Preskočiť na obsah

Dátum: 31.01.2007
Na stiahnutie: Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_31.01.2007-_opravené_1.doc (0 kb)

 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Adamovských Kochanovciach,

 konaného dňa 31. 01. 2007 o 17 hod. v klube KD.

 

Prítomní:  viď. prezenčná listina

- poslanci:

               prítomní: 7

                    ospravedlnení:   0

Overovatelia:      Viera Malíková,  Ing. Miroslav Mikula

Zapisovateľka:   Janka Horňáková

 

Program :         1. Otvorenie

                       2. Kontrola uznesení

                       3. Prejednanie platobnej neschopnosti OcÚ

                       4. Prejednanie návrhu na novú organizačnú štruktúru OcÚ

                       5. Rôzne

                       6. Diskusia

                       7. Návrh na uznesenie

                       8. Záver

 

1. Otvorenie

Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom OZ. Za overovateľov zápisnice určil Vieru Malíkovú a Ing. Miroslava Mikulu. Písaním zápisnice poveril J. Horňákovú.

 

2. Kontrola uznesení

Správu o plnení uznesení predložil starosta obce.

UZN č. 6/2007

Starosta obce informoval poslancov, že listy vlastníctva budú zajtra.

Ďalej informoval, že požiada firmu MAXTRADE, aby doložili potrebné doklady. Včera s nimi telefonoval a prisľúbili, že potrebné doklady prinesú, no do dnešného dňa nie sú.

UZN č. 7/2007

- splnené
- J. Vidová pripomienkovala, že tento bod na minulom zastupiteľstve nebol odhlasovaný ako uznesenie.
- Starosta odpovedal, že to nevadí, ale bolo otomto bode hlasované.

UZN č. 8/2007

- splnené

UZN č. 10/2007

Toto uznesenie bude prejednané a podaná správa dnes na tomto zasadnutí ako bod č.4.

UZN č. 11/2007

- splnené

UZN č. 12/2007

- splnené, okrem odpredaja nepojazdných vozidiel

UZN č. 13/2007

- splnené

Starosta sa opýtal poslancov, či majú k správe o kontrole uznesení pripomienky.

Starosta dal hlasovať, kto je  za prednesenú správu tak, ako bola čítaná.

Hlasovanie:   za:  7     proti: 0    zdržal sa:  0

 

3. Starosta oboznámil poslancov s terajšou situáciou

Záväzky k 31. 01. 2007 - 220.000,- Sk - odstupné odstupujúcemu starostovi

                                       81.041,- Sk - odvody 12/2006

                                       74.681,- Sk -            11/2006

                           Spolu: 375.722,- Sk

Faktúry za KO:                 134.954,- Sk

                                        24.123,50 Sk ostatné poplatky

                              Spolu:159.077,50 Sk

Faktúry spolu za rok  2006 a 2007  585.482,- Sk

 

Starosta oznámil poslancom terajší stav január 2007:

Stav na účte:      57.075,93 Sk

Stav v pokladni: 32.975,- Sk

Finančná komisia prejednávala tento problém na svojom zasadnutí dňa 27. 01. 2007.

Starosta obce navrhuje zobrať pôžičku z DEXIA banky vo výške 700 tis. Mesačné splátky by boli 26.000,- Sk/ úrok 6,3%.

Ďalšia možnosť je zobrať pôžičku od súkromnej osoby s podmienkou jednorazového splatenia. To znamená splatenie pôžičky v danom termíne.

Finančná komisia sa domnieva, že zobrať pôžičku od súkromnej osoby je v tomto čase výhodnejšie a až keď sa bude splácať, až potom v prípade platobnej neschopnosti  OcÚ zobrať úver v DEXIA banke.

Pôžička od súkromnej osoby Jána Pomšára by bola vo výške 400.000,- Sk so splatnosťou do 31. 07. 2007 / čo je pôžička na obdobie ½  roka / bez úroku/. Obec by sa zaviazala v čase po ½ roku peniaze vrátiť. V prípade, že by obec nesplatila pôžičku v stanovenom čase, by bola pokuta z omeškania 0,05% za každý deň omeškania.

