Preskočiť na obsah

Dátum: 24.01.2007
Na stiahnutie: z_pisnica_zo_zasadnutia_oz_24.1.2007_oprava3.doc (0 kb)

 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Adamovských Kochanovciach,

 konaného dňa 24. 01. 2007 o 17 hod. v klube KD.

 

 

Prítomní:    viď. prezenčná listina

Ospravedlnení:   0

Overovatelia:      Vidová Jana,  Eva Apolenová

Zapisovateľka:   Janka Horňáková

 

Program :         1. Otvorenie

                       2. Kontrola uznesení

                       3. Schválenie rozpočtu obce na roky 2007 - 2009

                           / rozpočet obce na rok 2007 bol prejednávaný v OZ dňa 21. 11. 2006 bez

                            pripomienok, potom bol 15 dní zverejnený na úradnej tabuli, tiež bez

                            pripomienok, ďalšie zmeny rozpočtu sa môžu robiť pri vyhodnotení I.              

                            polroku 2007 /

                       4. Riešenie platobnej neschopnosti obce

                       5. Prejednanie plánu zasadnutí OZ na rok 2007

                       6. Diskusia

                       7. Záver

 

1. Otvorenie

Starosta obce privítal prítomných a oboznámil s programom OZ.

Za zapisovateľku určil pani J. Horňákovú, za overovateľov určil pani J. Vidovú a pani E. Apolenovú.

Starosta oznámil poslancom prítomnosť zástupcu firmy MAXTRADE pána Granca, ktorá darovala obci finančný dar. Zástupca firmy požiadal o možnosť oboznámenia poslancov so zámerom firmy v našej obci.

Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu, či súhlasia, aby bol do zasadnutia OZ zahrnutý tento bod programu a prerokovaný, ako prvý.

Hlasovanie:      za: 7    proti: 0      zdržal sa: 0

 

 •  Pán Granec oboznámil poslancov takto: firma poskytla obci rôznym spôsobom spolu 1.700 000 Sk, z toho 1.000 000 Sk formou darovacej zmluvy a 700. 000 Sk formou úverovej zmluvy. Zmluvy podpísal bývalý starosta Š. Pavlík. Finančné prostriedky vo výške 1.000 000 Sk boli poslané na účet obce, finančné prostriedky vo výške sedemsto tisíc prevzal v hotovosti bývalý starosta obce Š. Pavlík. Firma požaduje za poskytnuté finančné prostriedky od obce prevod pozemkov vo vlastníctve obce vo výmere cca 5 hektárov v lokalite Sihot za bývalými objektmi JRD, čo firma považuje za adekvátnu náhradu a tak to bolo dohodnuté s bývalým starostom Š. Pavlíkom. Firma má záujem o obecné pozemky v rozlohe 5 hektárov. V darovacej zmluve nebol uvedený záväzok obce na pozemky.
 •  Ing. M. Križan sa zaujímal, prečo táto situácia bola riešená darovacou zmluvou?
 •  Pán Granec odpovedal, že to bolo najvhodnejšie riešenie. Ďalej informoval poslancov, že okrem 1. mil. Sk bolo poukázaných obci ešte 700. tis. Sk, ako ďalší dar obci.
 •  Ing. Kadlečík informoval poslancov, že od ekonómky pani Struhárovej vie, že obec má podľa dokladov iba 1.450.000,- Sk a nevie sa kde je chýbajúca suma fin. daru 250.000,- Sk.
 •  Ing. Kontrová, ktorá zastupuje Urbariát Adamovce - Malé Bierovce oznámila, že v časti k. ú. A. K. v ktorej má firma MAXTRADE záujem o pozemky má pozemky aj urbariát - celkom 2 hektáre. V tej časti má pozemky i obec ale vie, že nejaká časť pozemkov je už predaná pod diaľnicu. Ďalej informovala, že Štefan Pavlík už s ňou hovoril o zámere tejto firmy, ale nevedela o čo konkrétne ide. Prejavila záujem o to, aký je konkrétny zámer tejto firmy.
 •  Pán Granec informoval poslancov, že podnikateľský zámer firmy MAXTRADE je hydroponické pestovanie šalátu.
 •  Ing. Muchová konštatovala, že ak ide opozemok OcÚ s rozlohou 50.000 m2 tak je suma 1.700 000 Sk veľmi malá v prepočte za meter štvorcový. Ďalej navrhla, aby sa na riešenie tohto problému poslanci najskôr pripravili a až potom sa spojili s firmou MAXTRADE a rokovali o ďalšom postupe obce.
 • Ing. Kadlečík navrhuje určiť komisiu, ktorá sa bude týmto problémom zaoberať.

