Preskočiť na obsah

Dátum: 20.12.2011
Na stiahnutie: 20111214_z_pisnica_oz.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 


Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 14. 12. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan

               Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna  Muchová

               Hlavný kontrolór obce:  Ing. Peter Fabian

Ospravedlnení:  Ing. Miroslav Mikula

Za overovateľov zápisnice určil:  Ing. Máriu Pavlíkovú, Mgr. Evu Bučkovú

Písaním zápisnice poveril:  Annu Gagovú

 

Program:

           
1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa o finančnej situácii OcÚ
 4. Správa o výsledkoch verejného obstarávania na Územný plán obce Adamovské Kochanovce
 5. VZN č. 6/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce
 6. VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy so sídlom na území  obce Adamovské Kochanovce
 7. VZN č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 a VZN č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce
 8. Schválenie Zmluvy o spolupráci
 9. Voľba členov školskej rady
 10. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2011
 11. Správa o plnení rozvojového plánu obce za rok 2011 a rozvojový plán na rok 2012
 12. Prerokovanie dotácie
 13. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2012-2014
 14. Schválenie rozpočtu obce na roky 2012-2014
 15. Návrh plánu zasadnutí na rok 2012
 16. Rôzne
 17. Diskusia 
 18. Záver

 

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina  poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján    Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

    Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 61/2011 - na zasadnutie bol prizvaný pán Husár, aby prestavil spôsob a možné prevedenie nadstavby MŠ spolu s rekonštrukciou strechy. 

Uznesenie č. 62/2011 - VZN o úprave daní a poplatok bude v ďalšom bode programu.

Uznesenie č. 63/2011 - Dohoda o úprave vlastníckych vzťahov v Hornom políčku bola zavkladovaná v mesiaci november.

Uznesenie č. 64/2011 ku kontrole uznesení

OZ  b e r i e   na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii obce

    Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe výberu daní a splácaní úveru.

Uznesenie č. 65/2011 k správe o finančnej situácii obce

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

4. Správa o výsledkoch verejného obstarávania na Územný plán obce Adamovské Kochanovce

    V priebehu letných mesiacov Ing. Vratislav Vetrák ako odborne spôsobilá osoba vypracoval verejné obstarávanie na realizátora územného plánu obce Adamovské Kochanovce. Zo šiestich uchádzačov, ktorí sa zapojili od súťaže, vyhrala spoločnosť AŽ PROJEKT, s.r.o., Toplianska 28, 821 07  Bratislava s cenou 22 740 € s DPH. Spoločnosť v budúcom roku začne s prípravou plánu po zadanie. A následne v roku 2013 bude obec žiadať dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na vyhotovenie Územného plánu obce Adamovské Kochanovce.

Uznesenie č.   66/2011  k správe o výsledkoch verejného obstarávania na Územný plán obce Adamovské Kochanovce

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o výsledkoch verejného obstarávania na Územný plán obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár     

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

5. VZN č. 6/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce

     VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce nahrádza predchádzajúce VZN č. 1/ 2008 doplnené o VZN č. 7/2009. V novom VZN je doplnený spôsob pochovávania v urnovom háji žiadanom občanmi obce.

Ing. Mária Pavlíková navrhla rozdeliť hrobové miesta na pochovávanie:

- do hliny

- do betónovej hrobky

- do urnového hrobu

Viera Malíková navrhla zvýšiť poplatok za urnový hrob na 10 € v 1. a 2. skupine a 20 € v 3. skupine.

Uznesenie č. 67/2011  k VZN č. 6/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce

OZ  s c h v a ľ u j e  VZN č. 6/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

6. VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na   prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce

    V zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  je potrebné všeobecne záväzným nariadením  určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole na príslušný kalendárny rok.

Uznesenie č. 68/2011  k VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce

OZ  s c h v a ľ u j e  VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

7. VZN č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 a VZN č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce

     Obecný úrad na základe odporúčania finančnej komisie a uznesenia OZ č. 62/2011 pripravil VZN č. 8/2011 o miestnych daniach a poplatkoch, v ktorom sa mení výška daní a poplatkov. Starosta obce požiadal poslancov o schválenie výnimky na oslobodenie od poplatku za smeti pre viacčlenné domácnosti.

Uznesenie č. 69/2011 k VZN č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 a VZN č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce

OZ  s c h v a ľ u j e  VZN č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchova

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

8. Schválenie Zmluvy o spolupráci

    Starosta obce informoval poslancov o priebehu rokovaní so starostami z okolitých obcí ohľadom zmluvy o spolupráci na výkon činnosti v súvislosti so zákonom 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa zmluvy by tieto činnosti vykonával zamestnanec obce Trenčianske Stankovce za odplatu celkove pre ďalších 7 obcí, vrátane obce Adamovské Kochanovce.

Uznesenie č. 70/2011 k zmluve o spolupráci.

OZ  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov a zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                   proti: 0

                   zdržali sa:0 

 

9. Voľba členov školskej rady

    Starosta informoval o povinnosti delegovať nových členov školskej rady za obec Adamovské Kochanovce vzhľadom k faktu, že k 1. 2. 2012 končí funkčné obdobie súčasnej školskej rady. Zároveň riaditeľku školy informoval o povinnosti zvoliť ostatných členov do školskej rady.

