Preskočiť na obsah

Dátum: 05.02.2010
Na stiahnutie: zapisnica_oz_28.1.2010.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 28.1. 2010

 

 

 

Prítomní: 

Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan

Poslanci: Viera Malíková,  Eva Apolenová, Jana Vidová, Alexander Láslop, Pavol Baďura, Ing. Ján Plesnivý, Ing. Miroslav Mikula

Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Miroslava Mikulu, Evu Apolenovú

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

 

Program:

  1.Otvorenie

  2. Kontrola uznesení

  3. Správa o finančnej situácií obce

  4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ

  5. Oznámenie výsledku doplňujúcich volieb starostu obce a zloženie sľubu

      novozvoleného  starostu

  6. Vyhlásenie nastúpenia  náhradníka za poslanca OZ a zloženie sľubu nového

      poslanca

  7. Voľba zástupcu starostu obce, podpredsedu finančnej komisie a delegovanie 

     člena  Rady školy

  8. Prejednanie zmluvy o spoločnom financovaní projektu prekládky VN

  9. Schválenie dotácie pre JDS Adamovské Kochanovce

  10. Schválenie plánu kultúrnych a športových aktivít na rok 2010

  11. Rôzne

  12. Diskusia

  13. Záver

                   

1. Otvorenie

     Zástupca starostu obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

     Predložil prítomným program zasadnutia, do ktorého doplnil 2. bod Kontrolu uznesení, 3. bod Správu o finančnej situácií obce  a rozšíril 7. bod o delegovanie člena Rady školy. Dal hlasovať.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Alexander Láslop, Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula

                      proti: 0 

                      zdržali sa: 0

2. Kontrola uznesení

     Zástupca starostu obce previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že:

 Uznesenie č. 104/2009 - zástupca starostu obce dal vypracovať geometrické zameranie pozemku  na výmeru 800 m2 spolu so zakreslením sieti a vecných bremien. Následne zadá právne overiť kúpno-predajnú zmluvu k predaju.

Uznesenie č. 106/2009 - nájomná zmluva s pánom Frňom bola podpísaná k 1. 1. 2010.

Uznesenie č. 1/2010  ku kontrole uznesení

     OZ  b e r i e   n a   v e d o m i e  správu zástupcu starostu obce o kontrole uznesení.

Hlasovanie:  za:  Viera Malíková, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Ing.  Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop

                      proti: 0  

                      zdržali sa: 0

3. Správa o finančnej situácii obce

     Správu predniesol zástupca starostu obce. Informoval poslancov o finančnej situácii obce a o splácaní úveru.

Uznesenie č. 2/2010 k správe o finančnej situácií obce

OZ  b e r i e   n a  v e d o m i e  správu zástupcu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Eva Apolenová Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop

                       proti: 0                               

                       zdržali sa: 0

     Zástupca starostu obce poveril ďalším vedením zasadnutia OZ Vieru Malíkovú.

4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ

     Ing. Michal Križan ústne do zápisnice oznámil vzdanie sa  mandátu poslanca, funkcie podpredsedu a člena  finančnej komisie, člena stavebnej komisie a člena rady školy z dôvodu zvolenia za starostu obce.

Uznesenie č. 3/2010  k vzdaniu sa mandátu poslanca, funkcie podpredsedu a člena finančnej komisie, člena stavebnej komisie a člena rady školy

      OZ  a)  b e r i e   n a  v e d o m i e

              - vzdanie sa a zánik  mandátu poslanca OZ Ing. Michala Križana

               - vzdanie sa Ing.Michala Križana funkcie podpredsedu a člena finančnej komisie, člena stavebnej komisie a člena  rady školy,

             b) o d v o l á v a   Ing. Michala Križana z funkcie zástupcu starostu obce, podpredsedu  a člena finančnej komisie, člena stavebnej komisie a člena rady školy.

Hlasovanie:   za:  Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop

                      proti: 0   

                      zdržali sa: 0

5. Oznámenie výsledku doplňujúcich volieb starostu obce a zloženie sľubu novozvoleného  starostu

     Predseda miestnej volebnej komisie Ján Hlavica oznámil  výsledok doplňujúcich volieb starostu obce konaných dňa 16.1.2010 a odovzdal novozvolenému starostovi osvedčenie.  

Uznesenie č. 4/2010  k vyhláseniu výsledku doplňujúcich volieb starostu obce

     OZ   b e r i e   n a  v e d o m i e   výsledok doplňujúcich volieb starostu obce konaných dňa 16.1.2010.

Hlasovanie:   za:  Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

     Poslankyňa Viera Malíková prečítala sľub starostu obce a vyzvala novozvoleného starostu, aby vykonal akt zloženia sľubu. Novozvolený starosta Ing. Michal Križan vyhlásil „sľubujem" a podpísal písomné znenie sľubu. Následne  boli  novozvolenému starostovi obce odovzdané insígnie.   

