Preskočiť na obsah

Dátum: 26.08.2011
Na stiahnutie: 20110822_z_pisnica_oz.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 22. 8. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan.

               Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková,  Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár.

               Hlavný kontrolór obce:  Ing. Peter Fabian.

Ospravedlnení:  Ing. Miroslav Mikula.

Neospravedlnení:  Mgr. Marta Božková.

Za overovateľov zápisnice určil:  Mgr. Evu Bučkovú, Ing. Máriu Pavlíkovú.

Písaním zápisnice poveril:  Annu Gagovú.

 

Program:

             1. Otvorenie

             2. Kontrola uznesení

             3. Správa o finančnej situácii OcÚ

             4. Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2011

             5. VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce

             6. Oprava strechy Materskej školy Adamovské Kochanovce

             7. Rôzne

             8. Diskusia

             9. Záver

 

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina  poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

    Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 39/2011 -  advokátovi spoločnosti Maxtrade, s.r.o. bola zaslaná zmluva na zabezpečenie podpisov účastníkov zmluvy.

Uznesenie č. 48/2011 ku kontrole plnenia uznesení.

OZ  b e r i e   na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Ján Pomšár, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová, Viera Malíková     

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii obce

    Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, výbere miestnych daní a poplatkov a splácaní úveru.

Uznesenie č. 49/2011 k správe o finančnej situácii obce.

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ján Pomšár, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

4. Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2011

    Správu predniesol hlavný kontrolór obce a je priložená k zápisnici.

Uznesenie č.  50/2011  k správe hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2011.

OZ  b e r i e  na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2011.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ján Pomšár, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

5. VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce

       VZN č. 1/2009 bolo potrebné prepracovať a doplniť z dôvodu nových skutočností. K predloženému návrhu pripomienkovala Viera Malíková priradiť niektoré body do iných článkov.

Uznesenie č. 51/2011  k VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce.

OZ  s c h v a ľ u j e  VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ján Pomšár, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

6. Oprava strechy Materskej školy Adamovské Kochanovce

     Starosta obce informoval poslancov o zhoršujúcom sa stave strechy v MŠ. Predložil návrhy na prípravu rekonštrukcie strechy, prípadne nadstavenie MŠ bytovými jednotkami s výstavbou novej strechy.

Uznesenie č. 52/2011 k oprave strechy MŠ  Adamovské Kochanovce.

OZ   d o p o r u č u j e   starostovi obce zabezpečiť statický posudok objektu MŠ.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ján Pomšár, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

7. Rôzne

- starosta obce predložil poslancom „Zmluvu o spoločnom financovaní projektu výstavby inžinierskych sietí v Hornom políčku". Zmluva predstavuje podielové financovanie výstavby inžinierskych sieti podľa veľkosti podielov pozemkov v danej lokalite. Vyzval poslancov aby sa k zmluve vyjadrili. Poslanci navrhli overiť podmienky financovania projektu s audítorkou obce a Dexia bankou Slovensko a na základe zistených skutočností zmluvu prejednať na mimoriadnom zasadnutí.

- vedúca obecnej knižnice Anna Gagová informovala poslancov o činnosti Obecnej knižnice v Adamovských Kochanovciach, knižničnom fonde, ktorý predstavuje 3 741 kníh, vyradení 308 kníh z dôvodu ich opotrebovanosti.

 

16. Diskusia

starosta obce informoval:

  -  na základe telefonického dohovoru s pánom Koštialom z Povadia Váhu by mali vyčistiť Adamovský potok do dvoch týždňov,

  -  na stretnutí mikroregiónu sa riešili kompostery pre obce z prostriedkov Eurofondov, v prípade neúspechu našej žiadosti z roku 2010 podanej cez Envirofond, obec bude podávať ďalšiu žiadosť spolu s obcami mikroregiónu,

- Viera Malíková žiadala upraviť chodník pred vývesnými tabuľami obce,

- Ing. Anna Muchová upozornila, že treba sledovať výzvy a z Eurofondov riešiť revitalizáciu obce,

- Marcela Bušová upozornila na priestor pred predajňou Coop Adamovské Kochanovce, ktorý treba upraviť,

- Ján Pomšár požiadal umiestniť tabule so zákazom vývozu na miesta, kde sa tvoria divoké skládky.

 

17. Záver

Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:   Anna Gagová                 .........................................

 

Overovatelia:     Ing. Mária Pavlíková       ..........................................

                        Mgr. Eva Bučková           ..........................................         

 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                starosta obce