Zloženie komisie: Ing. R. Kadlečík, Ing. A. Muchová, Ing. M. Mikula, Ing. Kollár, Ing. M. Križan

Starosta obce vyzval prítomných, aby sa k danému problému vyjadrili.

 •  Ing. M. Mikula sa zaujímal, či tieto predmetné pozemky sú vo vlastníctve obce, alebo iba urbariátu Adamovce- Malé Bierovce
 •  Ing. Kontrová informovala poslancov, že má LV z októbra 2006 a na tomto liste vlastníctva sú uvádzané výmery pozemkov, ako uvádza pán Granec 5 hektárov, ale kataster v ňom nezohľadnil odpredané pozemky pod diaľnicu. Napríklad pozemky v časti za bývalými teľatníkmi sú súkromné pozemky.
 • Ing. Muchová informovala poslancov, že obec predsa doteraz žiadne pozemky nevlastnila.
 • Ing. Kontrová konštatovala, že dvaja vážny záujemcovia o umiestnenie bilbordu doteraz rokovali s obcou a nie s vlastníkmi pozemkov.

       Podľa vyjadrenia starostu obce záujemcovia jednali s Urbariátom dňa 21.01.2007 na členskej schôdzi.

 • Ing. Plesnivý sa vyjadril, že doteraz bolo hovorené, že pre obec z tohto finančného daru nevyplývajú žiadne záväzky . Ďalej sa informoval, či poslanci prekontrolovali darovaciu zmluvu.
 • Ing. Muchová odpovedala, že darovacia zmluva bola v poriadku a nevyplývajú z nej obci žiadne záväzky.
 • Ing. Kadlečík sa vyjadril, že pri kontrole mal byť zistený rozdiel finančných prostriedkov na zmluve a na účte obce. Poslanci sa mali uistiť o vkladoch financií na účet.
 • Ing. Muchová informovala poslancov, že podľa zákona o obecnom zriadení starosta obce zodpovedá za majetok obce.
 • Ing. Horňáková sa pýtala, či existuje zmluva o finančnom dare.
 • Ing. Kadlečík odpovedal, že je uzatvorená úverová zmluva medzi firmou MAXTRADE a obcou o poskytnutí úveru obci vo výške 700.000 Sk, a tiež existuje Rezervačná zmluva, kde sa bývalý starosta zaviazal, že zaistí podpis kúpnej zmluvy na predmetné nehnuteľnosti obce, SPF a fyzických osôb, čím starosta prekročil svoje právomoci. Úverovú zmluvu OcÚ nemá má ju iba firma. Ďalej informoval poslancov, že v časti katastrálneho územia obce Chocholná Velčice dal OcÚ Chocholná Velčice vypracovať UPD - priemyselný park - projekt, do ktorého sa môže naša obec zapojiť a naša obec by nemala žiadne finančné záväzky.
 • Ing. Muchová konštatovala, že UPD je dlhšia záležitosť na rokovanie a navrhla, aby poslanci nerozoberali UPD, ale obec vyžiadala z katastra LV a zistila tak, ktoré pozemky obci naozaj patria. Ďalej navrhla, aby OZ rokovalo ďalej podľa programu a ktomuto sa vrátilo v bode rôzne.

