Preskočiť na obsah

Dátum: 23.02.2007
Na stiahnutie: z_pisnica_zo_zasadnutia_23.2.07.doc (0 kb)

 Zápisnica z  Obecného zastupiteľstva

v Adamovských Kochanovciach,

 konaného dňa 23.2. 2007 o 17 hod. v klube KD.

 

 

Prítomní:  viď. prezenčná listina

- poslanci:    

              prítomní: 6
              neprítomní : 1

                   ospravedlnení:   1

Overovatelia:      p. Baďura,  J. Vidová

Zapisovateľka:   Ivana Struhárová

 

Program :         1. Otvorenie

                       2. Kontrola uznesení

                       3. Pojednávanie rozvojového plánu obce na rok 2007-2010

                           Pojednávanie rozvojového plánu obce na rok 2007

                           Plán činnosti MOS a ZPOS

                       4. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku obce

                       5. Voľba zástupcu starostu obce

                       6. Správa o finančnej situácií obcí, celkový stav záväzkov a pohľadávok

                       7. Schválenie uznesení

                       8. Rôzne

                       9. Diskusia

                     10. Záver

 

1. Otvorenie

Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia OZ. Písaním zápisnice poveril p. Struhárovú, za overovateľa zápisnice určil p.Baďura, p. Vidová.

Ing. Kollár chcel predniesť správu hlavného kontrolóra za rok 2006 - bude zaradená do programu na budúce zasadnutie OZ.

 

2. Kontrola uznesení

Správu o plnení uznesení predložil starosta obce.

UZN č. 14/20

- splnené.

UZN č. 15/2007

- priebežne sa zabezpečuje

UZN č. 16/2007

- nebolo prijaté

Starosta sa opýtal poslancov, či majú k správe o kontrole uznesení pripomienky.

Pripomienky neboli.

Hlasovanie:   za:  6     proti: 0    zdržal sa:  0

 

 
3. Rozvojový plán obce na rok 2007- 2010.

    Rozvojový plán obce na rok 2007

    Plán kultúrnych  a športových aktivít na rok 2007 ( plán činností MOS a ZPOS )

Návrh predniesol starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík.

Poslanci prejednávali každú časť samostatne a vyjadrovali sa ku každému bodu, Ing. Rudolf Kadlečík podrobne vysvetlil a odôvodnil jednotlivé položky každého plánu.

Poslanci sa zhodli, že treba usporiadať plán rozvoja obce na rok  2007 podľa častí v pláne rozvoja na roky 2007-2010.

Obidva plány rozvoja treba zosúladiť podľa častí a jednotlivé položky doplniť o finančné náklady, a treba ich prejednať na zasadnutí komisií výstavby.

Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2007 poslanci schválili.

 

Uznesenie č. 17 /2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.02.2007 schvaľuje:

Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2007.

ukladá:

komisii výstavby  prejednať a doplniť: 

Rozvojový plán obce na roky 2007- 2010.

Rozvojový plán obce na rok 2007 tak ako je v texte.

Hlasovanie :                             za : 6                proti : 0            zdržal sa : 0

 

4. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku obce.

    Správu podala účtovníčka obce p. Struhárová. Konštatovala, že inventúry boli vykonané vo všetkých objektoch to je OcÚ, KD,MŠ,PZ,DS. Pri vykonaný inventúry neboli  zistene závažné nedostatky. Komisie navrhli nepotrebný materiál resp. zariadenia na vyradenie, čo vykoná vyraďovacia komisia.

Ing. Muchová  žiadala doplniť  pozemky podľa LV do majetku obce.

 

Uznesenie č.18 /2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.02.2007 schvaľuje správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce prednesenú účtovníčkou obce p. Struhárovou.

Vyraďovacia komisia určí spôsob likvidácie majetku podľa návrhu inventarizačných komisií.

T:  do 15.3.2007

Hlasovanie :  za : 6   proti : 0    zdržal sa : 0

 

5. Voľba zástupcu starostu.

Starosta obce navrhol na funkciu zástupcu starostu poslankyňu  p. J.Vidovú.

V tajnom hlasovaní bola p. Vidová zvolená za zástupkyňu starostu.

  

Uznesenie č.19 /2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.02.2007 zvolilo v tajnom hlasovaní p. Janu Vidovú za zástupkyňu starostu.

Hlasovanie: za : 5  proti: 1  zdržal sa: 0

 

6. Správa o finančnej situácií obce, celkový stav záväzkov a pohľadávok.

Správu podala účtovníčka OcÚ p. Struhárová.

 

Uznesenie č.20 /2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.02.2007 berie na vedomie správu o finančnej situácií OcÚ, celkového stavu záväzkov a pohľadávok prednesenú účtovníčkou OcÚ p. Struhárovou.

