Preskočiť na obsah

Dátum: 30.03.2007
Na stiahnutie: z_pisnoca_30.3.2007.doc (0 kb)

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Adamovských Kochanovciach,

 konaného dňa 30. 03. 2007 o 18 hod. v klube KD.

 

 

Prítomní:      viď. prezenčná listina

- poslanci:    prítomní: 7

                        neprítomní: 0

                        ospravedlnení:   0

 

Overovatelia:     Ing. Muchová, p. Apolenová

Zapisovateľka:   Ivana Struhárová

 

Program :         1. Otvorenie

                       2. Kontrola uznesení

                       3. Správa o zabezpečení pohrebných služieb

                       4. Správa o činnosti spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s Trenčín

                       5. Správa o finančnej situácií OcÚ, celkový stav záväzkov a pohľadávok

                       6. Správa hlavného kontrolóra obce a správa audítora

                       7. Prejednanie záverečného účtu obce za rok 2007

                       8. Vyhodnotenie zimnej údržby  miestnych komunikácií

                       9. Prehodnotenie ÚPD / územnoplánovacej dokumentácie/ obce

                     10. Návrh na rozšírenie intravilánu obce

                     11. Schválenie uznesení

                     12. Rôzne

                     13. Diskusia

                     14. Záver

 

1. Otvorenie

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných a oboznámil ich s programom.  Za overovateľov zápisnice určil Ing. Muchovú a p. Apolenovú.  Písaním zápisnice poveril p. Struhárovú.

 

2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol starosta obce. K uz.č. 21/2007 vysvetlil, že o tomto bode bude informovať v bode Rôzne.

Poslanci nemali iné pripomienky a s prednesenou správou o kontrole uznesení súhlasili.

 

3. Správa o zabezpečovaní pohrebných služieb

Správu predložil  starosta obce. Informoval o zabezpečovaní pohrebných služieb, o všetkých cintorínoch, ktoré sú v obci, t.j štyroch, z toho dva sa  používajú, Adamovský a Kochanovský, dva sú uzavreté, na Trebieni a starý Kochanovský. Pohrebné obrady sa zabezpečujú v Dome smútku a v obidvoch kostoloch. Treba doriešiť úpravy a zveľadenie na Kochanovskom cintoríne.

Správkyňou DS a cintorínov je od 1.3.2007 Ing. Kontrová, hrobármi sú Rudolf Matejík ml. a Jaroslav Matejík.

OcÚ- ZPOZ zabezpečuje na každom pohrebe rozlúčku so zosnulým za obec.

Na Kochanovskom cintoríne boli problémy s vodou na polievanie.

Úlohy: Kochanovský cintorín je potrebné zveľadiť, prevedie sa to podľa návrhu architekta (vybudovanie sociálneho     zariadenia, sklad pre hrobárov, oprava studne, zveľadenie parkoviska).

Dom smútku na Adamovskom cintoríne: doplniť zariadenia, drobné opravy.

Starosta obce informoval, že pre hrobárov plánujú zakúpiť spoločenské oblečenie. Na každom cintoríne sa  vybudujú ako rezerva po 5 hrobiek, na náklady firmy, ktorá sa už prihlásila.

Starý Kochanovský cintorín sa zmapuje a označí.

 

Uznesenie č.23 /2007     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o zabezpečovaní pohrebných služieb.

Hlasovanie:  za: 7   proti: 0   zdržali sa: 0

 

4.Správa o činnosti spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín /TVK/

Správu predložil starosta obce. Informoval o vzniku spoločnosti a jej doterajšej činnosti.

Obec vložila do spoločnosti svoju časť skupinového vodovodu Štvrtok- Trenčín.

Obec má v spoločnosti 0,96% podiel zo spoločného imania v hodnote 8.643000,-sk, počet akcií 8.643.

Obecný vodovod, kanalizácia v Malých Bierovciach a podiel na vodojeme v obci Melčice- Lieskové je vo vlastníctve obce a prevádzkuje ich Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s Trenčín.

TVK zabezpečuje aj rozvoj existujúcich a výstavbu nových sietí ( vodovod, kanalizácia), ale len tam kde už má svoje zariadenia.

Preto treba uvažovať či by bolo vhodné vložiť vodárenský majetok obce do majetku TVK a.s.

TVK zabezpečuje aj výstavbu ČOV Ivanovce a kanalizácie po obciach ( Štvrtok, Ivanovce, Melčice- Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice ).

OcÚ preverí možnosti vloženia vodárenských zariadení obce do majetku TVK a z toho plynúce výhody, nevýhody pre obec.

 

Uznesenie č. 24 /2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu prednesenú starostom obce o činnosti TVK a.s. Trenčín.