 

Uznesenie č. 6/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 01. 2007 schvaľuje komisiu v zložení Ing. R. Kadlečík, Ing. A. Muchová, Ing. M. Mikula, Ing. V. Kollár, Ing. M. Križan, ktorá bude jednať s firmou MAXTRADE a ukladá obecnému úradu zabezpečiť list vlastníctva a všetky potrebné doklady pre jednanie s firmou MAXTRADE.

Hlasovanie:     za: 7   proti: 0    zdržal sa:  0

 

3. Schválenie rozpočtu obce na roky 2007 - 2009

  / rozpočet obce na rok 2007 bol prejednávaný v OZ dňa 21. 11. 2006 bez pripomienok, potom bol 15 dní zverejnený na úradnej tabuli, tiež bez pripomienok, ďalšie zmeny rozpočtu sa môžu robiť pri vyhodnotení I. polroku 2007 /

Starosta obce informoval poslancov, že na poslednom zasadnutí OZ v roku 2006 bol prerokovaný rozpočet obce na roky 2007 - 2009. Po tomto období, už nebolo zasadnutie OZ, je preto treba schváliť rozpočet na roky 2007 - 2009.

 •  Ing. M. Mikula sa zaujímal, že čo ak sa zistí, že úverová zmluva zaťaží rozpočet obce, či sa bude prejednávať potom rozpočet v priebehu roka.
 •  Ing. A. Muchová odpovedala, že to sa bude riešiť v priebehu roka, podľa toho aká nastane situácia v rozpočte.
 •  Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali či súhlasia s prijatím rozpočtu na roky 2007 - 2009 tak, ako bol navrhnutý.

 

Uznesenie č. 7/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 01. 2007 schvaľuje rozpočet, tak ako bol predložený bez pripomienok.

Hlasovanie:     za: 6    proti: 0  zdržal sa: 1

 

4. Riešenie platobnej neschopnosti obce.

Starosta obce oboznámil poslancov, že finančná situácia OcÚ je veľmi zlá. Oboznámil poslancov s neuhradenými faktúrami a nedoplatkami:

- FA                                306.000,- Sk
- Odvody do poisťovní       156.000,- Sk
- Nevyplatené výplaty          10.000,- Sk
- Odstupné starostovi        260.000,- Sk

                             Spolu:          732.000,- Sk

 

Navrhol opatrenia na riešenie tohto problému ihneď:

1.) Zobrať pôžičku od súkromnej osoby Jána Pomšára, ktorý je ochotný požičať 300.000,- Sk

     s úrokom cca 2 %. Táto pôžička je pre obec nevýhodná, lebo je len na pol roka.

2.) Navýšenie úveru v DEXIA banke. V roku 2003 OcÚ zobral úver, ktorý OcÚ nesplácal a až od 25. 06. 2006 sa úver začal splácať mesačne.

     Navrhuje dlh OcÚ  cca 700.000 Sk riešiť navýšením úveru obce na cca 1.574 000,- Sk  pri  zníženom úroku o jedno percento to je 6,3%,  ktorým by sa vyriešila finančná situácia na OcÚ  a uhradili by sa s toho úveru dlh  a tento úver by sa potom splácal mesačne po 30.000,- Sk včetne úroku.

 •  Ing. Muchová navrhuje najskôr schváliť komisie  a až potom, keď budú schválené komisie, finančná komisia prehodnotí príjmy do OcÚ a až potom navrhne nejaké postupy na riešenie dlhov OcÚ.
 •  Ing. Mikula taktiež súhlasí s návrhom Ing. Muchovej, že treba všetko prehodnotiť na finančnej komisii.
 •  J. Vidová sa pýtala, prečo chce starosta z DEXIE úver?
 •  Ing. Kadlečík odpovedal, že je lepší, lebo je na dlhšiu dobu a pri pravidelných mesačných splátkach sa dá zvládnuť.  Pôžičku vo výške 300.000,- Sk bude treba splatiť  do pol roka. Ďalej navrhol prerušenie rokovania tohto bodu a pristúpiť k voľbe členov komisií. Dal hlasovať poslancom, či súhlasia s prerušením tohto bodu a súhlasia s pristúpením k voľbe členov komisií.