Uznesenie č. 5/2010 k zloženiu sľubu starostu obce

     OZ   k o n š t a t u j e,  že Ing. Michal Križan zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

Hlasovanie:   za:  Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop

                      proti: 0  

                      zdržali sa: 0

Pani Viera Malíková odovzdala naspäť vedenie zasadnutia OZ novozvolenému starostovi obce Ing. Michalovi Križanovi.

Príhovor  a poďakovanie starostu obce.

Predsedníčka finančnej komisie navrhla starostovi obce plat, ktorý mu patrí v zmysle zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a zvýšený o 10% , tak ako bol schválený aj starostovi obce na začiatku tohto volebného obdobia.

Uznesenie č. 6/2010 k návrhu platu starostu obce

     OZ   s c h v a ľ u j e   starostovi obce plat určený podľa § 3 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a zvýšený  podľa § 4 ods. 2 o 10%.

Hlasovanie:   za:  Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop

                      proti: 0 

                      zdržali sa: 0

Starosta obce požiadal OZ o schválenie príspevku na stravné zo strany zamestnávateľa.

Uznesenie č. 7/2010

OZ  s c h v a ľ u j e  príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % z hodnoty stravného lístka v školskej jedálni MŠ Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:   za:  Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop

                        proti: 0  

                        zdržali sa: 0

6. Vyhlásenie nastúpenia  náhradníka za poslanca OZ a zloženie sľubu nového poslanca

     Podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov po uvoľnení mandátu poslanca nastupuje za poslanca ako náhradník kandidát, ktorý získal vo voľbách najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do OZ v Adamovských Kochanovciach zo dňa 2.12.2006 je prvým náhradníkom, ktorý nebol zvolený za poslanca, ale získal najvyšší počet platných hlasov Ing. Ján Plesnivý, ktorý mandát poslanca prijal.

Uznesenie č. 8/2010  k vyhláseniu nastúpenia náhradníka za poslanca OZ

     OZ   v y h l a s u j e  nastúpenie náhradníka pána Ing. Jána Plesnivého na uvoľnený mandát poslanca OZ dňom 28.1.2010.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop 

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

     Novozvolený poslanec Ing. Ján Plesnivý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ. Ing. Ján Plesnivý potom podpísal znenie sľubu a prevzal si od starostu obce osvedčenie o zvolení za poslanca OZ v Adamovských Kochanovciach.

Uznesenie č. 9/2010 k zloženiu sľubu poslanca OZ

OZ  k o n š t a t u j e,  že Ing. Ján Plesnivý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop

                      proti: 0 

                      zdržali sa: 0

 7. Voľba zástupcu starostu obce a podpredsedu finančnej komisie

     Starosta obce navrhol na uvoľnenú funkciu zástupcu starostu obce poslankyňu Vieru Malíkovú za doterajšie aktivity, pomoc a ochotu podieľať sa pri chode obce. Zároveň chce  vyzdvihnúť záujem pani Malíkovej ako svojimi radami, skúsenosťami a znalosťami podporuje miestnu samosprávu.

Pani Viera Malíková sa ústne vzdala navrhovanej funkcie.

Na základe vzdania sa navrhovanej funkcie pani Malíkovou, starosta obce navrhol pani Janu Vidovú, ktorá túto funkciu vykonávala už v predchádzajúcom období.  Po dohode poslancov  voliť sa bude tajným hlasovaním.

Voľba mandátovej a volebnej komisie

    Starosta obce navrhol pre voľbu zástupcu starostu obce mandátovú a volebnú komisiu v zložení:  Eva Apolenová   - predseda, Alexander Láslop - člen,  Ing. Miroslav Mikula - člen.

Uznesenie č.  10 /1009 k voľbe mandátovej a volebnej komisie 

     OZ  s c h v a ľ u j e   mandátovú a volebnú komisiu v zložení:

Eva Apolenová   - predseda, Alexander Láslop - člen, Ing. Miroslav Mikula - člen.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop, Ing. Ján Plesnivý

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

Voľba zástupcu starostu obce

     Predsedníčka mandátovej a volebnej komisie konštatovala, že tajným hlasovaním bola zvolená za zástupcu starostu obce, počtom  5  platných hlasov, Jana Vidová. 

Uznesenie č. 11/2010 k voľbe zástupcu starostu obce Adamovské Kochanovce

     OZ  z v o l i l o   tajnou voľbou za zástupcu starostu obce pani Janu Vidovú.

Hlasovanie: za:  Eva Apolenová, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Pavol Baďura, Alexander Láslop, Ing. Ján Plesnivý

                     proti: 0 

                     zdržala sa: Jana Vidová

Voľba podpredsedu finančnej komisie

     Starosta obce navrhol na uvoľnenú funkciu podpredsedu finančnej komisie Mgr. Danielu Capákovú.

     Poslanec Ing. Ján Plesnivý navrhol do tejto funkcie menovať Ing. Emíliu Kontrovú.

