Preskočiť na obsah

Dátum: 12.06.2008
Na stiahnutie: zapisnica_zo_zasadnutia_oz.30.05.08.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

                 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 30.5. 2008

 

 

 

Prítomní:           

Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík

Poslanci:  Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová

Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Vidová Jana

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Vieru Malíkovú a Ing. Annu Muchovú.

Písaním zápisnice starosta poveril p. Emíliu Križkovú.


Program:

         1. Otvorenie

         2. Kontrola uznesení    

         3. Správa o finančnej situácii OcÚ

         4. Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2007 - záverečný účet obce

         5. Správa audítora  o overení účtovnej uzávierky za rok 2007

         6. Správa o zabezpečení likvidácie komunálneho a drobného  stavebného odpadu   

              v obci

         7. Prejednanie  niektorých vnútroorganizačných noriem

         8. Správa o zabezpečení zimnej údržby  miestnych komunikácií

         9. Diskusia

        10. Záver

 

1. Otvorenie

     Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

     Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu mala doplňujúci návrh p. Viera Malíková, aby sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo ústavným zákonom 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a zriadením komisie na ochranu verejného záujmu. Starosta obce navrhol prejednať voľbu tejto komisie v bode 9, bod 10. bude Rôzne, bod 11. bude Diskusia a bod 12. Záver.

Hlasovanie:

za:  Eva Apolenová, Pavol Baďura, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Anna Muchová

proti: 0

zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenia č. 19/2008 a 20/2008 zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie. Uznesením č. 21/2008 bola schválená nová organizačná štruktúra OcÚ, problémy však nastali so správou domu smútku, čo starosta navrhol prejednať v ďalšom bode. K uzneseniu č. 21/2008 správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2007 - finančná komisia zatiaľ nezasadala, starosta podal voči správe hlavného kontrolóra námietky.                                      

Na zasadnutie OZ sa dostavil Ing. Michal Križan.

Uznesenie č. 22/2008 bolo splnené, uznesenie č. 23/2008 návrh systému odmeňovania starostu obce na 1. polrok 2008. Uznesenie č. 24/2008 - návrh zmluvy medzi obcou a strategickými partnermi pre výstavbu logisticko-priemyselného parku bol vypracovaný a bude v bode rôzne  predložený poslancom. Starosta obce informoval, že Ing. Kaňovský predložil splnomocnenie na zastupovanie firmy Maxtrade Ivanka pri Dunaji z  roku 2005  vo veci kúpy pozemkov v  kat. území Ilava, Trenčín, Považská Bystrica a Púchov. Nakoľko nie je v splnomocnení uvedená obec Adamovské Kochanovce, toto splnomocnenie je pre nás neplatné. Telefonicky bol však informovaný, že už majú nové splnomocnenie. Uznesenie č. 25/2008 bolo vyjadrenie nesúhlasu s uskutočňovaním prieskumných vrtov v Považskom Inovci za účelom prípravy ťažby uránu. Uznesenie č. 26/2008 bude riešené po kontrole uznesenia. Uznesenie č. 27/2008  stanovisko  Krajského stavebného úradu v Trenčíne k stavu  územného plánu obce - stanovisko doteraz nie je, treba vypracovať nový územný plán, ak chceme rozširovať zastavané územie obce.

Uznesenie č. 26/2008  - Ing. Muchová informovala, že toto uznesenie bolo schválené ako zmätočné, že bolo schválené niečo, čo nebolo predložené a žiadala zmenu znenia uznesenia na: obecný úrad súhlasí s návrhom uzatvorenia zámennej, kúpnej zmluvy a nie s uzatvorením zámennej zmluvy, preto žiadala doplniť slová „s návrhom", ak nie, tak navrhla  toto uznesenie  zrušiť. Nakoľko starosta obce nesúhlasil so zmenou znenia uznesenia, hlasovalo sa o zrušení uznesenia č. 26/2008.

Uznesenie č. 28/2008

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom Ing. Muchovej a ruší uznesenie č. 26/2008.

Hlasovanie: 

za:  Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová

proti: Ing. Miroslav Mikula

zdržali sa: Eva Apolenová

 

Vzhľadom na návrh Ing. Muchovej  zrušiť uznesenie č. 26/2008 navrhol starosta obce nové uznesenie.

