Preskočiť na obsah

Dátum: 25.05.2007
Na stiahnutie: OZ250507_1.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 25. mája 2007

 

 

 

Prítomní:   

Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík

Poslanci:          Ing. Michal Križan,  Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

Ospravedlnení: Eva Apolenová, Pavol Baďura

 

Za  overovateľov  zápisnice  starosta  určil   Ing.  Michala  Križana  a  Ing.  Miroslava Mikulu.

Písaním zápisnice starosta poveril  Emíliu Križkovú.

 

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Správa ofinančnej situácii OcÚ, celkový stav záväzkov apohľadávok
4. Činnosť spoločenských organizácií acirkví
5. Prejednanie povodňových opatrení
6. Prehodnotenie miestnych poplatkov
7. Rôzne: a/ záverečný účet obce za rok 2006

                         b/ rozvojový plán obce na rok 2007

                         c/ rozvojový plán obce na volebné obdobie 2007-2010

8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

 

1. Otvorenie

            Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášania-schopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

            Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu nemali poslanci žiadne pripomienky.

 

2. Kontrola uznesení

            Kontrolu uznesení previedol starosta obce.

 

K uzneseniu č. 24/2007: starosta obce podal informáciu o preverení možnosti vkladu vodárenských zariadení obce do TVK, o možných výhodách, resp. nevýhodách pre obec. Ďalšie informácie podá starosta obce do konca roka 2007.

K uzneseniu č. 25/2007: uznesenie bolo splnené

K uzneseniu č. 26/2007: Starosta obce informoval, že vykonanie auditu za rok 2006 je dohodnuté s p. Rojkom

K uzneseniu č. 28/2007: prejednané v diskusii ( bod e/ )

K uzneseniu č. 29/2007:  plán rozvoja obce na rok 2007 a plán rozvoja na rok 2007-2010  prejednali  komisia výstavby a komisia kultúry. Finančná a sociálna komisia si úlohu nesplnili.

K uzneseniu č. 30/2007:

k bodu a/: Obecný úrad pripravil predmetnú dohodu a odoslal ju na podpis.

k bodu b/: úloha bola splnená.

 

Uznesenie č. 31/2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

3. Správa o finančnej situácii OcÚ, celkový stav záväzkov a pohľadávok

Účtovníčka OcÚ informovala poslancov o finančnej situácii OcÚ. Stav na bežnom účte je  44.382,97 Sk, na účet by mali prísť  finančné prostriedky z DÚ (výnos dane) cca 380.000,- Sk. OcÚ eviduje záväzky - neuhradené faktúry v sume 129.720,- Sk, úver 790.000,- Sk v Dexia banke a úver 400.000,- Sk od p. Pomšára.

 

Uznesenie č. 32/2007

Obecné zastupiteľstvo berie správu o finančnej situácii OcÚ na vedomie s tým, že je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na splatenie pôžičky v sume 400.000,- Sk od pána Pomšára.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

4. Činnosť spoločenských organizácií a cirkví

Starosta obce podal správu o činnosti spoločenských organizácií a cirkví v obci.

  • Spoločenské organizácie:  Jednota dôchodcov, Únia žien Slovenska, Miestna organizácia Slovenského zväzu chovateľov, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Ždánová, Miestna organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany - Obecný hasičský zbor.
  • Cirkvi: Evanjelická a. v.

                     Rímskokatolícka

Poslanci mali pripomienky: naďalej zapájať spoločenské organizácie a cirkvi do kultúrnych činností obce

 

Uznesenie č. 33/2007

Obecné zastupiteľstvo berie prednesenú správu na vedomie

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

5. Prejednanie protipovodňových opatrení

Správu o protipovodňových opatreniach predložil starosta obce na základe obhliadky povodňových lokalít s projektantom. Súčasťou správy bol návrh  protipovodňových opatrení s vyčíslením ceny dokumentácie pre územné rozhodnutie vo výške 1.430.000,- Sk bez DPH. Z diskusie vyplynulo, že vzhľadom na veľmi vysoké náklady nie je možné realizovať všetky potrebné protipovodňové opatrenia. Najnutnejšie protipovodňové opatrenia budú zaradené do plánu po jednaní starostu s riaditeľom povodia Váhu. Starosta obce podá informáciu na ďalšom zasadnutí OZ.

 

Uznesenie č. 34/2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o protipovodňových opatreniach a ukladá OcÚ predložiť nový návrh protipovodňových opatrení.

