Preskočiť na obsah

Dátum: 22.12.2010
Na stiahnutie: zapisnica_oz_15.12.2010.doc (0 kb)

Obecný úrad    913 05  Adamovské Kochanovce

 


Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 15.12. 2010

 

 

Prítomní:    Starosta obce:  Ing. Michal Križan

                Poslanci: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár.

Ospravedlnení:

Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Evu Bučkovú, Ing. Máriu Pavlíkovú

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú.

 

Program:
             1.Otvorenie 
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa o finančnej situácii OcÚ
  4. Úprava rozpočtu obce za rok 2010
  5. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2011-2013
  6. Schválenie rozpočtu obce na roky 2011-2013
  7. Zmluva o pôžičke
  8. Príprava inventarizácie majetku obce
  9. Voľba podpredsedov a členov komisií
  10. Návrh plánu zasadnutí na rok 2011
  11. Rôzne
  12. Diskusia
  13. Záver

1. Otvorenie

Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

     Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 48/2010 - úver na vyfinancovanie výstavby ihrísk obec podpíše v januári, keďže prišla už posledná faktúra k vyplateniu Centra športových aktivít.

Uznesenie č. 64/2010 ku kontrole uznesení

OZ berie na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii obce

     Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe výbere daní a splácaní úveru.

Uznesenie č. 65/2010 k správe o finančnej situácii obce

OZ berie na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

4. Úprava rozpočtu obce za rok 2010

     Účtovníčka OcÚ Emília Križková predniesla návrh úpravy rozpočtu za rok 2010.

Uznesenie č.   66/2010  k úprave rozpočtu za rok 2010

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2010.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

5. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2011-2013

     Hlavný kontrolór obce prečítal správu k rozpočtu obce na roky 2011 - 2013 na základe predložených návrhov programového a finančného rozpočtu.

Uznesenie č.   67/2010  k stanovisku kontrolóra obce k programovému rozpočtu obce na roky 2011 - 2013

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k programovému rozpočtu obce na roky 2011 - 2013.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                       

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

6. Schválenie rozpočtu na roky 2011-2013

     Starosta obce predniesol hlavné body, z ktorých sa vychádzalo pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 a zároveň požiadal o schválenie výšky finančných prostriedkov, s ktorými môže pohybovať v rámci rozpočtu.

Mgr. Marta Božková - z akým výnosom z daní sa počíta v roku 2011

Ing. Miroslav Mikula - prečo sú navýšené výdavky na verejné osvetlenie

                             - koľko budú investičné náklady na kanalizáciu

                             - finančné prostriedky nepresúvať na odmeny

Ing. Anna Muchová  - navrhla navýšiť kapitálové výdavky v prípade nových výziev

Viera Malíková         - v časti sociálna práca špecifikovať donášku obedov

                             - výška financií s ktorými môže starosta vykonávať zmeny v rámci rozpočtu je vysoká.

Odpovedal starosta obce:

- počíta sa z vyšším prínosom daní do obce

- verejné osvetlenie sa navýšilo o elektrickú energiu na Centrum športových aktivít

- na kanalizáciu je počítaná 5% spoluúčasť rozpočítaná na 3 roky a finančné prostriedky by mali byť postačujúce

- na Eurofondy chceme podať žiadosť na vybudovanie cesty v Hornom políčku

- prečítal pripomienku pani Violy Múdrej, ktorá sa stará o webovú stránku obce, aby v rozpočte bolo špecifikované, že poplatok za webhosting sa platí spoločnosti Maurit

Uznesenie č.  68/2010  k programovému rozpočtu obce na roky 2011 - 2013.

OZ  a) schvaľuje programový rozpočet na rok 2011.

        b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2012-2013.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

Uznesenie č.  69/2010  k povereniu starostu upravovať rozpočet obce na rok 2011 

OZ poveruje v zmysle zákona 369/1990 § 11 ods. 4 písm. b starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 500 € v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem rozpočtových príjmov a výdavkov v rámci kapitol.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

7. Zmluva o pôžičke

     Obec Chocholná-Velčice nemá finančné  prostriedky na financovanie nákupu hasičskej výstroje pre Dobrovoľný hasičský zbor Adamovské Kochanovce, ktorý bude túto výstroj používať. Žiada od Adamovských Kochanoviec pôžičku do doby prefinancovania finančných prostriedkov zo schváleného projektu. Zmluvu pripravila Mgr. Marta Božková a požiadala starostu obce dohodnúť so starostom obce Chocholná - Velčice zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dôvodu nesplatenej určitej čiastky pôžičky

Uznesenie č.  70/2010  k zmluve o pôžičke obci Chocholná-Velčice.

