Preskočiť na obsah

Dátum: 28.09.2010
Na stiahnutie: z_pisnica_22.9._2010.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 22.9. 2010

 

 

Prítomní:  Starosta obce:  Ing. Michal Križan

               Poslanci: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý, Jana Vidová

               Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Pavol Baďura

Za overovateľov zápisnice určil: Bc. Evu Apolenovú, Alexandra Láslopa

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

Program:         

            1. Otvorenie

            2. Kontrola uznesení

            3. Správa o finančnej situácii OcÚ

            4. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby

            5. Návrh VZN č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

            6. Návrh Štatútu obce Adamovské Kochanovce

            7. Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Adamovské Kochanovce

            8. Organizačný poriadok Obecného úradu

            9. Rôzne

           10. Diskusia

           11. Záver

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

     Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 14/2010 - zmluva o spoločnom financovaní prekládky VN - ZSE Distribúcia poverila obec podpisovaním zmlúv o budúcich zmluvách a vybavovaním stavebného povolenia pre prekládku VN, dnes bola podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Uznesenie č. 46/2010  k oprave miestnych komunikácií spoločnosťou OHL ŽS

- Oprava bolo zrealizovaná v priebehu mesiaca august.

   Ing. Ján Plesnivý pripomienkoval, že toto uznesenie nebolo splnené:

   - najskôr sa spravila cesta v Bierovciach až potom v Adamovciach

   - nie je upravená do pôvodného stavu celá cesta

   - nájazd z hlavnej cesty do Adamoviec nie je dobrý

Odpovedal starosta obce - cesta v Adamovciach sa začala robiť ako prvá. Čo sa týka úpravy cesty v Adamovciach bola prevedená tak, ako sa dohodlo s pánom Plesnivým.

Uznesenie č. 48/2010  k Dexia komunál eurofondy úver /DKEÚ/

Úver zatiaľ nebol podpísaný. Bude podpísaný až v čase, keď budú pripravené všetky podklady k žiadosti o platbu od PPA, aby obec neplatila zbytočne úroky.

Uznesenie č. 49/2010 ku kontrole uznesení.

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová

                 proti: Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                 zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii obce

          Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe výbere daní a poplatkov a o splácaní úveru.

Uznesenie č. 50/2010 k správe o finančnej situácii obce

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing.Ján Plesnivý 

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

4. Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce

        V zmysle § 9  ods. zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,  v obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.  Starosta obce predložil návrh na určenie jedného volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce , ktoré sa uskutočnia dňa 27. 11. 2010.

Uznesenie č. 51/2010 k určeniu volebných obvodov pre  voľby do orgánov samosprávy obce

OZ  u r č u j e  jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce Adamovské Kochanovce, pre volebné obdobie 2010-2014. 

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing.Ján Plesnivý, Ing.Miroslav Mikula

                 proti:0              

                 zdržali sa: 0

 

5. Návrh VZN č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

         Schválením zákona č. 102/2010 Z. z. bol s účinnosťou od 1. 4. 2010 novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V novele zákona sa objavilo niekoľko zmien, ktoré sa dotýkajú aj organizovania miestneho referenda.

Uznesenie č. 52/2010  k návrhu VZN č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

OZ  s c h v a ľ u j e  VZN č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing.Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                proti: 0

                zdržali sa: 0

 

6. Návrh Štatútu obce Adamovské Kochanovce

        Novelizáciou zákona o obecnom zriadení došlo k viacerým zásadným zmenách, ktoré je potrebné zapracovať i do   Štatútu obce Adamovské Kochanovce. 

Uznesenie č. 53/2010  k návrhu Štatútu obce Adamovské Kochanovce.

OZ  s ch v a ľ u j e  Štatút obce Adamovské Kochanovce.    

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing.Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                proti: 0

                zdržali sa:0

 

7. Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Adamovské Kochanovce

        V zmysle novelizácie zákona o obecnom zriadení je povinnosťou starostu obce vydať poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

Uznesenie č. 54/2010  k Poriadku odmeňovania zamestnancov Obce Adamovské Kochanovce.

