Preskočiť na obsah

Dátum: 27.07.2007
Na stiahnutie: oz270707.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

                                   

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 27. júla 2007

 

 

 

Prítomní:  Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík

Poslanci:  Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Viera Malíková,  Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

Ospravedlnení: Pavol Baďura

Za overovateľov zápisnice starosta určil p.Vieru Malíkovú a Janu Vidovú.

Písaním zápisnice starosta poveril  Emíliu Križkovú.

 

 • 1. Otvorenie
 • 2. Kontrola uznesení
 • 3. Prejednanie zabezpečenia úloh CO
 • 4. Správa ofinančnej situácii OcÚ, celkový stav záväzkov apohľadávok
 • 5. Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2007
 • 6. Správa oplnení plánu rozvoja obce za I. polrok 2007
 • 7. Správa očinnosti združenia Hyppokrates - zdravotné stredisko Melčice-Lieskové, správa očinnosti Združenia obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu
 • 8. Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. polrok 2007
 • 9. Prejednanie odmien starostovi obce za I. polrok 2007
 • 10. Diskusia - rôzne

 

1. Otvorenie

            Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášania-schopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

            Starosta predložil prítomným program zasadnutia. Navrhol vypustiť bod 6 a 9, bod 6 navrhol nahradiť bodom: Prejednanie rozvojového plánu obce na rok 2007. So zmenou programu súhlasili všetci poslanci.

 

2. Kontrola uznesení

            Kontrolu uznesení previedol starosta obce.

K uzneseniu č. 30/2007 zo dňa 25. 5. 2007: Starosta obce podal vysvetlenie k daru pre obecný úrad na rekonštrukciu materskej školy vo výške 1.550.000,- Sk - vyhlásenie darcu a obdarovaného, darca zatiaľ nepredložil na obecný úrad podpísané vyhlásenie o vysporiadaní vzájomného vzťahu. Pri telefonickom rozhovore sľúbil tak urobiť v pondelok 30. 7. 2007.

K uzneseniu č. 32/2007: starosta obce informoval poslancov, že k dnešnému dňu sme vrátili p. Pomšárovi 300.000,- Sk a 100.000,- sme ešte dlžní, pretože nemáme dostatok finančných prostriedkov.

K uzneseniu č. 34/2007: Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu nový návrh protipovodňových opatrení.

K uzneseniu č. 36/2007 k bodu a/ : Audit bol vykonaný, starosta obce prečítal správu audítora Ing. Rojka. K bodu b/ a c/  komisia na zostavenie plánu rozvoja obce na rok 2007 zasadala.

K uzneseniu 37/2007 k bodu a/ : Starosta obce preveril žiadosť OcÚ Adamovské Kochanovce podanú na OcÚ Ivanovce vo veci pridelenia bytu pre rodinu Zemanovičovú. Bolo zistené, že žiadosť je v evidencii a pri dostavbe bytovky bude prejednaná.

K uzneseniu 38/2007:  Obecný úrad objednal dodanie vetracích sieťok na niektoré okná v MŠ. Doteraz práca nebola prevedená. PC bol do knižnice dodaný a software nainštalovaný, knihy boli vyradené a staré knihy boli zlikvidované.

K uzneseniu 39/2007: starosta obce predložil poslancom OZ spracovaný návrh podmienok „Zmena - doplnok č. 1 územného plánu obce Adamovské Kochanovce"  spracované Ing. Betákom spracovateľom ÚPD.

 

Uznesenie č. 40/2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

3. Prejednanie zabezpečenia úloh CO

Starosta obce predniesol správu o zabezpečovaní úloh krízového riadenia - civilnej ochrany a vytvorení organizačnej štruktúry, t. j. krízový štáb, povodňová komisia, protinákazová komisia, evakuačná komisia, štáb CO, vyslobodzovacia jednotka, jednotka zdravotníckej pomoci, poriadková jednotka, jednotka na obsluhu skladu materiálu CO a jednotka v stanici výstupu evakuovaných.

 

Uznesenie č. 41/2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a ukladá obecnému úradu do konca novembra 2007 zabezpečiť školenie štábov a jednotiek CO.

Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

4. Správa o finančnej situácii OcÚ, celkový stav záväzkov a pohľadávok

Účtovníčka OcÚ informovala poslancov o finančnej situácii OcÚ. Stav na bežnom účte je  102.490,- Sk. OcÚ eviduje záväzky - neuhradené faktúry v sume 221.044,- Sk, nesplatenú pôžičku od p. Pomšára. 100.000,- Sk, úver v Dexia banke v sume 748.000,- Sk. Pohľadávky evidujeme v sume 249.550,- Sk, z toho RDP v sume 209.260,- Sk

Uznesenie č. 42/2007

Obecné zastupiteľstvo berie správu o finančnej situácii OcÚ na vedomie.

Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

5. Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2007

Ing. Kollár informoval poslancov OZ, že kontrolu previedol čiastočne vzhľadom k tomu, že nemal všetky doklady. Kompletnú správu predloží písomne na najbližšom zasadnutí  OZ v septembri 2007.

Uznesenie č. 43/2007

Obecné zastupiteľstvo berie prednesenú čiastočnú správu hlavného kontrolóra za I. polrok 2007 na vedomie. Kompletná správa bude predložená písomne na najbližšom zasadnutí  OZ v septembri 2007.

