Preskočiť na obsah

Dátum: 21.11.2006
Na stiahnutie: z_pisnica_zo_zasadnutia_21.11.2006.doc (0 kb)

 Zápisnica zo zasadnutia

 Obecného zastupiteľstva Obce Adamovské Kochanovce konaného

dňa 21. 11. 2006 o 1800 hod. v klube kultúrneho domu.

 

 

Prítomní:            viď. prezenčná listina

Ospravedlnení:  P. p. Srnánek

Overovatelia:      P. p. J. Vidová, P. p. Ing. Muchová

Zapisovateľka:   Janka Horňáková

 

Program :         1. Otvorenie

                       2. Kontrola plnení uznesení

                       3. Prejednanie rozpočtu obce na rok 2006

                       4. Vyhodnotenie volebného obdobia programu obce 2002 - 2006

                       5. Diskusia, ocenenie poslancov

                       6. Prijatie uznesení

                       7. Záver

 

1. Otvorenie

Starosta obce privítal poslancov a oboznámil ich s programom OZ. Konštatoval, že sú prítomní 4 zo 7 poslancov.

 

2. Kontrola plnení uznesení

UZN č. 93 / 2006 - splnené

UZN č. 94 / 2006 starosta obce oboznámil poslancov s podmienkami splnenia uznesenia.

 

3. Prejednanie rozpočtu obce na rok 2007

S návrhom rozpočtu oboznámila poslancov  ekonómka I. Struhárová. Oboznámila poslancov s jednotlivými položkami v rozpočte. Poslanci i občania majú možnosť podať pripomienky k návrhu rozpočtu do 15 dní odo dňa jeho vyvesenia vo výveske OcÚ.

Starosta upozornil poslancov, že je potrebné, aby si poslanci jednotlivé položky prehodnotili doma a do 15 dní podali návrhy a pripomienky k rozpočtu. Zastupiteľstvo sa bude konať až po uskutočnení sa volieb do orgánov samosprávy obcí.

V decembri je potrebné prijatie rozpočtu obce na rok 2007.

Zastupiteľstvo sa uskutoční 8. 12. 2006 / piatok/ o 18. 00 hod.

 

4.Vyhodnotenie volebného obdoba programu obce 2002 - 2006

Starosta informoval o vyhodnotení volebného obdobia programu obce 2002 - 2006,  toto vyhodnotenie bude uverejnené aj na webovej stránke obce a na výveskách v obci i v obecných novinách ,,Zvesti", ktoré budú vydané v decembri.

 

5. Diskusia

 •  Starosta obce informoval o žiadosti p. farára Mikuša ovybudovanie malej kôlne - ohlasovacia povinnosť.
 •  P. p. Ing. Muchová podotkla, že je potrebné zistiť, či aj tieto malé stavby nepodliehajú kolaudácii.

V priebehu rokovania sa dostavil poslanec Ing. Juraj Potoček.

 •  Starosta obce ďalej predložil žiadosť RDP Chocholná Velčice ovydanie potvrdenia oúhrade pohľadávok za dané obdobie 2006.

Ďalej informoval, že RDP nemá ešte uhradenú čiastku 29.261,- Sk.

 •  P. p. Ing. Muchová inf. že treba vydať potvrdenie oúhrade, až keď budú všetky pohľadávky zaplatené.
 •  Starosta ďalej inf., ožiadosti p. Capáka P. smanželkou oudelenie bytu. Táto žiadosť bude na úrade evidovaná.

 

Rôzne

P. Ing. Muchová podala návrh na odmenu starostovi obce za druhý polrok 2006. Navrhuje odmenu vo výške 40%.

Svoj návrh odôvodnila nasledovne: 

Starosta obce zrekonštruoval kultúrny dom.

Získal pre obec financie vo výške 2.000 000,- Sk na rekonštrukciu materskej školy darom od podnikateľských subjektov.

Kultúrny dom zarobil v priemere ročne za volebné obdobie - 100.000,- Sk vďaka pracovníkom obecného úradu. Čo je približne 400.000,- Sk za volebné obdobie 2002 - 2006

V priebehu rokovania prišiel p. p. Ing. Múdry.

Hlasovanie:     za: 4  proti: 0   zdržal sa: 2

 

 •  P. p. Ing. Potoček požiadal o informáciu zo zasadnutia OZ zo dňa 27.9.2006, nakoľko zmeny v rozpočte neboli v zápisnici zOZ. rozpísané.
 •  P. ekonómka I. Struhárová doloží ako prílohu k zápisnici zmeny, ktoré boli v rozpočte prevedené.
 •  P. p. Ing. Potoček požiadal, aby zápisnice boli dodávané do týždňa po ich uskutočnení.
 •  P. p. Ing. Potoček sa inf,. či sa korčuľovanie bude uskutočňovať i z našej obce, lebo autobus už stáva na zastávke. Či je možné opäť túto aktivitu pre deti uskutočňovať.
 •  P. starosta obce sa stretne sp. starostom obce Chocholná - Velčice Ing. Škriečkom a danú problematiku s ním prehodnotí.
 •  P. p. Ing. Potoček sa ďalej inf. otom, ako sa skončilo rokovanie o lokalite nad Kochanovským cintorínom.
 •  Starosta ďalej informoval, že táto problematika bola prerokovaná na minulom zastupiteľstve. Bol predložený iplán osevu na ďalšie obdobie.
 •  P. p. Ing. Múdry informoval, že by rád prispieval článkami na webovú stránku našej obce.
 •  P. p. Ing. Potoček poďakoval p. starostovi za možnosť uskutočnenia besedy pre občanov našej obce, ktorá sa konala vsobotu 18. 11. 2006 v kultúrnom dome.

 

Pán starosta slávnostne odovzdal poslancom pamätné plakety a ďakovné listy za ich prácu v uplynulom volebnom období.

Pán starosta poďakoval poslancom za účasť.

 

Zápisnica prečítaná podpísaná:

 

Overovatelia:      P. p. J. Vidová,

                       P. p. Ing. Muchová                                            Štefan Pavlík

                                                                                                   starosta obce