Starosta obce požiadal finančnú komisiu, aby oboznámila OZ s  výsledkami jej rokovania.

S výsledkami zistenia finančnej komisie oboznámil OZ podpredseda finančnej komisie Ing. Michal Križan.

Finančná komisia riešila výdavky a príjmy za mesiac na OcÚ.

Prijmi sú približne     400.000,- Sk

Výdavky OcÚ sú približne tiež 400.000,.- Sk

Finančná komisia zistila, že obec potrebuje na kratšie obdobie pôžičku, čo je výhodnejšie ju zobrať od súkromnej osoby. Pri tejto pôžičke je lepšie, že nie je na nej úrok. Po období ½ roka, to je do 31. 07. 2007, je potrebné túto pôžičku  vrátiť.

Starosta požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k čomu sa teda prikláňajú, k akej alternatíve a otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.

Poslanci sa priklonili k možnosti zobratia pôžičky od súkromnej osoby.

  

Uznesenie č. 14/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 31. 01. 2007 schvaľuje zobratie pôžičky vo výške 400.000,- Sk od súkromnej osoby Jána Pomšára na obdobie ½ roka.

Hlasovanie :   za:7   proti: 0   zdržal sa:  0

 

4. Prejednanie návrhu na novú organizačnú štruktúru OcÚ

 Starosta oboznámil poslancov s terajšími finančnými výdavkami na organizačnú štruktúru OcÚ tak, ako je teraz:

- 2 administratívne pracovníčky na plné úväzky
- 1 upratovačka OcÚ aMOS na 6 hodinový pracovný úväzok

Celkové mzdové výdavky sú : 740.000,- Sk

 

Starosta predniesol návrh na novú organizačnú štruktúru OcÚ:

- 1 administratívna pracovníčka s kumulovanou prac. náplňou

- Činnosť MOS  na dohodu

-  Knižnica - pracovníčka s nízkym úväzkom pracovnej zmluvy

- 1 pracovníčka na upratovanie OcÚ a KD na 4 hodinový úväzok

 •  V. Malíková informovala poslancov, že OcÚ nemôže predsa zamestnávať na dohody o vykonaní práce,   v ktorých je pravidelne sa opakujúca činnosť.
 •  Starosta odpovedal, že podľa Zákonníka práce je to možné iba na 300 hodín do roka. Ďalej informoval, že pracovný pomer s pracovníčkou na trvalý pracovný pomer je nehospodárny.
 •  Poslanci chceli od starostu obce vedieť, ako bude zabezpečovať tie činnosti, ktoré má pracovníčka v pracovnej náplni.
 •  Starosta odpovedal, že ako zabezpečí jednotlivé činnosti, to je už jeho záležitosť. Ďalej povedal, že znížením stavu pracovníčok získa úsporu finančných prostriedkov. Ďalej poznamenal, že asi ťažko by znižoval stav pracovníkov na OcÚ, keby bol dostatok finančných prostriedkov. Pokiaľ budú  nárazové práce dá sa to riešiť absolventskou praxou z úradu práce, alebo brigádnicky.
 •  V. Malíková povedala, že ako predseda kultúrnej komisie sa informovala na inšpektoráte práce, ako je to s týmito činnosťami na dohodu čo sa týka kultúrnych akcií. Dostala takéto informácie: Činnosť upratovačky a knižnice nesmie byť v žiadnom prípade na dohodu o vykonaní práce. Kultúra sa môže vykonávať na dohodu o vykonaní práce a to nasledovným spôsobom. Pred každou akciou je treba uzatvoriť dohodu s daným pracovníkom iba na jednu činnosť.  Nie je možné uzatvoriť dohodu na vykonanie práce na opakované činnosti. Môžu byť v tomto smere dané OcÚ pokuty. Zároveň chcela  presne vedieť, ako budú naďalej zabezpečené kultúrne činnosti. Kým, ako a odkedy, lebo kultúrnou komisiou je už schválený plán činností na rok 2007
 •  Ing. Mikula povedal, že už bolo poznamenané, že to sa bude riešiť neskôr. Vo všetkých OcÚ to predsa nejako riešia.  Ďalej poznamenal, že nech starosta povie koľko sa ušetrí prepustením danej pracovníčky.
 •  Starosta odpovedal, že sa ušetrí 250.000,- Sk  ročne.
 •  Ing. Križan v náväznosti na zmenu organizačnej štruktúry OcÚ navrhoval by určitú prácu čo vykonáva pracovníčka - upratovačka rozdeliť medzi administratívne pracovníčky. To by mohlo byť lepšie riešenie a malo by to pre OcÚ osoh.
 •  Ing. Kadlečík odpovedal, že má novú organizačnú štruktúru spracovanú.
 •  E. Apolenová sa pýtala, kto mal na starosti knižnicu, keď neboli na OcÚ dve pracovníčky.
 •  Ing. M. Mikula povedal, že starosta obce sa vyjadril, že prevezme na seba určité pracovné činnosti.
 •  Ing. J. Plesnivý prečítal zo zápisnice zo dňa 21. 11. 2003 UZN č. 46/2003 : OZ súhlasí s vytvorením pracovného miesta administratívnej pracovníčky na plný pracovný úväzok. Zodpovedný starosta obce. Ing. Plesnivý prečítal pracovnú náplň pracovníčky.