Hlasovanie :   za: 7   proti: 0    zdržal sa: 0

 

Návrh členov finančnej komisie predniesla predsedníčka komisie Ing. Muchová:

členovia: Ing. Emília Kontrová

              Ing. Ján Múdry

              Elena Srnánková

 Hlasovanie.  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

 

Návrh členov kultúrnej komisie predniesla predsedníčka komisie Viera Malíková:

členovia: Darina Kollárová

              Ľubica Križanová

              Ján Vido

 Hlasovanie:   za: 7 proti: 0  zdržal sa: 0

 

Návrh členov sociálnej komisie predniesla predsedníčka komisie Eva Apolenová:

členovia:  Ľubica Masárová

               Marcela Bušová

 Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

 

Návrh členov stavebnej komisie predniesol starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík:

členovia:  Ing. Jarmila Šebáňová

               Ing. Mária Pavlíková

               Ing. Michal Križan

               Ing. Roman Horňák

                Martin Križko

               Ing. Potoček Juraj

Hlasovanie:  za:  7  proti:  0  zdržal sa.  0

 

Ing. Michal Križan navrhol do komisie finančnej doplniť slečnu Danielu Capákovú.

Hlasovanie:  za: 7  proti:  0  zdržal sa: 0

 

Uznesenie č. 8/2007

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 01. 2007 schvaľuje doplnenie komisií o ďalších členov podľa návrhu.

 

Starosta konštatoval, že poslanci navrhujú najskôr, aby finančná komisia zistila skutočnosti a až potom sa rozhodlo či obec zoberie úver.

 •  Ing. Mikula sa pýtal či sa nedá pozastaviť vyplácanie odstupného starostovi
 •  V. Malíková navrhla, aby sa do konca mesiaca stihlo zasadnutie finančnej komisie i zasadnutie OZ.

 

Uznesenie č. 9/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 01. 2007 ukladá finančnej komisii, aby dňa 27. 01 2007 prejednala finančnú situáciu OcÚ navrhla opatrenia a oboznámila s výsledkami zistenia finančnej komisie obecné zastupiteľstvo.

Túto finančnú situáciu prejedná obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 31. 01. 2007 / stredu/ o 1700 hod. v klube kultúrneho domu. Starosta prešetrí pozastavenie vyplatenia odstupného odstupujúcemu starostovi.

Hlasovanie.   za. 7  proti:  0  zdržal sa: 0

 

 • Ing. Kadlečík predniesol opatrenia na zníženie platobnej neschopnosti OcÚ:

3.) Návrh na zmenu organizačnej štruktúry OcÚ.

Starosta obce predložil návrh na novú organizačnú štruktúru OcÚ:

-  OcÚ 1 administratívna pracovníčka

          -  Knižnica a MOS - práca na dohody

          -  Upratovanie OcÚ a KD- 1pracovníčka s úväzkom na  1/2   

                                                              

