Preskočiť na obsah

Dátum: 15.11.2007
Na stiahnutie: oz051007.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce
    


Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 5. októbra 2007Prítomní: 

Starosta obce: Ing. Rudolf Kadlečík

Poslanci:  Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,        Jana Vidová

Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár
Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Pavla Baďuru a p. Vieru Malíkovú.
Písaním zápisnice starosta poveril  Emíliu Križkovú.

Program:
         1. Otvorenie
         2. Kontrola uznesení    
         3. Správa o zabezpečení likvidácie komunálneho a stavebného odpadu
         4. Správa o finančnej situácii OcÚ, celkový stav záväzkov i pohľadávok
         5. Prejednanie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci
         6. Správa o zabezpečení zimnej údržby MK
         7. Prejednanie niektorých vnútroorganizačných predpisov obce
         8. Rôzne - úprava rozpočtu, správa kontrolóra obce
         9. Diskusia
       10. Schválenie uznesení
       11. Záver

1. Otvorenie

Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci okrem p. Vidovej, ktorá z pracovných dôvodov príde neskôr. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu nemali poslanci žiadne pripomienky.

2. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení a skonštatoval, že uznesenia č. 40, 42,43,44,46,48, 50, 51 a 52 boli splnené, uznesenie č. 41 pracuje sa na zabezpečení školenia štábov a jednotiek CO, uznesenie č. 45 - starosta požiadal predsedu nášho mikroregiónu Ing. Škriečku, aby na zasadnutí výkonného výboru naše požiadavky predniesol, č. 47 - finančná komisia žiadosť neuzavrela, uznesenie č. 49 bolo splnené čiastočne - občania neboli doteraz upozornení.

3. Správa o zabezpečení likvidácie komunálneho a stavebného odpadu

Starosta obce oboznámil poslancov o zabezpečení likvidácie komunálneho a stavebného odpadu. Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje pre našu obec Považská odpadová spoločnosť. Máme zriadené jedno zberné miesto na triedený odpad vo dvore kultúrneho domu a to na PVC, sklo a autobatérie. Druhé zberné miesto plánujeme vytvoriť v Adamovciach. Zber nebezpečného odpadu sa uskutočňuje raz do roka. Každoročne na jar sú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. V našej obci začal pôsobiť podnikateľ, ktorý vykupuje papier, za ktorý platí, alebo ako protihodnotu dáva toaletný papier. Starosta obce bude hľadať miesto na skládku na bioodpad, prípadne dá návrh na jednanie mikroregiónu, aby spoločne obce zabezpečili likvidáciu bioodpadu. V likvidácii komunálneho odpadu sa nevyskytujú vážnejšie nedostatky, vyváža sa pravidelne.

Uznesenie č. 53/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o likvidácii komunálneho a stavebného odpadu a ukladá obecnému úradu zriadiť v Adamovciach druhé zberné miesto na separovaný odpad, zabezpečiť likvidáciu konárov a haluziny, zabezpečiť kontrolu vypúšťania vody z DSS s odberom vzorky z čističky a preveriť, kde sa vyvážajú výpalky z pálenice.
Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

4. Správa o finančnej situácii OcÚ, celkový stav záväzkov i pohľadávok

Účtovníčka OcÚ informovala poslancov o finančnej situácii OcÚ. Obec eviduje záväzky - neuhradené faktúry v sume 207.130,- Sk a splátku pôžičky p. Pomšárovi v sume 100.000,- Sk, pohľadávky v sume 124.400,- Sk.

Uznesenie č. 54/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu účtovníčky o finančnej situácii obecného úradu a ukladá  obecnému úradu v termíne do 7 dní poslať upomienku RDP Chocholná-Velčice.
Hlasovanie:   za 6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

5. Prejednanie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci

Starosta obce informoval poslancov o dopravno-bezpečnostnej situácii v našej obci. V obci je pomerne veľká hustota cestnej premávky. V roku 2000 bola pre celú obec povolená rýchlosť 40 km/hod., čo je veľmi výhodné pre bezpečnosť cestnej premávky. Starosta informoval, že zásadná zmena v dopravnej situácii nastane po rekonštrukcii železničnej trate, keď budú uzatvorené železničné prechody v Adamovciach a v Lieskovom. Informoval, že niektorí vodiči nerešpektujú povolenú rýchlosť a preto navrhol realizovať opatrenia: celú situáciu prejednať na DI Trenčín s možnosťou častejších kontrol v obci, osadenia dopravných značiek, predvolať miestnych autičkárov a motorkárov, popri výstavbe kanalizácie uvažovať s vybudovaním spomaľovačov. Ďalej informoval poslancov o novom prísnom zákone pre bicyklistov.

