Preskočiť na obsah

Dátum: 20.08.2007
Na stiahnutie: oz200807.doc (0 kb)

 

Obecný úrad   913 05  Adamovské Kochanovce

                                   

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 20. augusta 2007

 

Prítomní:        Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík

Poslanci:  Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková,  Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

Ospravedlnení: Ing. Viktor Kollár

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Evu Apolenovú a Ing. Miroslava Mikula.

Písaním zápisnice starosta poveril  Emíliu Križkovú.

 

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Určenie podmienok pre spracovanie projektu „Zmena - doplnok č. 1 územného plánu obce Adamovské Kochanovce
 • 3. Diskusia

 

1. Otvorenie

            Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

            Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu nemali poslanci žiadne pripomienky.

 

2. Určenie podmienok pre spracovanie projektu „Zmena - doplnok č. 1 územného plánu obce                  Adamovské Kochanovce

Starosta obce oboznámil poslancov so spracovaným materiálom (tvorí prílohu zápisnice), ktorý vypracoval Ing. arch. Marián Beták, spracovateľ ÚPD obce Adamovské Kochanovce. Spracovaný materiál má textovú aj grafickú časť a skladá sa z 3 častí:

 • 1. Zmena - doplnok ÚPD o lokalitu Sihoť smožnosťou umiestnenia priemyselného parku
 • 2. Rozšírenie zastavaného územia obce o lokality č. 1 až 7
 • 3. Dopracovanie zastavovacieho plánu v lokalitách Horné a Dolné Políčko - športový areál

Bod č. 3 spracovaného projektu „Zmena - Doplnok č. 1 Územného plánu obce Adamovské Kochanovce" obecné zastupiteľstvo neprejednávalo a nehlasovalo o ňom.

Uznesenie č. 51/2007

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 • 1. Previesť zmenu - doplnok územného plánu obce Adamovské Kochanovce o lokalitu Sihoť a vytvoriť tak podmienky pre umiestnenie priemyselného parku v zmysle určenia podmienok pre spracovanie projektu „Zmena - Doplnok č. 1 Územného plánu obce Adamovské Kochanovce"
 • 2. Rozšírenie zastavaného územia obce Adamovské Kochanovce o lokality 1 až 7 v zmysle platného územného plánu obce.

Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  1

 

•3. Diskusia

a). Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol pozvaný Ing. Miroslav Velčko, zástupca firmy Support Consulting. Oboznámil poslancov s možnosťou čerpania dotácií z fondov Európskej únie a s prípravou žiadostí. Ponúkol našej obci spoluprácu pri podávaní žiadostí a spracovaní projektu a zároveň spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

b). Skupina poslancov navrhla zmeniť územný plán obce s tým, že športový areál by sa presunul z Dolného políčka do Horného políčka pri starom cintoríne. Svoj návrh zdôvodnili hlavne tým, že športový areál by sa nachádzal v strede obce. Proti tomuto návrhu vystúpil starosta obce s tým, že ÚPD a umiestnenie športového areálu bolo riadne prejednané a schválené obecným zastupiteľstvom a nie je dôvod ho meniť. K jeho názoru sa priklonili  niektorí poslanci. Poslanci sa dohodli, že športový areál bude mať menšie futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, tenisové kurty a hokejbalové ihrisko a sociálne zariadenie.

Uznesenie č. 52/2007

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu v termíne 2 týždne:

 • 1. Dať vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 • 2. Zistiť možných odborníkov a projektantov na športové zariadenia
 • 3. Urýchlene zvolať vlastníkov Horného políčka a oboznámiť ich so zámerom výstavby športového areálu v miestach terajšieho futbalového ihriska

Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

Zapisovateľka:  Emília Križková                      .......................................

 

Overovatelia:    Eva Apolenová                        .......................................

                           Ing. Miroslav Mikula                 ........................................

 

 

 

 

                                                                            Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                 starosta obce