Hlasovanie:  za: 7   proti: 0   zdržalo sa : 0

 

5. Správa o finančnej situácií OcÚ, celkový stav záväzkov a pohľadávok

Správu predniesla účtovníčka obecného úradu p. Ivana Struhárová.

Stav na bežnom účte:          89.000,-sk

Pokladňa:                                  0,-

Pohľadávky:                       10.000,-sk

Záväzky:                       1.211 000,-sk

         Z toho: úver            811 000,-

                     pôžička       400 000,-

Do 15.04.2007 treba vykonať platby:

Výplaty OcÚ  a MŠ :           100 000,-

Odvody:                             70 000,-

Faktúry po lehote splatnosti 100 000,-

Odstupné býv. starostovi     165.000,- ( zostatok )

              -------------------

                  Spolu :            435.000,-sk

 

Starosta obce informoval, že OcÚ sa stále nemôže zbaviť platobnej neschopnosti, krátkodobé pôžičky sa musia vrátiť, preto treba spraviť zásadné opatrenia, lebo OcÚ ide každý mesiac na bežnom účte do mínusu 100 000,-sk.

Poslanci požadujú, aby sa v čo najskoršom termíne začali vyberať miestne dane a tak aspoň čiastočne preklenúť platobnú neschopnosť.

  

Uznesenie č.25 /2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu účtovníčky OcÚ a ukladá OcÚ vyrubiť miestne dane a poplatky do 30.04.2007

Hlasovanie:  za: 7   proti: 0   zdržalo sa : 0

 

6. Správa hlavného kontrolóra obce a správa audítora.

Starosta obce podal informácie, že správa audítora ešte nie je, nakoľko je dlhšie chorý.

Správa hlavného kontrolóra obce prečítal starosta obce.

Pripomienky a dotazy poslancov vysvetlil Ing. Kollár, hlavný kontrolór obce.

 

Uznesenie č. 26 /2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ročnú správu o výsledku kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce v roku 2006.

Hlasovanie:  za: 7   proti:  0   zdržal sa:  0

  

7. Prejednanie záverečného účtu obce za rok 2007

Záverečný účet obce predložila účtovníčka obce p. Struhárová. Vzhľadom na to, že bol predložený až na zasadnutí OZ, poslanci nemali čas na jeho preštudovanie, preto bude prejednaný na budúcom zasadnutí  OZ.

  

8. Vyhodnotenie zimnej údržby  miestnych komunikác

Správu predniesol starosta obce. Podrobne oboznámil so zabezpečovaním zimnej údržby a to odhŕňanie snehu a posyp pri poľadovici. Túto prácu zabezpečuje p. Mareček z Melčíc- doliny, je zodpovedný a dobre sa s ním spolupracuje. Považská odpadová spoločnosť prebrala aj údržba ( letnú a zimnú ) miestnych komunikácií v Trenčíne a uvažuje aj so zabezpečovaním komplexnej údržby miestnych komunikácií po obciach.

Na miestach, kde sa tvorí poľadovica, dáva OcÚ kôpky šutoliny a to: pri železničnom priechode, pri evanjelickom kostole a pred katolíckou farou.

Tieto kôpky môžu byť pri jarnom upratovaní zlikvidované.

Dotazy poslancov vysvetlil starosta obce.

 

Uznesenie č. 27/2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií.

Hlasovanie: za: 7   proti:  0   zdržal sa:  0

 

9. Prehodnotenie ÚPD/ územnoplánovacej dokumentácie/ obce

10. Návrh na rozšírenie intravilánu obce

Starosta obce oboznámil s cieľmi a úlohami územného plánovania. ÚPD obce bol spracovaný v roku 1994 a prepracovaný v roku 1996. Pri kontrole na OcÚ dňa 28.03.2006, ktorú vykonal KSU v Trenčíne bolo konštatované, že ÚPD nie je preskúmaná v zmysle § 30 stavebného zákona.

Starosta obce predložil návrh na rozšírenie intravilánu obce spracovaný spracovateľom ÚPD. Do návrhu sú zahrnuté všetky lokality, v ktorých sa počíta zástavba a to tak, aby zastavané územie obce tvorilo kompaktný celok.

Starosta obce pripomenul, že v minulom volebnom období OZ 2x prejednávalo rozšírenie intravilánu, ale bez akéhokoľvek záveru.

Poslanci k návrhu starostu mali rôzne pripomienky a dotazy.

 

Uznesenie č.28/2007

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh starostu obce na prehodnotenie ÚPD obce a návrh na rozšírenie intravilánu obce a ukladá OcÚ pripraviť pre komisiu výstavby podklady od spracovateľa ÚPD.

Hlasovanie: za:  6   proti: 0   zdržal sa: 1

 

11.Schválenie uznesení

12. Rôzne

a/ Rozvojový plán obce na rok 2007

    Rozvojový plán obce na roky 2007-2010

Starosta obce znova predložil na prejednanie obidva rozvojové plány. Poslanci mali rôzne pripomienky, návrhy a dotazy, preto bolo dohodnuté, že obidva plány prejednajú odborné komisie.

