Preskočiť na obsah

Dátum: 05.03.2012
Na stiahnutie: 20120227_z_pisnica_oz.doc (0 kb)

 

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 27. 2. 2012

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan

                Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Ing. Miroslav Mikula, Viera Malíková, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

               Hlavný kontrolór obce:  Ing. Peter Fabian

Ospravedlnení:  Mgr. Marta Božková

Za overovateľov zápisnice určil:  Ing. Miroslava Mikulu, Jána Pomšára

Písaním zápisnice poveril:  Annu Gagovú

 

Program:

             1. Otvorenie

             2. Kontrola uznesení

             3. Správa o finančnej situácii OcÚ

             4. Správa o úprave rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2011           

             5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012

             6. Správa hlavného kontrolóra obce o nakladaní s finančnými prostriedkami obce za 2. polrok 2011

             7. Žiadosť obce Melčice - Lieskové o spolufinancovanie projektu

             8. Prejednanie plánu kultúrnych a športových aktivít na rok 2012

             9. Schválenie prenájmu priestorov

             10. Správa o výstavbe inžinierskych sieti IBV Horné políčko

             11. Rôzne

             12. Diskusia

             13. Záver

       

1. Otvorenie

      Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina  poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

     Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 70/2011 - Zmluva o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bola podpísaná.

Uznesenie č. 1/2012 ku kontrole uznesení

OZ  b e r i e   na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii obce

     Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe výberu daní a splácaní úveru.

Uznesenie č. 2/2012 k správe o finančnej situácii obce

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

4. Správa o úprave rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2011          

     Správu o upravovaných rozpočtových položkách starostom obce v súlade so schváleným uznesením č. 69/2010 predstavil starosta obce.

Prišla Ing. Anna Muchová.

Uznesenie č.   3/2012  k správe o úprave rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2011

OZ  b e r i e  na vedomie správu o zmene rozpočtu obce na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 3/2011

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária  Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: Ing. Anna Muchová

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012

     Hlavný kontrolór obce Ing. Peter Fabian predložil  podľa § 18 f, ods.1, písm. b) zák. č. 360/1990 Zb. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012, ktorý bol v zmysle zákona zverejnený 15 dní  pred rokovaním OZ na úradnej tabuli obce.

Uznesenie č. 4/2012  k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012

OZ  s c h v a ľ u j e  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o nakladaní s finančnými prostriedkami   obce za 2. polrok 2011

     Hlavný kontrolór obce Ing. Peter Fabian prečítal poslancom správu o nakladaní s finančnými prostriedkami za 2. polrok 2011. Správa tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 5/2012 k Správe hlavného kontrolóra obce o nakladaní s finančnými prostriedkami obce za 2. polrok 2011

OZ  b e r i e  na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o nakladaní s finančnými prostriedkami obce za 2. polrok 2011.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

7. Žiadosť obce Melčice - Lieskové o spolufinancovanie projektu

     Obec Melčice - Lieskové podala žiadosť NFP na projekt „Premena tradičnej školy na modernú". V projekte sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške 5 % z rozpočtu obce žiadateľa. Obec Melčice - Lieskové žiada obec Adamovské Kochanovce a okolité obce o príspevok na spolufinancovanie aj napriek tomu, že dostáva finančné prostriedky na žiakov aj z našej obce do podielových daní.

Starosta dal hlasovať či poslanci súhlasia so spolufinancovaním projektu.

Hlasovanie:   za: 0

                   proti: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   zdržali sa: 0

Uznesenie č. 6/2012 k Žiadosti obce Melčice - Lieskové o spolufinancovanie projektu OZ  n e s c h v a ľ u j e  Žiadosť obce Melčice - Lieskové o spolufinancovanie projektu

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti:

                   zdržali sa: 0

 

8. Prejednanie plánu kultúrnych a športových aktivít na rok 2012

     Kultúrna pracovníčka obce Anna Gagová predložila na schválenie Plán kultúrnych  a športových aktivít pripravovaných na rok 2012 spolu s ich finančným zabezpečením, schválený komisiou pre kultúru a šport.