Uznesenie č. 12/2010  k návrhu na obsadenie funkcie podpredsedu finančnej komisie

     OZ  v o l í  za podpredsedníčku finančnej komisie Mgr. Danielu Capákovú.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop

                      proti: Ing. Ján Plesnivý

                      zdržali sa: 0

Delegovanie zástupcu obce za člena rady školy

     Starosta obce navrhol na uvoľnené miesto člena Rady školy pri MŠ p. Evu Apolenovú.

Uznesenie č. 13/2010 k delegovaniu zástupcu obce do Rady školy

     OZ   d e l e g u j e   pani  Evu Apolenovú  za člena Rady školy  pri MŠ Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula,  Pavol Baďura, Alexander Láslop, Ing. Ján Plesnivý

                       proti: 0

                       zdržali sa:  Eva Apolenová

8. Prejednanie zmluvy o spoločnom financovaní projektu prekládky VN

     V súvislosti s prebiehajúcim územným konaním a pripravovanou zástavbou v časti Horné políčko je potrebné, aby sa vlastníci pozemkov dohodli o spoločnom financovaní prekládky elektrickej siete vysokého napätia, ktoré vedie ponad pozemky v danej oblasti. Na financovaní sa vlastníci budú podieľať pomernou časťou dĺžky siete, ktorá vedie ponad ich pozemky.

K financovaniu projektu mal pripomienky Ing. Ján Plesnivý.

Uznesenie č. 14/2010 k zmluve o spoločnom financovaní projektu prekládky VN

     OZ  s ú h l a s í, aby Ing. Michal Križan v zastúpení Obce Adamovské Kochanovce ako jednej zo zmluvných strán podpísal Zmluvu o spoločnom financovaní projektu prekládky vysokého napätia a zabezpečoval realizáciu.  

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop

                             proti:  Ing. Ján Plesnivý

                             zdržali sa: 0

9. Schválenie dotácie pre JDS Adamovské Kochanovce

     Koncom roka bola na obecný úrad doručená komplexne vypísaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Adamovské Kochanovce pre ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Adamovské Kochanovce. Pre krátkosť času minulý rok ZO JDS nečerpala dotáciu, preto už pred koncom roka požiadala o dotáciu na rok 2010 vo výške 300 €.

Uznesenie č. 15/2010 k prejednaniu dotácie pre Jednotu dôchodcov v Adamovských Kochanovciach

     OZ  s c h v a ľ u j e  dotáciu pre Jednotu dôchodcov v Adamovských Kochanovciach vo výške 300 €.  

Hlasovanie:  za:  Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula,  Pavol Baďura,  Alexander Láslop, Ing. Ján Plesnivý

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

 10. Schválenie plánu kultúrnych a športových aktivít na rok 2010

     Kultúrna pracovníčka obce pani Anna Gagová predložila na chválenie Plán kultúrnych  a športových aktivít pripravovaných na rok 2010 spolu s ich finančným zabezpečením, schváleným komisiou pre kultúru a šport.

     Starosta obce navrhol doplniť ďalšiu kultúrnu aktivitu.

Uznesenie č. 16/2010 k plánu kultúrnych a športových aktivít na rok 2010

     OZ s c h v a ľ u j e    plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2010 s pripomienkou, ktorá bude zapracovaná do plánu.

Hlasovanie:   za:  Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová,  Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Alexander Láslop, Ing. Ján Plesnivý

                       proti: 0  

                       zdržali sa: 0

11. Rôzne

    

     Starosta obce informoval:

      -záujem súkromného podnikateľa o otvorenie novinového stánku v obci, ktorý je možné umiestniť v strede obce na obecnom pozemku,

     - hrobové miesta na cintorínoch sú zaplatené na 60 %,

     - od 26. apríla bude uzavretý železničný prechod v Adamovciach.

12. Diskusia

     - Ing. Ján Plesnivý žiadal vysvetlenie viacerých otázok týkajúcich sa UPD obce a ďalších projektov obce. Po vzájomnej dohode budú tieto otázky riešené na stavebnej komisii.

     - Pán Martin Križko sa informoval ako často bude zasadať stavebná komisia a žiadal zverejnenie platov starostu a poslancov OZ. Stavebná komisia bude zasadať podľa potreby a platy sú zverejnené.

     - Ing. Miroslav Mikula sa informoval prečo obec nekúpila nové auto. Náklady na nové auto sú veľmi vysoké a obec by veľmi zaťažili, v súčasnosti je výhodnejšie využívať súkromné auto.

     - Zástupkyňa starostu obce Jana Vidová navrhla poveriť  finančnú komisiu vypracovaním podmienok odmien starostu. Predsedníčka finančnej komisie navrhla poveriť vypracovaním plánu odmien starostu obce podpredsedníčku Mgr. Danielu Capákovú.

     - Pani Jana Križková upozornila, že v článku zástupcu starostu obce v novinách Zvesti sú nepresné informácie.

13. Záver

     Po vyčerpaní programu zástupca starostu Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 


Zapisovateľka:  Anna Gagová                     ..........................................

Overovatelia:    Ing. Miroslav Mikula         ..........................................

                           Eva Apolenová                  ..........................................

 


                                                                         

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                starosta obce