Preskočiť na obsah

Dátum: 22.01.2008
Na stiahnutie: 27._decembra_2007.doc (0 kb)

Obecný úrad, 913 05  Adamovské Kochanovce
    Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27. decembra 2007Prítomní:   

Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík
Poslanci:          Eva Apolenová, Pavol Baďura, Viera Malíková,  Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,
Ospravedlnení: Ing. Michal Križan, Jana Vidová
Neprítomný:      hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár


P r o g r am :

1. Otvorenie
         2. Kontrola uznesení    
         3. Správa o finančnej situácii OcÚ, celkový stav záväzkov i pohľadávok
         4. Návrh rozpočtu na rok 2008
         5. Správy o činnosti jednotlivých komisií, finančnej, sociálnej, stavebnej, kultúrnej
         6. Činnosť spoločenských organizácií, cirkví a požiarnej ochrany
         7. Rôzne
         8. Diskusia
         9. Schválenie uznesení
       10. Záver

1. Otvorenie

Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášania schopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu nemali poslanci žiadne pripomienky.
Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Evu Apolenovú a Ing. Annu Muchovú.
Písaním zápisnice starosta poveril  Emíliu Križkovú.

 

2. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení a skonštatoval k uzneseniu č. 53 - zriadenie druhého zberného miesta na separovaný odpad v Adamovciach podmieňuje Považská odpadová spoločnosť zaplatením neuhradených faktúr od obce. Skládka na likvidáciu konárov a haluziny môže byť umiestnená za regulačnou stanicou plynu. Je dojednané so Správou ciest TSK, že v prípade potreby prevedú likvidáciu konárov a haluziny. Kontrolu vypúšťania vody z DSS -  kontrolu zabezpečí Ing. Kadlečík s p. Baďurom. Uznesenie č. 54 - upomienka bola RDP zaslaná a daň z nehnuteľností zaplatená, uznesenie č. 55 - starosta dá vypracovať štúdiu na výstavbu spomaľovačov, ktorú následne posúdi dopravný inšpektorát. Uznesenia č. 56, 57, 58 a 59 sú splnené. Uznesenie č. 60 starosta obce navrhol prejednať, keď sa dostaví na zasadnutie OZ p. Pomšár. Uznesenie č. 61 - prijatie úveru prejedná OZ v ďalšom bode.  Uznesenie č. 62 - starosta obce informoval, že firma MAX-TRADE predložila písomnú žiadosť o vrátenie finančného daru na rekonštrukciu MŠ vo výške 1.000.000,- Sk, žiadosť bola firme vrátená z dôvodu nepresných údajov v žiadosti. Uznesenie č. 63 - starosta obce oboznámil poslancov, že sa uskutočnili 3 jednania s vlastníkmi pozemkov v 3 lokalitách, avšak upozornil poslancov, že minimálna cena pozemkov v daných lokalitách je 350,- Sk/m2.  Obec nie je schopná za danej situácie pozemky vykúpiť. Ing. Muchová informovala, že 10 %  z hodnoty projektu sú oprávnené náklady na nákup pozemkov. Starosta obce povedal, že podľa jeho zistení na Ministerstve pôdohospodárstva SR sa z dotácie hradí iba nákup pozemkov pod budovy. Uznesenie č. 64 - Keramoprojekt  spracováva investičný zámer  priemyselného parku v lokalite Sihoť v k. ú. Adamovské Kochanovce, ktorý nadväzuje na priemyselný park v Chocholnej-Velčiciach. Uznesenia č. 65 a 66 boli splnené.

Uznesenie č. 67/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení z predchá-dzajúceho zastupiteľstva.

H l a s o v a n i e :   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

3. Správa o  finančnej situácii OcÚ, celkový stav záväzkov i pohľadávok

Účtovníčka OcÚ informovala poslancov o finančnej situácii OcÚ. Obec eviduje záväzky - neuhradené faktúry v sume 427.400,- Sk (z toho odvoz a likvidácia TKO 131.000,- Sk a splátku pôžičky p. Pomšárovi v sume 100.000,- Sk), pohľadávky v sume 27.300,- Sk. Starosta obce znova požiadal poslancov vzhľadom na zlú finančnú situáciu obecného úradu o schválenie úveru.

Uznesenie č. 68/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie účelového jednorazového úveru Dexia Komunál Superlinky vo výške 200.000,- Sk poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko Žilina na zaplatenie najnevyhnutnejších prevádzkových nákladov a to 100.000,- Sk - splatenie pôžičky p. Pomšárovi a 100.000,- Sk - úhrada odvozu a likvidácie TKO.

