Preskočiť na obsah

Dátum: 06.03.2009
Na stiahnutie: z_pisnica__26.2.2009.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 26.2. 2009

 

 

Prítomní:   

Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík

Poslanci: Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová, Ing. Michal Križan, Eva Apolenová, Pavol Baďura

Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice určil pani Evu Apolenovú, Janu Vidovú

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

Program:

         1. Otvorenie

         2. Kontrola uznesení    

         3. Správa o finančnej situácii OcÚ

         4. Zabezpečovanie pohrebných služieb v obci

         5. Príprava žiadostí obce - projektov o nenávratný finančný príspevok z programu

             Rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

         6. Prejednanie zápisu do kroniky obce za rok 2007

         7. Správa o starostlivosti o starých a sociálne odkázaných občanov

         8. Správa o budovaní kompostoviska v k.ú. Adamovské Kochanovce

         9. Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2009 v obci Adamovské Kochanovce

       10.  Rôzne

       11. Diskusia

       12. Záver

 

1. Otvorenie

            Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci  poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

            Predložil prítomným program zasadnutia. K programu mala pripomienku p. Viera Malíková, prečo sa program zo schváleného riadneho zasadnutia OZ 23.1.2009, ktoré sa neuskutočnilo nepreniesol do tohto zasadnutia.

Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Anna Muchová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

                        

2. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení:

Uznesenie č. 83/2008 - pripomienky boli zapracované a uznesenie bolo splnené

Uznesenie č. 84/2008 - pripomienky budú zapracované do ďalších zasadnutí OZ

Uznesenie č. 85/2008 - starosta prepracovanie konzultoval so svojou zástupkyňou a pripomienky budú zapracované

Uznesenie č. 87/2008 - poriadok odmeňovania sa dopracuje

Uznesenie č. 88/2008 - rokovací poriadok OZ bol dopracovaný a uznesenie bolo splnené

Uznesenie č. 89/2008 - pripomienky k VZN č. 4 boli zapracované a uznesenie bolo splnené

Uznesenie č. 90/2008 - pripomienky k VZN č. 5 boli zapracované a uznesenie bolo splnené

Uznesenie č. 1/2009 ku kontrole uznesenia.

OZ berie na vedomie správu starostu o kontrole uznesení a k uzneseniam, ktoré neboli splnené budú pripomienky zapracované.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav

                       Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii OcÚ

Správu predniesla ekonómka obce pani Emília Križková. Všetky faktúry k dnešnému dňu sú uhradené, úver sa spláca pravidelne.

Uznesenie č. 2/2009 k Správe o finančnej situácii OcÚ.

OZ berie Správu o finančnej situácií OcÚ na vedomie.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

4. Zabezpečovanie pohrebných služieb v obci

             Pochovávanie v obci zabezpečuje obec na dvoch cintorínoch - Kochanovský a Adamovský. Pochovávanie sa zabezpečuje v zmysle prevádzkových poriadkov. Na Adamovskom cintoríne je Dom smútku s chladiacim boxom. Obidva cintoríny majú dostatočnú kapacitu na pochovávanie. Pohrebné služby zabezpečujú bratia Matejíkovci. Správkyňou Domu smútku a cintorínov je pani Fábiková. Osvedčilo sa, keď sú v predstihu vybudované hrobky.

K prednesenej správe mala pripomienku Ing. Muchová aby sa zabezpečil vývoz kontajnera na Adamovskom cintoríne

Uznesenie č. 3/2009 k Správe o zabezpečovaní pohrebných služieb v obci.

OZ berie na vedomie správu o zabezpečovaní pohrebných služieb v obci, ukladá OcÚ zabezpečiť vyvezenie kontajnera a dať vybudovať po päť hrobiek na každom cintoríne.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

5. Príprava žiadostí obce - projektov o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

            Obec môže podať dve žiadosti -  projekty:

1. výstavba vodovodu v Políčku, ktorá prepojí Adamovce a Malé Bierovce v dĺžke asi 750 m. Napojenie je z hlavnej vetvy okolo štátnej cesty. Máme spracovanú PD a treba dať spracovať žiadosť - projekt.

2. výstavba športového areálu s multifunkčnými ihriskami. Doteraz sa nepodarilo zabezpečiť pozemok, na ktorom by sa športový areál mohol postaviť. Jednanie s vlastníkmi pozemkov, ktorých je 13 je veľmi náročné.

