Preskočiť na obsah

Dátum: 29.07.2010
Na stiahnutie: z_pisnica_26.7.2010.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 26.7. 2010

 

 

Prítomní:  Starosta obce:  Ing. Michal Križan

               Poslanci:  Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová, Pavol Baďura

               Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice určil: Pavla Baďuru, Vieru Malíkovú

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

 

Program:

             1.Otvorenie

             2. Kontrola uznesení

             3. Správa o finančnej situácií OcÚ

             4. Úprava rozpočtu obce na rok 2010

             5. Úprava rokovacieho poriadku

             6.  Zásady odmeňovania poslancov OZ

             7. Úprava zásad hospodárenia obce

             8. Prejednanie využívania miestnych komunikácií spoločnosťou OHL ŽS

             9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce a určenie počtu poslancov pre nové volebné obdobie 2010 - 2014

           10. Rôzne

           11. Diskusia

           12. Záver

       

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing.Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

2. Kontrola uznesení

     Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 14/2010 - zmluva o spoločnom financovaní prekládky VN - Obec podpísala zo ZSE Distribúcia, a. s. zmluvu o vykonaní preložky, čakáme na splnomocnenie na vybavenie úkonov ohľadom stavebného povolenia prekládky VN. 

Uznesenie č. 39/2010  ku kontrole uznesení

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Pavol Baďura,  Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                  proti: 0 

                  zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii obce

     Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe výbere daní a poplatkov a o splácaní úveru. Obec sa aj napriek nepriaznivej situácii v letných mesiacoch nezadlžovala.

Uznesenie č. 40/2010 k správe o finančnej situácii obce

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

4. Úprava rozpočtu obce na rok 2010

    Návrh k úprave rozpočtu pripravila a predniesla účtovníčka OcÚ Emília Križková.

Zároveň informovala, že v rámci programového rozpočtovania by bolo dobré doplniť jednotlivé merateľné ukazovatele, ku ktorým mala Viera Malíková  ešte niektoré  doplnky.

-  Ing. Ján Plesnivý pripomienkoval, že úpravu rozpočtu mala prejednať finančná komisia a svoje vyjadrenie mala predložiť poslancom.

- starosta obce reagoval, že materiál môže prejednať aj komisia, ale poslanci by sa nemali zbavovať zodpovednosti a čakať na vyjadrenia komisií a radšej si naštudovať materiály samostatne.  

Uznesenie č. 41/2010 k úprave rozpočtu obce

OZ a)  s c h v a ľ u j e  zmenu rozpočtu obce na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 1/2010 

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová

                    proti: Ing. Ján Plesnivý                           

                    zdržali sa: Ing. Miroslav Mikula

     b)  s c h v a ľ u j e  doplnenie merateľných ukazovateľov k programovému rozpočtu na roky 2010-2012 s doplnkami.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                 proti:   Ing. Ján Plesnivý                            

                 zdržali sa: 0

 

5. Úprava rokovacieho poriadku

     Schválením zákona č. 102/2010 Z.z. bol s účinnosťou od 1.4.2010 novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V novele zákona sa objavilo niekoľko zmien, ktoré sa dotýkajú aj činnosti obce. Preto dochádza k úprave Rokovacieho poriadku obce Adamovské Kochanovce.

Uznesenie č. 42/2010  k úprave rokovacieho poriadku.

OZ  s c h v a ľ u j e  zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach.

Hlasovanie:  za: Bc.  Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

6. Zásady odmeňovania poslancov OZ

     Schválením zákona č. 102/2010 Z.z. bol s účinnosťou od 1.4.2010 novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Podľa § 11 ods. 4 písm. k) je obecné zastupiteľstvo povinné schvaľovať zásady odmeňovania poslancov. 

Uznesenie č. 43/2010  k Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Adamovských Kochanovciach.

OZ  s ch v a ľ u j e  Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                   proti: 0

                   zdržali sa:0

 

7. Úprava zásad hospodárenia obce

     Novelou  zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce došlo k niektorým zmenám, ktoré je potrebné  zapracovať do zásad hospodárenia a nakladania  s majetkom obce.

Uznesenie č. 44/2010  k úprave Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Adamovské Kochanovce.

OZ schvaľuje zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                   proti: 0

                   zdržali sa:0

 

8. Prejednanie využívania miestnych komunikácií spoločnosťou OHL ŽS

     V posledných mesiacoch v súvislosti s modernizáciou železničnej trate v obci po miestnych komunikáciach bolo vidieť väčšie množstvo ťažkých mechanizmov. Občania boli nespokojní a riešili sme množstvo sťažností. Domáhali sa zabráneniu vjazdu mechanizmov do obce. Poslanci poverili starostu obce o zabezpečenie projektu Organizácie dopravy od spoločnosti OHL ŽS s odôvodnením vjazdu mechanizmov na miestne komunikácie. Zastavenie dopravy po miestnych komunikáciach nebolo možné, keďže spoločnosť OHL ŽS má právoplatné stavebné povolenie z roku 2007, ku ktorému sa vyjadroval, resp. nevyjadril predchádzajúci starosta. Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu obsahovala aj projekt Plánu organizácie dopravy, ktorý rieši dopravné napojenie po našich miestnych komunikáciach.  Spoločnosť OHL ŽS si bola vedomá porušenia úsekov miestnych komunikácií a bude financovať opravy týchto úsekov. Starosta obce dohodol naviac dodatočnú kompenzáciu za poškodenú miestnu komunikáciu - úpravou povrchu cesty v časti Malé Bierovce, na úseku, kde je už umiestnené kanalizačné potrubie a nedôjde k ďalšiemu rozkopaniu cesty. Na úseku, ktorý OHL ŽS taktiež používala. Komplexnejšia úprava komunikácií v časti Adamovce bude realizovaná po uložení kanalizačného potrubia.

