Preskočiť na obsah

Dátum: 07.04.2010
Na stiahnutie: zapisnica_oz_26.3.2010.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 26.3. 2010

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan

                   Poslanci:  Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                   Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice určil Alexandra Láslopa, Ing. Jána Plesnivého.

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú.

 

Program:

               1.Otvorenie

               2. Kontrola uznesení

               3. Správa o finančnej situácii obce

               4. Doplnenie členov komisií

               5. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu

               6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2009

               7. Schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra na rok 2010        

               8. VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce

               9. Rôzne

             10. Diskusia

             11. Záver

                  

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                       proti: 0

                       zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

     Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 104/2009 - zmluva o predaji pozemku bola dňa 25.3.2010 podpísaná a 1. časť finančných prostriedkov za pozemok bola prevedená na  účet obce podľa kúpno-predajnej zmluvy. 

Uznesenie č. 14/2010 - zmluva o spoločnom financovaní prekládky VN bola do 13.3.2010 podpísaná a čaká sa 15 dní na predkladanie ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Ing.Ján Plesnivý žiadal aby sa na financovaní prekládky elektrickej siete vysokého napätia podieľal aj budúci majiteľ parcely č.410/3 pán Marušinec bytom Melčice-Lieskové 210.

Starosta obce informoval, že už pri úvahách o predaji pozemku sa povedalo, že prekládku VN bude financovať obec, aby parcelu mohla predať za trhovú cenu stavebného pozemku. V tomto zmysle bol vypracovaný aj znalecký posudok, ktorý už nezohľadňoval stredom parcely vedený kábel VN.

Uznesenie č. 15/2010 - dotácia pre dôchodcov bola vyplatená Jednote dôchodcov Slovenska Adamovské Kochanovce dňa 22.3.2010.

Uznesenie č. 17/2010  ku kontrole uznesení

OZ berie na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie:   za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                      proti: 0 

                      zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii obce

     Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce a o splácaní úveru. Obec za 2 mesiace splatila 15 000 € z úveru.

Uznesenie č. 18/2010 k správe o finančnej situácii obce

OZ berie na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie:   za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                       proti: 0

                      zdržali sa: 0

 

4. Doplnenie členov komisií

     Starosta obce oznámil, že doplniť treba člena stavebnej komisie a  člena finančnej komisie. Dal priestor novým poslancom OZ, aby sa vyjadrili.

Ing. Ján Plesnivý má záujem pracovať v obidvoch komisiách a Alexander Láslop v stavebnej komisii.

Uznesenie č.   19/2010  k doplneniu členov komisií

OZ  schvaľuje:

     a) Ing. Jána Plesnivého za člena stavebnej komisie a finančnej komisie,

Hlasovanie:   za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Jana Vidová, Ing. Ján Plesnivý

                        proti: 0     

                        zdržali sa:

     b) Alexandra Láslopa za člena stavebnej komisie.

Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová, Alexander Láslop

                           proti: 0  

                           zdržali sa:

 

5. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu

     Predsedníčka komisie pre ochranu verejného záujmu predložila správu, v ktorej konštatuje, že  starosta obce splnil zákonom predpísanú povinnosť verejného činiteľa a to -  v termíne podal oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2009. Všetky údaje, oznámenia boli riadne uvedené a nevznikli pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti. K písomnému oznámeniu doložil aj  doklad, ktorý potvrdzuje výšku príjmov  za rok 2009. Ďalej ohľadom živnostenského listu starostu obce informovala, že podľa čl. 5 ods. 2 a 6 zák. č. 357/04 Z.z. sa zákaz na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na starostu obce nevzťahuje.

- Ing.Ján Plesnivý mal pripomienky k podnikaniu starostu a konštatoval, že napriek tomu, že zákon o zákaze podnikať u verejného funkcionára sa nevzťahuje na starostov, navrhuje:

a) aby starosta pozastavil živnosť,

b) funkciu starostu vykonával na polovičný úväzok a popri tom podnikal.

Odôvodnenie návrhu:

- vlastná skúsenosť v podnikaní

- prax u zamestnávateľov, zákaz podnikať popri zamestnaní

- prax okolitých obcí, kde starostovia zrušili alebo pozastavili svoju živnosť a nepodnikajú popri starostovaní.

- Ing. Michal Križan - Ing. Plesnivý sa nemôže vedieť vyjadriť k  podnikateľskej činnosti, ktorú priamo nevykonáva a nemá v nej skúsenosti.

- Pavol Baďura sa vyjadril, že starosta neporušuje zákon, ktorý mu umožňuje podnikať

-Ing. Miroslav Mikula pripomenul, že sa prakticky nedá oddeliť výkon funkcie starostu obce a jeho podnikateľská činnosť.Tento stav by bolo vhodné riešiť určitým kompromisom a to tak, že mu už nebudú priznané prémie k jeho odsúhlasenému mesačnému platu.

