Preskočiť na obsah

Dátum: 08.08.2008
Na stiahnutie: zapisnica_zo_zasadnutia_oz_1.8.2008.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 1.8. 2008

 


Prítomní:           

Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík

Poslanci: Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Pavol Baďura, Eva Apolenová

 

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Janu Vidovú a Ing. Miroslava Mikulu

Písaním zápisnice starosta poveril p. Annu Gagovú

 

Program:

         1. Otvorenie

         2. Kontrola uznesení    

         3. Správa o finančnej situácii OcÚ

         4. Návrh VZN o zabezpečovaní pohrebných služieb v obci     

         5. Správa o hospodárení OcÚ za I. polrok 2008                                                                           

         6. Návrh VZN o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom 

         7. Správa o zabezpečení Rozvojového plánu obce za I. polrok 2008

         8. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov   územnej samosprávy v obci Adam. Kochanovce v roku 2006

         9. Rôzne

        10. Diskusia

        11. Záver

 

1. Otvorenie

            Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

            Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu mala doplňujúci návrh p. Viera Malíková, aby sa program doplnil o body: - Plán Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - prejednanie a bod - Prejednanie návrhu Rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu.  Starosta obce navrhol zaradiť ako bod  9. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - prejednanie, bod 10. Prejednanie návrhu Rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu, bod 11. Rôzne, v ktorom budú prejednané nasledovné body - využitie budovy -  sýpka v bývalom majeri, informácia finančnej komisie, návrh zmlúv o spolupráci s investormi Signum group Bratislava a Maxtrade Ivanka pri Dunaji pre priemyselný park v lokalite Sihoť k.ú. Adam. Kochanovce,  návrh na predaj osobných vozidiel, príspevok na zateplenie zdravotného strediska Melčice-Lieskové, žiadosť pána Ladislava Kišša o sociálnu výpomoc pre manželku,  štúdia Horné políčko, bod 12. Diskusia a bod 13. Záver.

Hlasovanie:    za:  Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

                               

2. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení a konštatoval, že uznesenie č. 34/2008 - materiály boli zaslané poslancom okrem Všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenie č. 37/2008 materiál bol zaslaný poslancom prejedná sa v ďalšom bode ,uznesenie č.  38/2008 a uznesenie č. 39/2008 sa presúvajú do bodu rôzne.                                        

Na zasadnutie OZ sa dostavil Ing. Michal Križan.

Uznesenie č. 40/2008

OZ berie na vedomie správu starostu o kontrole uznesení

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav  Mikula, Jana Vidová

                    proti:0

                    zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii OcÚ

Správu predniesla ekonómka OcÚ pani Emília Križková . Všetky faktúry k dnešnému dňu sú uhradené, pohľadávky evidujeme na daniach.

Uznesenie č. 41/2008

OZ berie správu o finančnej situácií OcÚ na vedomie

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

4. Návrh VZN o zabezpečovaní pohrebných služieb v obci

Návrh predniesol starosta obce, informoval, že každý cintorín má svoj prevádzkový poriadok a tieto sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Poslanci navrhli upraviť čas vstupu na cintoríny v zimných mesiacoch do 18,00 hod. a v letných mesiacoch do 20,00 hod., vjazd motorovým vozidlom so súhlasom OcÚ, doplniť -  nájomná zmluva je na dobu neurčitú a poplatok 400,- Sk na dobu 20 rokov, upraviť prvú a poslednú stranu ako VZN, doplniť popis pohrebiska a počet hrobov, ceny upraviť v eurách

Uznesenie č. 42/2008

OZ schvaľuje s pripomienkami VZN 1/2008 obce Adam. Kochanovce zo dňa  1.8.2008 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách obce Adam. Kochanovce na cintoríne č.1  Adamovce- Malé Bierovce a cintoríne č. 2 Kochanovce