OZ  b e r i e  na vedomie Poriadok odmeňovania zamestnancov  Obce Adamovské Kochanovce, vydaný starostom obce dňa 28. 7. 2010.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing.Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                proti: 0

                zdržali sa:0

 

8. Organizačný poriadok Obecného úradu

      V zmysle novelizácie zákona o obecnom zriadení je povinnosťou starostu obce  vydať organizačný poriadok obecného úradu a o jeho vydaní a zmenách informovať poslancov obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 55/2010  k organizačnému poriadku Obecného úradu.

OZ  b e r i e  na vedomie Organizačný poriadok Obecného úradu v Adamovských Kochanovciach, vydaný starostom obce dňa 1. 8. 2010.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing.Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                proti: 0

                zdržali sa: 0 

 

9. Rôzne

        Starosta informoval:

- projekt obecných hasičských zborov realizovaný cez program cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky vstupuje do ďalšej fáze realizácie. V posledných mesiacoch boli vyškolené hasičské zbory jednotlivých obcí, ktoré budú zabezpečovať ochranu obcí a zároveň budú spolupracovať pri ochrane majetku občanov obcí. Ku vzájomnej spolupráci je potrebné zastupiteľstvom potvrdiť Zmluvu (dohodu) o spolupráci obcí pri zabezpečení činnosti obecných hasičských zborov (OHZ).

Uznesenie č. 56/2010  k Zmluve (dohode) o spolupráci obcí pri zabezpečení činnosti obecných hasičských zborov (OHZ).

OZ  s ú h l a s í  s podpisom Zmluvy (dohody) o spolupráci obcí pri zabezpečení činnosti obecných hasičských zborov (OHZ).

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing.Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                proti: 0

                zdržali sa: 0 

- dňa 30.8.2010 bol doručený do podateľne obecného úradu list vlastníkov pozemkov v Hornom políčku, v ktorom žiadajú doriešenie vybudovania miestnej komunikácie. Na základe žiadosti vlastníkov pozemkov zasadala stavebná komisia, ktorá navrhla daný problém riešiť zámenou pozemkov.

Uznesenie č. 57/2010  k zámene časti parcely vo výmere 124 m2 z parcely číslo 439.

OZ   p o v e r u j e  starostu obce jednať s vlastníkmi parcely 439 o zámene plochy 124 m2 za časť parcely 438 aj vo väčšej výmere tak, aby nebola ovplyvnená obslužná obojsmerná komunikácia v západnej časti Horného políčka šírky 6 m a chodníka s napojením za cestu III. triedy: Kostolná - Záriečie, Štvrtok.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing.Ján Plesnivý, Ing. Miroslav Mikula

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0 

- prečítal list Slovenského vodohospodárskeho podniku, v ktorom odpovedali na žiadosť o vyčistenie Adamovského potoka. V súčasnosti to nie je možné, vzhľadom k tomu, že sa prioritne rieši oblasť Handlovej,

- minulý týždeň prebehlo jednanie ohľadom kompostových nádob v obci, na základe, ktorého bude podaný nový projekt za obec.

      

10. Diskusia

- Ing. Ján Plesnivý pripomienkoval:

          - kontrolór obce nepredložil na zasadnutie OZ správu, ktorú žiadal ohľadom predaja parcely 410/3

          - po obci sa stále potulujú psy a treba riešiť dodržiavanie VZN 2/2009 a VZN 2/2010

          - navrhol každý polrok kontrolovať plán plnenia rozvojového plánu

Odpovedal starosta obce:

     OZ uznesením č. 104/2009 schválilo predaj parcely 410/3 pánovi Marušincovi a poverilo zástupcu starostu Ing. Michala Križana vypracovaním geometrického plánu a predajom pozemku schváleného obecným zastupiteľstvom.

- kontrolór obce prečítal správu o predaji parcely

- Jana Vidová informovala, že v priebehu mesiaca október doručí poslancom návrh zápisu do kroniky za rok 2008.

 

11. Záver

Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka: Anna Gagová        ..........................................

Overovatelia:   Bc. Eva Apolenová  ..........................................

                      Alexander Láslop   ..........................................         

 

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                               starosta obce