Preskočiť na obsah

Dátum: 10.09.2009
Na stiahnutie: zapisnica_oz_4.9.2009.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 4.9. 2009

 

Prítomní:   Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan

                   Poslanci: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová

                   Hlavný kontrolór obce: ospravedlnený

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura,  Ing. Anna Muchová

Za overovateľov zápisnice určil: Evu Apolenovú, Janu Vidovú

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

 

Program:

                  1.Otvorenie

                  2. Kontrola uznesení

                  3. Správa o finančnej situácii OcÚ

                  4. Správa o zabezpečení likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci

                  5. Správa o hospodárení obecného úradu za I. polrok 2009

                  6. Správa o zabezpečovaní Rozvojového plánu obce za I. polrok 2009

                  7. Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce

                  8. Prejednanie využitia hospodárskej budovy sýpky a vysporiadanie pozemkov v bývalom Majeri

                  9. Rôzne

               10. Diskusia

               11. Záver

 

1. Otvorenie

            Zástupca starostu obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

            Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.

Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Eva Apolenová

                     proti: 0

                     zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

           Zástupca starostu obce previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenia číslo:

Uznesenie č. 52,60/2009 - prebytok hospodárenie minulých rokov bol použitý na splátku kontokorentného úveru. Smernica na rozdelenie rezervného fondu je pripravená na schválenie.

Uznesenie č. 62/2009 - projektová dokumentácia bola prepracovaná a následne je pripravená k územnému konaniu, ktoré by malo začať v priebehu 37. týždňa

Uznesenie č. 63/2009  ku kontrole uznesení.

  OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o kontrole uznesení.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii OcÚ

        Správu predniesol zástupca starostu obce. Informoval poslancov o finančnej situácií obce a o čerpaní úveru.

Uznesenie č. 64/2009 k správe o finančnej situácií OcÚ.

OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o finančnej situácií obce.

Hlasovanie:   za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                       proti: 0                               

                       zdržali sa: 0

 

4. Správa o zabezpečení likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci

         Likvidáciu komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Marius Pedersen v pravidelných 2-týždňových intervaloch. Za vývoz odpadu spolu s uskladnením platí obec mesačne 932 €, za prepravné a uskladnenie 780 € za vývoz. To v priemere na jedného občana predstavuje poplatok približne 25 € ročne. Z tohto pohľadu vývoz smetí je položka, ktorá najviac zaťažuje rozpočet obce. Za recyklovaný odpad a odvoz obec neplatí. Z tohto pohľadu zástupca starostu obce požiadal spoločnosť Marius Pedersen o zabezpečenie ďalších nádob na sklo a plasty, ktoré budú umiestnené v časti Kochanovce v blízkosti Evanjelického kostola. V jesenných mesiacoch sa uskutoční zber elektrospotrebičov a textilu.

Uznesenie č. 65/2009 k správe o likvidácií komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci.

        OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o likvidácií komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci.

 Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                       proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

5. Správa o hospodárení obecného úradu za I. polrok 2009

        Správu predniesol zástupca starostu obce. Informoval poslancov, že predčasným splatením úveru na strechu a vybavením nového lacnejšie úveru ušetril cca 50 € mesačne, vyjednaním nových zmlúv na ceny telekomunikačných služieb sa ušetrilo 70 € mesačne, zmenou taríf za ceny elektrickej energie sa ušetrí 66 € mesačne a znížením premrštenej faktúry za dodávku stavebných prác na škôlke sa ušetrilo cca 700 €. Celkovo sa šetrí 186 € mesačne.

Uznesenie č. 66/2009 k správe o hospodárení obecného úradu za I. polrok 2009.

      OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o hospodárení obecného úradu za I. polrok 2009.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

6. Správa o zabezpečovaní Rozvojového plánu obce za I. polrok 2009

         Vzhľadom k tomu, že rozvojový plán obce na rok 2009 nebol schválený, zástupca starostu obce informoval poslancov o rozvoji obce na základe plánu rozvoja obce na roky 2007-2010. Konštatoval, že rozvoj obce je v súlade s plánom obce a darí sa všetky body realizovať. 

Uznesenie č. 67/2009 k správe o zabezpečovaní Rozvojového plánu obce za I. polrok 2009

OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o zabezpečovaní Rozvojového plánu obce za I. polrok 2009.

Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

 

7. Návrh VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce

          K predloženému návrhu VZN č. 2/2009 neboli pripomienky.

Uznesenie č. 68/2009 k VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce.