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

5. Správa o hospodárení OcÚ za I. polrok 2008

Správu predniesla ekonómka OcÚ pani Emília Križková

Uznesenie č. 43/2008

OZ berie správu na vedomie a ukladá OcÚ predložiť v novembri OZ úpravu rozpočtu obce na rok 2008

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

6. Návrh VZN o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom

Návrh predniesol starosta obce. Poslanci navrhli upraviť text v úvode, prenájom KD v zimnom období stanoviť na obdobie od 15.10. do 15.4., poplatok za veľkoobjemový kontajner zmeniť na 250,- Sk, upraviť ceny v eurách, doplniť na aké obdobie je poplatok za hrobové miesto a niektoré odseky preštylizovať

Uznesenie č. 44/2008

OZ schvaľuje VZN 2/2008 Adam. Kochanovce zo dňa 1.8.2008 o uplatňovaní cien za niektoré služby a nájom s pripomienkami

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

7. Správa o zabezpečení Rozvojového plánu obce za I. polrok 2008

Starosta obce informoval poslancov o zabezpečení plnenia jednotlivých bodov Rozvojového plánu obce Adam. Kochanovce na rok 2008

Uznesenie č. 45/2008

OZ berie na vedomie predloženú správu o zabezpečovaní Rozvojového plánu obce za I. polrok 2008 a ukladá OcÚ pripraviť návrh na umiestnenie športového areálu s podmienkami vysporiadania vlastníckych vzťahov parciel do 3 týždňov, ukladá stavebnej komisii do 15.8.2008 skontrolovať vypúšťanie odpadových vôd do Adam. Potoka, preveriť funkčnosť čističky v DSS, zistiť zabezpečenie nákupu potravín pre starých občanov v prípade zatvorenia miestnych potravín Coop Jednota, zistiť podmienky vybudovania zariadenia pre starých ľudí do budúceho zastupiteľstva   

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

8. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy v obci Adam. Kochanovce v roku 2006

Správu prejednala aj finančná komisia a doporučuje k faktúram prikladať rozpis dodaného materiálu, dôsledne dodržiavať zákon a smernice o verejnom obstarávaní, zabezpečiť kontrolu predbežnú, priebežnú a následnú finančnú kontrolu, správu o kontrole obdrží aj ekonómka OcÚ.

Uznesenie č. 46/2008

OZ berie predloženú správu na vedomie, súhlasí s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené vykonanou kontrolou a ukladá zodpovedným osobám zabezpečiť odstránenie nedostatkov v termíne najneskôr do 31.10.2008 a v novembri predložiť  na OZ správu o plnení.

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

9. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Prejednanie tohto bodu  sa vypúšťa z  programu a bude zaradené na mimoriadne zasadnutie OZ   v auguste za prítomnosti Ing. Velčkovej - spracovateľky

Uznesenie č. 47/2008

OZ súhlasí s prejednaním Plánu hosp. a soc. rozvoja na mimoriadnom zasadnutí

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav

                    Mikula, Jana Vidová

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

 

10. Prejednanie návrhu Rokovacieho poriadku komisie OZ na ochranu verejného záujmu

Poslanci k návrhu Rokovacieho poriadku nemali pripomienky

Uznesenie č. 48/2008

OZ schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku komisie OZ v Adam. Kochanovciach na ochranu verejného záujmu

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

11. Rôzne

a) - návrh na doriešenie využitia hospodárskej budovy sýpka v bývalom Majeri s priľahlými pozemkami

Uznesenie č. 49/2008

OZ ukladá OcÚ zvolať jednanie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v bývalom Majeri za účasti poslancov a pripraviť doklady o vlastníctve nehnuteľnosti

 Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

b) - návrh zmlúv o spolupráci medzi obcou Adam. Kochanovce a spoločnosťami Signum Group Bratislava a Maxtrade Ivanka pri Dunaji.

