Preskočiť na obsah

Dátum: 24.12.2008
Na stiahnutie: zapisnica_oz_12.12.2008.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 


 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 12.12. 2008

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  ospravedlnený

                Poslanci: Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

                Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Pavol Baďura, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan

Zasadnutie OZ viedla zástupkyňa starostu Jana Vidová, poverená starostom obce.

Za overovateľov zápisnice určila  Ing. Annu Muchovú, Ing. Miroslava Mikulu

Písaním zápisnice poverila  Annu Gagovú

 

Program:

         1. Otvorenie

         2. Kontrola uznesení    

         3. Správa o finančnej situácii OcÚ a úprava rozpočtu  obce v roku 2008

         4. Návrh rozpočtu obce na rok 2009

         5. Návrh Plánu zasadnutí 0Z na rok 2009

         6. Návrh rozvojového plánu obce na rok 2009

         7. Príprava inventarizácie majetku obce

         8. Návrh poriadku odmeňovania

         9. Návrh rokovacieho poriadku OZ

       10.  Návrh VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a  drobné stavebné odpady

       11. Návrh VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

       12. Diskusia

       13. Záver

 

1. Otvorenie

       Zástupkyňa starostu otvorila riadne zasadnutie OZ. Privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

       Predložila prítomným program zasadnutia.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

                               

2. Kontrola uznesení

Zástupkyňa starostu previedla kontrolu uznesení:

uz. č. 62/2008 - prejednané 6.10.2008 uz. č. 76/2008  

uz. č. 63/2008 - schválené VZN č. 3/2008

uz. č. 64/2008 - vzalo na vedomie

uz. č. 65/2008 - uznesenie prejednané 3.11.2008

uz. č. 66/2008 - schválené

uz. č. 67/2008 - lokalita bola schválená 3.11.2008 uznesením č. 79/2008

uz. č. 68/2008 - lokalita bola schválená 3.11.2008 uznesením č. 79/2008

uz. č. 69/2008 - VZO sa uskutočnilo

uz. č. 70/2008 - uznesenie nebolo prijaté

uz. č. 71/2008 - prejednané 3.11.2008 uznesením č. 79/2008

uz. č. 72/2008 - prijaté uznesenie

uz. č. 73/2008 - zabezpečuje Juraj Potoček, zatiaľ nie sú zrezané

uz. č. 74/2008 - návrhy sú vypracované, treba schváliť výšku finančných prostriedkov

uz. č. 75/2008 - prejednané

zasadnutia dňa 6.10.2008

uz. č. 76/2008 - schválené

uz. č. 77/2008 - uznesenie splnené

uz. č. 78/2008 - splnené

zasadnutie dňa 3.11.2008

uz. č. 79/2008 - schválené

uz. č. 80/2008 - splnené

Uznesenie č. 81/2008 ku kontrole uznesenia.

OZ berie na vedomie správu o kontrole uznesení.

Hlasovanie:    za:  Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                     proti:0

                     zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii OcÚ a úprava rozpočtu obce v roku 2008

     Správu predniesla ekonómka obce pani Križková. Všetky faktúry k dnešnému dňu sú uhradené. Vysvetlila úpravu rozpočtu obce za rok 2008 v jednotlivých položkách.

Uznesenie č. 82/2008 k správe o finančnej situácii OcÚ a k úprave rozpočtu obce za rok 2008.

OZ a) berie správu o finančnej situácií OcÚ na vedomie bez pripomienok

       b) schvaľuje navrhnutú úpravu finančného rozpočtu obce za rok 2008

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2009

     Návrh finančného a programového rozpočtu na roky 2009 - 2011 predniesla ekonómka obce pani Križková. Vysvetlila niektoré položky programového rozpočtu a vysvetlila, že sa skladá z 12 programov a každý program je rozčlenený na jednotlivé podprogramy. Poslanci žiadali vysvetlenie  niektorých položiek a navrhli upraviť výšku finančných prostriedkov na nákup kopírky.  

Uznesenie č. 83/2008 k návrhu rozpočtu obce na rok 2009.

