Preskočiť na obsah

Dátum: 04.07.2006
Na stiahnutie: z_pisnica_zo_zasadnutia_4.7.2006.doc (0 kb)

 Zápisnica zo zasadnutia

 Obecného zastupiteľstva Obce Adamovské Kochanovce konaného

dňa 4. 7. 2006 o 1800 hod. v klube kultúrneho domu.

 

 

Prítomní:            viď. prezenčná listina

Ospravedlnení:  P. p. Srnánek

Overovatelia:      P. p. Baďura, P. p. Staňák

Zapisovateľka:   Janka Horňáková

 

Program :         1. Otvorenie

                       2. Kontrola uznesení

                       3. Správa o zabezpečení likvidácie odpadu v obci

                       4. Správa o plnení rozvojového plánu obce

                           za 1.polrok 2006

                       5.  Návrh odmeny starostovi obce za 1. polrok 2006

                       6. Rôzne

                       7. Záver

 

1. Otvorenie

Starosta obce privítal prítomných poslancov OZ, oboznámil ich s programom OZ. Starosta konštatoval, že je prítomných 4 zo 7 poslancov. OZ je uznášaniaschopné.

Ospravedlnil sa p. p. Srnánek.

Písaním zápisnice poveril p. Janku Horňákovú.

Za overovateľov - p. p. Staňáka, p. p. Baďuru

 

2. Kontrola plnení uznesení

UZN č.89/2006

OZ obce Adamovské Kochanovce na svojom zasadnutí dňa 26.4.2006 schvaľuje smernicu starostu obce Adamovské  Kochanovce č.3 / 2006 o verejnom obstarávaní.

V priebehu zasadnutia prišla pani poslankyňa Vidová.

 

3. Správa o zabezpečení likvidácie odpadu

Vývoz odpadu zabezpečuje zmluvne Považská odpadová spoločnosť Trenčín. Náklady na vývoz KO za 8 mesiacov - 255.427,- Sk. Vyvážame a triedime 6 komodít.

Veronika Dežerice urobí 2 krát do roka vývoz handier. Vývoz sa naplánuje na sobotu, aby sa mohli zapojiť všetci občania a uskutočniť tak vývoz handier.

Smetné nádoby sú poskytované  občanom bezplatne  výmenou za starú poškodenú nádobu.

Je uzavretá zmluva s firmou AKU TRANZ na vývoz akumulátorov, ktoré budú vyvážať priebežne po celý rok.

 

4. Rozvojový plán obce

 •   Kanál pri Hanáčkov bol prešpricovaný zostáva už iba opraviť asfalt. Tieto práce budú prevedené budúci mesiac.

Investičná časť:

 •  Je podaná žiadosť na vybudovanie spevnených priekop pri komunikácii v časti Adamoviec pred domom č. p 6.
 •  Oprava by mala byť prevedená v mesiaci august Krajskou správou ciest.
 •  Vybudovať osvetlenie pred domami Stec aPomšár.
 •  Rozšírenie osvetlenia pred Ondrejičkom v Malých Bierovciach o jedno svetlo.
 •  Vybudovanie zateplenia na materskej škole. Oslovené boli 4 firmy - na základe certifikátu kvality. Dnes boli firmám zaslané podmienky k výberovému konaniu. Na základe smernice. č. 3 o verejnom obstarávaní jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou. Výberová komisia zasadne 18. júla 2006 o 16.oo hod.
 •  Ostatné naplánované aktivity - sú pozastavené nakoľko nemáme financie.
 •  P. p. Ing Muchová sa informovala, či na túto činnosť obce má financie.
 •  P. p. Vidová sa informovala, či darovacia zmluva sfir. KONKORDIA zminulého roka na 3.000 000,- Sk je zrušená.
 •  Starosta informoval, že táto zmluva sa nerealizovala.
 •  P. p. Ing. Múdry sa informoval, či sa do budúcna počíta s nadstavbou bytov nad budovou materskej školy.
 •  Starosta obce inf. že stakouto možnosťou sa nepočíta. Výstavba nájomných bytov sa bude robiť individuálne nebude sa zlučovať sMŠ.

