Preskočiť na obsah

Dátum: 05.01.2007
Na stiahnutie: z_pisnica_zo_zasadnutia_oz_05.01._07.doc (0 kb)

  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Adamovských Kochanovciach,

 konaného dňa 05. 01. 2007 o 17 hod. v klube KD.

 

 

Prítomní:   viď. prezenčná listina

Ospravedlnení:   0

Overovatelia:      Ing. Michal Križan, Pavol Baďura

Zapisovateľka:   Janka Horňáková

 

Program :         1. Otvorenie zasadnutia.

                       2. Kontrola uznesenia.

                       3. Voľba zástupcu starostu.

                       4. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov, podpredsedov.

                       5. Schválenie platu starostu obce, odmeny zástupcovi starostu, predsedom

                           komisií a poslancom.                       

                       6. Diskusia

                       7. Schválenie uznesenia.

                       8. Záver

 

1. Otvorenie zasadnutia.

Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík privítal prítomných poslancov a konštatoval, že je prítomných sedem poslancov, zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ. Písaním zápisnice poveril pani J. Horňákovú, za overovateľov určil Ing. M. Križana a P. Baďuru.

 

2. Kontrola uznesenia.               

  

3. Voľba zástupcu starostu obce.          

Starosta obce navrhol zástupcu starostu obce  Ing. Miroslava Mikulu.

Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.

Hlasovanie:             za: 3         proti: 0            zdržal sa: 4

Hlasovaním nebol schválený navrhovaný zástupca starostu obce.   

 

4. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov.    

Starosta obce oboznámil poslancov s komisiami, ktoré pracovali v minulom volebnom období.

1. Komisia finančná asprávy obecného majetku
2. Komisia výstavby aúzemného plánovania, životného prostredia, dopravy, verejnoprospešných služieb apodnikateľskej činnosti.
3. Komisia kultúry - vzdelávania, mládeže ašportu, ZPOZ
4. Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu, sociálna abytová.

Starosta vyzval poslancov,  aby hlasovali či súhlasia, aby naďalej pracovali tieto komisie i v ďalšom volebnom období.

Hlasovanie:   za: 7     proti: 0     zdržal sa: 0

Ing. Muchová požiadala o informáciu, aké majú jednotlivé komisie náplne činnosti.

Starosta odpovedal, že vypracuje podrobne čo budú jednotlivé komisie mať v náplni činnosti.

 

Voľba predsedov komisií:

Starosta obce navrhol predsedov jednotlivých komisií.

 

1.  Komisia finančná a správy obecného majetku.

Predseda: Ing. Anna Muchová

Podpredseda: Ing. Michal Križan

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.

Hlasovanie:     za: 6    proti: 0    zdržal sa: 1

 

 

2. Komisia výstavby aúzemného plánovania, životného prostredia, dopravy, verejnoprospešných služieb apodnikateľskej činnosti.

Predseda: Pavol Baďura 

Podpredseda: Ing. Miroslav Mikula

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.

Hlasovanie:     za: 5    proti: 0    zdržal sa: 2

 

 

3. Komisia kultúry - vzdelávania, mládeže ašportu, ZPOZ

Predseda: Jana Vidová

Pani J. Vidová na návrh za predsedu komisie odpovedala, že pre  pracovné vyťaženie nemôže túto funkciu zastávať.

Ďalší návrh na funkciu predsedu komisie bol:

Predseda. Viera Malíková

Podpredseda: Jana Vidová

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.

Hlasovanie:     za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0

 

4. Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu, sociálna a bytová.

Predseda: Eva Apolenová

Podpredseda: Jana Vidová

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.

Hlasovanie:     za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0

 

Ing. A. Muchová sa pýtala starostu obce, koľko členov bude mať každá komisia. Starosta odpovedal, že v každej komisii budú dvaja poslanci a celkovo bude mať komisia päť členov.

Ďalej starosta oznámil, že členov komisií si navrhne každý predseda komisie z radov občanom sám.

 

5. Schválenie platu starostu obce, odmeny zástupcovi starostu, predsedom  komisií a poslancom. 

Starosta odovzdal poslancom spracovaný materiál o doterajšom plate bývalého starostu obce.

Ing. Miroslav Mikula konštatoval, že k tomuto bodu by sa mal vyjadriť predseda finančnej komisie.

Ing. A. Muchová informovala poslancov:

- 17. 274,- Sk je priemerná mesačná mzda vnárodnom hospodárstve

Ďalej informovala, že odmeny starostovi obce sa navrhujú až potom, keď bude vypracovaný program rozvoja obce a naviažu sa na konkrétne výsledky práce.

V. Malíková informovala poslancov o odmenách podľa zákona.

 

Navrhovaný plat starostu obce je 17. 274,- Sk/ x 1,83 + 10% - mesačne.

Hlasovanie.   za: 6    proti: 0   zdržal sa: 1

 

Odmena zástupcovi starostu:

Doteraz mal zástupca starostu 1.600,- Sk/ mesačne ( hrubý príjem)

V. Malíková sa k navrhovanému platu zástupcu starostu vyjadrila, že zatiaľ ho treba nechať v takej výške ako bol a až v priebehu roka, ak bude zástupca starostu mať viac činností ako doteraz, sa mu plat môže upraviť.

P. Baďura konštatoval, že tak, ako sa postupovalo pri určovaní platu zástupcu starostu sa malo postupovať i prípade návrhu platu starostovi obce.

Návrh platu zástupcovi starostu je 1.600,- Sk / mesačne.

Hlasovanie:   za: 5   proti: 1   zdržal sa: 1

 

 Návrh platu predsedom komisií:

Starosta navrhol plat predsedu komisie tak, ako bol doteraz.

Návrh platu predsedom komisií je 250,- Sk za zasadnutie ( činnosť)

Hlasovanie:    za: 7   proti: 0  zdržal sa: 0

 

Odmena poslancom obecného zastupiteľstva:

Starosta obce navrhol plat poslancov OZ tak, ako bolo doteraz.

Ing. A. Muchová informovala poslancov , že pri určovaní platu poslancov by sa malo prihliadať na rozpočet obce.

Návrh platu poslanca OZ 200,- Sk/ za zasadnutie

Hlasovanie:   za: 7   proti: 0   zdržal sa: 0

 

Odmena členom komisií:

Starosta obce navrhol odmenu členom komisií tak ako bola doteraz.

Návrh odmeny členom komisií 500,- Sk/ ročne ( s prihliadnutím na účasť na akciách)

Hlasovanie:  za. 7  proti: 0  zdržal sa: 0

 

6. Diskusia

Starosta obce informoval, že od roku 2003 neboli vykonané fyzické inventarizačné kontroly. Na vykonanie inventarizácie zriaďuje nasledovné inv. komisie:

1. Požiarna