OZ schvaľuje návrh finančného  programového rozpočtu obce na rok 2009 s pripomienkami, ktoré budú do rozpočtu zapracované a berie na vedomie návrh programového finančného rozpočtu na roky 2010 - 2011.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: Ing. Anna Muchová

 

5. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2009

            Návrh predniesla zástupkyňa starostu. Poslanci navrhli doplniť zasadnutie OZ aj na termín 23.1.2009 a doplnili ďalšie body na prerokovanie na jednotlivých zasadnutiach OZ.

Uznesenie č. 84/2008 k návrhu plánu zasadnutí OZ na rok 2009.

OZ schvaľuje návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2009 s pripomienkami, ktoré budú zapracované do plánu zasadnutí OZ na rok 2009.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: Ing. Miroslav Mikula

 

6. Návrh rozvojového plánu obce na rok 2009

       Návrh rozvojového plánu obce bol poslancom doručený.

Uznesenie č. 85/2008 k návrhu rozvojového plánu obce na rok 2009.

OZ neschvaľuje predložený návrh rozvojového plánu obce na rok 2009 a poveruje starostu k jeho prepracovaniu do konkrétnych aktivít do najbližšieho zastupiteľstva.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

 

 7. Príprava inventarizácie majetku obce

      Zástupkyňa starostu predložila návrh inventarizačných komisií. Poslanci mali pripomienky k ich zloženiu  a navrhli doplniť do komisií poslancov OZ.

Komisie sú rozčlenené na ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení:

predseda          Ing. Rudolf Kadlečík

podpredseda    Ing. Anna Muchová

člen                 Emília Križková

 

a inventarizačné komisie:

č. 1 pre obecný úrad a kultúrny dom v zložení:

predseda         Ing. Miroslav Mikula

podpredseda    Jana Vidová

člen                 Pavol Baďura

č. 2 pre materskú školu a dom smútku v zložení:

predseda         Ing. Michal Križan

podpredseda    Viera Malíková

člen                 Eva Apolenová

Uznesenie č. 86/2008 k príprave inventarizácie majetku obce.

OZ schvaľuje navrhnutých členov inventarizačných komisií a určuje termín pre vykonanie inventarizácie do 31.12.2008.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

 8. Návrh poriadku odmeňovania

        K predloženému návrhu poriadku odmeňovania mali poslanci pripomienky k čl. IX. Spoločné ustanovenia navrhli určiť v bode 1. výplatný termín na 15. deň v mesiaci. Bod 2. a 3. vypustiť.

Uznesenie č. 87/2008 k návrhu poriadku odmeňovania.

OZ schvaľuje poriadok odmeňovania s pripomienkami, ktoré budú do poriadku odmeňovania zapracované.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

  9. Návrh rokovacieho poriadku OZ

       Rokovací poriadok vypracovala  poslankyňa OZ Viera Malíková.

Uznesenie č. 88/2008 k návrhu rokovacieho poriadku OZ.  

OZ schvaľuje návrh rokovacieho poriadku OZ predloženého Vierou Malíkovou s doplnkami, ktoré budú do rokovacieho poriadku zapracované.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

Na zasadnutie OZ sa dostavil Ing. Michal Križan.

 

10.  VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

     Návrh daní a poplatkov bol predložený v mene euro. Poslanci navrhli upraviť niektoré platby.

Uznesenie č. 89/2008 k VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

OZ schvaľuje návrh VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkami, ktoré budú do VZN č. 4/2008 zapracované.

Z rokovania OZ odišiel Ing. Miroslav Mikula, ktorý cestuje do zahraničia.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová,

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

11. VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

       Poslanci navrhli upraviť niektoré body.

Uznesenie č. 90/2008 k VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 OZ schvaľuje návrh VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce s pripomienkami, ktoré budú do VZN č. 5/2008 zapracované.

 Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

12. Diskusia

- Ing. Kollár vzniesol pripomienku k preplácaniu služobnej cesty do Trenčína, na ktorú starosta nemá nárok aj keď presiahne päť hodín

 - Poslanci mali pripomienky k smernici na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Adamovské Kochanovce vypracovanej starostom obce.

 - Zástupkyňa starostu Jana Vidová predložila cenovú ponuku na detské ihrisko Adamovské Kochanovce

 

21. Záver

Po vyčerpaní programu  zástupkyňa starostu poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

 

 

Zapisovateľka: Anna Gagová            ..........................................

 

Overovatelia:  Ing. Anna Muchová      ..........................................