 • Poslanci informovali o skutočnosti, že práca na dohodu - Dohoda o vykonaní práce sa v našich podmienkach nedá použiť, nakoľko práca na dohodu nemôže byť pri pravidelne opakujúcich sa činnostiach.
 • Ing. Kadlečík konštatoval, že za daného finančného stavu obec nie je schopná tieto výdavky spojené so zamestnancami platiť.
 • Ing. Križan povedal, že chce vedieť, aké majú vymedzené pracovné náplne jednotlivé pracovníčky.
 • Ing. Kadlečík informoval poslancov, že takáto štruktúra OcÚ, ako navrhuje je i na OcÚ vI vanovciach a Kostolnej Záriečí a taktiež je tam zamestnaná iba jedna administratívna pracovníčka.
 • o Ing. Plesnivý povedal, že pozná dobre situáciu v Ivanovciach majú tam školu, škôlku, stavajú nájomné byty a je na OcÚ iba jedna pracovníčka.
 • Ing. Križan povedal, že je treba sa zamyslieť nad možnosťou presunu nejakých činností z upratovačky na administratívne pracovníčky.
 • Ing. Muchová povedala, že už to tak bolo že boli niektoré činnosti platené na dohodu ako knižnica, kronika, MOS. Toto bolo všetko prehodnotené a prejednané pri prijímaní pracovníčky.
 • Ing. Kontrová povedala, že jej sesternica z Chocholnej Velčíc pracuje na OcÚ, ale nevie na akú dohodu.
 • Ing. Potoček povedal, že on je podnikateľ at iež zamestnáva už dlho ľudí na dohodu, že je takáto možnosť.
 • Ing. Muchová povedala, že je možná práca na dohodu, ale iba študentská, pretože práca na dohodu na pravidelne sa opakujúce činnosti nie je možná.
 • o Ing. Potoček povedal, že už ako poslanec nesúhlasil sprijatím ďalšej pracovníčky na OcÚ, lebo sa odčerpávajú zOcÚ financie.
 • Ing. Križan povedal, že práca na dohodu je iba na určitú činnosť a nie na pravidelne sa opakujúcu.
 • Ing. Potoček povedal, že už dávno vedel, lebo ako podnikateľ mal prehľad, že na OcÚ netreba mať ďalšiu pracovnú silu. Chcel by mať zverejnené v obecných novinách vyhodnotenie predchádzajúceho volebného obdobia.
 • Ing. Kadlečík povedal, že jemu záleží na tom, aby ušetril obecné financie.
 • V. Malíková povedala, že je treba zistiť, čo bude väčšia úspora či prepustenie pracovníčky, alebo upratovačky.
 • Ing. Kadlečík povedal, že prejedná tento návrh s právnikom a na budúcom zastupiteľstve podá poslancom nový návrh. Ďalej predniesol poslancom náklady na prevádzku kultúrneho domu.

 Náklady : Elektrická energia - 40.000,- Sk

               Plyn -                     50.000,- Sk

               Voda -                      5.000,- Sk

               Údržba a materiál -    5.000,- Sk

               Upratovanie           100.000,- Sk

               Amortizácia -            60.000,- Sk

               Spolu :                   260.000,- Sk

Tiež podotkol, že nájomné v KD je vzhľadom na vybavenosť nízke a bude treba prehodnotiť poplatky.

 

Uznesenie č. 10/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.01.2007 poveruje starostu obce na ďalšom zasadnutí OZ dňa 31. 01. 2007 predložiť novú organizačnú štruktúru OcÚ v súlade so zákonníkom práce a ďalšími právnymi normami a v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Hlasovanie:  za: 7  proti:  0 zdržal sa: 0

 

5. Prejednanie plánu zasadnutí OZ na rok 2007

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu plánu zasadnutí OZ.

 • V. Malíková požiadala doplniť do plánu zasadnutí ku každému zasadnutiu bod rôzne, bod schválenie uznesení a až potom diskusiu a záver.
 •  J. Vidová s pýtala či kontrolujeme plnenie uznesení.
 •  Ing. Muchová žiadala doplniť:

            -  do zasadnutia OZ dňa 30. 03. 2007 správu hlavného kontrolóra a správu audítora.

            -  do zasadnutia OZ dňa 27. 07. 2007 do bodu č. 6 doplniť správu o činnosti mikroregiónu

  -  do zasadnutia OZ dňa 23. 02. 2007 doplniť voľbu zástupcu starostu obce
 •  J. Vidová sa pýtala či by nemala byť v programe dňa 30. 11. 2007 i správa o činnosti jednotlivých komisií.
 •  Ing. V. Kollár požiadal o doplnenie do každého zasadnutia OZ i správu o finančnej situácii OcÚ - celkový stav záväzkov i pohľadávok.

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali o predložených návrhoch doplnení do zasadnutí OZ.

                                                   

Uznesenie č. 11/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 01. 2007 schvaľuje návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva s doplnenými bodmi programu.