 

5. Návrh odmeny starostovi obce za 1. polrok 2006

Návrh odmeny predniesla predsedníčka finančnej komisie p. p. Ing. Muchová.

Podľa § 5 zákona č.253/1994 Z.z. môže byť navrhnutá odmena 50 % platu za ½ rok 2006.

Navrhuje odmenu starostovi odmenu 20 % platu za ½ rok 2006

Hlasovanie:   za: 5     proti: 0   proti: 0

 

6. Rôzne

 • Starosta informoval, že je uzavretá pracovná zmluva spani D. Križanovou na správcovstvo astarostlivosť odom smútku na Adamovskom cintoríne.
 • P. p. Vidová sa zaujímala aká odmena bola vyplácaná za túto prácu predchádzajúcej pracovníčke.
 • Poslanci nesúhlasia svyplatením odmeny bývalej pracovníčke.

V priebehu zasadnutia prišiel pán poslanec Ing. Potoček.

 • Starosta obce inf. ožiadosti p. Habdáka Jozefa, ktorí žiada povolenie na výrub jaseňa. Výrub sa povoľuje včase vegetačného kľudu.
 • Ďalej informoval ožiadosti ťažko telesne postihnutých ofinančný dar. Starosta navrhol 1.000,- Sk

Hlasovanie:     za: 6      proti: 0      zdržal sa : 0

 

 • Ďalej informoval o žiadosti pána Vladimíra Častku o povolenie vybudovať reklamný bilboard . Žiada o odkúpenie pozemku pod bilboard.
 • P. p. Ing Muchová navrhla nie odpredať, ale prenajať a vyhotoviť nájomnú zmluvu.

Hlasovanie         za: 6   proti: 1 zdržal sa: 0

V priebehu zasadnutia prišiel poslanec Srnánek.

 • P. p. Ing. Potoček informoval o chybe v zápisnici zo zasadnutia OZ dňa 26.4.2006, v ktorej chýba zápis o prerokovaní odstránenia obrubníkov pred Kontrov a Fabiánov v časti obce Adamove. Žiada o doplnenie do zápisnice.
 • Výrub drevín pred nájazdom na železničný prechod Adamovce.
 • Starosta inf., že ten úsek je v správe železníc, bude snimi konzultovať a dá sa porast odstrániť.
 • P. p. Staňák informoval o nutnosti vyčistenia Adamovského hučáka a opraviť zábradlie pred Staňákov na moste.
 • P. Križko oboznámil poslancov, že bol v priebehu dažďov trikrát zaplavený bahnom. Navrhuje vybudovať 60 cm múriky každý na svojom, čím sa zabráni zaplaveniu pozemkov a domov vo vlastníctve občanov.
 • P. p. Baďura navrhol prečistiť potrubia i potok v DeD odstrániť tak bahno a nános na dne. Zrýchli sa tak prietok vody.
 •  Starosta navrhol, že sa zajtra poslanci zídu o800 hod. aôjdu spoločne obhliadnuť všetky odtoky vritickej časti obce. Ďalej inf., že Poľnohospodárske družstvo Chocholná - Velčice vyčistí advodní  ½ metrový rigol v časti Dužavina azvedú vodu do Adamovského potoka. Pôvodný rigol čo tam je vyčistia atak sa rigol zošíri.
 • PD Chocholná príde na sedenie na OcÚ prejednať dané problémy s eróziou pôdy v našej lokalite.
 • P. p. Ing. Muchová navrhla vybudovať oddychové centrum v lokalite cintorína na Trebieni.
 • Starosta inf., že cintorín je majetkom oboch cirkví.

 

7. Starosta obce poďakoval poslancom za účasť.

 

 

Zápisnica prečítaná podpísaná:

Zapisovateľka: Janka Horňáková

Overovatelia: P. p. Baďura, P. p. Staňák

                                                                                                                                    Štefan P a v l í k

                                                                                                     starosta obce