- Ing. Michal Križan konštatoval, že práci sa venuje viac ako je pracovný úväzok a ako využíva svoj voľný čas - či už na podnikanie -  nemusí zaťažovať poslancov,

- skôr sa jedná o neracionálne argumentovanie a ľudskú závisť pokiaľ sa ľudia starajú do toho čo robí človek vo svojom voľnom čase.

-ostatní poslanci sa zhodli s názorom, že starosta neporušuje zákon

Uznesenie č. 20/2010  k správe komisie pre ochranu verejného záujmu

OZ berie na vedomie predloženú správu komisie pre ochranu verejného záujmu. 

Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková,  Jana Vidová, Ing.  Miroslav Mikula 

                        proti: 0

                        zdržali sa: Ing. Ján Plesnivý

 

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2009

     Správu predložil hlavný kontrolór obce Ing. Viktor Kollár. Zhodnotil, že účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom, starostovi a pracovníčke obecného úradu treba schváliť OZ používanie súkromného motorového vozidla na služobné cesty,  treba sledovať záznamy z kontrolnej činnosti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, aby obec nedostala pokutu ako to bolo v roku 2008.

Starosta obce informoval, že pracovníčka obecného úradu využíva súkromné motorové vozidlo na služobné cesty len v nutných prípadoch a použitie vozidla musí dopredu oznámiť a starosta schváliť.

Ing. Miroslav Mikula navrhol do správy doplniť, že aj starosta obce používal svoje súkromné motorové vozidlo pre účely obce v podstate bez schválenia, lebo jeho používanie nebolo odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. Používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na služobné účely je potrebné schváliť OZ v riadnom uznesení.

Uznesenie č. 21/2010 k správe  o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2009. 

OZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok  2009, s pripomienkou Ing. Miroslava Mikulu.

 Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                      proti: 0 

                      zdržali sa: 0

 

7. Schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra obce na rok 2010

     Hlavný kontrolór obce Ing.Viktor Kollár predložil plán kontrolnej činnosti obce na rok 2010, ktorou sa overuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce.

Uznesenie č. 22/2010  k  plánu kontrol hlavného kontrolóra obce na rok 2010

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2010.

 Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                     proti: 0

                     zdržali sa: 0

 

8. VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce

     V zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  je potrebné všeobecne záväzným nariadením  určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole na príslušný kalendárny rok.

Uznesenie č. 23/2010  k VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce

OZ schvaľuje VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                       proti: 0

                       zdržali sa: 0

 

9. Rôzne

- Zrušenie uznesenia 79/2008

     Uznesením č. 79/2008 obecné zastupiteľstvo určilo situovanie športového areálu a komplexnosť využitia Horného políčka, ktorá bola ďalej dopĺňaná v priebehu roka 2009. Zastavovacia štúdia bola v roku 2009 komplexne dopracovaná a z toho dôvodu je možné zrušiť uznesenie z roku 2008, aby nedochádzalo k nejasnosti informácií a duplicite.

- Ing. Miroslav Mikula a Ing. Ján Plesnivý vyslovili námietku, že keby sa bolo pokračovalo podľa tohto uznesenia, už dávno mohlo byť Horné políčko doriešené. Vlastníci pozemkov by súhlasili s výstavbou športového areálu a rodinných domov v celej lokalite Horného políčka. V súčasnej dobe sa už mohla v Hornom políčku rozvíjať ďalšia výstavba a obec mohla predávať prebytočné pozemky záujemcom o výstavbu rodinných domov a tým vrátiť investované prostriedky do obecného rozpočtu. Presadzovaním výstavby bytových domov v uvedenej lokalite sa celý proces skomplikoval.

 - starosta obce konštatoval, že v tom prípade by obec nemala pozemky na vystavanie bytových domov, čím sa tento problém vyriešil a do budúcna bude mať pozemky aj na situovanie prípadného domu dôchodcov.

Uznesenie č. 24/2010  k zrušeniu uznesenia č. 79/2008

OZ ruší uznesenie OZ číslo 79/2008 zo dňa 3. 11.2008.

 Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová

                       proti: Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý

                       zdržali sa: 0

- Kúpa automobilu

     V roku 2009 obec nekúpila automobil z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Uprednostnila investície na výkup pozemkov. Kúpu automobilu starosta odporúča v období, keď obec bude mať splatený úver alebo dostatočnú hotovosť na účte. Obecné zastupiteľstvo odporúča využívať na pracovné cesty starostu obce jeho súkromné motorové vozidlo.

Uznesenie č. 25/2010  k využívaniu súkromného motorového vozidla na pracovné cesty

OZ súhlasí s využívaním súkromného motorového vozidla na pracovné cesty starostu obce a zamestnancov obce so súhlasom starostu obce.

Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                       proti: 0 

                       zdržali sa: 0

- Systém odmeňovania a motivácie starostu obce na 1. polrok 2010

     Predsedníčka finančnej komisie Viera Malíková predložila návrh systému  odmeňovania starostu obce, ktorý bol vypracovaný podpredsedníčkou finančnej komisie Mgr. Danielou Capákovou a ktorý má slúžiť k motivovaniu starostu získať aj iné finančné prostriedky pre obec ako z podielových daní. Zároveň systém má motivovať starostu k zrýchlenému vybudovaniu športového areálu odmenou za získané finančné prostriedky na výstavbu športového areálu a riešenia zástavby v obci.

- Ing. Ján Plesnivý navrhol prejednať systém odmeňovania starostu na finančnej komisii a tento bod schváliť na ďalšom zasadnutí OZ, vzhľadom k tomu, že návrh bol predložený tesne pred začiatkom zasadnutia OZ a tak ho nebolo možné preštudovať

- Ing. Miroslav Mikula upozornil, že navrhované odmeny a následne celkové mesačné náklady na plat starostu sú vzhľadom na zlú finančnú situáciu vysoké. Znovu zopakoval nepriznávať starostovi obce už žiadne prémie.

- starosta obce zdôraznil, že obec dokázala od posledného zastupiteľstva - za 2 mesiace splatiť 15 000 €.

Uznesenie č. 26/2010  k návrhu poslancov OZ

OZ ukladá prejednať na finančnej komisii systém odmien starostu obce do 14 dní a starostovi obce zvolať mimoriadne zastupiteľstvo.

Hlasovanie:  za: Eva Apolenová,  Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                      proti: Viera Malíková

                     zdržali sa: Pavol Baďura, Alexander Láslop, Jana Vidová

Uznesenie nebolo prijaté.

     Predsedníčka finančnej komisie dala návrh poslancom, aby sa vyjadrili k systému odmeňovania, prípadne upravili body v tomto systéme odmeňovania, ktoré by sa zapracovali.

Nikto z poslancov nedal pozmeňujúci návrh, tak sa pristúpilo k hlasovaniu o systéme odmeňovania.

Uznesenie č. 27/2010  k systému odmeňovania starostu obce

OZ schvaľuje systém odmien starostu obce na 1. polrok 2010 podľa vypracovaného návrhu podpredsedníčky finančnej komisie.

Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková,  Jana Vidová

                       proti: Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý

                       zdržali sa: 0

Rokovanie OZ opustil Ing. Miroslav Mikula

- starosta obce informoval

     a) železničné priecestie v Adamovciach bude uzatvorené od 19. mája 2010, stále prebiehajú rokovania ohľadom nadjazdu vo Velčiciach

     b) starosta obce podal projekt na dotáciu z rezervy Ministerstva financií SR na výmenu okien a dverí na kultúrnom dome

     c) združenie Hipokrates žiada finančné prostriedky na budovu zdravotného strediska v obci Melčice - Lieskové

         - starosta obce informoval poslancov, že budova je vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové a nie vo vlastníctve združenia, preto starostovia žiadajú prevod na združenie obcí a až potom budú ochotní prispieť na rekonštrukciu  Ing. Ján Plesnivý preverí aký je vzťah vo vlastníckych vzťahoch k budove a   na ďalšom zasadnutí OZ bude informovať poslancov

     d) umiestnenie meteoradaru na Javorine, ktorý by bol zameraný na náš región a včas informoval občanov o poveternostných zmenách. Systém bude schopný informovať o množstve a type zrážok, ktoré padnú na našom katastrálnom území.  Združenie obcí v regióne bude prevádzka stáť ročne 1 000 €

     e) na cintoríne v Kochanovciach je úspešne zrezaný strom, ktorý ohrozoval pomníky

      f) pracuje sa na Projekte kompostery, ktorý by mal odľahčiť obec od KO.

 

10. Diskusia

Ing. Ján  Plesnivý predniesol pripomienky občanov:

    - neporiadok v okolí OÚ, priekope od obchodu a na zástavkách

    - či sú úľavy pre dôchodcu, ktorý žije samostatne v domácnosti pri poplatkoch za smeti

    - aby boli zápisnice zo zasadnutia OZ konkrétnejšie, aby občania ktorí sa nemohli zúčastniť     

      zasadnutia vedeli čo sa prejednalo

starosta informoval:

     - o poriadok v obci sa bude starať pracovník, ktorého obec zamestná

     - pri schvaľovaní VZN č. 4/2008 a VZN č. 6/2009,  sa úľavy na poplatkoch neschválili

     - zápisnice zo zasadnutí OZ sa píšu stručne,  dohodlo sa tak v minulosti na zasadnutí OZ

 

11. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová        ..........................................

Overovatelia:   Alexander Láslop   ..........................................

                           Ing. Ján Plesnivý    ..........................................         

 


 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                 starosta obce