Uznesenie č. 29/2008

a) Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním návrhu zámennej zmluvy, ktorej predmetom sú parc. č. 422/8 vo výmere 1.555 m2 - orná pôda, parc. č. 422/9 vo výmere 1.355 m2 - orná pôda, spolu 2.910 m2 (pôvodne parc. č. 1-200/1 vo vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce) a parc. č. 422/4 vo výmere 2.910 m2 - orná pôda (pôvodne par. č. 1-199  vo vlastníctve vlastníkov  podľa LV č. 1200. Výsledkom zámennej zmluvy bude, že obec bude vlastniť parcelu č. 422/4 o výmere 2.910 m2, z ktorej bude vytvorená miestna komunikácia. 

b) s vypracovaním návrhu kúpnej zmluvy parc. č. 439 diel 26 o výmere 104 m2 - ostatná plocha, ktorej vlastníkom je Evanjelická a.v. cirkev v Adamovských Kochanovciach v ½  a Rímsko-katolícka cirkev v Adamovských Kochanovciach v ½.

c)  s vypracovaním návrhu darovacích zmlúv na plochy potrebné na vybudovanie miestnej       komunikácie v stavebnom obvode Horné políčko, ktoré vlastníci pozemkov darujú obci Adamovské Kochanovce. Návrh zmlúv  v bode a), b), c) bude predložený na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

za:  Eva Apolenová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Michal Križan

proti: 0

zdržali sa: Pavol Baďura, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová

Návrh uznesenia č. 29/2008 nebol prijatý.

     Niektorí poslanci po oboznámení sa s vlastníctvom obce k pozemkom v Hornom políčku (podľa uzn. č. 26/2008 - pôvod. parcela č. 1-200/1)  navrhli využiť  pozemky vo vlastníctve obce v uvedenej lokalite na výstavbu rodinných domov, bytových domov, príp. pri založení spoločenstva vlastníkov pozemkov vystupovať ako jeden z vlastníkov pozemkov so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi  z vlastníckeho vzťahu. Pozemky navrhujú  využiť na komerčné účely s cieľom získať pre obec finančné prostriedky na ďalšie investovanie, príp. použiť na také využitie, ktoré bude slúžiť ku prospechu všetkých občanov.

Uznesenie č. 30/2008

Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce nakladať s pozemkami v zmysle uznesenia č. 26/2008 a) tak, aby pozemok bol využitý na stavebné účely pre rodinné domy, prípadne bytový dom, prípadne vstúpiť do spoločenstva vlastníkov pozemkov a súčasne, aby časť pozemku bola poskytnutá na účely zriadenia miestnej komunikácie v podiele zodpovedajúcom výmere celému zastavovanému územiu.

Hlasovanie:

za: Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová                      

proti: 0

zdržalo sa: Eva Apolenová, Ing. Miroslav Mikula

 

3. Správa o finančnej situácii OcÚ

     Správu predniesla ekonómka OcÚ p. Emília Križková. Informovala poslancov o finančnej situácii obce.

Uznesenie č. 31/2008 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prednesenú správu o finančnej situácii obecného úradu.

Hlasovanie:

za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová               

proti : 0

zdržalo sa: 0

 

4. Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2007 - záverečný účet obce

     Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2007, záverečný účet obce predniesla  ekonómka obecného úradu p. Emília Križková.

 

5. Správa audítora  o overení účtovnej uzávierky za rok 2007

     Správu predniesol starosta obce.

Uznesenie č. 32/2008

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2007 bez výhrad. Navrhuje prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 %  a zvyšok použiť 45 %  na financovanie  kapitálových výdavkov a 45 % na splácanie úveru. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora

Hlasovanie:  

za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová                               

proti : 0

zdržalo sa: 0

 

