Preskočiť na obsah

Dátum: 27.09.2006
Na stiahnutie: z_pisnica_zo_zasadnutia_27.9.2006.doc (0 kb)

 Zápisnica zo zasadnutia

obecného zastupiteľstva obce Adamovské Kochanovce

konaného dňa 27. 9. 2006 v klube KD

 

Prítomní:          viď. prezenčná listina

Ospravedlnení: P. p. Ing. Potoček, P. p. Srnánek, P. p. Vidová príde v priebehu zasadnutia

Overovatelia:     P. p. Baďura, P. p. Staňák

Zapisovateľka:  Janka Horňáková

 

Program:         1. Otvorenie

                       2. Úprava rozpočtu obce na rok 2006

                       3. Príprava a návrh rozpočtu obce na rok 2007

                       4. Rôzne

                       5. Záver

1. Otvorenie

Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom zasadnutia OZ.

Konštatoval, že sú prítomní 4 zo 7 poslancov. Ospravedlnení je p. p. Ing. Potoček, p. p. Srnánek a p. p. Vidová príde v priebehu zasadnutia.

 

2. Úprava rozpočtu obce na rok 2006

Správu predniesla p. ekonómka Struhárová I. po jednotlivých položkách.

 

UZNESENIE č.93/2006

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2006 schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2006 a ukladá ekonómke pani Sruhárovej Ivane zapracovať a doplniť zmeny v plnení rozpočtu na rok 2006 v kapitole mzdy podľa pripomienok obecného zastupiteľstva k plneniu rozpočtu.

Hlasovanie:  za:4    proti: 0    zdržal sa: 0

 

3. Príprava a návrh rozpočtu obce na rok 2007

Finančná komisia vypracuje návrh rozpočtu obce na rok 2007 - 2009

 

UZNESENIE č.94/2006

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2006 schvaľuje postup na  prípravu rozpočtu obce na rok 2007 - 2009 a poveruje ekonomicko - finančnú komisiu prípravou rozpočtu, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 22. 11. 2006 ku prerokovaniu a schváleniu.

Hlasovanie:  za:4    proti: 0    zdržal sa: 0

 

4.Rôzne

 • Starosta informoval ooznámení výrubu drevín vlokalite okolo železnice od Železníc Trenčín
 •  Oboznámil poslancov o oprave zábradlia v časti obce Adamovce pri potoku
 •  Oboznámil poslancov s vyjadrením Obvodného pozemkového úradu o návrhu osevu v lokalite na Diely, Dužavine  a pod Jánom v katastri obce Chocholná.
 •  Predniesol žiadosť F. Machaja na odkúpenie pozemkov, ktoré má v dlhodobom užívaní.
 •  P. p. Staňák sa informoval, či nie je na danom pozemku ťarcha.
 •  P. p. Ing. Muchová sa informovala, či nemá obec záujem otieto pozemky v súvislosti s Územným plánom.

V priebehu rokovania prišla pani poslankyňa J. Vidová

 • P. p. Ing. Muchová k žiadosti p. Machaja- počkať do vypracovania SÚP. Navrhuje zatiaľ bezplatne užívať za udržiavanie pozemku. Keď obec zistí po odsúhlasení SÚP, že tento pozemok nebude obec potrebovať na žiadny účel, bude prednostne ponúknutý na odpredaj p. Machajovi. Ktomuto sa obec zaväzuje.
 •  P. p. Baďura sa informoval, či bolo vydané rozhodnutie p. Habdákovi na výrub stromu.
 •  Ďalej podotkol, že treba vyzvať RDP oodstránenie mostíka v Sigoti.
 •  P. p. Ing. Muchová navrhla požiadať o odstránenie mostíka Povodie Váhu s upozornením, v prípade neodstránenia daného mostíka budú vzniknuté škody vymáhané u ich organizácie.
 •  P. p. Baďura sa informoval, či žľab vedľa Mažárov sa bude ešte upravovať.
 •  Starosta inf., že áno, bude sa ešte upravovať
 •  Ďalej p. p. Baďura podal informáciu, že podľa zákona sa na súkromnom pozemku nemôže skladovať nebezpečný stavebný materiál
 •  P. p. Vidová podala požiadavku vyvesiť na zastávky oznam o zákaze lepenia plagátov.
 •  Starosta inf. tento oznam tam bol a vždy ho niekto strhol.
 •  P. p. Vidová chcela vedieť od pani Horňákovej, prečo už druhý rok sa nekoná výstava ovocia az eleniny, keď bola daná do plánu kultúrnych akcií. Doteraz boli tieto výstavy veľmi dobré.
 •  P. Horňáková podala vysvetlenie. Minulý rok bol veľmi zlý na úrodu, tak sa miesto výstavy ovocia a zeleniny uskutočnila výstava zvierat vo dvore KD s medzinárodnou účasťou. V tomto roku sme výstavu zrušili a nahradili rovnako hodnotnou výstavou ručných prác na spôsob ,,Hobby", ktorá bude 24.11.2006 / zber výstavných exponátov- piatok/ z dôvodu prenajatia KD v mesiaci október a v novembri je na výstavu ovocia a zeleniny  neskoro.

 

5. Záver

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť.

 

 

Zápisnica prečítaná podpísaná:

 

Zapisovateľka: Janka Horňáková

Overovatelia: P. p. Baďura, P. p. Staňák

                                                                                                                                  Štefan P a v l í k

                                                                                                     starosta obce