H l a s o v a n i e :   za 4,  proti  0,  zdržalo sa:  1

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2008

Starosta obce predložil poslancom a vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu rozpočtu na rok 2008, ktorý bol vopred prerokovaný na zasadnutí finančnej komisii. Finančná komisia navrhla v rámci šetrenia finančných prostriedkov znížiť pracovný úväzok školníčke v materskej škole zo 7,5 hod. na 6 hodín, zvýšiť nájomné za byt na sumu 14.000,- Sk ročne. Obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi hľadať náhradný byt pre rod. Zemanovičovú, ktorá býva v byte v priestoroch budovy OcÚ.

Uznesenie č. 70/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2008.

H l a s o v a n i e:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

5. Správy o činnosti jednotlivých komisií, finančnej, sociálnej, stavebnej, kultúrnej

Starosta obce informoval poslancov o činnosti finančnej, sociálnej, stavebnej a kultúrnej komisie. Správu doplnili niektorí predsedovia  komisií.

Uznesenie č. 71/2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti finančnej, sociálnej, stavebnej a kultúrnej komisie.

H l a s o v a n i e:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

6. Činnosť spoločenských organizácií, cirkví a požiarnej ochrany

Starosta obce informoval o činnosti spoločenských organizácií, cirkví a požiarnej ochrany.

Uznesenie č. 72/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o  činnosti spoločenských organizácií, cirkví a požiarnej ochrany.

H l a s o v a n i e :   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

7. Rôzne

a) Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť firmy SOJAPRODUKT Drietoma o vydanie predbežného stanoviska k plánovanej výstavbe a k umiestneniu prevádzky v našej obci v časti Adamovce - za Machaiom na parcelách č. 500, 501 a 502. K žiadosti je priložená štúdia.

Uznesenie č. 73/2007
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou a umiestnením prevádzky firmy SOJAPRODUKT Drietoma v našej obci v časti Adamovce - za Machaiom na parcelách č. 500, 501 a 502. Podmienky výstavby a umiestnenia prevádzky budú stanovené v stavebnom konaní.

H l a s o v a n i e :   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

b) Na základe upozornenia občanov požiadali poslanci starostu obce upozorniť p. Milana Križka na nepovolenú výrobu kvádrov a odstránenie skládky panelov v Políčku.

Uznesenie č. 74/2007
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce upozorniť p. Milana Križka na nepovolenú výrobu kvádrov a odstránenie skládky panelov v Políčku.

H l a s o v a n i e:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

c) Starosta obce navrhol poslancom upraviť pracovný úväzok p. Capákovej - správkyne kultúrneho domu a upratovačky na 4,5 hodiny.

Uznesenie č. 75/2007
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje úpravu pracovného úväzku p. Capákovej - správkyne kultúrneho domu a upratovačky na 4,5 hod.

H l a s o v a n i e :   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

d) Starosta obce za prítomnosti p. J. Pomšára predložil poslancom OZ Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov (bar Pohoda - budova bývalej požiarnej zbrojnice) medzi prenajímateľom Obcou Adamovské Kochanovce a nájomcom p. Jánom Pomšárom. Poslanci so znením zmluvy súhlasili, ale žiadali doplniť čl. II., že nájomca nedá počas nájomnej zmluvy uvedené nebytové priestory do prenájmu tretej osobe.

Uznesenie č. 76/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov (bar Pohoda - budova bývalej požiarnej zbrojnice) s p. Pomšárom s doplnením čl. II, že nájomca nedá počas nájomnej zmluvy uvedené nebytové priestory do prenájmu tretej osobe.

H l a s o v a n i e :   za 5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

8. Diskusia

Vzhľadom na potrebu zaktualizovať a tiež prijať niektoré nové vnútroorganizačné predpisy a smernice navrhla Ing. Muchová zvolať mimoriadne zasadnutie OZ.

 

9. Schválenie uznesení

Uznesenia boli schvaľované priebežne pri prerokovaní jednotlivých bodov programu.

 

10. Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.Zapisovateľka:  Emília Križková              .......................................

Overovatelia:    Eva Apolenová               .......................................

                       Ing. Anna Muchová        ........................................   
                                                                                                                 Ing. Rudolf Kadlečík
                                                                                                                       starosta obce