6. Správa o zabezpečovaní likvidácie KO a drobného stavebného odpadu v obci

     Správu podal starosta obce. Informoval obecné zastupiteľstvo o pravidelnom zabezpečení vývozu TKO Považskou odpadovou spoločnosťou na skládku v Dežericiach. Zber a výkup  papiera zabezpečuje firma Faško 2-krát ročne,  odvoz  handier zabezpečuje na požiadanie firma TEDOS a odvoz cintorínskeho odpadu na požiadanie zabezpečuje firma Sádecký. Na separovaný zber odpadu (sklo, plasty) má obec vytvorené 2 zberné miesta. Autobatérie sa ukladajú do kontajnera vo vlastníctve firmy AKUTRANS, ktorý je umiestnený vo dvore kultúrneho domu. Považská odpadová spoločnosť na požiadanie zabezpečuje zber nebezpečného odpadu 1-krát ročne. Drobný stavebný odpad sa likviduje individuálne. Pre komunálny odpad je v obci  253 ks popolníc,  v Detskom domove 1 ks kontajner a Domove sociálnych služieb  5 ks  kontajnerov.

Uznesenie: č. 33/2008

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o zabezpečovaní likvidácie komunálneho, drobného stavebného odpadu a nebezpečného odpadu v obci. Ukladá obecnému úradu zabezpečiť osvetu o likvidácii drobného stavebného odpadu a nebezpečného odpadu a ukladá obecnému úradu hľadať lokalitu na umiestnenie kompostoviska.

Hlasovanie:

za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová                                

proti : 0

zdržalo sa: 0

 

7. Prejednanie niektorých vnútroorganizačných noriem

     Starosta obce informoval o spracovanom všeobecne záväznom nariadení obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, prečítal návrh  novej zriaďovacej  listiny materskej školy, nakoľko terajšia je neplatná. Informoval, že je potrebné schváliť nový prevádzkový poriadok pohrebísk obce Adamovské Kochanovce, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Keďže tieto materiály neboli poslancom predložené ešte pred zastupiteľstvom, neboli prerokovávané a schvaľované. Poslanci požiadali starostu obce, aby im návrhy týchto vnútroorganizačných noriem poslal e-mailom. Ďalej požiadali starostu o zaslanie návrhu rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, štatútu obce, zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce, zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce.

Uznesenie: č. 34/2008

Obecný úrad zabezpečí rozposlanie návrhu nasledovných vnútroorganizačných noriem: všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, zriaďovaciu  listinu materskej školy, prevádzkový poriadok pohrebísk obce Adamovské Kochanovce, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zabezpečí ich zverejnenie na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Na ďalšie zasadnutia budú predložené na rokovanie ďalšie vnútroorganizačné normy.

Hlasovanie:  

za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová                               

proti : 0

zdržalo sa: 0

 

8. Správa o zabezpečení  zimnej údržby miestnych komunikácií

     Starosta obce podal správu o zabezpečovaní zimnej údržby miestnych komunikácií. Vzhľadom na miernu zimu, údržba nebola náročná. Obecný úrad zabezpečil na 3 miestach skládky posypového materiálu pre prípad poľadovice. Zimnú údržbu zabezpečuje p. Mareček z Melčíc-Doliny.

Uznesenie: č. 35/2008

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií.

Hlasovanie:  

za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová                               

proti : 0

zdržalo sa: 0

                                              

9. Voľba komisie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

     P. Viera Malíková navrhla zvoliť komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., ktorý ustanovuje nezlučiteľnosť funkcie starostu obce s výkonom iných funkcií, ďalej povinnosti a obmedzenia na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu s verejným záujmom a zodpovednosť za nesplnenie a porušenie povinností a obmedzení. Komisii predkladá  starosta obce oznámenie funkcií, zamestnaní, činností, majetkových pomerov a doklad o sume príjmov za predchádzajúci rok. Poslanci navrhli komisiu v tomto zložení: Viera Malíková za Smer - predseda komisie, Eva Apolenová za SDKÚ, Ing. Miroslav Mikula nezávislý.

Uznesenie: č. 36/2008

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu v zložení Viera Malíková za Smer - predseda komisie, Eva Apolenová za SDKÚ, Ing. Milan Mikula nezávislý.

