Preskočiť na obsah

Dátum: 15.02.2008
Na stiahnutie: oz.010208.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

                 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 1. februára 2008

 

 

Prítomní:           

Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík

Poslanci:  Eva Apolenová, Viera Malíková,  Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Pavol Baďura, Ing. Michal Križan

 

Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Miroslava Mikulu a p. Janu Vidovú.

Písaním zápisnice starosta poveril  Emíliu Križkovú.

 

Program:

1. Otvorenie

         2. Kontrola uznesení    

         3. Návrh Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva

         4. Návrh Rozvojového plánu obce v roku 2008

         5. Vysporiadanie nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   

             stavebné odpady za rok 2006

         6. Diskusia

         7. Záver

 

1. Otvorenie

Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta predložil prítomným program zasadnutia. P. Viera  Malíková navrhla  doplniť

do programu krátke vyhodnotenie rozvojového plánu za rok 2007. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.

 

2. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenia č. 67, 68, 70, 71, 72, 75 a 76 boli splnené, uznesenie č. 73 - Firma SOJAPRODUKT sa neozvala, pravdepodobne má problémy s odkúpením pozemkov. Uznesenie č. 74 - p.  M. Križko bol upozornený starostom obce,  poslanci navrhli upozorniť ho písomne formou výzvy.

 

Uznesenie č. 1/2008

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva a ukladá obecnému úradu poslať p. Milanovi Križkovi písomnú výzvu s termínom na odstránenie skládky panelov a ukončenie výroby kvádrov v Adamovciach s poučením, ako bude obecný úrad postupovať v prípade, že nesplní výzvu a nedodrží termín. Zároveň ukladá obecnému úradu zistiť, aký predmet činnosti podnikania má p. Milan Križko a tiež jeho syn Martin.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

3. Návrh Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva

Starosta obce predložil poslancom návrh Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poslanci mali k tomuto návrhu viacero pripomienok a návrhov. Navrhli zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva aj vo februári, žiadali doplniť na každom zasadnutí správu o finančnej situácii obce, žiadali popresúvať jednotlivé body do iných mesiacov. Nový návrh Plánu zasadnutí OZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

Uznesenie č. 2/2008

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach na rok 2008 po zapracovaní všetkých návrhov a pripomienok.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

4. Vyhodnotenie rozvojového plánu za rok 2007

Starosta obce previedol podrobné vyhodnotenie rozvojového plánu obce na rok 2007. Vyhodnotil jednotlivé body podľa častí a zdôvodnil nesplnenie resp. čiastočné splnenie niektorých bodov a oboznámil poslancov s postupom zabezpečenia ich splnenia.  

 

Uznesenie č. 3/2008

Obecné zastupiteľstvo prejednalo vyhodnotenie rozvojového plánu za rok 2007 a ukladá obecnému úradu nesplnené a rozpracované časti rozvojového plánu z roku 2007 preniesť do návrhu plánu rozvoja  na rok  2008.

Hlasovanie:   za 5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

5.    Návrh Rozvojového plánu obce na rok 2008

Starosta obce predložil poslancom návrh Rozvojového plánu Obce Adamovské Kochanovce na rok 2008. Poslanci žiadali prepracovať tento návrh na štruktúru z roku 2007.

 

Uznesenie č. 4/2008

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu prepracovať návrh Rozvojového plánu Obce Adamovské Kochanovce na rok 2008 na štruktúru z roku 2007 a predložiť ho poslancom na pripomienkovanie do 15. 2. 2008 a potom po zapracovaní pripomienok tento predložiť na schválenie na zasadnutie OZ vo februári.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

6.     Vysporiadanie nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2006

Účtovníčka OcÚ p. Emília Križková predložila poslancom zoznam daňovníkov, ktorí nemajú uhradený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2006. Kontrolou bolo zistené, že väčšina daňovníkov predložila potvrdenie ešte začiatkom roka 2006, na základe ktorého mal byť poplatok odpustený. 

 

Uznesenie č. 5/2008

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo na základe predložených potvrdení o vysporiadaní nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2006.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

7.    Diskusia

a/ Starosta obce informoval poslancov o pokračovaní výstavby športového areálu. Za najväčší problém označil výkup pozemkov a s tým spojené financovanie. Povedal, že podľa jemu dostupných  informácií z  dotácie z eurofondov sa môže financovať len výkup pozemkov pod budovy.

 

Uznesenie č. 6/2008

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zabezpečiť písomné stanovisko o možnosti financovania výkupu pozemkov pre budúci športový areál.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

b/ Starosta obce informoval poslancov, že končí funkčné obdobie školskej rady, preto je potrebné zvoliť novú školskú radu. Navrhol  zástupcov za obec, a to za obecný úrad Ing. Rudolfa Kadlečíka a za poslancov p. Janu Vidovú, za pedagogických zamestnancov p. Bronislavu Kvasnicovú,  za nepedagogických zamestnancov p. Oľgu Konečnú a za rodičov p. Gabrielu Čaňovú.

 

Uznesenie č. 7/2008

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje školskú radu v zložení Ing. Rudolf Kadlečík, p. Jana Vidová, p. Bronislava Kvasnicová, p. Oľga Konečná, p. Gabriela Čaňová.

Hlasovanie:   za  4,  proti  0,  zdržalo sa:  1

 

c/ Starosta obce informoval poslancov, že v našej obci potrebujeme nájsť hrobárov, pretože bratia Matejíkovci nemôžu z pracovných dôvodov ďalej tieto práce vykonávať. Vyzval poslancov, aby mu pomohli niekoho nájsť.

d/ Poslanci navrhli zopakovať zber papiera a uskutočniť aj zber textilu, v kultúrnom dome zaviesť prevádzkovú knihu.

e/ Starosta obce informoval, že problém zatekajúcich strešných okien na kultúrnom dome dal na riešenie právnickej kancelárii vzhľadom na to, že dodávateľ sa vyhýba zodpovednosti.

 

                  Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Emília Križková                    .......................................

 

Overovatelia:    Ing. Miroslav Mikula             .......................................

 

                          Jana Vidová                        ........................................ 

 

 

                                                                                                        Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                                             starosta obce