Preskočiť na obsah

Dátum: 29.04.2009
Na stiahnutie: z_pisnica__24._4._2009.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 Z Á P I S N I C A

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 24.4. 2009

 

Prítomní:  Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan

                  Poslanci: Viera Malíková,  Eva Apolenová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                  Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Jana Vidová, Ing.  Miroslav Mikula

Za overovateľov zápisnice určil Ing. Annu Muchovú, Vieru Malíkovú

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

Program:

                  1.Otvorenie

                  2. Kontrola uznesení

                  3. Správa o finančnej situácii OcÚ

                  4. Správa o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií

                  5. Správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2008

                  6. Voľba hlavného kontrolóra obce

                  7. Príprava projektu športového areálu

                  8. Rôzne

                  9. Diskusia

                10. Záver

1. Otvorenie

       Zástupca starostu obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

       Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.

Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

2. Kontrola uznesení

      Zástupca starostu previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenia číslo:

Uznesenie č. 3/2009 - splnené a na každom cintoríne sme zabezpečili vybudovanie 5 hrobiek

Uznesenie č. 5/2009 - prepracovanie kroniky zabezpečuje pani Marta Pavlíková

Uznesenie č. 6/2009 - rodine Holičkovej v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny bol pridelený osobitný dohľad nad starostlivosťou detí

Uznesenie č. 7/2009 - ohľadne vybudovania kompostoviska, čakáme na odpoveď od RDP Chocholná-Velčice.

Uznesenie č. 14/2009 - žiadosť o predčasné voľby bola poslaná s tým, že termín predčasných volieb by mal byť v mesiacoch október, november 2009

Uznesenie č. 25/2009 -  zmluva s TRRA bola podpísaná

Uznesenie č. 34/2009 - úver Dexia Komunál univerzal bol podpísaný s úrokom 3,6 % a predčasne splatený existujúci úver s úrokom 6,8 %. 

Uznesenie č. 35/2009 - automobil VAZ bol zošrotovaný s nárokom na šrotovne dňa 8.4.2009

Uznesenie č. 36/2009 ku kontrole uznesení.

OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o kontrole uznesení.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

3. Správa o finančnej situácii OcÚ

        K dnešnému dňu sú všetky záväzky splatené. Úver realizovaný na opravu strechy bol predčasne splatený. Rozpočet bude potrebné upraviť na celé EUR v priebehu roka.

Uznesenie č. 37/2009 k správe o finančnej situácií OcÚ.

OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o finančnej situácií obce.

Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

4. Správa o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií

     Zimnú údržbu ciest zabezpečuje pán Mareček z Melčíc. Počas zimného obdobia neboli zistené žiadne nedostatky a zimná údržba bola realizovaná bez akýchkoľvek problémov.

     Poslanci pripomienkovali vyčistenie kanála na zastávke v Adamovciach, ktorý je zanesený posypovým materiálom. Navrhli počas zimného obdobia zabezpečiť posýpanie aj vedľajších komunikácií v obci.

Uznesenie č. 38/2009 k správe o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií.

OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o zimnej údržbe v obci.

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

Na zasadnutie OZ sa dostavil Ing. Miroslav Mikula.

5. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2008

      Správu hlavného kontrolóra obce predložil Ing. Viktor Kollár.

Uznesenie č. 39/2009 k správe hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2008.

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce s pripomienkami a poveruje finančnú komisiu pripraviť návrhy na odstránenie nedostatkov, ktoré budú spracované do najbližšieho termínu riadneho zasadnutia OZ.

Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

6. Voľba hlavného kontrolóra obce

     Predsedníčka mandátovej a volebnej komisie Ing. Anna Muchová skonštatovala, že do termínu ukončenia výberového konania bola doručená jedna obálka. V stanovenom termíne bola do voľby hlavného kontrolóra doručená  prihláška od Ing. Viktora Kollára, ktorý splnil stanovené podmienky. Oznámila, že kontrolór obce sa volí tajným hlasovaním a dala hlasovať.

     Volebná a mandátová komisia po sčítaní hlasov skonštatovala, že tajným hlasovaním s počtom platných hlasov 6 bol za hlavného kontrolóra obce zvolený Ing. Viktor Kollár.

Uznesenie č. 40/2009 k voľbe hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce.

OZ zvolilo tajným hlasovaním Ing. Viktora Kollára za hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce

Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

7. Príprava projektu športového areálu

      Zástupca starostu obce informoval, že vzhľadom k tomu, že obec Adamovské Kochanovce vykúpila 4860 m2 na parcele č. 199, plánovej pod športový areál je možné dať vypracovať projekt na vybudovanie športového areálu v rozsahu 1 tenisové ihrisko veľkosti 33 x 18, 1 futbalové ihrisko 20 x 40 a jedno multifunkčné ihrisko 20 x 40.

Poslanci navrhli zástupcovi starostu obce zistiť presné podmienky na vypracovanie projektu.

Uznesenie č. 41/2009 k príprave projektu športového areálu.

OZ poveruje zástupcu starostu obce dať vypracovať projektovú dokumentáciu športového areálu k lokalite Horné Políčko, za účelom čerpania finančných prostriedkov z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.

Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová,  Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

8. Rôzne

A - zástupca starostu obce požiadal OZ o schválenie príspevku na stravné zo strany zamestnávateľa.

Uznesenie č. 42/2009

OZ schvaľuje príspevok zamestnávateľa na 55 % z hodnoty stravného lístka v školskej jedálni MŠ Adamovské Kochanovce zástupcovi starostu obce Ing. Michalovi Križanovi.

Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Ing. Anna Muchová,  Pavol Baďura

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: Ing. Michal Križan

B - zástupca starostu obce informoval poslancov, že občania v obci majú možnosť vyvážať odpad do 3 kontajnerov v obci o čom boli aj občania informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu

C - zástupca starostu obce informoval poslancov, že pri kúpe pozemku  parcely č. 199 bola vznesená pochybnosť ohľadne vlastníctva pani Kucharíkovej. Tieto skutočnosti sa dozvedel až po uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy a jej zavkladovaní. Nie je jasné ako sa to bude vyvíjať, v súčasnosti postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Uznesenie č. 43/2009

OZ berie na vedomie skutkový stav kúpno - predajných zmlúv na pozemky na parcele 199, 1/6 prislúchajúcej pani Kuchárikovej.

Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová,  Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

Na zasadnutie OZ sa dostavila Jana Vidová

9. Diskusia

- pani Eva Apolenová žiadala doriešiť súpisné čísla domov v obci, ktoré nie sú v poriadku

- Ing. Miroslav Mikula upozornil na veľký neporiadok na Tehelni. Poslanci dali návrhy na umiestnenie tabule s nápisom ZÁKAZ VYVÁŽANIA, sledovať kto tam odpad vyváža, dať terén upraviť a informovať občanov o zákaze vyvážania obecným rozhlasom

- poslanci upozornili na cestu pred domom Martina Križku, ktorá je skoro neprejazdná pre rôzny stavebný materiál a veľa odparkovaných aut

- vzhľadom na to, že v obci sa začína s kosením treba vyzvať občanov aby si pred kosením na cintorínoch poupratovali okolo hrobov

10. Záver

        Po vyčerpaní programu zástupca starostu obce Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.


Zapisovateľka: Anna Gagová                          ..........................................

Overovatelia: Ing. Anna Muchová                  ..........................................

                        Viera Malíková                         ..........................................

 


                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                          zástupca starostu obce