Uznesenie č. 7/2012 k prejednaniu plánu kultúrnych a športových aktivít na rok 2012

OZ  s c h v a ľ u j e  Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2012

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

9. Schválenie prenájmu priestorov

     Pani Renáta Šavoltová, bytom Melčice - Lieskové č.383 prejavila záujem o prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve obce. Ide o priestory MŠ, ktoré chce využívať na zriadenie služieb Holičstvo - kaderníctvo.

V zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce obec navrhuje posúdiť tento nájom ako nájom majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v ktorom OZ rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním OZ na úradnej tabuli.

Uznesenie č.  8/2012  k Schválenie prenájmu priestorov

OZ  s c h v a ľ u j e  prenájom nebytových priestorov ako prípad osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Renáte Šavoltovej  bytom Melčice - Lieskové č.383. Predmetom nájmu sú nebytové priestory budovy MŠ súp. č. 97, parc. číslo 387 k. u. Adamovské Kochanovce, miestnosť  01  - 4,7 m2  á 10,00 €, miestnosť 02 - 13,8 m2 á 20,00 € , miestnosť č. 03 2,7 m2 á 10,00 €, na dobu 5 rokov. Do nájmu nie sú zahrnuté náklady za energie a ostatné služby.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Jedná sa o prenájom priestorov, ktoré už v minulosti využívala Renáta Šavoltová na služby Holičstva - kaderníctva. V priestoroch pred jej odchodom na MD zrealizovala svojpomocne a na vlastné náklady technické zhodnotenie budovy.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

10. Správa o výstavbe inžinierskych sieti IBV Horné políčko

      Starosta informoval o vydaných stavebných povoleniach na inžinierske siete v Hornom políčku a o stretnutiach spoločenstva vlastníkov podľa Zmluvy o spoločnom financovaní projektu. Spoločenstvo vlastníkov zrealizovalo prieskum trhu na zhotoviteľa plynovodu, vodovodu a verejného osvetlenia a schválilo najlacnejších dodávateľov, ktorých starosta predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

Uznesenie č. 9/2012 k schváleniu realizátora výstavby plynovodu v Hornom políčku.

OZ  s c h v a ľ u j e  realizátora výstavby plynovodu v Hornom políčku spoločnosť Reprogas, s.r.o. Moravské Lieskové za cenu 15 630,05 EUR s DPH.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

Uznesenie č. 10/2012 k schváleniu realizátora výstavby vodovodu v Hornom políčku.

OZ  s c h v a ľ u j e  realizátora výstavby vodovodu v Hornom políčku spoločnosť Reprogas, s.r.o. Moravské Lieskové za cenu 18 121,20 EUR s DPH.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

    Starosta informoval poslancov o možnosti prepojenia vodovodu v Hornom políčku a Malých Bierovciach v dĺžke 120 m, ktoré by sa realizovalo na náklady obce súčasne s výstavbou v Hornom políčku. Význam prepojenia vodovodu predstavuje zvýšenie zabezpečenia zásobovania vodou pre obyvateľov, zokruhovaním vetiev obecného vodovodu, čím sa zvýši kvalita vody a stála dostupnosť pre obyvateľov.

Uznesenie č. 11/2012 k schváleniu výstavby vodovodu s názvom Horné políčko 4. etapa.

OZ  s c h v a ľ u j e výstavbu vodovodu s názvom Horné políčko 4. etapa.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                  zdržali sa: Ing. Anna Muchová

 

     Na výstavbu verejného osvetlenia ponúkla najlepšiu ponuku spoločnosť Firma ElmatPRO Service s.r.o., v cene 19885,21 EUR s DPH. Po dodatočnom hľadaní dodávateľov v spolupráci s členmi spoločenstva sa potvrdil fakt o najnižšej cenu avšak sa našli lacnejšie typy svietidiel. Po konzultácií s projektantom bola dodatočne dohodnutá zmena lacnejších svietidiel a cena znížená na sumu 18888,61 EUR s DPH.

Uznesenie č. 12/2012 k schváleniu realizátora výstavby verejného osvetlenia v Hornom políčku.

OZ  s c h v a ľ u j e  realizátora výstavby verejného osvetlenia v Hornom políčku spoločnosť ElmatPRO Service s.r.o. za cenu 18888,61 EUR s DPH.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                    proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

11. Rôzne

- Schválenie predaja spoluvlastníckych podielov k pozemkom a pozemku v lokalite Horné Políčko.

     Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že po schválení nákladov na výstavbu sieti je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na splnenie zmluvného záväzku a podieľať sa v dohodnutom rozsahu na financovaní budovania inžinierskych sietí v lokalite Horné políčko. Ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o záujme spoluvlastníkov Bc. Martina Bušu a Mgr. Zuzany Cillingovej o odkúpenie spoluvlastníckych podielov obce za cenu 14 - 15 EUR/m2 v rámci ich zákonného predkupného práva, pokiaľ by sa obec rozhodla tieto spoluvlastnícke pozemky predať.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti starosta navrhol, aby obec predala svoje spoluvlastnícke podiely na parcelách č. 422/55 a č. 422/56 a zároveň, aby predala pozemok, parc. č.  422/54, ktoré sa nachádzajú v lokalite Horné políčko a tým si zabezpečila finančné zdroje na najbližšie investičné akcie. Obecné zastupiteľstvo návrh prerokovalo a po diskusii prijalo nasledujúce uznesenia:

Uznesenie č. 13/2012 k schváleniu predaja spoluvlastníckeho podielu parcely 422/55, KN-C, k.ú. Adamovské Kochanovce.

OZ  s c h v a ľ u j e  predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 19/30 (t.j. 1140 m2) k pozemku, parc. č. 422/55, o celkovej výmere 1800 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovanom Správou katastra Trenčín ako parcela registra „C" na liste vlastníctva č. 1818 v katastrálnom území Adamovské Kochanovce s tým, aby v súlade s ustanovením § 9 a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a tiež v súlade s ustanovením článku 4 bod 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské Kochanovce bol ponúknutý Spoluvlastnícky podiel na predaj spoluvlastníkovi predmetného pozemku 422/55 v rámci zákonného predkupného práva za cenu 17,- EUR/m2, t.j. za celkovú cenu 19 380,- EUR.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

Uznesenie č. 14/2012 k schváleniu predaja spoluvlastníckeho podielu parcely 422/56, KN-C, k.ú. Adamovské Kochanovce.

OZ  s c h v a ľ u j e  predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 89/750 k pozemku, parc. č. 422/56, o celkovej výmere 750 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovanom Správou katastra Trenčín ako parcela registra „C" na liste vlastníctva č. 1819 v katastrálnom území Adamovské Kochanovce s tým, aby v súlade s ustanovením § 9 a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a tiež v súlade s ustanovením článku 4 bod 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské Kochanovce bol ponúknutý Spoluvlastnícky podiel na predaj spoluvlastníkovi predmetného pozemku 422/56 v rámci zákonného predkupného práva za cenu 17,- EUR/ m2, t.j. za celkovú cenu 1513,- EUR.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

Uznesenie č. 15/2012 k schváleniu predaja parcely 422/54, KN-C, k.ú. Adamovské Kochanovce.

OZ:

a) s c h v a ľ u j e  predaj pozemku, parc. č. 422/54, o celkovej výmere 625 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovanom Správou katastra Trenčín ako parcela registra „C" na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Adamovské Kochanovce a to spôsobom priameho predaja v zmysle § 9 a, ods. 1, písmeno c, zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

b) p o v e r u j e  obecný úrad Adamovské Kochanovce zverejniť zámer a spôsob predaja uvedeného majetku na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači s doručením cenových ponúk do 13.4.2012 do 12,00 hod., v obálke „Kúpa pozemku" Obecné zastupiteľstvo a s termínom predloženia ponúk na riadnom zasadnutí OZ v apríli 2012.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna  Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

12. Diskusia

- Ing. Mária Pavlíková pripomienkovala zlý stav zastávok v obci

- Mgr. Eva Bučková upozornila na poškodenú dopravnú značku „STOP" pri výjazde z Adamoviec 

-  Anna Šebeňová pripomienkovala, že na novovybudovaných mimoúrovňových železničných nadjazdoch nie sú orientačné tabule na Adamovské Kochanovce

 

13. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová                   ..........................................

Overovatelia:    Ing. Miroslav Mikula       ..........................................

                       Ján Pomšár                      ..........................................         

 

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                starosta obce