Preskočiť na obsah

Dátum: 11.11.2008
Na stiahnutie: z_pisnica_oz_26.9.2008.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 26.9. 2008

 

 

Prítomní:    Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík

                Poslanci: Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan

                Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Jana Vidová

Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Annu Muchovú, Ing. Michala Križana

Písaním zápisnice starosta poveril p. Evu Apolenovú

Program:

         1. Otvorenie

         2. Kontrola uznesení    

         3. Správa o finančnej situácii OcÚ

         4. Správa o postupe prác  na prepracovaní ÚPD obce    

         5. Návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a

             drobné stavebné odpady

         6. Návrh VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

         7. Návrh VZN obce o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a výške príspevku na

             čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

         8. Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2008                              

         9. Správa o činnosti spoločenských organizácií a spolupráca s cirkvami   

       10.Predaj osobných automobilov darovaných PZ

       11. Voľba predsedu Komisie výstavby

       12. Návrh na kúpu pozemku /časti parcely/ v Hornom políčku za účelom rozšírenia

             miestnej komunikácie

       13. Návrh na lokalitu pre športový areál

       14. Zvolanie Verejného zhromaždenia občanov

       15. Výstavba vodovodu v Hornom políčku

       16. Návrh zastavovacej štúdie stavebného obvodu Horné políčko

       17. Návrh na zriadenie likvidačnej komisie

       18. Návrh na zrezanie stromov na cintorínoch

       19. Výstavba detského ihriska

       20. Diskusia

       21. Záver

 

1. Otvorenie

 

            Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

            Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu mala pripomienku p. Viera Malíková, aby sa body 5 a 6 vyňali z programu, vzhľadom k tomu, že potrebné materiály  neboli poslancom zaslané a starosta obce navrhol vyňať aj bod 8 vzhľadom k tomu , že nie je prítomný kontrolór obce. Starosta informoval, že body 5 a 6 sa majú len prerokovať, nie schvaľovať, nakoľko sa jedná o dôležitú problematiku. Bolo dohodnuté, že body 5, 6 a 8 sa nebudú prejednávať.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Anna Muchová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Pavol Baďura

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

                               

2. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení a konštatoval, že uznesenie č. 45/2008 bolo plnené nasledovne:

-         umiestnenie športového areálu sa bude riešiť v samostatnom bode č. 13

-         vypúšťanie odpadových vôd do Adam. potoka stavebná komisia neriešila

-         funkčnosť čističky v DSS - závada je odstránená problémy však pretrvávajú

-         v prípade zatvorenia predajne COOP Jednota, náhradný predaj nie je možný, občania si môžu nahlásiť potrebný nákup na OcÚ a ten im ho zabezpečí

-         vybudovanie zariadenia pre starých ľudí nie je v možnostiach obce, starosta podal návrh na rokovaní mikroregiónu zatiaľ sa však v tomto nepokročilo

uznesenie č. 47/2008 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bol prejednaný na mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 26.8.2008 a schválený uznesením č. 57/2008 s pripomienkami. PHSR dopracováva spracovateľka Ing. Velčková

uznesenie č. 49/2008 vlastnícke vzťahy v bývalom Majeri boli prejednané na mimoriadnom OZ dňa 26.8.2008, uznesením č. 59/2008 OZ konštatovalo, že vysporiadanie vlastníckych pomerov nie je v možnostiach OZ a vlastníci si ich musia riešiť sami

uznesenie č. 58/2008 návrh zmlúv bol zaslaný investorom, spoločnosť SIGNUM GROUP, s.r.o. zmluvu podpísala, konateľ spoločnosti MAXTRADE,s.r.o. je v zahraničí ohlási sa po návrate.                                            

Uznesenie č. 60/2008 ku kontrole uznesenia.

OZ berie na vedomie správu starostu o kontrole uznesení

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                proti:0

                zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii OcÚ

Správu predniesol starosta obce. Všetky faktúry k dnešnému dňu sú uhradené, pohľadávky evidujeme na daniach, úver sa spláca pravidelne.

Uznesenie č. 61/2008 k Správe o finančnej situácii OcÚ.

OZ berie Správu o finančnej situácií OcÚ na vedomie.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

4. Správa o postupe prác na prepracovaní ÚPD obce

Starosta obce oboznámil poslancov so spracovaným Zadaním pre spracovanie ÚPD obce, ktoré vypracoval Ing. Trška. ÚPD obce je rozdelená do dvoch častí:

Časť I. územie logisticko - priemyselného parku

Časť II. zostávajúca plocha katastrálneho územia obce.

