Preskočiť na obsah

Dátum: 02.11.2011
Na stiahnutie: 20111024_zapisnica_oz.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 24. 10. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce: Ing. Michal Križan

                Poslanci: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ján Pomšár

                Hlavný kontrolór obce: Ing. Peter Fabian

Ospravedlnení:  Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Mária Pavlíková

Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Evu Bučkovú, Ing. Annu Muchovú.

Písaním zápisnice poveril Emíliu Križkovú.   

 

Program:

             1. Otvorenie

             2. Kontrola uznesení

             3. Správa o finančnej situácii OcÚ

             4. Ukončenie Zmluvy o spoločnom stavebnom úrade dohodou

             5. Úprava rozpočtu obce

             6. Správa o príprave geometrického plánu Horného políčka

             7. Opravy strechy materskej škôlky

             8. Rôzne

             9. Diskusia

             10. Záver

 

1. Otvorenie

 

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

     Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 39/2011 - Spoločnosť Maxtrade, s. r. o. po podpísaní zmluvy zrealizovala späťvzatie návrhu na žalobu, obec zároveň začala splácať záväzok vyplývajúci zo zmluvy v riadnom termíne.

Uznesenie č. 52/2011 - statický posudok s možnými riešeniami predloží starosta v ďalšom bode.

Uznesenie č. 56/2011 ku kontrole plnenia uznesení

OZ  b e r i e   na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie:   za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ján Pomšár   

:                  proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii obce

     Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe a výbere daní a splácaní úveru.

Uznesenie č. 57/2011 k správe o finančnej situácii obce

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie:   za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

4. Ukončenie Zmluvy o spoločnom stavebnom úrade dohodou

     Na zhromaždení starostov Spoločného stavebného úradu sa dohodlo, že po vystúpení 7 členov združenia činnosť Spoločného stavebného úradu bude končiť dohodou k 31. 12. 2011. K tomuto dátumu prednosta Spoločného stavebného úradu pripraví vysporiadanie majetku.

Uznesenie č.  58/2011  k ukončeniu Spoločného stavebného úradu dohodou

OZ  s c h v a ľ u j e  ukončenie Spoločného stavebného úradu dohodou k 31. 12. 2011.

Hlasovanie:   za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

5. Úprava rozpočtu obce

     Rozpočtové opatrenie k úprave rozpočtu pripravila a predniesla účtovníčka OcÚ Emília Križková, ktorá aj jednotlivé úpravy poslancom zdôvodnila. Poslanci navrhli upraviť ešte transfery v rámci verejnej správy s kódom zdroja 11K1 a 11K2.

Uznesenie č. 59/2011 k úprave rozpočtu obce

OZ  s c h v a ľ u j e  zmenu rozpočtu obce na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 1/2011 po zapracovaní pripomienky.

Hlasovanie:   za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

6. Správa o príprave geometrického plánu Horného políčka

     Starosta informoval poslancov o príprave, postupe a realizácii geometrického plánu Horného Políčka. Geometrický plán bude poslancom predložený na schválenie na mimoriadnom zasadnutí OZ v priebehu mesiaca november. Spoločenstvo vlastníkov dalo vypracovať projekty na inžinierske siete pre stavebné povolenie. Začiatkom roka vlastníci budú hľadať dodávateľa na realizačné práce.

Uznesenie č. 60/2011 k príprave geometrického plánu Horného políčka

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o postupe a realizácii geometrického plánu Horného políčka.

Hlasovanie:   za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

7. Oprava strechy Materskej školy Adamovské Kochanovce

     Starosta informoval poslancov o výsledkoch statického posudku na MŠ. Zároveň predniesol možné riešenia, ktoré pripravil statik spolu s navrhovanou štúdiou nadstavby strechy.

Uznesenie č. 61/2011 k oprave strechy MŠ  Adamovské Kochanovce

OZ   d o p o r u č u j e   starostovi obce urobiť prieskum trhu na realizátorov nadstavby a rekonštrukcie strechy v MŠ  a zrealizovať nevyhnutné opravy strechy MŠ.

Hlasovanie:   za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

8. Rôzne

     Starosta informoval poslancov o zasadnutí finančnej komisie a požiadal predsedu finančnej komisie Jána Pomšára, aby predložil správu obecnému zastupiteľstvu z jej zasadnutia. Finančná komisia  pripravila návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností a dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Finančná komisia navrhla zvýšiť daň z nehnuteľností o tri varianty, a to o 10 %, 13 % a 16 %, poplatok za komunálne odpady komisia navrhla zvýšiť na 0,052 €, 0,054 € a 0,056 € na osobu a deň. Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali, o koľko % navrhujú zvýšenie dane z nehnuteľností a na akú výšku navrhujú zvýšiť poplatok za komunálne odpady.

Poslanci požiadali starostu, aby zistil, akým spôsobom realizujú triedenie odpadu a tým znižujú výdavky na likvidáciu odpadu v meste Nemšová a v obciach Borčice, Pruské a okolie.

Uznesenie č. 62/2011 k príprave VZN o miestnych daniach a poplatkoch

OZ  p o v e r u j e  starostu obce pripraviť návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch s úpravou navýšenia dane z nehnuteľností o 13 %  a  dane za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na 0,054 € na osobu a deň.

Hlasovanie:   za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

9. Diskusia

     Starosta obce pozval poslancov na stretnutie dôchodcov v stredu 26. 10. 2011 so začiatkom o 15.00 hod.. Zároveň informoval občanov, že p. Múdra oznámila obecnému úradu ukončenie činnosti na aktualizácii obecnej webovej stránky, a preto je potrebné nájsť za ňu náhradu. Požiadal poslancov a  občanov, aby doporučili obci záujemcu, ktorý by mal o správu webovej stránky záujem.

 

10. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:   Emília Križková                 ..........................................

Overovatelia:   Ing. Anna Muchová              ..........................................

                      Mgr. Eva Bučková                ..........................................         

 


 

 

                                                                                       Ing. Michal Križan

                                                                                          starosta obce