OZ schvaľuje zmluvu o pôžičke určenú pre obec Chocholná-Velčice na prefinancovanie hasičskej výstroje pre Dobrovoľný hasičský zbor Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                  proti: 0

                  zdržali sa:  Ing. Anna Muchová

 

8. Príprava inventarizácie majetku obce

     Starosta predložil návrh inventarizačných komisií pre OcÚ a kultúrny dom, dom smútku a materskú školu. Ing. Anna Muchová pripomienkovala, že je potrebné vykonať aj inventarizáciu finančných prostriedkov.

Ústredná inventarizačná komisia a komisia finančných prostriedkov OcÚ:

Predseda:
Ing. Michal Križan
Podpredseda:
Ing. Anna Muchová
Člen:
Mgr. Marta Božková

Inventarizačné komisia OcÚ a kultúrny dom:

Predseda:
Ing. Miroslav Mikula
Podpredseda:
Ján Pomšár
Člen:
Ľubica Križanová

 

Inventarizačné komisia materská škola a dom smútku:

Predseda:
Viera Malíková
Podpredseda:
Mgr. Eva Bučková
Člen:
Ing. Mária Pavlíková

Uznesenie č.  71/2010  k príprave inventarizácie majetku.

OZ schvaľuje navrhnutých členov inventarizačných komisií a určuje termín pre vykonanie do 12.1.2011.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

9. Voľba podpredsedov a členov komisií

     Predseda komisie na ochranu verejného záujmu Ján Pomšár navrhol za podpredsedníčku Ing. Annu Muchovú a za člena komisie Ing. Miroslava Mikulu.

Uznesenie č.   72/2010  k voľbe podpredsedníčky a člena komisie  na ochranu verejného záujmu.

OZ volí  Ing. Annu Muchovú za podpredsedníčku a Ing. Miroslava Mikulu za člena komisie na ochranu verejného záujmu.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

Predsedníčka komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZu Viera Malíková navrhla za podpredsedníčku Janu Vidovú a za členov komisie Katarínu Kuchtovú, Jána Vidu, Ľubicu Križanová, Darinu Kollárovú.

Uznesenie č.   73/2010  k voľbe podpredsedníčky a členov komisie  vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZu.

OZ volí Janu Vidovú za podpredsedníčku Katarínu Kuchtovú, Jána Vidu, Ľubicu Križanovú, Darinu Kollárovú za členov komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZu.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

Predsedníčka komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu, sociálnej  a bytovej Mgr. Eva Bučková navrhla za podpredsedníčku Mgr. Katarínu Dovinovú a za členku komisie Mariku Horňákovú.

Uznesenie č.   74/2010  k voľbe podpredsedníčky a členky komisie  obchodu, služieb, cestovného ruchu, sociálnej a bytovej

OZ volí Katarínu Dovinovú za podpredsedníčku a Mariku Horňákovú za členku komisie  služieb, cestovného ruchu, sociálnu a bytovú.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

Predsedníčka komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, verejnoprospešných služieb a podnikateľskej činnosti Ing. Mária Pavlíková navrhla za podpredsedníčku  Ing. Jarmilu Šebáňovú a za členku komisie Ing. Oľgu Horňákovú.

Uznesenie č.   75/2010  k voľbe podpredsedníčky a členky komisie  výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, verejnoprospešných služieb a podnikateľskej činnosti

OZ volí Ing. Jarmilu Šebáňovú za podpredsedníčku a Ing. Oľgu Horňákovú za členku komisie  výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, verejnoprospešných služieb a podnikateľskej činnosti.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

Predsedníčka komisie finančnej a správy obecného majetku Mgr. Marta Božková navrhla za podpredsedníčku Ing. Emíliu Kontrovú a za členku komisie Ing. Máriu Pastierovičovú.

Starosta obce navrhol do komisie aj poslankyňu Ing. Annu Muchovú, ktorá má v tejto oblasti skúsenosti.

Predsedníčka komisie to odmietla.

Uznesenie č.   76/2010  k voľbe podpredsedníčky a členky komisie  finančnej a správy obecného majetku

OZ volí Ing. Emíliu Kontrovú za podpredsedníčku a Ing. Máriu Pastierovičovú  za členku komisie  finančnej a správy obecného majetku.

Hlasovanie:  za: Mgr. Marta Božková, Ing. Miroslav  Mikula, Ján Pomšár 

                  proti: 0

                  zdržali sa: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková

Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č.   77/2010  k voľbe podpredsedníčky a členky komisie  finančnej a správy obecného majetku

OZ volí Ing. Emíliu Kontrovú za podpredsedníčku, Ing. Máriu Pastierovičovú a Ing. Annu Muchovú za členky komisie  finančnej a správy obecného majetku.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Mária Pavlíková

                   proti: Mgr. Marta Božková, Ing.  Miroslav Mikula, Ján Pomšár                      

                   zdržali sa: Ing. Anna Muchová 

Uznesenie nebolo prijaté.

