Preskočiť na obsah

Dátum: 17.03.2008
Na stiahnutie: oz.29.02.08.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce


 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 29. februára 2008

 

Prítomní:           

Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík

Poslanci:  Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Viera Malíková,  Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula

 

Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Michala Križana a p. Vieru Malíkovú.

Písaním zápisnice starosta poveril  Emíliu Križkovú.

Program:

         1. Otvorenie

         2. Kontrola uznesení    

         3. Plán rozvoja obce na rok 2008

         4. Príprava logisticko-priemyselného parku v lokalite Sihoť

         5. Krízové riadenie obce - informácia

         6. Rôzne

         7. Diskusia

         8. Záver

1. Otvorenie

Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu mali niektorí poslanci  pripomienky.

Hlasovanie: za 3,   proti: 0,  zdržalo sa: 1

2. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenie č. 1/2008 bolo splnené,  p. Milan Križko bol písomne upozornený na problémy s výrobou kvádrov a skládkou panelov v Políčku s termínom do 31. 8. 2008 ukončiť výrobu kvádrov a do 31. 12. 2008 odstrániť skládku panelov. Niektorí poslanci namietali, že termíny mali byť kratšie. Poslanci navrhli zaslať ešte jednu výzvu p. Milanovi Križkovi, aby skládku oplotil.

Uznesenie č. 8/2008

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zistiť stanovisko OÚŽP z predchádzajúcich jednaní a poslať p. Milanovi Križkovi písomné upozornenie, aby skládku panelov oplotil do 15. 4. 2008 s možnými sankciami za nedodržanie upozornenia.

Hlasovanie:   za  4,  proti  0,  zdržalo sa:  0

Uznesenie č. 2/2008 - do všetkých bodov je potrebné doplniť správu o finančnej situácii OcÚ, uznesenie č. 3/2008 a 4/2008 - bude prejednávané samostatne po kontrole uznesení, uzneseni e č. 5/2008 a 6/2008 - splnené. Starosta obce informoval poslancov o liste od generálneho riaditeľa sekcie pre rozvoj vidieka Ministerstva pôdohospodárstva SR o podmienkach poskytovania dotácií na výstavbu športového areálu a výkupu pozemkov. Za daných podmienok si obec nemôže dovoliť stavať športový areál, ale je potrebné kúpiť pozemok pre futbalové ihrisko, lebo terajšie bude z dôvodu otvorenia nového stavebného obvodu v krátkej dobe zrušené. Starosta navrhol kúpiť pozemok par. č. 136/2 (za Hrabalov) a potom od Slovenského pozemkového fondu.

Uznesenie č. 9/2008

Obecné zastupiteľstvo prejednalo otázku výstavby športového areálu a poslanci sa uzniesli:    a/ prevedú obhliadku vytypovanej lokality na výstavbu športového areálu (za Hrabalov) v termíne do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

b/ uložili obecnému úradu naďalej hľadať vhodný pozemok pre výstavbu športového areálu a ihriska a hľadať dostupné finančné prostriedky pre výkup pozemkov

Hlasovanie:   za  3,  proti  0,  zdržalo sa:  1

Uznesenie č. 7 - zo strany poslancov bolo upozornené na nesprávnu štylizáciu uznesenia (boli schvaľovaní len zástupcovia za obecný úrad, ostatní členovia rady školy boli vzatí na vedomie). Rada školy ešte nezasadala. Starosta obce znova vyzval poslancov o pomoc pri hľadaní hrobárov. Zber  papiera a textilu je plánovaný v mesiaci apríl až máj. Zatekanie strešných okien na kultúrnom dome sa rieši cestou právnika.

Uznesenie č. 10/2008

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za  4,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

3. Plán rozvoja obce na rok 2008

Starosta obce predložil poslancom prepracovaný plán rozvoja obce na rok 2008. K predloženému plánu mali poslanci pripomienky, ktoré budú zapracované do plánu. Poslanci skonštatovali, že v budúcnosti bude potrebné uvažovať s predajom sýpky v Majeri.

Predsedníčka kultúrnej komisie p. Viera Malíková predniesla plán kultúrnych a športových akcií na rok 2008.

Na zasadnutie OZ prišla Ing. Muchová, ktorá z pracovných dôvodov nemohla prísť skôr.

Uznesenie č. 11/2008

a)  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje rozvojový plán obce na rok 2008 s pripomienkami.

Hlasovanie:   za  3,  proti  0,  zdržalo sa:  2

b)   Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje plán kultúrnych a športových akcií za rok 2008.

Hlasovanie:   za  4,  proti  0,  zdržalo sa:  1

Uznesenie č. 12/2008

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zadať vypracovanie znaleckého posudku na budovu sýpky v bývalom Majeri na par. č.357 a 355/1. Účelom vypracovania znaleckého posudku bude predaj nehnuteľnosti.