Hlasovanie:  

za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová                               

proti : 0

zdržalo sa: Viera Malíková

 

10. Rôzne

a) Starosta obce prečítal návrh zmlúv o spolupráci s investormi ( Signum group Bratislava a  Maxtrade Ivanka pri Dunaji ) pre logisticko-priemyselný park v  lokalite Sihoť k. ú. Adamovské Kochanovce. Poslanci požiadali starostu obce, aby im návrh zmlúv zaslal domov na preštudovanie.

Uznesenie: č. 37/2008

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o príprave logisticko-.priemyselného parku a návrhu zmlúv o spolupráci s investormi SIGNUM GROUP Bratislava a MAXTRADE Ivanka pri Dunaji. Návrh zmlúv zašle obecný úrad poslancom.

Hlasovanie:

za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková Ing. Miroslav Mikula,

proti : 0

zdržalo sa: Ing. Anna Muchová                               

 

 b) využitie budovy sýpka v Majeri

     Obecný úrad dal vypracovať znalecký posudok na budovu sýpky, ktorá je majetkom obce.

Rozloha pozemku je 543 m2. V prípade predaja je hodnota budovy podľa znaleckého posudku 460 000.- Sk, predbežný odhad na zbúranie budovy 144 000.- Sk. Pozemky sú vo vlastníctve obce. Starosta navrhol predať budovu s tým, že kupca zaviažeme s postavením bytovky, vyhlásiť verejnú súťaž. Poslanci žiadali zistiť, aké sú možnosti, čo najvýhodnejšie pre obec vo využití sýpky.

Uznesenie č. 38/2008

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu preskúmať možnosti využitia budovy sýpky a ukladá obecnému úradu preveriť možnosti výstavby bytovky.

Hlasovanie:

za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová                               

proti : 0

zdržalo sa: 0

 

c) Starosta obce informoval poslancov, že náš obecný úrad mal kontrolu z Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2006. Prečítal poslancom list predsedu NKÚ o vykonanej kontrole a návrhu opatrení na odstránenie nedostatkov z vykonanej kontroly. Správu o výsledku kontroly prejedná obecné zastupiteľstvo na ďalšom zasadnutí.

Uznesenie č. 39/2008

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o  vykonanej kontrole z  Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2006 a ukladá obecnému úradu zaslať poslancom správu o výsledku kontroly a opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Hlasovanie:

za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová                                

proti : 0

zdržalo sa:  Ing. Michal Križan

 

11. Diskusia

a) p. Martin Križko informoval, že je jedným s majiteľov pozemkov v Hornom Políčku a má záujem postaviť si tam rodinný dom. Rozprával sa s Ing. Pavlíkovou zo Spoločného obecného úradu, ktorá ho oboznámila s urbanistickým projektom a povedala, že s výstavbou bytoviek sa v Hornom Políčku neuvažuje.

b) Niektorí poslanci vyzvali starostu, aby dostatočne informoval poslancov o zámere v Hornom Políčku, pretože tí nie sú dostatočne informovaní a preto dochádza k nedorozumeniam. Je potrebné vypracovať  urbanistické riešenie a plán zámeru sprevádzkovania stavebného obvodu.  Poslanci chceli vedieť, aké investície bude mať obec. Žiadali starostu zaviesť pozemky do účtovníctva do majetku obce.

c) Ing. Kollár  vyslovil nesúhlas s námietkou starostu obce voči správe o kontrolnej činnosti. Požiadal starostu, aby písomne konkretizoval, ktorý zákon a ktorý § bol porušený pri kontrole a tiež, aby konkretizoval námietky.

d) Ing. Mikula  predniesol žiadosť pána Šteca, ktorý má skolaudovaný rodinný dom v Hornom Políčku, o vysypanie kameňa na cestu v Hornom Políčku, s čím poslanci nesúhlasili z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Upozornil na kontrolu vypúšťania odpadov do Adamovského potoka.

 

e) p. Malíková upozornila na vysypaný štrk na ceste a žiadala o jeho odstránenie.

f) p. Križková Jana  vyslovila žiadosť o čo najrýchlejšie doriešenie využitia budovy sýpky, lebo pri búrkach a vetre im spôsobuje spadnutý materiál z budovy problémy.

 

12. Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapisovateľka: Emília Križková               ..............................................

 

Overovatelia:   Viera Malíková                 ..............................................

                      Ing. Anna Muchová          ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                                           starosta obce