 

10. Návrh plánu zasadnutí na rok 2011

     Starosta obce podal návrh, aby obecné zastupiteľstvo zasadalo každé dva mesiace. Poslanci navrhli zasadnutia OZ na pondelok.

Uznesenie č.   78/2010  k plánu zasadnutí na rok 2011.

OZ schvaľuje plán zasadnutí na rok 2011 na dni: 28.2., 25.4., 27.6., 22.8., 24.10., 19.12.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

11. Rôzne

- plat starostu obce

OZ prerokovalo plat starostu obce preloženého z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a odmeny za rok 2010

Ing. Miroslav Mikula:

- doterajší plat je postačujúci

- odmeny v rámci šetrenia nevyplatiť

Ing. Anna Muchová:

- plat ponechať tak ako bol minulé volebné obdobie

Ján Pomšár:

- ponechať základný plat a odmeny vyplácať za vykonanú prácu a šetrenie finančných prostriedkov

Mgr. Eva Bučková:

- odmeny na základe splnených úloh mali byť starostovi vyplatené minulé volebné obdobie

Mgr. Marta Božková:

- odmeny malo riešiť predchádzajúce zastupiteľstvo

Uznesenie č.   79/2010  k platu starostu.

OZ schvaľuje starostovi obce plat určený podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a zvýšení podľa § 4 ods. 2 o 15 %.

Hlasovanie:  za: 0

                  proti: Ján Pomšár, Ing. Miroslav Mikula,  Mgr. Marta Božková                

                  zdržali sa: Mgr. Eva Bučková, , Viera Malíková, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková

Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č.   80/2010  k platu starostu.

OZ schvaľuje starostovi obce plat určený podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a zvýšení podľa § 4 ods. 2 o 10 %.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková,  Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková

                 proti: Ján Pomšár,  Ing. Miroslav Mikula                   

                 zdržali sa: 0

- využívanie súkromného motorového vozidla starostom obce

Využívanie súkromného motorového vozidla je zatiaľ ekonomicky efektívnejšie ako kúpa vozidla obcou.

Mgr. Marta Božková:

- súhlasí s využívaním súkromného motorového vozidla starostu obce

- žiada vopred oznámiť účel a pracovnú cestu podpísať zástupcom starostu obce

Uznesenie č.   81/2010  k využívaniu súkromného motorového vozidla na pracovné cesty.

OZ súhlasí s využívaním súkromného motorového vozidla na pracovné cesty starostu obce so súhlasom zástupcu starostu obce a zamestnancov zo súhlasom starostu obce.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

- príspevok na stravné zo strany zamestnávateľa

Starosta obce požiadal o schválenie príspevku na stravné zo strany zamestnávateľa.

Uznesenie č.   82/2010 k príspevku na stravné zo strany zamestnávateľa. 

OZ schvaľuje príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % z hodnoty stravného lístka v školskej jedálni MŠ Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

- schválenie kronikárky obce

Jana Vidová bola poverená zápisom do kroniky obce za rok 2008. Má pripravený materiál na zápis do kroniky z rokov 2001-2003 rokov. Starosta obce navrhuje Janu Vidovu za kronikárku obce.

Mgr. Marta Božková:

- súhlasí, ale nebude cenzurovaná

Viera Malíková:

- pri písaní kroniky musí byť dodržaná metodika

- OZ musí schváliť zápis do kroniky

Uznesenie č.   83/2010 ku schváleniu kronikárky obce. 

OZ schvaľuje Janu Vidovú za kronikárku obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

- starosta informoval

- OHL žiadali o prevzatie podchodu v Adamovciach bez majetkového prevedenia na obec, s čím starosta nesúhlasil

- Ján Harár, vlastník parcely susediacej s Centrom športových aktivít žiada, aby mu obec umožnila prístup na jeho pozemok

- obec obdržala ponuku od Štefana Fabiana na predkupné právo na podiel v parcele

Ing. Miroslav Mikula navrhol ponuku riešiť na stavebnej komisii

-  nájom prenajímaných obecných priestorov sa bude zvyšovať o mieru inflácie za rok 2010 o výšku 1,6 %.

 

12. Diskusia

     Ing. Anna Muchová upozornila, že pred žiadosťou o platbu musí byť záložná zmluva zaregistrovaná v notárskom registri.

 

13. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová             ..........................................

 

Overovatelia:   Mgr. Eva Bučková         ..........................................

                      Ing. Mária Pavlíková     ..........................................         

 

                                                                          

 

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                starosta obce