Preskočiť na obsah

Dátum: 02.11.2009
Na stiahnutie: zapisnica_29.10.2009.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 29.10. 2009

 

 

 

Prítomní:   Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan

                  Poslanci: Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura, Ing. Anna Muchová

                  Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnená: Eva Apolenová

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Miroslav Mikula, Viera Malíková

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

 

Program:

              1.Otvorenie

              2. Kontrola uznesení

              3. Správa o finančnej situácii OcÚ

              4. Správa o postupe prác na vypracovaní ÚPD obce

              5. Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2009

              6. Správa o činnosti spoločenských organizácií a spolupráca s cirkvami

              7. Prejednanie územno-plánovacej dokumentácie Horného políčka.

              8. Rôzne

              9. Diskusia

             10. Záver

 

1. Otvorenie

     Zástupca starostu obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

     Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.

Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura, Ing. Anna Muchová

                     proti: 0

                     zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

     Zástupca starostu obce previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenia číslo:

Uznesenie č. 69/2009 - pri novom geometrickom zameraní sa čaká do 1.11. 2009 na vyjadrenie Milana Starostu, o šírke komunikácie k jeho pozemkom a spracovaní nového geometrického plánu v areáli bývalého Majera.

Uznesenie č. 70/2009 - na obecný úrad do dnešného dňa neboli dodané žiadne žiadosti o odpredaj alebo prenájom budovy.

Uznesenie č. 77/2009  ku kontrole uznesení.

     OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o kontrole uznesení.

Hlasovanie:  za:  Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura, Ing. Anna Muchová

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii OcÚ

     Správu predniesol zástupca starostu obce. Informoval poslancov o finančnej situácii obce a o čerpaní úveru.

Uznesenie č. 78/2009 k správe o finančnej situácií OcÚ.

     OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura, Ing. Anna Muchová

                       proti: 0                               

                       zdržali sa: 0

 

4. Správa o postupe prác na vypracovaní ÚPD obce

     Územno-plánovacia dokumentácia obce, ktoré bola  spracovaná v 90. rokoch a ktorá nebola v roku 2006 novelizovaná stratila svoju platnosť a stala sa smernou. V roku 2007 pri stretnutiach o developerskými spoločnosťami a úvahách o vybudovaní priemyselného parku v katastrálnom území obce sa tieto spoločnosti zaviazali vypracovať novú územno-plánovaciu dokumentáciu. Avšak v súvislosti s hospodárskou krízou tieto spoločnosti upustili od svojich zámerov a taktiež aj od vypracovania ÚPD obce. Preto akákoľvek zástavba sa dnes rieši územno - plánovacou dokumentáciou v rozsahu daných lokalít. V súvislosti s vypracovaním novej ÚPD obce zástupca starostu obce požiadal TRRA o upozornení na výzvy, ktoré by riešili financovanie novej ÚPD obce. Je možné vypracovať ÚPD obce cez financie z dotácie, ktorú poskytuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Uznesenie č. 79/2009 k správe o postupe prác na vypracovaní ÚPD obce.

      a) OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o postupe prác na vypracovaní ÚPD obce,

      b) OZ poveruje zástupcu starostu obce na podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce cez Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.  

 Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura, Ing. Anna Muchová

                       proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

 

5. Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2009

        Správu predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Viktor Kollár.

Uznesenie č. 80/2009 k správe hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2009.

   OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o hospodárení obecného úradu za I. polrok 2009.

Hlasovanie:  za:  Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura, Ing. Anna Muchová

                      proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

 

  6. Správa o činnosti spoločenských organizácií a spolupráca s cirkvami

       V obci dnes pôsobia nasledovné organizácie: ÚŽS, SZCH a JDS. Obec pripravuje pre občanov obce rôzne kultúrne a športové aktivity pri ktorých úzko spolupracuje so spoločenskými organizáciami v obci ako boli napríklad: turistické vychádzky do prírody, posedenia pri hudbe, rôzne kurzy, Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a drobného vtáctva chovateľov obce, Tradičné stretnutie dôchodcov,  Ekumenická spomienka v DS a ďalšie. Z tohto pohľadu zástupca starostu obce zhodnotil spoluprácu s cirkvami a organizáciami, ktoré pôsobia v obci na dobrej úrovni a zároveň vyslovil poďakovanie organizáciam a cirkvám.