Uznesenie č.  71/2011  k delegovaniu zástupcov obce za členov  Rady školy pri MŠ Adamovské Kochanovce

OZ  d e l e g u j e  zástupcov obce Vieru Malíkovú a Mgr. Evu Bučkovú za členky Rady školy pri MŠ Adamovské Kochanovce od 1. 2. 2012. 

Hlasovanie:    za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár     

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

 

10. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2011

     Rozpočtové opatrenie k úprave rozpočtu pripravila a predniesla účtovníčka obecného úradu Emília Križková, ktorá aj jednotlivé úpravy poslancom zdôvodnila. Rozpočet je vyrovnaný, tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 72/2011 k úprave rozpočtu obce

OZ  s c h v a ľ u j e  zmenu rozpočtu obce na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 2/2011.

Hlasovanie:    za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár     

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

11. Správa o plnení rozvojového plánu obce za rok 2011 a rozvojový plán na rok  2012.

     Správu o výsledkoch Rozvojového plánu obce za rok 2011 predniesol starosta obce. V rámci rozvojového plánu boli splnené všetky úlohy, ktoré sa dali priamo ovplyvniť našou aktivitou. Do roku 2012 sa posúva z objektívnych dôvodov prekládka VN. Výstavba kanalizácie začne v roku 2012 v prípade pridelenia finančných prostriedkov z eurofondov.        

Rozvojový plán obce na rok 2012 prestavil starosta obce Ing. Michal Križan a rovnako ako v predchádzajúcom roku rozdelil ho do 5 oblastí - investičnú, kultúrnu, likvidáciu KO, sociálnu a ochrannú.

Rozvojový plán obce na rok 2012 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Mgr. Eva Bučková pripomienkovala v sociálnej oblasti riešiť starostlivosť o našich starých spoluobčanov.

Uznesenie č. 73/2011 Správa o plnení rozvojového plánu obce za rok 2011 a rozvojový plán na rok 2012.

OZ:

a)  b e r i e  na vedomie Správu o plnení rozvojového plánu obce za rok 2011

b)  s c h v a ľ u j e  rozvojový plán obce  na rok 2012.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

12. Prerokovanie dotácie

     Koncom októbra bola na obecný úrad doručená žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Adamovské Kochanovce pre ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Adamovské Kochanovce.

Uznesenie č. 74/2011 k prejednaniu dotácie pre ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Adamovských Kochanovciach.

OZ  s c h v a ľ u j e  dotáciu pre ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Adamovských Kochanovciach vo výške 150 €. 

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

13. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2012-2014

     Stanovisko k rozpočtu obce na roky 2012 - 2014 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Peter Fabian. Správa tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 75/2011 k stanovisku kontrolóra obce k Programovému rozpočtu obce na roky 2012-2014

OZ b e r i e na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Programovému rozpočtu obce na roky 2012 - 2014.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

 

14. Schválenie rozpočtu obce na roky 2012-2014

     Starosta obce predniesol hlavné body, z ktorých sa vychádzalo pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 a zároveň požiadal o schválenie výšky finančných prostriedkov, s ktorými môže pohybovať v rámci rozpočtu.

Viera Malíková pripomienkovala zapracovať do rozpočtu:

- výdavky na členstvo v novom stavebnom úrade

- navýšiť do rozpočtu počet zápisov do obecnej kroniky

Uznesenie č.   76/2011  k Programovému rozpočtu obce na roky 2012 - 2014.

OZ:

 a)  s c h v a ľ u j e   Programový rozpočet obce na rok 2012 s pripomienkami.

 b)  b e r i e   na vedomie viacročný Programový rozpočet obce na roky 2013-2014.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

Uznesenie č.  77/2011  k rozsahu možnosti úpravy rozpočtu obce na rok 2012  starostom obce

OZ  u r č u j e   v zmysle  zákona č. 369/1990 Zb. možnosť vykonávať zmeny rozpočtu obce  v roku 2012 starostom obce do výšky 1000 € v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem rozpočtových príjmov a výdavkov v rámci kapitol.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

15. Návrh plánu zasadnutí na rok 2012

      Starosta obce požiadal poslancov, aby predložili požiadavku na termíny riadnych zasadnutí OZ. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení a doplnení neskorších predpisov stačí mať riadne zasadnutie každé tri mesiace.

Uznesenie č. 78/2011 k plánu zasadnutí na rok 2012

OZ  s c h v a ľ u j e  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012 v termínoch 27. 2. - 30. 4. - 25. 6. - 27. 8. - 29. 10. - 12. 12..

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

16. Rôzne

     Starosta obce informoval poslancov, že kronikárka obce do konca roku 2011 zapíše chýbajúce roky a v priebehu budúceho roku dopíše roky 2009 - 2011.  Kronikárka Jana Vidová oznámila, že pre zaneprázdnenosť už kroniku písať nebude a je potrebné hľadať nového kronikára.

 

17. Diskusia

     Starosta obce poďakoval poslancom za ich prácu v roku 2011 a poprial všetkým pekné vianočné sviatky.

 

 

18. Záver

Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:   Anna Gagová                ..........................................

Overovatelia:    Ing. Mária Pavlíková        ..........................................

                       Mgr. Eva Bučková            ..........................................         

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Michal Križan

                                                                                           starosta obce