- Ing. Ján Plesnivý žiadal, aby sa cesta v časti Adamovce dala do pôvodného stavu, problémy, ktoré tu vznikli viackrát prejednával so starostom obce, ako sa táto cesta poškodila ukáže až čas.

- Ing. Miroslav Mikula žiadal dokumentáciu na modernizáciu železnice na posúdenie stavebnej komisie a do budúcna žiadal predkladať stavebné veci na prejednanie stavebnej komisii.

- Ing. Rudolf Kadlečík pripomienkoval, že v čase keď nastúpil do funkcie starostu obce bola už dokumentácia k modernizácii železnice schválená.

Uznesenie č. 45/2010  k oprave miestnych komunikácií spoločnosťou OHL ŽS

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o úprave miestnych komunikácií a dojednaných kompenzáciach opráv komunikácií združením OHL.

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing.  Miroslav Mikula

                   proti: 0

                   zdržali sa: Ing. Ján Plesnivý 

Uznesenie č. 46/2010  k oprave miestnych komunikácií spoločnosťou OHL ŽS

OZ  p o v e r u j e  starostu obce prioritne zabezpečiť opravu komunikácie v časti Adamovce a ostatné prostriedky z kompenzácie použiť na úpravu komunikácie v časti Malé Bierovce

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce a určenie počtu poslancov pre nové volebné obdobie 2010 - 2014

     Schválením novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je potrebné určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledovné funkčné obdobie, najneskôr 90 dní pred voľbami, a tiež určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva pre nové volebné obdobie.

Uznesenie č. 47/2010  k určeniu rozsahu výkonu funkcie starostu obce a určenie počtu poslancov pre nové volebné obdobie 2010 - 2014.

OZ: a)  u r č u j e   na celé funkčné obdobie rokov 2010-2014 rozsah výkonu funkcie starostu obce Adamovské Kochanovce na plný pracovný úväzok

      b)  u r č u j e  na celé volebné obdobie rokov 2010-2014 sedem poslancov do Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach .

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

10. Rôzne

     Obec pred tým ako obdrží finančné prostriedky zo schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo musí uhradiť všetky faktúry spojené s výstavbou. Na zabezpečenie financií na zaplatenie je možné využiť najlacnejší úver, a to Dexia komunál eurofondy úver pre tento účel vyfinancovania podpory z Eurofondov, ktorý bude splatený z finančných prostriedkov, ktoré obec dostane dodatočne na preplatené od štátu a EÚ a to v sume 193 480,27 EUR

- Ing. Ján Plesnivý pripomienkoval, že pre obec je to obrovský úver a nie je zabezpečená istota splátky zo štátu, doteraz sa na zasadnutiach OZ riešila len splátka DPH a nie ďalší tak vysoký úver.

Starosta obce vysvetlil, že peniaze na výstavbu športovísk sú už zmluvne podpísané Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, ktorá ručí zaplatením pridelenej čiastky obci. Úver je len na prefinancovanie faktúr.

- Ing. Miroslav Mikula žiadal vypracovať finančnou komisiou tok financií obce a splácanie úverov.

Uznesenie č. 48/2010  k Dexia komunál eurofondy úver /DKEÚ/

OZ  s c h v a ľ u j e  podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej obce prijatie úveru vo výške 193 000,- EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka") za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,  s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovanie investičného projektu: „Centrum športových aktivít Adamovské Kochanovce" s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Obecné zastupiteľstvo zároveň  s c h v a ľ u j e  vystavenie vlastnej vista bianko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,  vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista bianko zmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Pavol Baďura, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula

                   proti: Ing. Ján Plesnivý 

                   zdržali sa:

 

11. Diskusia

- Ing. Miroslav Mikula:

a)  pripomienkoval, že terén v tehelni treba upraviť, pretože firma, ktorá opravovala miestne komunikácie tam vyviezla kusy asfaltu,

b) požiadal starostu obce aby upozornil starostu obce Chocholná - Velčice, že cesta cez obec, ktorá je veľmi úzka,  je blokovaná odstavenými autami pri krajnici,

c) informoval sa či bude športový areál oplotený a či tam bude určený správca.

- Martin Križko žiadal starostu o zabezpečenie kameňa  zo železnice na vysypanie cesty v Hornom políčku.

- Ing. Ján Plesnivý:

a) vzdáva sa odmien poslanca a venuje ich MŠ v Adamovských Kochanovciach na nákup hračiek

b) kedy bude predložená správa kontrolóra obce k predaju pozemku parcela č.410/3,

c) čo sa urobilo medzi zasadnutiami OZ,

d) ako je zabezpečený Adamovský potok pred prívalovou vodou,

e) osvetlenie a lavičky na cintoríne,

f) v Adamovciach je plný kontajner so sklom.

Odpovedal starosta obce:  

-  športový areál bude voľno prístupný verejnosti a nebude sa zamykať pred verejnosťou ako je to napríklad v Melčiciach.

-  Povodie Váhu informovalo o nedostatku finančných prostriedkov na vyčistenie Adamovské potoka. Starosta im bude posielať novú sťažnosť.

-  lavičky na Adamovskom cintoríne sú občanom k dispozícií,

-  požiada OHL ŽS o dovoz materiálu na vysypanie komunikácie v Hornom políčku,

-  uskutočnili sa pracovné stretnutia s RWE, Slovenských pozemkovým fondom a Doprastavom, OHL ŽS, ZSE, zabezpečili sa prenájom KD na dlhšie obdobie.

                                   

12. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová        ..........................................

 

Overovatelia:   Pavol Baďura         ..........................................

                       Viera Malíková      ..........................................         

 

        

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                starosta obce