Uznesenie č. 81/2009 k správe o činnosti spoločenských organizácií a spolupráca s cirkvami.

     OZ berie na vedomie správu zástupcu starostu obce o činnosti spoločenských organizácií a spolupráci s cirkvami.

Hlasovanie: za:  Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Pavol Baďura, Ing. Anna Muchová

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

 

7. Prejednanie územno-plánovacej dokumentácie Horného políčka.

     Vzhľadom o nezáujem niektorých vlastníkov v rokovaniach ohľadom územno-plánovacej dokumentácie, vytvorenia spoločenstva vlastníkov na realizáciu sietí a nového geometrického zamerania pozemkov spojeného so zámenou pozemkov v lokalite Horného políčka bola zástupcom starostu predložená upravená územno-plánovacia dokumentácia, ktorá rieši len územie vlastníkov, ktorí majú záujem o vytvorenie spoločenstva a následného geometrického zamerania.

Uznesenie č. 82/2009 k úprave územno-plánovacej dokumentácie časti Horného Políčka.

    OZ súhlasí s novou aktualizovanou úpravou územno-plánovacej dokumentácie časti Horného políčka vypracovanou spoločnosťou ZASI v októbri 2009, ktorá rieši parcely 410/1, 198/1-2, 199, 850/1, 850/2, 422/13-20, 440/20-25, 422/33, 851/2-3, 843,438,420.

Hlasovanie:  za:  Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula,  Pavol Baďura,

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: Ing. Anna Muchová

 

8. Rôzne

A. Navýšenie úveru

      Zástupca starostu obce navrhol vzhľadom k pripravovanej výstavbe športového areálu a dočasného uhradenia 19 % DPH do prefinancovania z Ministerstva financií,  prípravy územno-plánovacej dokumentácie a výkupu pozemkov je potrebné navýšiť úver na vyfinancovanie investičných výdavkov.

Poslanci navrhli riešiť navýšenie úveru až keď to bude nevyhnutne nutné.

B. Predaj parcely 410/3

      Zástupca starostu obce informoval, že je záujem o odkúpenie uvedenej parcely, ktorá je vo vlastníctve obce.

Uznesenie č. 83/2009 k predaju parcely 410/3.

      a) OZ súhlasí s predajom pozemku vo vlastníctve obce parcela č. 410/3, druh ostatná pôda, o výmere 1169 m2, v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1 v k.ú. Adamovské Kochanovce a to spôsobom priameho predaja v zmysle § 9a, ods.1, písmeno c, zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

     b) OZ poveruje zástupcu starostu obce zverejniť zámer a spôsob  predaja uvedeného majetku na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači a zbieraním ponúk do 4.12.2009 do 14.00 hod. s termínom predloženia na riadnom zastupiteľstve v decembri 2009.

Hlasovanie:  za:  Viera Malíková, Ing. Michal Križan, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula,  Pavol Baďura, Ing. Anna Muchová

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

9. Diskusia

      Zástupca starostu obce informoval o pracovných stretnutiach, kde sa prejednávala realizácia stavby železnice, ktorá prebehne v roku 2010 a ďalšom stretnutí, kde sa prejednával projekt kompostovísk v obci.

   

10. Záver

     Po vyčerpaní programu zástupca starostu obce Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

Zapisovateľka: Anna Gagová                              ..........................................

 

Overovatelia: Viera Malíková                          ..........................................

 

                        Ing. Miroslav Mikula                ..........................................

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Michal Križan

                                                                              zástupca starostu obce