Starosta obce informoval o stretnutí s investormi, na ktoré sa nedostavil zástupca spoločnosti Maxtrade Ivanka pri Dunaji. Poslanci žiadali vyjasniť vzťahy so spoločnosťou Maxtrade za účasti právničky, zoštylizovať niektoré články a nie je im jasný územný plán

Uznesenie č. 50/2008

OZ  schvaľuje návrh predložených zmlúv so spoločnosťami Signum Group Bratislava a Maxtrade Ivanka pri Dunaji, s pripomienkami

Hlasovanie:  za: 0

                   proti: 0

                   zdržali sa: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

Návrh uznesenia č. 50/2008 nebol prijatý.

c) - zriaďovacia listina MŠ

Uznesenie č. 51/2008

OZ schvaľuje  dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine MŠ Adam. Kochanovce zo dňa 1.11.2001,č.j. Škol./2001/38

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

d) -  požiadavka Rady združenia Hippokrates  k zatepleniu stropu zdravotného strediska Melčice - Lieskové. Predpokladané náklady na zateplenie predstavujú čiastku cca 190 000,- Sk, čo znamená pre každú obec príspevok 40,- Sk na občana

Uznesenie č. 52/2008

OZ schvaľuje príspevok pre združenie Hippokrates Melčice - Lieskové v celkovej sume 32 000,-Sk

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

e) - žiadosť pána Ladislava Kišša o poskytnutie sociálnej výpomoci pre manželku Máriu, ktorá absolvovala päť operácií srdca, liečenie si vyžaduje vysoké finančné náklady a rodina má pritom nízke príjmy

Starosta navrhol poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci 5 000,- Sk

Uznesenie č. 53/2008

OZ schvaľuje návrh na jednorazovú sociálnu výpomoc pre pani Kiššovú v sume 5 000,- Sk

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

f) - správa finančnej komisie

zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie predniesla predsedníčka Ing. Anna Muchová

uznesenie č. 54/2008

OZ ukladá OcÚ zabezpečiť uhradenie neoprávnených výdavkov na stravné lístky a poistku hmotnej zodpovednosti starostu obce do pokladne OcÚ do 30.9.2008

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

g) - odpredaj osobných motorových vozidiel v počte 3 ks darované od PZ SR, vozidlá sa nehodia pre potreby OcÚ, nakoľko potrebujú nutnú generálnu opravu karosérií, motorov a podvozkov

Uznesenie č. 55/2008

OZ schvaľuje odpredaj 3 ks osobných motorových vozidiel formou inzerátu v Pardone, vývesných tabuliach v obci a na internete

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav

                   Mikula, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

h) -návrh na schválenie štúdie Horné políčko

stavebná komisia na svojom zasadnutí dňa 12.6.2008 za účasti poslancov predloženú štúdiu prejednala a schválila

Uznesenie č. 56/2008

OZ   schvaľuje návrh štúdie na Horné políčko vypracovanej projektovou organizáciou Zasi s.r.o. Trenčín z júla 2008

Hlasovanie: za: Ing. Miroslav Mikula

                    proti: 0

                    zdržali sa: Ing. Anna Muchová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Michal Križan

Návrh uznesenia č.55/2008 nebol prijatý.

 

12. Diskusia

a) - p. Viera Malíková navrhla možnosť uverejňovať na internete aj anonymné príspevky pokiaľ nie sú osočovaním. Po diskusii zostalo zverejňovanie v rámci doterajších pravidiel.

b) - Ing. Mikula žiadal vyriešiť vývoz smetí v tehelni

c) - Ing. Muchová žiadala očistiť znečistené autobusové čakárne

d) - p. Bušová upozornila na separované kontajnery, treba občanov viac informovať o separovaní

 

13. Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka: Anna Gagová            ..........................................

 

Overovatelia: Jana Vidová                 ..........................................

                      Ing. Miroslav Mikula    ..........................................

 

                                                                                             

                                                                                                  Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                                        starosta obce