Preskočiť na obsah

Dátum: 30.11.2010
Na stiahnutie: z_pisnica_oz_19.11.2010.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské Kochanovce

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 19.11. 2010

 

 

Prítomní:  Starosta obce:  Ing. Michal Križan

                Poslanci: Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová, Pavol Baďura

                Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár.

Ospravedlnení:  Bc. Eva Apolenová.

Za overovateľov zápisnice určil: Pavla Baďuru, Janu Vidovú.

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú.

 

Program:

                1.Otvorenie

                2. Kontrola uznesení

                3. Správa o finančnej situácii OcÚ

                4. Prejednanie spolupráce dobrovoľných hasičských zborov

                5. Zápis do kroniky obce za rok 2008

                6. Vyhodnotenie rozvojového plánu obce Adamovské Kochanovce za rok 2010

                7. Rôzne

                8. Diskusia

                9. Záver

  

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za: Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

2. Kontrola uznesení

     Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 58/2010 -  obec v riadnom termíne podala odpor a pripravuje zmluvu o mimosúdnom urovnaní.

Ing. Ján Plesnivý:

- v akej výške sú súdne poplatky a kto ich zaplatí, pretože je možnosť, že sa objavia ďalšie zmluvy.

Odpovedal starosta:

- zatiaľ sú evidované náklady právneho zastupovania, ktoré žiada uhradiť spoločnosť Maxtrade, s.r.o., za tie by mal byť zodpovedný vtedajší štatutár, ktoré by však prípadný súdny spor s obcou s vysokou pravdepodobnosťou mohol vyhrať.

- podľa slov advokáta protistrany nie sú ďalšie zmluvy, ktoré by protistrana voči obci  uplatňovala.

Na zasadnutie OZ prišla Bc. Eva Apolenová.

Uznesenie č. 57/2010 - obecný úrad obdržal odpovede od oboch cirkví, ktoré žiadajú predaj celého pozemku, resp. zámenu za 2 stavebné pozemky. Na OcÚ bolo uskutočnené stretnutie vlastníkov pozemkov Martina Križku a Rudolfa Kadlečíka, ktorí ponúkli zámenu pôdy potrebnú na cestu pre prístup na pozemky za výmeru susediacu s cirkevnou parcelou 438 k.ú. Adamovské Kochanovce tak, aby pôda zostala cirkvám zachovaná v súvislosti a aj vlastníci mali prístup k pozemkom.

Uznesenie č. 48/2010 - úver na vyfinancovanie výstavby ihrísk obec nezobrala a zatiaľ využíva existujúci kontokorektný úver na postupné financovanie.

Uznesenie č. 59/2010  ku kontrole uznesení

OZ berie na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Pavol Baďura

                 proti: 0 

                 zdržali sa: Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý

3. Správa o finančnej situácii obce

     Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe výbere daní a splácaní úveru.

Uznesenie č. 60/2010 k správe o finančnej situácii obce

OZ berie na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie: za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

4. Prejednanie spolupráce dobrovoľných hasičských zborov

     Obec Chocholná-Velčice nemá finančné  prostriedky na financovanie nákupu hasičskej výstroje pre Dobrovoľný hasičský zbor Adamovské Kochanovce, ktorý bude túto výstroj používať. Žiada od Adamovských Kochanoviec pôžičku do doby prefinancovania finančných prostriedkov zo schváleného projektu.

Ing. Ján Plesnivý:

- zmluva sa neprejednala na finančnej komisii

- má na to obec finančné prostriedky.

Ing. Miroslav Mikula sa informoval pre koľkých hasičov sa výstroj nakúpi.

Ing. Juraj Potoček navrhol zainvestovať do nového čerpadla.

Odpovedal starosta:

- financie budú poukazované po dohode všetkých obcí až v januári 2011

- obec do tejto doby bude schopná tieto financie pripraviť, keďže sa jedná o výstroj, ktorú bude využívať náš dobrovoľný hasičský zbor

- je to nevyhnutná investícia, inak Chocholná-Velčice nenakúpi vyzbroj pre náš dobrovoľný hasičský zbor.

Viera Malíková navrhla túto pôžičku riešiť už s novým zastupiteľstvom, keďže to bude financované až v budúcom roku.

Uznesenie č.   61/2010  k spolupráci dobrovoľných hasičských zborov

OZ doporučuje starostovi obce prejednať pôžičku na nákup výstroje pre DHZ Adamovské Kochanovce na najbližšom zasadnutí nového OZ.

Hlasovanie: za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                 proti: 0 

                 zdržali sa: 0

5. Zápis do kroniky obce za rok 2008

      Kronikárka obce Adamovské Kochanovce Jana Vidová predložila poslancom návrh zápisu do kroniky za rok 2008. Zápis od katolíckej cirkvi jej nebol doručený, dopíše sa dodatočne.

Ing. Ján Plesnivý:

- zápis je veľmi rozsiahly

- nie je potrebné tam dávať zasadnutia OZ.

Viera Malíková:

- kronika je písaná podľa metodiky

- zápis je veľmi obšírny, navrhla úpravy na skrátenie.

Ing. Emília Kontrová pripomienkovala, že v kronike má byť autorstvo kronikára a má vypovedať o živote ľudí v obci.

Uznesenie č.   62/2010  k zápisu do kroniky za rok 2008

OZ schvaľuje zápis do kroniky za rok 2008 s pripomienkami, ktoré budú do zápisu zapracované.

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing.  Miroslav Mikula,  Ing. Ján Plesnivý

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

6. Vyhodnotenie rozvojového plánu obce Adamovské Kochanovce za rok 2010

     Starosta obce predniesol správu o vyhodnotení rozvojového programu za rok 2010 a poďakoval všetkým poslancom za spoluprácu vo volebnom období.

Uznesenie č.   63/2010  k rozvojovému plánu obce Adamovské Kochanovce za rok 2010.

OZ berie na vedomie správu o vyhodnotení rozvojového plánu obce za rok 2010.

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

7. Rôzne

Ing. Ján Plesnivý sa vzdáva odmien poslanca v prospech MŠ Adamovské Kochanovce.

Starosta Ing. Michal Križan poďakoval poslancom za prácu počas volebného obdobia a osobne každému poslancovi odovzdal ďakovný list a malú pozornosť.

8. Diskusia

Ing. Viktor Kollár sa poďakoval starostovi, poslancom a aj zamestnancom obecného úradu.

Viera Malíková poďakovala v mene OZ starostovi Ing. Michalovi Križanovi a tiež bývalému starostovi Ing. Rudolfovi Kadlečíkovi.

Ing. Juraj Potoček poďakoval OZ za prácu počas volebného obdobia.

9. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová        ..........................................

 

 

Overovatelia:   Pavol Baďura         ..........................................

                      Jana Vidová           ..........................................         

 

                                                           

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                 starosta obce