Uznesenie č. 4/2009 k Príprave žiadostí obce - projektov o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.

a) OZ schvaľuje pre vypracovanie žiadostí - projektu na výstavbu vodovodu v Políčku spoločnosť Suport - Consulting s.r.o.

b) OZ poveruje OcÚ v spolupráci s poslancami pripraviť podmienky pre podanie žiadostí - projektu na výstavbu športového areálu

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: Pavol Baďura

 

6. Prejednanie zápisu do kroniky obce za rok 2007

K predloženým materiálom na zápis do kroniky obce mali poslanci viaceré pripomienky: politicko-spoločenský život vo svete vynechať, upraviť mená, upraviť úvod, písať iba fakty, ktoré sa udiali, činnosť orgánov samosprávy - spracovať výpis z uznesení.

Uznesenie č. 5/2009 k Prejednaniu zápisu do kroniky obce za rok 2007

OZ zápis do kroniky neschvaľuje a žiada kronikárku, aby zápis prepracovala s pripomienkami a dala opätovne na schválenie. 

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura,

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

7. Správa o starostlivosti o starých a sociálne odkázaných občanov

             Starostlivosť zabezpečuje OcÚ a sociálno - zdravotná komisia pri OZ.

Dôchodcovia v obci - poskytuje sa im v prípade potreby opatrovateľská služba a iná pomoc, možnosť odoberať obedy v MŠ, pravidelne organizujeme stretnutie dôchodcov v obci a podporujeme organizáciu Jednoty dôchodcov v Adamovských Kochanovciach.

Sociálne odkázaní občania - v našej obci nie sú, respektíve sa nehlásia.

Alkoholici - dlhodobý alkoholizmus sa prejavuje u manželov Holičkových. Vybavilo sa im protialkoholické liečenie, ktoré opustili skôr. Situácia v rodine sa finančne zlepšila, pretože rodinné prídavky a príspevok v hmotnej núdzi chodia na OcÚ. Opäť by bolo nutné vybaviť dlhodobé protialkoholické liečenie hlavne Jane Holičkovej.

Zdravotne postihnutí občania - v obci je zdravotne postihnutá pani Fabiánová, o ktorú sa stará dcéra.

Poslanci opäť pripomienkovali riešiť do budúcna prestárlych občanov v obci spoločne s mikroregiónom a navštevovať našich občanov umiestnených v DD.

Uznesenie č. 6/2009 k Správe o starostlivosti o starých a sociálne odkázaných občanov

a) OZ berie na vedomie prednesenú správu o starostlivosti o starých a sociálne odkázaných občanov

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

b) OZ ukladá OcÚ zabezpečiť 1x ročne návštevu občanov obce umiestnených v DD a pozvať ich na stretnutie dôchodcov v obci

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: Ing. Anna Muchová, Ing. Michal Križan

c) OZ ukladá sociálno - zdravotnej komisii pozvať manželov Holičkových na zasadnutie komisie za účelom riešenia  nepriaznivej sociálnej situácie v ich rodine 

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

8. Správa o budovaní kompostoviska v k.ú. Adamovské Kochanovce

V zmysle zákona musí obec zabezpečiť na svojom území likvidáciu biologického odpadu. Uvažovalo sa o lokalite za regulačnou stanicou plynu, kde sa však nedá zabezpečiť aby sa tu nevyvážal aj iný odpad. Ďalšou lokalitou by mohla byť skládka na Tehelni, kde sa tiež nedá zabezpečiť kontrola vyvezeného odpadu.

Poslanci navrhli skládku umiestniť bližšie k obci, vhodný priestor by bol v priestoroch RDP Chocholná - Velčice vo dvore Kochanovce. Aby bola skládka kontrolovaná je treba využiť nezamestnaných v obci a vypracovať presné pravidlá kompostoviska.

Uznesenie č. 7/2009 k Správe o budovaní kompostoviska v k.ú. Adamovské Kochanovce

a) OZ berie prednesenú správu na vedomie

b) OZ ukladá OcÚ prejednať s RDP Chocholná - Velčice možnosti umiestnenia skládky vo dvore RDP v Kochanovciach, respektíve hľadať inú lokalitu.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

9. Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2009 v obci Adamovské Kochanovce

Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2009 bol prejednaný na kultúrnej komisii.