 

Uznesenie č.29/2007

Obecné zastupiteľstvo prejednalo rozvojový plán obce na rok 2007 a rozvojový plán obce na roky 2007-2010

a ukladá: odborným komisiám pri obecnom zastupiteľstve prejednať obidva plány a pripomienky predložiť na OcÚ.

T: do 30.04.2007

Hlasovanie:  za: 7   proti:  0    zdržal sa:  0

 

b/ Prípad- finančný dar vo výške 1.550 tisíc na rekonštrukciu MŠ

Starosta obce oboznámil OZ so stavom prípadu- finančného daru vo výške 1.550 tisíc pre MŠ na rekonštrukciu v rokoch 2005 a 2006

Obec dostala finančný dar vo výške 1.550 000,-Sk a to takto:

 • 1.8.2005 - 1 mil.sk, doklad 389 od f: MAXTRADE, na účet
 • 5.9.2006 - 300 tisíc Sk, č.výp.109 od p. Granec, na účet

5.12.2006 - 150 tisíc Sk, p.dokl.353, vložil p. Štefan Pavlík

26.1.2007 - 100 tisíc, č.v. 11, vklad na účet, nevie sa od koho

bolo to na základe:

1. darovacej zmluvy zo dňa  12.7.2005

2. darovacej zmluvy zo dňa  20.11.2006

súčasťou procesu sú:

      1. rezervačná zmluva- na rezervovanie pozemkov na kúpu pre fyzické osoby, ktoré poskytli dar

      2. zmluva o budúcej zmluve na kúpu pozemkov, uzatvorená medzi OcÚ Adamovské Kochanovce a 4 fyzickými osobami, ktoré poskytli dar.

Zmluva bola podpísaná bez súhlasu obecného zastupiteľstva, starosta prekročil právomoc verejného činiteľa.

Jednanie medzi starostom a 4 fyzickými osobami ( druhá strana ) doteraz k ničomu nedospelo, lebo druhá strana nepredložila sľubované doklady a to: list vlastníctva, čím mala potvrdiť, že obec má v danej lokalite pozemky a geometrický plán záujmového územia.

Je to veľmi závažný prípad a treba to doriešiť, preto dal starosta obce vyhotoviť právnu analýzu celého prípadu.

Postup riešenia:

 1. Prejadnať s druhou stranou celý prípad
 2. Uzatvoriť zmluvu/dohodu/ medzi Obcou Adamovské Kochanovce a druhou stranou o vysporiadaní/narovnaní/ prípadu
 3. Pripraviť podklady: listy vlastníctva, geometrický plán danej lokality.

Poslanci mali rôzne dotazy a pripomienky k danej problematike

  

Uznesenie č.30/2007

Obecné zastupiteľstvo prejednalo správu starostu obce o stave „Prípadu - finančný dar vo yýške 1.550 tisíc Sk na rekonštrukciu MŠ" a rozhodlo:

 • a) Obecný úrad uzatvorí so zástupcom firmy MAXTRADE a4-mi fyzickými osobami, ktoré darovali obci finančný dar na rekonštrukciu MŠ dohodu ovysporiadaní /narovnaní/prípadu

Hlasovanie:  za:  5   proti:  0    zdržal sa:  2

 •  b) Obecný úrad zaistí od fyzických osôb, ktoré darovali obci finanční dar doklady ato: list vlastníctva ageometrický plán na predmetnú lokalitu, ktoré posúdi komisia výstavby. Tá tiež znova posúdi možnosť rozšírenia ÚPD na predmetnú lokalitu pre výstavbu priemyselného parku.

Hlasovanie:  za:  7   proti:  0    zdržal sa:  0

 

13.  Diskusia

a/ Ing. Muchová mala dotazy:

 • - či knižnica, bola riadne odovzdaná a prebratá, či bol spísaný protokol
 • - či bola riadne odovzdaná agenda na obecnom úrade, ktorú vykonávala p. Struhárová
 • - kto bude mať podpisový vzor na úhrady na OcÚ do banky

Odpovedal starosta obce:

 • - knižnica aj agenda OcÚ boli úradne odovzdané aprevzaté na základe spísaného protokolu
 • - novou knihovníčkou sa stala p. Marta Pavlíková na Obecnom úrade bude pracovať p. Emília Križková
 • - podpisový vzor do banky bude mať zatiaľ starosta ap. Vidová J.

 

14. Záver

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

Zápisnica prečítaná podpísaná:

Zapisovateľka: Ivana Struhárová 

Overovatelia:  Ing. Muchová

                    p. Apolenová                                                     

 

                                                                                                       Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                                            starosta obce