Niektorí poslanci pripomienkovali, že im neboli dodané podkladové materiály. Starosta oponoval, že v tomto štádiu už boli oboznámení so všetkými potrebnými materiálmi.

 Uznesenie č. 62/2008 k Správe o postupe prác na prepracovaní ÚPD obce.

OZ schvaľuje prejednanie tohto bodu na mimoriadnom zasadnutí 3.10.2008 s tým, že im budú potrebné materiály včas dodané.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

7. Návrh VZN obce o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

K predloženému návrhu mala pripomienky p. Viera Malíková.

Uznesenie č. 63/2008 k Návrhu VZN obce o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

OZ schvaľuje VZN č. 3/2008 obce Adamovské Kochanovce o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni s pripomienkami poslankyne p. Malíkovej, ktoré budú do VZN zapracované.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

Na OZ sa dostavil Ing. Viktor Kollár, jeho správa bude prerokovaná ako posledný bod programu.

 

9. Správa o činnosti spoločenských organizácií a spolupráca s cirkvami

Starosta obce informoval, že spolupráca so spoločenskými organizáciami a cirkvami je dobrá. Jednota dôchodcov a ÚŽS úzko spolupracuje pri zabezpečovaní svojich aktivít s OcÚ. SZCH zabezpečuje svoje úlohy a Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Ždánová organizuje pravidelne Poľovnícky ples.

Uznesenie č. 64/2008 k správe o činnosti spoločenských organizácií a spolupráci s cirkvami.

OZ  berie na vedomie správu o činnosti spoločenských organizácií a spolupráci s cirkvami.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Mirosla Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

10. Predaj osobných automobilov darovaných PZ

Inzeráty boli podané, záujemci po telefonickej informácií nemali záujem o obhliadku.

Uznesenie č. 65/2008 k predaju automobilov darovaných PZ.

OZ schvaľuje, že tento bod bude prejednaný na mimoriadnom zasadnutí 3.10.2008 s príslušnými podkladmi.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

11. Voľba predsedu   Komisie výstavby

Predseda komisie výstavby Pavol Baďura sa písomne vzdal funkcie predsedu z dôvodu svojej pracovnej zaneprázdnenosti. Starosta obce navrhol do tejto funkcie podpredsedu komisie Ing. Miroslava Mikulu, ktorého zároveň navrhol odvolal z funkcie podpredsedu a do tejto funkcie navrhol členku stavebnej komisie Ing. Máriu Pavlíkovú.

Uznesenie č. 66/2008 k voľbe predsedu Komisie výstavby / KV/

OZ - odvoláva z funkcie predsedu KV Pavla Baďuru                                                                              

      -  volí za predsedu KV Ing. Miroslava Mikulu,

      - odvoláva z funkcie podpredsedu KV Ing. Miroslava Mikulu,

      - volí do funkcie podpredsedu KV Ing. Máriu Pavlíkovú

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                 proti: 0

                 zdržali sa: Ing. Michal Križan

 

12. Návrh na kúpu pozemku v Hornom políčku za účelom rozšírenia miestnej komunikácie

 Starosta obce podal návrh na odkúpenie parcely 439 diel 26 o výmere 108m2, z ktorej polovica patrí katolíckej cirkvi a druhá polovica evanjelickej cirkvi v lokalite Trebieň, vzhľadom k tomu , že doterajšia cesta do Horného políčka je veľmi úzka a je tu už postavených 3  rodinné domy.

Uznesenie č. 67/2008 ku  kúpe pozemku v Hornom políčku za účelom rozšírenia miestnej komunikácie.

OZ poveruje starostu obce jednať s vlastníkmi o kúpe parcely 439 diel 26 o výmere 108 m2 za účelom prejednania podmienok kúpy pozemku.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                 proti: 0

                 zdržali sa: Ing. Michal Križan

 

13. Návrh na lokalitu pre športový areál

Uznesenie č. 68/2008 k návrhu na lokalitu pre športový areál

A) OZ ukladá OcÚ jednať s vlastníkmi pozemkov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Adamovské Kochanovce a sú situované v blízkosti inžinierskych sietí (max. do 50m od nich), sú prístupné z jestvujúcich komunikácií (max. do 50m od nich), o prípadnej zámene pozemkov s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve obce v lokalite Horné políčko za účelom vybudovania územia o výmere min 3300 m2 s cieľom umiestniť na predmetnej ploche multifunkčné ihrisko.