Uznesenie č. 8/2009 k Plánu kultúrnych a športových aktivít na rok 2009 v obci Adamovských Kochanovciach

OZ schvaľuje plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2009 tak ako bol predložený 

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura,  Ing. Michal Križan, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

10. Rôzne

A -  dotácie z rozpočtu obce

O dotáciu z rozpočtu obce požiadali nasledovné organizácie a združenia:

1. ženská spevácka skupina Kolovrátok Melčice - Lieskové

2. ZO SZPB Melčice - Lieskové

3. ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Melčice - Lieskové

4. ZO Jednoty dôchodcov v Adamovských Kochanovciach

5. Poľovnícke združenie Ždánová Melčice - Lieskové

Uznesenie č. 9/2009 k žiadostiam o dotáciu z rozpočtu obce

OZ ukladá OcÚ upozorniť predkladateľov žiadostí aby predložili svoje žiadosti v zmysle VZN č. 5/2008

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

B -  pán Pavol Križko žiada vybudovať protipovodňové zábrany aby mu voda nevtekala do dvora

 Uznesenie č. 10/2009 k žiadosti Pavla Križku vybudovať protipovodňové zábrany

a) OZ ukladá OcÚ sledovať dodržiavanie protipovodňových opatrení uložených RDP Chocholná - Velčice

b) na základe odbornej diplomovej práce študentky stavebnej fakulty Cipovovej navrhnúť ďalšie opatrenia

 Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

C -  Štatút Obecnej knižnice a výpožičný poriadok

Materiály predkladala knihovníčka Anna Gagová.

Uznesenie č. 11/2009 k predloženým materiálom Obecnej knižnice

a) OZ schvaľuje Štatút Obecnej knižnice v Adamovských Kochanovciach

b) OZ menuje za knihovníčku Obecnej knižnice v Adamovských Kochanovciach Annu Gagovú

c) OZ schvaľuje výpožičný poriadok s doplnením poplatku z omeškania a ruší zápisný a ročný poplatok

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

D - žiadosť pána Mareka Šteca o úpravu miestnej komunikácie

Starosta navrhol túto cestu vysypať kameňom.

Uznesenie č. 12/2009 k žiadosti pána Mareka Šteca

OZ schvaľuje príspevok obce maximálne 166,- € na spevnenie prístupovej cesty k rodinnému domu Mareka Šteca

Hlasovanie: za:  Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová,

E - oznámenie starostu obce Ing. Rudolfa Kadlečíka o vzdanie sa mandátu starostu obce Adamovské Kochanovce

Vec: Oznámenie.

            Oznamujem Vám, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 13 a, odst. 1, písmeno c, sa vzdávam mandátu starostu obce Adamovské Kochanovce a to k 28.02.2009. Svoje rozhodnutie odôvodňujem tým, že na základe sústavných rozporov so skupinou poslancov nie je mi umožnené zabezpečovať rozvoj obce a vykonávať funkciu starostu obce podľa mojich predstáv.

V Adamovských Kochanovciach dňa 26.02.2009                                         podpis

Pani Viera Malíková žiadala vymenovať skupinu poslancov uvedenú v oznámení. Starosta jej odpovedal, že ide o poslancov Pavla Baďuru, Vieru Málíkovú, Ing. Annu Muchovú a Ing. Michala Križana.

Uznesenie č. 13/2009 k vzdaniu sa mandátu starostu obce Adamovské Kochanovce

OZ berie na vedomie písomné vzdanie sa mandátu starostu obce Adamovské Kochanovce Ing. Rudolfa Kadlečíka v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 13 a, ods. 1, písmeno c

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

Uznesenie č. 14/2009

OZ ukladá OcÚ poslať žiadosť predsedovi NR SR prostredníctvom MVSR o vyhlásenie nových volieb starostu obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

Uznesenie č. 15/2009

OZ poveruje zástupcu starostu obce zvolať mimoriadne zasadnutie OZ

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

11. Diskusia

       Ing. Anna Muchová sa informovala na výsledok inventarizácie.            

Odpovedala jej ekonómka obecného úradu pani Križková.

 

21. Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 


Zapisovateľka: Anna Gagová            ..........................................

 

Overovatelia:  Jana Vidová               ..........................................

 

                       Eva Apolenová           ..........................................

 

 

            

                                                                                             

                                                                                                  Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                                        starosta obce

 

 

 

 

 

 Zapísané: 28.2.2009