Uznesenie č. 55/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o dopravno-bezpečnostnej situácii v obce a ukladá obecnému úradu pri jednaní so Slovenskou správou ciest a Dopravným inšpektorátom uvažovať s perspektívnou výstavbou spomaľovačov na ceste III. triedy cez obec.
Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

6. Správa o zabezpečení zimnej údržby MK

Starosta obce informoval, že odhŕňanie snehu pre našu obec zabezpečuje p. Pavol Mareček z Melčickej doliny. S jeho prácou sme boli v minulosti spokojní, preto sme s ním uzatvorili dohodu aj na túto zimu. Je potrebné zabezpečiť posýpanie miestnych komunikácií pri poľadovici.

Uznesenie č. 56/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o zabezpečení zimnej údržby.
 Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

7. Prejednanie niektorých vnútroorganizačných predpisov obce

Starosta obce prečítal poslancom štatút obecnej knižnice. Informoval, že pripravujeme  prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý zašle každému poslancovi, aby sa s ním oboznámil.

Uznesenie č. 57/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút obecnej knižnice.
Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

8.  Rôzne - úprava rozpočtu, správa kontrolóra obce

a/ Návrh na úpravu rozpočtu predniesla účtovníčka p. Križková, pretože v niektorých položkách došlo z dôvodu vysporiadávania pohľadávok k nadmernému čerpaniu a u niektorých bolo čerpanie nízke.

Uznesenie č. 58/2007
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh na úpravu rozpočtu a súhlasí s predloženou úpravou rozpočtu v niektorých položkách so zachovaním príjmov a výdavkov.
Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  0

b/ Kontrolór obce Ing. Viktor Kollár prečítal správu o výsledku kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce v prvom polroku 2007. Upozornil, že starosta obce a pracovníčka OcÚ poberajú stravné lístky s príspevkom zamestnávateľa 55 % z ceny lístka. Navrhol zabezpečiť stravovanie v materskej škole.

Na zasadnutie OZ prišla p. Vidová, ktorá bola v práci a nemohla sa dostaviť na začiatok zasadnutia.

Uznesenie č. 59/2007
a/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce v prvom polroku 2007 a rozhodlo nedostatky vyplývajúce zo správy uviesť do súladu so zákonom
b/ Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že pracovníčka OcÚ a starosta obce nemôžu poberať príspevok zamestnávateľa 55%  na nákup stravných lístkov
c/ ukladá starostovi zabezpečiť stravovanie v materskej škole
Hlasovanie:   za  7,  proti  0,  zdržalo sa:  0

c/  Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Pomšára na realizáciu investícií do budovy požiarnej zbrojnice - baru Pohoda. Jedná sa o prístavbu skladu a kuchyne, vnútornú prestavbu a vybudovanie inštalácií, prekrytie terasy a vybudovanie detského ihriska. Toto bude chcieť zohľadniť odpočtom z nájmu a predĺžením zmluvy. Komisia výstavby na svojom zasadnutí súhlasila s prístavbou a prestavbou budovy, finančná komisia nesúhlasí s odpočtom investície z nájmu a zároveň navrhla prehodnotiť celú nájomnú zmluvu.

Uznesenie č. 60/2007
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednať s p. Pomšárom, aby predložil nový  rozpočet len na nehnuteľné veci a tie, ktoré potrebuje pre splnenie podmienok  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Vzhľadom na zmenu vlastníckych vzťahov firmy GASTRO ROYAL poveruje starostu pripraviť návrh novej nájomnej zmluvy so zohľadnením plánovanej investície.
Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  1

d/ Starosta obce informoval, že na streche obecného úradu sa vyskytli závady. Strecha zateká a dodávateľ sa vyhýba zodpovednosti. Ing. Mikula prisľúbil, že do 2 týždňov sa pokúsi zabezpečiť jednanie s dodávateľom prác.

e/ Starosta obce navrhol poslancom  vzhľadom na dlhodobo nepriaznivú finančnú situáciu zobrať úver z Dexia banky tzv. „Dexia Komunál univerzálny úver". Je to nový úverový produkt pre malé obce  na financovanie kapitálových aj bežných výdavkov. Poslanci zatiaľ tento úver neschválili s tým, že podmienky prijatia úveru prejedná finančná komisia.