B) V prípade potreby jednať s majiteľmi vhodných pozemkov o kúpe pozemkov a zatiaľ vzťah upraviť formou zmluvy o budúcej zmluve s tým, že k jednaniu zmlúv a situácie s cieľom získať plochy na umiestnenie ihriska zvolá starosta obce MZOZ ihneď po získaní potrebných informácií a podkladov, najneskôr však do 15.10.2008.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová, Eva Apolenová

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

14. Zvolanie Verejného zhromaždenia občanov

Uznesenie č. 69/2008 k zvolaniu Verejného zhromaždenia občanov

OZ zvoláva VZO na deň 17.10.2008 na 18,00 hod. do sále KD v Adamovských Kochanovciach.

Program VZO sa stanoví na mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 3.10.2008

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

15. Výstavba vodovodu v Hornom políčku

Výstavba vodovodu v Hornom políčku je potrebná pre nový stavebný obvod, pre novo postavené rodinné domy a prepojí Adamovce s Malými Bierovcami.

Uznesenie č. 70/2008 k výstavbe vodovodu v Hornom políčku

OZ berie na vedomie výstavbu vodovodu. Ďalší postup výstavby sa prejedná na ďalšom zasadnutí OZ s  predložením všetkej dokumentácie.

Hlasovanie: za: 0

                 proti: 0

                 zdržali sa: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

Návrh uznesenia nebol prijatý.

 

16. Návrh zastavovacej štúdie stavebného obvodu Horné políčko

Starosta obce predložil na prejednanie vypracovanú štúdiu zástavby Horného políčka, ktorá bola prejednaná a schválená KV dňa 12.6.2008 a komisia doporučila OZ štúdiu schváliť.

Uznesenie č. 71/2008 k návrhu zastavovacej štúdie stavebného obvodu Horné políčko

OZ schvaľuje, aby v rámci v rámci zastavovacej štúdie Horného políčka boli vypracované minimálne 3 alternatívy  štúdie na umiestnenie športového areálu. Termín do 15.10.2008.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

17. Návrh na zriadenie likvidačnej komisie

Túto komisiu treba zriadiť na likvidáciu predmetov a zariadení, ktoré inventarizačná komisia určila a určí na vyradenie.

Uznesenie č. 72/2008 k návrhu na zriadenie likvidačnej komisie.

OZ schvaľuje likvidačnú komisiu v zložení: Emília Križková, Oľga Konečná, Jana Vidová, Ing. Michal Križan

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                       Ing. Michal Križan nebol prítomný na hlasovaní.

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

18. Návrh na zrezanie stromov na cintorínoch

Starosta obce predložil OZ návrh, aby na cintorínoch boli zrezané stromy, ktoré  ohrozujú pomníky a tiež osoby pohybujúce sa po cintoríne.

Uznesenie č. 73/2008 k návrhu zrezania stromov na cintorínoch.

OZ schvaľuje zrezanie stromov na cintorínoch a to:

Adamovský cintorín:  1 ks smrek,

Kochanovský cintorín:1 ks jaseň, 1 ks čerešňa, 1 ks slivka.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                    Ing. Michal Križan nebol prítomný na hlasovaní

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

19. Výstavba detského ihriska

Starosta obce predložil návrh dvoch variantov výstavby detského ihriska, spracovaných odbornou firmou. Detské ihrisko by bolo umiestnené na pozemku na Trebieni vedľa starého cintorína .

Uznesenie č. 74/2008 k výstavbe detského ihriska.

OZ ukladá OcÚ dať vypracovať architektonické riešenie minimálne 3 varianty vybudovania detského ihriska s cenovou ponukou. Termín do 15.10.2008

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

20. Diskusia

     a) Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2008

Dodatočne sa dostavil Ing. Kollár a požiadal o možnosť podať správu o kontrole. Starosta obce namietal, že hlavný kontrolór správu neprejednal s OcÚ  t.j. starostom obce a účtovníčkou OcÚ čo je v rozpore zo zákonom o kontrole.

Uznesenie č. 75/2008 k správe hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2008.

OZ berie prednesenú správu o kontrole za I. polrok a ukladá OcÚ odstrániť zistené nedostatky.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

21. Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 


Zapisovateľka: Eva Apolenová            ..........................................

Overovatelia:  Ing. Anna Muchová      ..........................................

                       Ing. Michal Križan       ..........................................

 

                                                                                            

                                                                                                  Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                                        starosta obce