       OZ schvaľuje VZN č.2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

8. Prejednanie využitia hospodárskej budovy sýpky a vysporiadanie pozemkov v bývalom Majeri

        V priebehu mesiaca august bolo stretnutie vlastníkov pozemkov v areáli bývalého Majera v časti Malé Bierovce. Stretnutia sa zúčastnili za obec Ing. Michal Križan a vlastníci: pani Ďurišová, Starostová, Forgáčová, Prokešová a pán Križko. Vlastníci sa dohodli na geometrickom zameraní pozemkov a rozpočítavaní nákladov medzi všetkých vlastníkov. Následne zástupca starostu obce navrhol postup pri vysporiadaní cesty rovnakým percentom podľa výmery pozemkov a vypracovaním nového geometrického plánu na rozparcelovanie areálu. Vzhľadom k usporiadaniu vlastníckych vzťahov a zabezpečenia prístupu k jednotlivým pozemkom zástupca starostu navrhuje odpredaj obecnej pôdy pre účely vysporiadania vlastníckych vzťahov jednotlivým vlastníkom za cenu 12 €/m.

Poslanci navrhli zverejniť na internete ponuku na predaj alebo prenájom využitia priestorov budovy sýpky.

Uznesenie č. 69/2009 k využitiu hospodárskej budovy sýpky a vysporiadanie pozemkov v bývalom Majeri

        OZ súhlasí s novým geometrickým zameraním pozemkov v areáli Majera v časti Malé Bierovce za podmienok rozdelenia nákladov medzi všetkých vlastníkov pozemkov v tomto areáli.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 70/2009 k využitiu hospodárskej budovy sýpky a vysporiadanie pozemkov v bývalom Majeri.

       OZ súhlasí s vypracovaním geometrického plánu a odpredajom pozemkov vo vlastníctve obce v bývalom Majeri jednotlivým vlastníkom s tým, že jednotlivé zmluvné prevody na základe písomnej žiadosti budú predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

9. Rôzne

 

-     Organizačný poriadok obce

Uznesenie č. 71/2009 k organizačnému poriadku obce.

OZ schvaľuje vypracovaný organizačný poriadok obce.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                      proti: 0                   

                      zdržali sa: 0

 -    Úprava rozpočtu obce

Uznesenie č. 72/2009 k úprave rozpočtu obce

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1/2009.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

-    Dotácie

       O dotáciu z rozpočtu obce požiadala ZO SZCH Adamovské Kochanovce, ktorá v dňoch 25.-27.9.2009 organizuje výstavu drobných zvierat.

Uznesenie č. 73/2009 k žiadosti o dotáciu pre ZO SZCH Adamovské Kochanovce

OZ schvaľuje dotáciu vo výške 33 EUR pre ZO SZCH Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

-    Zásady tvorby a použitia rezervného fondu

K predloženému návrhu mala doplňujúce pripomienky pani Malíková.

Uznesenie č. 74/2009 k Zásadám tvorby a použitia rezervného fondu.

       OZ schvaľuje Zásady tvorby a použitia rezervného fondu s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

-    DDS

      Zástupca starostu obce navrhol prispievať zamestnancom obce na dôchodkové pripoistenie vo výške 3 % z hrubých miezd.

Poslankyňa pani Malíková navrhla znížiť výšku príspevku na 2%.

Uznesenie č. 75/2009 k návrhu zástupcu starostu obce o príspevok do DDS pre zamestnancov obce.

      OZ súhlasí s príspevkom do DDS pre zamestnancov obce a štatutára Adamovské Kochanovce vo výške 3 % z hrubým miezd.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan,

                      proti:  Viera Malíková                             

                      zdržali sa: Eva Apolenová, Jana Vidová

Návrh uznesenia nebol prijatý.

 

Uznesenie č. 76/2009 k návrhu zástupcu starostu obce o príspevok do DDS pre zamestnancov obce.

   OZ súhlasí s príspevkom do DDS pre zamestnancov obce a štatutára Adamovské Kochanovce vo výške 2 % z hrubým miezd.   

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová,

                       proti: 0                               

                       zdržali sa: Jana Vidová

 

Zástupca starostu obce informoval poslancov:

a) ako pokračuje realizácia Horného políčka,

b) kronika za rok 2007 je už dopísaná,

c) hrobárske služby v obci bude zabezpečovať pán Benko a Ozimý alebo hrobári z Dúbravy,

d) pri rekonštrukcii železničnej trate ponúkol stavbyvedúci zeminu na vyrovnanie terénov v obci, kameň na spevnenie povrchov pod cesty,

e) plánovaná kanalizácia v obci pôjde aj cez súkromné pozemky a preto budú v priebehu mesiaca október  zvolaní  na spoločné stretnutie vlastníci pozemkov, ktorých sa to priamo dotýka.

 

9. Diskusia

    Poslanci pripomienkovali zlepšiť úpravu cintorínov a domu smútku.

 

10. Záver

        Po vyčerpaní programu zástupca starostu obce Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

Zapisovateľka: Anna Gagová                              ..........................................

 

Overovatelia: Eva Apolenová                           ..........................................

 

                       Jana Vidová                               ..........................................

 

 

            

 

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                           zástupca starostu obce