Funkcia :   samostatná  pracovníčka pre samosprávne činnosti obce

- Samostatný výkon ucelenej agendy vrámci pôsobnosti obecného úradu

- Obecná korešpondencia, spisová služba, archivácia a skartácia dokumentov
- Správa daní a poplatkov
- Evidencia vojakov a styk s OVS
- Evidencia obyvateľstva + voľby , hlásenia
- Evidencia a správa cintorínov, hrobové miesta , poplatky za hrob. miesta
- Miestne poplatky , poplatky za služby
- Administratívne služby pre občanov
- Štatistické hlásenia
- Sklad CO - starostlivosť o materiálne vybavenie uloženého materiálu
- Spracovanie, vedenie a spresňovanie dokumentácie CO
- Tajomníčka ZPOZ (evidencia písomností, príprava akcií)
- Nástenné oznamy
- Podklady do novín „Zvesti"
- Pracovníčka pri svojej práci je povinná zúčastňovať sa školení, na ktoré ju vysiela zamestnávateľ, študovať zákony, atiež odbornú literatúru azískané poznatky plne využívať pri svojej práci
- Vedenie činnosti MOS/  zabezpečovať činnosť ZPOZU , rozlúčky so zosnulými /
- Písanie obecnej kroniky
- Vedenie obecnej knižnice /  nákup kníh, predaj vyradených kníh, výstavy, besedy, upratovanie, požičiavanie kníh, viesť evidenciu, inventúry /

       -    overovanie listín a podpisov

 •  Ing. Plesnivý konštatoval, že pracovná náplň tejto pracovníčky je naozaj veľká. Ďalej sa zaujímal, čo má v pracovnej náplni druhá pracovníčka.
 •  Pani I. Struhárová oboznámila OZ so svojou pracovnou náplňou.

 