Hlasovanie:   za  4,  proti  0,  zdržalo sa:  1

 

4. Príprava logisticko-priemyselného parku v lokalite Sihoť

Starosta obce informoval poslancov o príprave logisticko-priemyselného parku  v lokalite Sihoť. Keramoprojekt Trenčín spracoval pre OcÚ podmienky pre prípravu logisticko-priemyselného parku v lokalite Sihoť s názvom „Podklady pre vypracovanie ponuky na strategické partnerstvo pre vybudovanie investičného zámeru logisticko-priemyselného parku v k. ú. Adamovské Kochanovce.  Ponuky prevzali 3 záujemcovia - Ing. Kaňovský a spol. (MAXTRADE),  SIGNUM GROUP Bratislava, MEI Slovakia Bratislava. V stanovenom termíne predložili ponuku 2 záujemcovia, a to  SIGNUM GROUP Bratislava a  MEI Slovakia Bratislava. Niektorí poslanci chceli vedieť stanovisko Ing. Kaňovského (MAXTRADE) k záujmu o budovanie investičného zámeru logisticko-priemyselného parku.

Uznesenie č. 13/2008

Obecné zastupiteľstvo  ukladá obecnému úradu v termíne do 3.3.2008 písomne vyzvať Ing. Kaňovského a spol., aby písomne zaslali svoje stanovisko k záujmu o budovanie investičného zámeru logisticko-priemyselného parku s termínom ich vyjadrenia do 7 dní.

Hlasovanie:   za 5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

5.    Krízové riadenie obce - informácia

Starosta obce informoval poslancov o krízovom riadení obce, o zložení krízového štábu, evakuačnej komisie, povodňovej komisie, protinákazovej komisie, štábu CO a jednotiek CO.

Uznesenie č. 14/2008

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o krízovom riadení obce, o zložení krízového štábu, evakuačnej komisie, povodňovej komisie, protinákazovej komisie, štábu CO a jednotiek CO a ukladá obecnému úradu zverejniť celý materiál na webovej stránke obce, vo Zvestiach a v informačnej tabuli OcÚ.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

6.    Rôzne

a) Starosta obce informoval poslancov o zasadnutí Hippokrates v Melčiciach-Lieskovom. Bude potrebné uhradiť príspevok na zateplenie zdravotného strediska v sume 40.000,- Sk. Informoval, že MUDr. Orechovská chce postaviť nové zdravotné stredisko. Výška príspevku bude prejednaná po predložení investičného zámeru.

b) Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili pripomienky na zápis do kroniky za rok 2006.

Uznesenie č. 15/2008

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zápis do kroniky za rok 2006 s podmienkou, že pripomienky poslancov budú zapracované do textu.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

c)  Starosta obce vyzval poslancov k určeniu výšky odmien starostovi obce za 2. polrok 2007.

Uznesenie č. 16/2008

Obecné zastupiteľstvo  poveruje Ing. Michala Križana vyhodnotením kritérií pre určenie odmien starostu obce za 2. polrok 2007v termíne do ďalšieho zasadnutia OZ a vypracovaním Návrhu systému odmeňovania starostu obce na 1. polrok 2008 na základe schváleného rozvojového plánu na rok 2008.

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

d)  Starosta obce navrhol vzhľadom na narastajúce veľké množstvo administratívnej práce zmenu organizačnej štruktúry obecného úradu .

 
Uznesenie č. 17/2008

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce predložiť návrh novej organizačnej štruktúry obecného úradu a materskej školy s odôvodnením jednotlivých pracovných funkcií, pracovných náplní s odôvodnením nárastu nových povinností.   

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

e)  Predsedníčka kultúrnej komisie p. Viera Malíková navrhla doplniť do kultúrnej komisie p. Katarínu Kuchtovú.   

Uznesenie č. 18/2008

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie kultúrnej komisie o p. Katarínu Kuchtovú.   

Hlasovanie:   za  5,  proti  0,  zdržalo sa:  0

 

7.    Diskusia

a) Poslanci navrhli dať pod kontajnery (zriadené 2. zberné miesto v Adamovciach) dlažbu.

b) P. Emília Križková informovala poslancov o finančnej situácii OcÚ.

c) Poslanci vyzvali starostu obce, aby požiadal starostku v Ivanovciach o prednostné riešenie žiadosti nášho OcÚ o pridelenie bytu rodine Zemanovičovej.

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Emília Križková                    .......................................

 

Overovatelia:    Ing. Michal Križan                .......................................

 

                           Viera Malíková                   ........................................      

 

                                                                                           Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                             starosta obce