Uznesenie č. 61/2007
Obecné zastupiteľstvo  ukladá finančnej komisii do 15. 10. 2007 prehodnotiť podmienky úveru a stanoviť výšku úveru a jeho použitie.
Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  1

f/ Starosta obce podal správu  o stave prípadu „Finančný dar na rekonštrukciu materskej školy".  Oboznámil poslancov s existujúcimi dokladmi a s celkovou problematikou prípadu. Na uzavretie prípadu starosta požadoval, aby sa uskutočnilo jednanie medzi obcou a darcom za účasti poslancov OZ. Niektorí poslanci sa vyjadrili, že starosta ako štatutárny zástupca obce môže jednať s darcom o vysporiadaní prípadu aj bez účasti poslancov.

Uznesenie č. 62/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o stave problematiky daru.
Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  1

g/ Starosta obce informoval poslancov o príprave projektu - športový areál. Spracováva sa Plán  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Podľa územného plánu je určená lokalita pre športový areál pri železnici v Dolnom políčku. Poslanci navrhli rozšíriť možnosti umiestnenia športového areálu v ďalších lokalitách, a to : Dolné políčko - pri železnici za Hanáčkov, pri železnici za Hrabalov, za p. Martou Capákovou,  v Rokytí - v objekte RDP pod štátnou cestou od Lieskového, v  Plánovských záhrade, pod Kochanovským cintorínom, za Adamovským cintorínom.

Uznesenie č. 63/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o príprave a spracovaní projektu na športový areál a ukladá obecnému úradu zabezpečiť jednanie s vlastníkmi pozemkov v uvedených lokalitách.
Hlasovanie:   za  7,  proti  0,  zdržalo sa:  0

h/ Starosta obce informoval o príprave výstavby priemyselného parku. Informoval, že sa zúčastnil jednania s  Keramoprojektom Trenčín, ktorý  spracoval zmenu ÚPD pre obec Chocholná-Velčice - priemyselný park, ktorý naväzuje na plánovanú lokalitu výstavby priemyselného parku v Adamovských Kochanovciach. Keramoprojekt dal ponuku na bezplatné spracovanie komplexného scenára investičného zámeru danej lokality. Firma MAX TRADE požaduje od nášho obecného úradu poverenie na spracovanie zmeny ÚPD. Toto však nie je možné, pretože nemáme spracovaný investičný zámer.

Uznesenie č. 64/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave prípravy investičného zámeru priemyselného parku v časti Sihoť a doporučuje starostovi obce umožniť firme ARDING, ktorá zastupuje MAX TRADE zúčastniť sa rokovania s Keramoprojektom.
Hlasovanie:   za  6,  proti  0,  zdržalo sa:  1

ch/ Starosta obce oboznámil poslancov o zrušení pracovného miesta v Obecnej knižnici v Adamovských Kochanovciach. Túto prácu bude vykonávať pracovníčka na dohodu o pracovnej činnosti.

Uznesenie č. 65/2007
Obecné zastupiteľstvo mení organizačnú štruktúru obecného úradu s platnosťou od 1. 10. 2007 zrušením pracovného miesta knihovníčky s tým, že táto práca bude vykonávaná na dohodu o pracovnej činnosti.
Hlasovanie:   za  7  proti  0,  zdržalo sa:  0

i/ Zástupkyňa starostu obce p. Vidová navrhla v zmysle § 5 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schváliť starostovi obce odmenu za 1. polrok 2007 vo výške 25 % súčtu platov

Uznesenie č. 66/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny starostovi obce za 1. polrok 2007 vo výške 5 % súčtu platov 
Hlasovanie:   za  6  proti  0,  zdržalo sa:  1

9.  Diskusia

Do diskusie sa prihlásil p. Frňo, ktorý upozornil, že nie je vhodné prenajímať nehnuteľnosti dlhodobo.Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.


Zapisovateľka:  Emília Križková        .......................................

Overovatelia:    Pavol Baďura           .......................................

                       Viera Malíková        ........................................   


                                                                                                                  Ing. Rudolf Kadlečík
                                                                                                                       starosta obce