Funkcia :      samostatná pracovníčka pre samosprávne a ekonomické činnosti obce

- agenda vo veciach sociálnej pomoci

- overovanie listín apodpisov
- zápisnice zrokovania obecných orgánov
- daňové hlásenia avýkazy
- administratívne služby pre občanov
- stavebné záležitosti
- prideľovanie aevidencia súpisných čísiel stavieb
- agenda vo veci povoľovania hracích automatov, kultúrnych podujatí
- nájomné
- rozpočet obce, príprava, vyhodnotenie
- účtovníctvo obecného úradu + faktúry (vlastné, cudzie )
- účtovníctvo správa MŠ + mzdy
- pokladňa
- mzdové účtovníctvo zamestnancov obce aostatných pracovníkov + odvody
- mzdové aadministratívne náležitosti pracovníkov VPP
- daňové priznanie obce PO
- príprava podkladov apráce pre samosprávne činnosti
- agenda opatrovateľskej služby
- dotácie , evidencia, vyúčtovanie
- samostatná vnútorná kontrolná činnosť
- príprava VZN , avnútro organizačných smerníc
- odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja / trh práce, zdravotníctvo, školstvo.../
- pracovníčka pri svojej práci je povinná zúčastňovať sa školení, na ktoré ju vysiela zamestnávateľ, študovať zákony, opatrenia vydávané MF atiež odbornú literatúru azískané poznatky plne využívať pri svojej práci
- iné práce súvisiace sčinnosťou OcÚ/  tajomníčka komisií, príprava podkladov pre komisie /
 •   Ing. Muchová prečítala zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie a jej znenie uznesenia zo dňa 09. 03. 2004. Podľa poslancov na základe platnej legislatívy starosta riešil prac. úväzok utvorením pracovného miesta. Finančná komisia upozornila starostu, že musí počítať s finančným zaťažením OcÚ. Finančná komisia prehodnotila zaťaženosť OcÚ a vyjadrila sa, že starostom navrhnuté riešenie je náročnejšie, ale v súlade s platnými predpismi.
 •  Ing. Plesnivý sa pýtal, prečo bolo vlastne toto miesto vytvorené.
 •  Ing. Muchová odpovedala, že poslanci schvaľujú iba štruktúru OcÚ.
 •  Pani Mikušaťová sa zaujímala, že aký plat má táto pracovníčka.
 •  Ing. Kadlečík odpovedal, že 20.000,- Sk je celková cena práce aj so všetkými odvodmi.
 •  J. Vidová sa zaujímala, ako bude riešená táto situácia s pracovníčkou pri rozviazaní pracovného pomeru.
 •  Odpovedala V. Malíková, že pracovníčka má dostať v zmysle Zákonníka práce odstupné vo výške dvoch funkčných platov plus jeden odstupný plat podľa Vyššej kolektívnej zmluvy ak pracovný pomer skončí pred začatím plynutia výpovednej doby.
 •  Ing. Križan sa zaujímal, či by nebolo vhodnejšie riešenie zlúčiť náplň upratovačky s náplňami administratívnych pracovníčok.
 •  Ing. Plesnivý konštatoval, že keď to zvládnu na iných OcÚ s jednou pracovníčkou, dá sa to i u nás.
 •  Ing. Potoček povedal, že už v I. polroku 2006 sme prejednávali, že je prečerpaný mzdový rozpočet. Konštatoval, že nevie kam by to takto spelo. Ďalej povedal, že prácami na dohodu sa dá všetko zvládnuť.
 •  V. Malíková požiadala starostu obce, aby sa dalo do zápisnice do uznesenia, konkrétne kto bude robiť ďalej aké činnosti.
 •  Ing. Kadlečík odpovedal, že knižnicu môže robiť hocikto a určite nebude chcieť robiť aj upratovanie.
 •  V. Malíková podala návrh, aby do 01. 07. 2007, odkedy budú v platnosti práce na dohodu mala pani M. Capáková v pracovnom úväzku i knižnicu a dom smútku.
 •  Ing. Kontrová povedala, že  v iných obciach práce na dohodu využívajú a pracovníkov platia štvrť ročne.
 •  Ing. Kadlečík predniesol návrh novej organizačnej štruktúry OcÚ.
- 1 administratívna pracovníčka skumulovanou prac. náplňou
- Knižnica úväzok na 3 hod. týždenne
- OcÚ a KD upratovanie na polovičný pracovný úväzok
 • V. Malíková sa zaujímala ku ktorému dňu chce starosta obce zmeniť organizačnú štruktúru OcÚ. Pretože pracovníčka si určuje dohodu o ukončení pracovného pomeru pred plynutím výpovednej doby.
 •  Ing. Muchová vyjadrila podmienku, že aby starosta tieto práce, ktoré vykonávala pracovníčka, neboli vykonávané na dohodu o pracovnej činnosti.