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

 

6. Diskusia

 •  Pán Fabián J. sa pýtal či je zapracované v pláne OZ verejné zhromaždenie občanov obce.
 •  Ing. Kadlečík odpovedal, že sa zapracuje do plánu zasadnutí OZ i verejné zhromaždenie občanov.
 •  Pán J. Fabián povedal, že je treba informovať občanov o finančnej situácii na Ocú.
 •  Ing. Mikula povedal, že je treba počkať s informáciami až sa zistí skutkový stav.
 •  Ing. Kadlečík informoval poslancov o dare 3 áut od policajného zboru v Trenčíne. Používanie osobného vozidla VAZ - TN 276CF

Vyradenie osobných vozidiel VAZ a Renault.

Uvedené vozidlá dostala obec od SR KR PZ v TN na základe darovacej zmluvy.

a.) vozidlo VAZ - Lada kombi modrej farby ŠPZ TN 276 CF je po STK a je pojazdné OZ súhlasí, aby vozidlo využíval starosta obce na služobné účely.


b.) OZ prejednalo, ako naložiť svyradenými osobnými vozidlami Renault aVAZ, ktoré sú bez ŠPZ, sú nepojazdné a neopraviteľné. OZ splnomocňuje starostu obce, aby vozidlá odpredal do šrotu, alebo na súčiastky za dohodnutú cenu.

 

Uznesenie č. 12/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 01. 2007 schvaľuje nasledovné:

c.) vozidlo VAZ - Lada kombi modrej farby ŠPZ TN 276 CF je po STK a je pojazdné OZ súhlasí, aby vozidlo využíval starosta obce na služobné účely.
d.) OZ prejednalo, ako naložiť s vyradenými osobnými vozidlami Renault aVAZ, ktoré sú bez ŠPZ, sú nepojazdné a neopraviteľné. OZ splnomocňuje starostu obce, aby vozidlá odpredal do šrotu, alebo na súčiastky za dohodnutú cenu.

Hlasovanie:  za: 7  proti:  0  zdržal sa:  0

 

 •  Ing. Muchová sa pýtala či budú pripravené inventúrne súpisy na inventúru 27. 01. 2007. Je treba pripraviť aj hmotnú zodpovednosť jednotlivých pracovníkov a aj vyraďovaciu komisiu.
 •  Ing. Kadlečík navrhol vyraďovaciu komisiu v nasledovnom zložení:

           Ing. V. Kollár

           Ing. R. Kadlečík

           J. Vidová

           I. Struhárová

 

Uznesenie č. 13/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 01. 2007 schvaľuje vyraďovaciu komisiu v zložení Ing. V. Kollár, Ing. R. Kadlečík, J. Vidová, I. Struhárová.

Hlasovanie:  za: 7  proti:  0  zdržal sa:  0

 

 •  J. Vidová upozornila, že studnička v Adamovciach je upravená a chce vedieť, či obec dá urobiť rozbor vody.
 •  Ing. Baďura povedal, že sa o to postará.
 •  J. Vidová povedala, že sa vzdá svojich odmien, ako poslankyňa v prospech občanov, ktorí studničku opravili.
 •  Ing. Kadlečík povedal, že finančne ohodnotí túto činnosť, je dobré, že studnička je zachytená vyššie, ako je  tok potoka.
 •  Ing. Mikula povedal, že na aktualizáciu web stránok je nutné nájsť pracovníka.
 •  Ing. Kadlečík povedal, že zatiaľ túto prácu bude robiť pán Ing. Roman Horňák z Adamoviec a neskôr sa niekto zoženie.
 •  Ing. Kontrová povedala, že úprava okolia domu smútku je hrozná je tam neporiadok. Bolo by dobré dať do areálu smetnú nádobu na odpad.
 •  Ing. Kadlečík povedal, že je vidieť, že sa na OcÚ nakopilo veľa problémov, ktoré treba riešiť.

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a OZ ukončil. 

 

Zápisnica prečítaná podpísaná:

Zapisovateľka: Janka Horňáková

Overovatelia: Jana Vidová

                    Eva Apolenová

                                                                                  Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                           starosta