Preskočiť na obsah

Dátum: 23.08.2006
Na stiahnutie: z_pisnica_zo_zasadnutia23.8.2006.doc (0 kb)

 Zápisnica zo zasadnutia

 Obecného zastupiteľstva Obce Adamovské Kochanovce konaného

dňa 23. 8. 2006 o 1800 hod. v klube kultúrneho domu.

 

Prítomní:           viď. prezenčná listina

Ospravedlnení:  P. p.. Srnánek, P. p. Baďura

Overovatelia:     P. p.  Ing. Muchová, P. p Ing. Potoček

Zapisovateľka:  J.  Horňáková

Program :         1. Otvorenie

                       2. Kontrola uznesení

                       3. Správa o hospodárení OcÚ za 1.polrok 2006

                       4. Prejednanie  postupu prác pre zabezpečenie rozšírenia intravilánu

                          obce

                       5. Organizačno - technické zabezpečenie volieb do orgánov 

                           samosprávy obce  Adamovské Kochanovce v roku 2006

                       6. Rôzne

                           - kontokorentný účet - prejednanie

                       7. Záver

 

 

1. Otvorenie

Starosta obce privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starosta konštatoval, že sú prítomní 4 zo 7 poslancov. OZ je uznášaniaschopné.

Písaním zápisnice poveril J. Horňákovú.

Ospravedlnení sú poslanci p. p. Srnánek a  p. p. Baďura.

Za overovateľov určil p. p. Ing. Muchovú a p. p. Ing. Potočka

V priebehu rokovania prišla p. p. Vidová

Prítomných je 5 zo 7 poslancov.

 

2. Kontrola uznesení

Z minulého zastupiteľstva neboli žiadne uznesenia.

 

3. Správa o hospodárení OcÚ za 1. polrok 2006

Správu pripravila  ekonómka I. Struhárová, poslancom ju predniesol  starosta obce. Starosta oboznámil poslancov s materiálom po jednotlivých položkách.

Poslanci požiadali o menovité predloženie dlžníkov za daň.

P. p. Ing. Muchová požiadala o pripravenie čerpania rozpočtu za položku - mzdy. Poslanci potom úpravu rozpočtu prehodnotia .

V priebehu rokovania prišiel poslanec Baďura.

 •  Poslanci sa informovali, ako postupuje plán ČOV.
 •  Starosta inf., že je v pláne vroku 2007, kedy je prísľub i financií z eurofondov.
 •  Poslanci navrhli prehodnotiť možnosť pri výkopových prácach pre ukladanie potrubí na ČOV využiť výkopy i na položenie potrubí na odtok dažďovej vody pri prívalových dažďoch.
 •  Ďalej navrhli zistiť možnosti využitia služieb profesionálnych hrobárov.

OZ berie predloženú správu na vedomie s pripomienkami, upraviť rozpočet v jednotlivých kapitolách, aby bol rozpočet vyrovnaný. Po prepracovaní rozpočtu pristúpia poslanci k jeho prehodnoteniu a následnému schváleniu.

 

4. Prejednanie postupu prác pre zabezpečenie rozšírenia intravilánu obce.

Smerný územný plán obce treba aktualizovať pre rok 2006 - 2016.

V súčasnosti si individuálni vlastníci pôdy vynímajú pôdu z pôdneho fondu pre účely individuálnej výstavby rodinných domov a to v lokalite Políčko.

Žiadosť OcÚ o rozšírenie pozemkov pre účel ind. výstavby a výstavby nájomných bytov od VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zaraďuje do rokovania v komisiách a zastupiteľstva na októbrové zasadnutia.

 

5. Organizačno - technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obce  Adamovské Kochanovce v roku 2006

Starosta obce oboznámil poslancov s harmonogramom organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí pre rok 2006.

 

Uznesenie č. 90/2006

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Harmonogram  organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 v obci Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:      za: 6          proti: 0          zdržal sa: 0

 

6. Rôzne

 

 • Starosta obce informoval oupozornení DEXIA banky, že dňa 5. 10. 2006 končí platnosť zmluvy okontokorentnom úvere.

 

Uznesenie č. 91/2006

Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach na svojom zasadnutí dňa 23. 8. 2006 schvaľuje:

1. prijatie kontokorentného úveru - Superlinka DEXIA banka, a. s. vo výške 100.        tisíc Sk.

2. poukazovanie príjmu z podielových daní na bežný účet obce vedený v DEXIA banke a. s.

Hlasovanie:       za: 6         proti: 0          zdržal sa: 0

 

 •  Starosta ďalej informoval ožiadosti speváckej skupiny Kolovrátok ofinančný príspevok. Poslanci navrhli sumu 3.000,- Sk

Hlasovanie:     za: 6    zdržal sa: 0    proti: 0

 •  Starosta inf. o ohlásení stavebných úprav rodinného domu s výmenou strešnej krytiny a drobné stavebné úpravy na streche Ing. Horňákovej.
 •  Ďalej inf. o rozhodnutí prerušenia stavebného konania p. Dovinu po dobu 60 dní. Dotknuté strany stavebného konania musia zdokladovať zameranie pozemkov.
 •  Ďalej inf. o žiadosti pani Mikušaťovej o opravu studne na cintoríne v Kochanovciach.
 •  Starosta obce predložil poslancom na schválenie - Návrh zápisu kroniky za rok 2005.

 

Uznesenie č.92/2006

Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach na svojom zasadnutí

dňa 23. 8. 2006 schvaľuje návrh záznamu kroniky za rok 2005 bez pripomienok.

Hlasovanie:     za: 6        zdržal sa: 0   proti: 0

 

 •  P. p. Ing. Muchová žiadala inf. aký je stav úveru.
 •  Starosta inf. že úver je 800. tisíc. Sk
 •  P. p. Ing. Muchová navrhla uskutočniť ďalšie zasadnutie zastupiteľstva na september.
 •  Poslanci sa dohodli na deň 27. 9. 2006 o1800 hod. v klube kultúrneho domu.

 

7. Záver

Starosta poďakoval poslancom za účasť na zastupiteľstve.

 

 

Zápisnica prečítaná podpísaná:

 

Zapisovateľka: Janka Horňáková

Overovatelia:   P. p. Ing. Potoček

                      P. p. Ing. Muchová

                                                                                  Štefan P a v l í k

                                                                                    starosta obce