 

Uznesenie č. 15/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa  31. 01. 2007 schvaľuje od 1.3.2007 novú organizačnú štruktúru OcÚ:

- 1. administratívna pracovníčka skumulovanou prac. náplňou
- knižnica úväzok na 3 hodiny týždenne
- OcÚ a KD upratovačka na polovičný pracovný úväzok

Hlasovanie:  za: 5    proti: 1   zdržal sa:  1

 

 •  Ing. Kadlečík informoval o finančnom dare MAXTRADE. Obec dostala finančný dar 1.000 000,- Sk,  ku ktorej je zmluva, ale iba kópia.
- 20. 11. 06  finančný dar 550.000,- Sk, ku ktorej je originál zmluvy
- 20. 11. 2006 Rezervačná zmluva -originál
- 20. 11. 2006 Zmluva o budúcej zmluve

- 1. 8. 2005 prijaté do banky                 1. 000.000,- Sk

- 5. 9. 2006 prijaté do banky                     300.000,- Sk

- 5. 12. 2006 prijaté do pokladne OcÚ       150. 000,- Sk

- 26. 1. 2007 prijaté do banky                   100.000,- Sk

Finančne je to v poriadku, čo sa týka zmlúv a finančných príjmov. Ďalej povedal, že rezervačná zmluva je nebezpečná pre OcÚ a prečítal jej znenie. Ďalej povedal, že uzatvorenie tejto zmluvy nebolo prerokované s poslancami. V zmluve sú uvedené parcelné čísla: 489/1, 489/2, 823/3, 823/4, 1-249 všetko orná pôda = 62.502 m2 . Starosta ďalej konštatoval, že nemá list vlastníctva,  takže nemôže sa k daným pozemkom vyjadriť a zaujať stanovisko, či sú to všetko obecné pozemky. Požiadal Š. Pavlíka, aby sa k danému problému vyjadril.

 •  Š. Pavlík povedal, že dve zmluvy, ktoré boli uvedené, sú i platné na sumu 1.550.000,- Sk. Je dôležité, že firma bude naďalej spolupracovať s obcou. Začnú oslovovať FO a urbárnikov, aby mohli vykúpiť potrebné pozemky.
 •  Ing. Mikula prečítal z registra podnikateľov o podnikateľskej činnosti pána Granca.
 •  J. Vidová povedala, že pán Granec sa vyjadril na predchádzajúcom zasadnutí OZ, že obci darovali  700 000,- Sk, čo sa jej zdalo byť divné, že o nich OZ nevedelo. V skutočnosti to bolo iba 550.000,- Sk. Je divné že ani on sám nevedel, koľko vlastne obci v skutočnosti daroval.
 •  Ing. Plesnivý povedal, že pán Granec sa tiež vyjadril, že v hodnote 1.550 000,- Sk chcú ako protihodnotu obecné pozemky.
 •  J. Vidová konštatovala, že je dôležité, že nechýbajú žiadne peniaze. Pán Granec porozprával na zasadnutí OZ veľa vecí, čo nás uviedlo do omylu.
 •  Ing. Kollár povedal, že je podstatné čo je na zmluvách a nie to čo niekto povie.
 •  Ing. Horňáková sa pýtala  či sa o darovacích zmluvách na zasadnutiach nehlasovalo.
 •  Ing. Muchová vysvetlila, že darovacie zmluvy a pokladničné a bankové doklady sú v poriadku. Z darovacích zmlúv nám neplynú žiadne záväzky. Neexistuje žiadna úverová zmluva.
 •  Ing. Kadlečík povedal, že on ju videl, ale ju nemá.
 •  Ing. Horňáková povedala, že môže dôjsť k zadlženiu obce, ak obec nesplní podmienky uvedené v zmluvách.
 •  Ing. Muchová povedala, že predsa zákon o obecnom zriadení hovorí o zodpovednosti starostu obce voči majetku obce.
 •  Ing. Mikula sa pýtal, že s kým rokoval pán Granec, keď ani nevedel koľko financií dal OcÚ.
 •  Ing. Kadlečík povedal, že jedna darovacia zmluva na 1. 000 000 ,- Sk je iba kópia.
 •  Pán Fabián povedal, že či by sa nemala táto situácia prešetriť inou komisiou.
 •  Ing. Križan povedal, že ak nastane iná situácia, tak potom sa bude riešiť inak.
 •  Ing. Kollár povedal, že zatiaľ nemá byť aký problém, pretože sa podmienky zmluvy plnia. Peniaze boli použité na rekonštrukciu materskej školy.
 •  Ing. Mikula povedal, že sa Š. Pavlík dohodol s pánom Grancom na odpredaji pozemkov.
 •  Š. Pavlík opäť povedal, že darovacie zmluvy nás k ničomu nezaväzujú.
 •  Ing. Kadlečík povedal, že nie je to tak, zaviazala sa obec, lebo v zmluve je, že sa obec zaväzuje k odpredaju obecných pozemkov za bonitu 19,- Sk/m2 .
 •  Ing. Križan povedal, že prvá zmluva je na IČO v hodnote 1.000 000,- Sk a druhá zmluva je na 4 fyzické osoby na sumu 550.000,- Sk
 •  Ing. Kadlečík predniesol znenie uznesenia a vyzval poslancov k hlasovaniu.