Hlasovanie :  za : 6   proti : 0   zdržal sa : 0

 

8. Rôzne

a) Starosta obce informoval OZ o celkovej situácií, ktorá je v prípade daru 1.550 tisíc Sk na rekonštrukciu MŠ. S dárcami vedie starosta rokovania, zisťuje sa, či obec má v danej lokalite vo vlastníctve pozemky. Podľa KN obec v danej lokalite pozemky nevlastní, darcovia však tvrdia opak, čo mali dokázať predložením dokladov, to však do dnešného dňa nespravili. Päť parciel, ktoré sú uvádzané na zmluve o budúcej zmluve na kúpu pozemkov, z nich štyri sú vo vlastníctve obce, ale sú nepredajné, lebo dve sú pri regulačnej stanici plynu a dve  pri železnici v mieste budúceho podchodu, piata parcela je vo vlastníctve urbariátu.

Celý prípad treba uzatvoriť a to:

- zdokumentovať
- podpísať zápisnicu o skutkovomstave
- jednať o prípadných záväzkoch resp. požiadavkách obidvoch strán

b) Starosta obce prečítal dve žiadosti FO Ing. Kaňovský,p. Granec, p. Ondrášik, Ing. Krajčík, ktorí darovali finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ a to :

1.Žiadosť o rozšírenie ÚPD obce o lokalitu ich projektu v zmysle nového geometrického plánu, ktorý nie je priložený a projekt má popísané len časti. V žiadosti sa uvádza, že zmenu ÚPD by financovali žiadatelia.

2. Žiadosť o podporné stanovisko obce k realizácii projektu, ktorý  je popísaný  v žiadosti len v častiach :

- hydroponické pestovanie zeleniny
- príslušná logistická aadministratívna vybavenosť
- polyfunkčná aobčianska vybavenosť
- príslušná relaxačná zastavanosť
- ľahká ekologická výroba

Poslanci mali k obidvom žiadostiam rôzne pripomienky, ale hlavne tieto:

 - prepracovanie arozšírenie ÚPD je dlhodobá záležitosť

- žiadatelia vdanej lokalite nevlastnia žiadne pozemky
- projekt podnikania je veľmi širokého zamerania ajednotlivé časti projektu sú úplne odlišného zamerania
- obidve žiadosti musí pre jednať stavebná komisia atiež urbariát
- žiadatelia musia predložiť geometrický plán, ktorý spomínajú vžiadosti, aby sa vedelo oktorú lokalitu majú záujem

 

Uznesenie 21/2007

Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosti FO  Ing. Kaňovský,p. Granec, p. Ondrášik, Ing. Krajčík  a vyjadrilo nasledovné pripomienky k obidvom žiadostiam :

- prepracovanie a rozšírenie ÚPD je dlhodobá záležitosť
- žiadatelia v danej lokalite nevlastnia žiadne pozemky
- projekt podnikania je veľmi širokého zamerania a jednotlivé časti projektu sú úplne odlišného zamerania
- obidve žiadosti musí prejednať stavebná komisia a tiež urbariát T: 15.3.2007
- žiadatelia musia predložiť geometrický plán, ktorý spomínajú v žiadosti, aby sa vedelo, o ktorú lokalitu majú záujem

Hlasovanie :  za : 6   proti : 0   zdržal sa : 0


9. Diskusia

a) M. Kusenda- v jeho spore zo susedom J. Gajdoštínom sa konal súd, na ktorý dal OcÚ  stanovisko, s ktorým on nesúhlasí a mala to prísť pozrieť stavebná komisia.

Starosta obce odpovedal, okresný súd požiadal v decembri 2006 o vyjadrenie k dvom otázkam, na ktoré odpovedal OcÚ prostredníctvom starostu Š. Pavlíka. Starosta obce upozornil p. Kusendu, že ak má námietky k vyjadreniu OcÚ, musí písomne požiadať OcÚ o stanovisko alebo preskúmanie.

b)Ing. Plesnivý

- v Adamovciach na potoku je zdevastované zábradlie

- zápisnica z posledného zasadnutia OZ nebola na nástenke

- webová stránka nie je doplnená

Odpovedal starosta obce.

c)J. Horňáková

- oboznámila OZ, že starostovi predložila na schválenie zápis do kroniky obce

d) V. Malíková

- ako predsedníčka kultúrnej komisii sa poďakovala J. Horňákovej za prácu v oblasti kultúry, nakoľko odchádza z OcÚ.

e) Niektorí poslanci a občania prítomní na zasadnutí OZ upozornili, že v Majeri sa často niečo páli a stúpa odtiaľ čierny dym. OcÚ bude sledovať čo sa v Majeri deje.

f) Ing. Kollár  pripomenul že v zmysle zákona o finančnej kontrole a uznesenia OZ, zástupca starostu podpisuje príjmové a výdavkové doklady.

 

Uznesenie 22/2007

 Starosta obce predložil návrh na konanie verejného zhromaždenia občanov, ktoré by sa malo uskutočniť v apríli 2007 s programom :

-  správa o činnosti obecného úradu a OZ

-  rozvojový plán obce na rok 2007  a na roky  2007-2010

-  diskusia

Hlasovanie :   za : 6     proti : 0     zdržal sa : 0

 

 

Zápisnica prečítaná podpísaná:

 

Zapisovateľka:   Ivana Struhárová

Overovatelia:    p. Vidová Jana

                       p. Baďura Pavol                                                      

 

 

                                                                                                       Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                                           starosta obce