúhlasí s odpredajom pozemku na vybudovanie detského ihriska a budú sa hľadať alternatívne riešenia

      - TSK podalo projekt na výstavbu kanalizácie v obciach: Ivanovce, Melčice - Lieskové, Adamovské Kochanovce a Chocholná - Velčice

      - firma Maxtrade s.r.o. poslala výzvu na zaplatenie pôžičky o úvere, ku ktorému dodnes nedoložila podpísané údajné úverové zmluvy

      - v budúcnosti treba upraviť nájomné zmluvy s pohostinstvom a barom o mieru inflácie

      - budeme pracovať na znížení cien elektrických energií a užívateľských programov

 

9. Diskusia

- Ing. Miroslav Mikula vyslovil svoj osobný nesúhlas s výstavbou 2 bytoviek, ktoré podľa jeho názoru veľmi zaťažia územie aj komunikácie a na ich výstavbu nebol daný priestor na diskusiu

- pani Jana Križková žiadala opraviť okenicu a krytinu na sýpke v Majeri

 

10. Záver

        Po vyčerpaní programu zástupca starostu obce Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

Zapisovateľka: Anna Gagová                           ..........................................

Overovatelia: Ing. Anna Muchová                   ..........................................

                        Pavol Baďura                             ..........................................

 

 


                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                           zástupca starostu obce