 

                       Ing. Miroslav Mikula     ..........................................

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                    Jana Vidová

                                                                                          zástupkyňa starostu obce

Zapísané 18.12.2008

ZÁVERY ROKOVANÍ

 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach, konaného dňa 12.12.2008 o 17,00 hod. v klube KD.

Uznesenia:

Uznesenie č. 81/2008 ku kontrole uznesenia.

OZ berie na vedomie správu o kontrole uznesení

Hlasovanie:   za:  Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                    proti:0

                    zdržali sa: 0

                                                                                                                     ...................................................

                                                                                                             starosta obce

                                                                                                         Ing. Rudolf Kadlečík

 

Uznesenie č. 82/2008 k Správe o finančnej situácii OcÚ a úpravu rozpočtu obce v roku 2008.

OZ a) berie Správu o finančnej situácií OcÚ na vedomie bez pripomienok

       b) schvaľuje navrhnutú úpravu finančného rozpočtu obce za roku 2008

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

                                                                                                                           ...................................................

                                                                                                                 starosta obce

                                                                                                             Ing. Rudolf Kadlečík

 

Uznesenie č. 83/2008 k návrhu rozpočtu obce na rok 2009.

OZ schvaľuje návrh finančného programového rozpočtu obce na rok 2009 s pripomienkami, ktoré budú do rozpočtu zapracované a berie na vedomie návrh programového finančného rozpočtu na roky 2010 - 2011.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: Ing. Anna Muchová

                                                                                                                          ...................................................

                                                                                                                starosta obce

                                                                                                             Ing. Rudolf Kadlečík

 

Uznesenie č. 84/2008 k Návrhu plánu zasadnutí OZ na rok 2009.

OZ schvaľuje Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2009 s pripomienkami, ktoré budú zapracované do plánu zasadnutí OZ na rok 2009.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: Ing. Miroslav Mikula

                                                                                                                            ...................................................

                                                                                                                starosta obce

                                                                                                           Ing. Rudolf Kadlečík

 

Uznesenie č. 85/2008 k návrhu rozvojového plánu obce na rok 2009.

OZ neschvaľuje predložený návrh rozvojového plánu obce na rok 2009 a poveruje starostu k jeho prepracovaniu do konkrétnych aktivít do najbližšieho zastupiteľstva.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

                                                                                                                             ...................................................

                                                                                                             starosta obce

                                                                                                        Ing. Rudolf Kadlečík

 

Uznesenie č. 86/2008 k príprave inventarizácie majetku obce.

OZ schvaľuje navrhnutých členov inventarizačných komisií a určuje termín pre vykonanie inventarizácie do 31.12.2008.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

                                                                                                                     ...................................................

                                                                                                             starosta obce

                                                                                                        Ing. Rudolf Kadlečík

 

Uznesenie č. 87/2008 k návrhu poriadku odmeňovania

OZ schvaľuje poriadok odmeňovania s pripomienkami, ktoré budú do poriadku odmeňovania zapracované.

Hlasovanie: za:, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

                                                                                                                       ...................................................

                                                                                                             starosta obce

                                                                                                        Ing. Rudolf Kadlečík

 

Uznesenie č. 88/2008 k návrhu rokovacieho poriadku OZ 

OZ schvaľuje návrh rokovacieho poriadku OZ predloženého Vierou Malíkovou s doplnkami, ktoré budú do rokovacieho poriadku zapracované.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

                                                                                                                     ...................................................

                                                                                                             starosta obce

                                                                                                        Ing. Rudolf Kadlečík

 

Uznesenie č. 89/2008 k VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

OZ schvaľuje návrh VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkami, ktoré budú do VZN č. 4/2008 zapracované.

Z rokovania OZ odišiel Ing. Miroslav Mikula, ktorý cestuje do zahraničia.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová,

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

                                                                                                                     ...................................................

                                                                                                             starosta obce

                                                                                                        Ing. Rudolf Kadlečík

Uznesenie č. 90/2008 k VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 OZ schvaľuje návrh VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce s pripomienkami, ktoré budú do VZN č. 5/2008 zapracované.

 Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

                                                                                                                     ...................................................

                                                                                                             starosta obce

                                                                                                        Ing. Rudolf Kadlečík

 

 

 

zapísané 18.12.2008