Termín: najbližšie zasadnutie OZ.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

 

6.  Prehodnotenie miestnych poplatkov

Informatívnu správu o vyrubených poplatkoch a platieb za niektoré služby podal starosta obce s tým, že výšku niektorých poplatkov bude potrebné prehodnotiť.

 

Uznesenie č. 35/2007

Obecné zastupiteľstvo berie prednesenú správu o vyrubených poplatkoch a platbách za niektoré služby na vedomie a ukladá OcÚ predložiť návrh zmien výšky miestnych poplatkov a platieb za služby finančnej komisii do 30. 9. 2007. Finančná komisia predloží návrh obecnému zastupiteľstvu v novembri 2007.

 

7.    Rôzne:

a/ záverečný účet obce za rok 2006

b/ rozvojový plán obce na rok 2007

c/ rozvojový plán obce na volebné obdobie 2007-2010

 

Uznesenie č. 36/2007

K bodu a/:Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje záverečný účet obce a ukladá OcÚ zabezpečiť vykonanie ekonomického auditu.

K bodu b/ a c/: Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu v zložení Ing. Rudolf Kadlečík, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Ing. Miroslav Mikula, ktorá pripraví pre obecné zastupiteľstvo návrh rozvojových plánov. Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

8.    Diskusia

8 a/ Ing. Muchová navrhla preveriť žiadosť OcÚ Adamovské Kochanovce o pridelenie bytu pre rodinu Zemanovičovú z nájomných bytov v obci Ivanovce.

Uznesenie č. 37/2007

Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ preveriť žiadosť OcÚ Adamovské Kochanovce o pridelenie bytu pre rodinu Zemanovičovú z nájomných bytov v obci Ivanovce

 

8 b/  P. Marta Pavlíková - vedúca Obecnej knižnice v Adamovských Kochanovciach informovala poslancov o činnosti knižnice a o problémoch, ktoré sa v knižnici vyskytujú, a to:

- po výmene okien je v miestnosti knižnice všetko potuchlé, preto je potrebné zabezpečiť nútené vetranie

- z Národnej knižnice Martin inštalovali na OcÚ nový software pre knižnice, preto je potrebné dodať do knižnice počítač

- v knižnici sa nachádza množstvo starých kníh, o ktoré čitatelia nemajú záujem, preto navrhla tieto knihy vyradiť

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

Uznesenie č. 38/2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o činnosti obecnej knižnice a pre skvalitnenie ďalšej činnosti ukladá OcÚ a vedúcej obecnej knižnice:

a/  zabezpečiť v knižnici nútené vetranie

b/  zabezpečiť počítač s nainštalovaním SW pre knižnice

c/  postupne vyradiť staré knihy

 

8 c/ Starosta obce informoval OZ o konaní zberu nebezpečného odpadu v dňoch 18. a 19. 5. 2007 vo dvore kultúrneho domu.

8 d/  Starosta obce informoval o uskutočnení brigády dňa 28. 4. 2007 pri zveľaďovaní verejných priestorov v obci, ktorej sa zúčastnilo 17 občanov.

8  e/  Rozšírenie intravilánu obce a zmena ÚPD obce

Starosta obce informoval o zasadnutí komisie výstavby a tiež o jednaní so spracovateľom ÚPD.

Starosta obce prečítal žiadosť firmy MAXTRADE s.r.o. Ivanka pri Dunaji o rozšírenie ÚPD - zmenu ÚPD.

 

Uznesenie č. 39/2007

Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh na rozšírenie intravilánu obce a návrh na zmenu ÚPD obce a ukladá OcÚ zabezpečiť spracovaný návrh (resp. podmienky) od spracovateľa ÚPD a to na rozšírenie intravilánu obce o možné lokality zástavby a zmenu ÚPD o možnosť rozšírenia do lokality SIHOŤ s možnosťou vytvorenia priemyselného parku. Návrh musí obsahovať textovú aj grafickú časť.

K žiadosti firmy MAXTRADE s.r.o. Ivanka pri Dunaji:

Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť fi. MAXTRADE s.r.o. a bude sa žiadosťou zaoberať po schválení zmeny ÚPD o rozšírenie do lokality SIHOŤ s možnosťou vytvorenia priemyselného parku.

Hlasovanie:   za  3,  proti  0,  zdržalo sa:  2

 

9.    Schválenie uznesení

Uznesenia boli schvaľované jednotlivo.

 

10.     Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

Zapisovateľka: Emília Križková             .......................................

Overovatelia:   Ing. Michal Križan         .......................................

                              Ing. Miroslav Mikula     ........................................

 

 

  

                                                                                     Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                           starosta obce