 

Uznesenie č. 16/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 31. 01. 2007 poveruje starostu obce vyhotoviť právnu analýzu celého problému týkajúceho sa darovacích zmlúv.

Hlasovanie:  za: 1   proti:  0   zdržal sa: 6

 

 • J. Vidová povedala, že nie je ešte potrebné dávať vyhotovovať právnu analýzu, nakoľko táto situácia ešte nie je taká urgentná.
 •  Ing. Križan podotkol, že predsa ani právna analýza nie je zadarmo. Treba ju dať robiť až keď to bude potrebné pri vzniknutí konkrétneho problému.

 

5. Rôzne

 •  V. Malíková sa pýtala starostu obce či už sú vypracované činnosti komisií, ktoré prisľúbil vypracovať na zasadnutí OZ 05. 01. 2007.
 •  Ing. Kadlečík odpovedal, že ešte nie sú vypracované.
 •  Ing. Plesnivý sa pýtal, ako chcú teraz poslanci znížiť dlh vzniknutý na OcÚ.
 •  Ing. Muchová odpovedala, že sa postupne splatí.
 •  Ing. Plesnivý povedal, že obec mala úver z banky 1.000 000,- Sk, ktorý nesplácala 3 roky. Na úvere bol úrok 7%. Úver sa navŕšil až na 1.210 000,- Sk.
 •  Ing. Muchová vysvetlila, že bez úveru by nemohla obec nič robiť, pretože nemá dostatok financií.
 •  Pani Mikušaťová povedala, že ani služby obyvateľom neboli spravené. V lete na kochanovskom cintoríne, keď potrebovala, aby bola funkčná studňa nebolo jej vyhovené a ani na list, ktorý napísala na OcÚ jej nebolo odpovedané.
 •  Ing. Potoček povedal, že sa zamýšľa nad obdobím v roku 2002, keď bolo na účte obce 1.200 000,- Sk, že kde ich starosta minul.
 •  Ing. Mikula sa pýtal, ako sa doriešila situácia s firmami, ktoré majú záujem o prenájom kultúrneho domu.
 •  Ing. Kadlečík odpovedal, že urobí nový cenník nájmov za priestory KD a potom sa bude podľa nich s prenájmami pokračovať.
 •   Ing. Kollár povedal, že už na minulom zasadnutí OZ sa hovorilo o cenách za prenájom KD.

 

Uznesenie č. 17/2007

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 31. 01. 2007 poveruje OcÚ pripraviť podklady analýzy nákladov na prenájom priestorov KD a poveruje finančnú komisiu pripraviť dodatky VZN.

Hlasovanie:  za:    proti:     zdržal sa:

 

 •   Ing. Plesnivý požiadal starostu obce, aby zápisnice z OZ boli zverejnené vo výveskách OcÚ.
 •  Ing. Muchová informovala, že inventarizácia sa má robiť vo všetkých súvahových položkách OcÚ.
 •  Ing. Kadlečík poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

 

Zápisnica prečítaná podpísaná:

 

Zapisovateľka: Janka Horňáková

Overovatelia: Viera Malíková

                       Ing.Miroslav Mikula                                                     

 

 

                                                                                                       Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                                           starosta obce