Hlasovanie:   za 6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

6. Prejednanie rozvojového plánu rozvoja obce na rok 2007

Návrh rozvojového plánu na rok 2007 predniesol starosta obce. Návrh bol prejednaný v komisii menovanej obecným zastupiteľstvom, ktorá pri prejednávaní zohľadňovala všetky okolnosti, hlavne finančné možnosti obce pri zabezpečovaní rozvoja. Poslanci prejednali návrh rozvojového plánu obce na rok 2007 a mali niektoré pripomienky.

Uznesenie č. 44/2007

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. Rozvojový plán obce na rok 2007 s pripomienkami - viď príloha č. 1 tejto zápisnice

Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

7. Správa o činnosti združenia Hyppokrates - zdravotné stredisko Melčice-Lieskové, správa o činnosti Združenia obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu

 Informatívnu správu o činnosti združenia Hyppokrates predniesol starosta obce. Oboznámil poslancov so vznikom, súčasným stavom a perspektívami rozvoja Zdravotného strediska v Melčiach-Lieskovom.

Informatívnu správu o činnosti Združenia obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu podal starosta obce. Oboznámil poslancov so vznikom a činnosťou mikroregiónu. Z diskusie vyplynula požiadavka na mikroregión o možnosti zriadenia penziónu pre starých ľudí v niektorej z členských obcí a spoločné riešenie likvidácie bio odpadu.

Uznesenie č. 45/2007

a/ Obecné zastupiteľstvo berie prednesenú správu o činnosti združenia Hyppokrates na vedomie.

b/  Obecné zastupiteľstvo berie prednesenú správu o činnosti Združenia obcí Bielokarpatsko  na vedomie a ukladá starostovi prejednať na schôdzi výkonného výboru:

- možnosť zriadenia penziónu pre starých ľudí v niektorej z členských obcí

- spoločné riešenie likvidácie bio odpadu

Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

  

8. Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. polrok 2007

Správu o čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2007 predniesla účtovníčka E. Križková. Oboznámila poslancov, že v niektorých položkách došlo k nadmernému čerpaniu, čo bolo spôsobené s úhradou záväzkov za minulý rok.

Uznesenie č. 46/2007

Obecné zastupiteľstvo berie prednesenú správu o čerpaní rozpočtu na vedomie a ukladá účtovníčke v spolupráci s finančnou komisiou zosumarizovať položky, v ktorých dochádza k značnému rozdielu v čerpaní a pripraviť návrh zmeny rozpočtu na najbližšie zasadnutie OZ.

Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

9. Diskusia - rôzne

 1. Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Jána Pomšára, prevádzkovateľa baru Pohoda na realizáciu prístavby a prestavby budovy, nadokrytie terasy a vybudovanie detského ihriska. Po realizácii tejto investície požaduje, aby náklady boli zohľadnené v nájomnej zmluve. Žiadosť p. Pomšára prejednala aj komisia výstavby, ktorá vyjadrila súhlas s uskutočnením stavebných prác .

Uznesenie č. 47/2007

Obecné zastupiteľstvo vyhovuje žiadosti p. Pomšára o možnosť prístavby a rekonštrukcie budovy a ukladá finančnej komisii prehodnotiť nájomnú zmluvu s p. Pomšárom a zároveň prehodnotiť ostatné nájomné zmluvy.

Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 1. Starosta obce navrhol doplniť do komisie výstavby RNDr. Pavla Devána, CSc.

Uznesenie č. 48/2007

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje RNDr. Pavla Devána, CSc. za člena komisie výstavby.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  1

 

 1. Prejednanie sťažnosti na vypúšťanie odpadových vôd do Adamovského potoka, čo spôsobuje v čase vyschnutia potoka šírenie zápachu. Poslanci mali rôzne pripomienky a názory na riešenie tohto problému.

 

Uznesenie č. 49/2007

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu písomne upozorniť občanov bývajúcich vedľa Adamovského potoka, aby do konca novembra 2007 ukončili vypúšťanie odpadových vôd do Adamovského potoka. Zároveň ukladá obecnému úradu preveriť kvalitu čistenia odpadových vôd v DSS vypúšťaných do Adamovského potoka.

Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  1

 

 1. Poslanec Ing. Michal Križan predniesol návrh skupiny poslancov - systém odmeňovania starostu obce na 2. polrok 2007, ktorý je prílohou č. 2 tejto zápisnice. Po rôznych pripomienkach poslanci návrh schválili. Zástupkyňa starostu predloží na budúcom zasadnutí OZ návrh odmien starostovi obce za 1. polrok 2007.

 

Uznesenie č. 50/2007

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh systému odmeňovania starostu obce na 2. polrok 2007 a ukladá zástupkyni starostu predložiť na budúcom zasadnutí OZ návrh odmien starostovi obce za 1. polrok 2007.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  1

 

 1. Na záver predniesli poslanci ešte požiadavky: doplniť a dať schváliť na OZ zápis do kroniky za rok 2006, zaviesť evidenciu zmlúv, poriadkov obce, VZN.

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

 

Zapisovateľka: Emília Križková  .......................................

Overovatelia: Viera Malíková    ........................................

                          Jana Vidová       ........................................

 

 

                                                                                      Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                            starosta obce