Preskočiť na obsah

Dátum: 30.06.2011
Na stiahnutie: 20110627_z_pisnica_oz.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 27. 6. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan

                Poslanci: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová

                Hlavný kontrolór obce:  ospravedlnený

Ospravedlnení: Viera Malíková

Neprítomní:  Ján Pomšár

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Annu Muchovú, Mgr. Martu Božkovú

Písaním zápisnice poveril:  Annu Gagovú

 

 

Program:

              1. Otvorenie

              2. Kontrola uznesení

              3. Správa o finančnej situácií OcÚ

              4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2011

              5. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010

              6. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010

              7. Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2010

              8. Rôzne

              9. Diskusia

              10. Záver

 

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina  poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia OZ.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová, Mgr. Marta Božková 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Kontrola uznesení

     Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 38/2011 - prebieha proces vydania územného rozhodnutia.  

Uznesenie č. 39/2011 - starosta má s advokátom spoločnosti Maxtrade, s.r.o. dohodnuté osobné stretnutie na doriešenie splátok.

Uznesenie č. 41/2011 ku kontrole plnenia uznesení.

OZ  b e r i e   na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Ing.  Miroslav  Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

3. Správa o finančnej situácii obce

     Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe výbere daní a splácaní úveru.

Uznesenie č. 42/2011 k správe o finančnej situácii obce.

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2011

     Novozvolený kontrolór obce doručil na obecný úrad plán kontrolných činnosti na rok 2011, ktorý starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu.

Uznesenie č. 43/2011  k plánu kontrolných činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2011.

OZ  s c h v a ľ u j e  plán kontrolných činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2011.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

5. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010

     Správu licencovaného audítora Ing. Evy Ďuržovej predniesol starosta obce. Názor audítora: „Podľa môjho stanoviska závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Adamovské Kochanovce k 31. decembru 2010 na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve." 

Uznesenie č. 44/2011  k správe audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010.

OZ  b e r i e  na vedomie  správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

 

6. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010

     Starosta obce prečítal správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010. Správa tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 45/2011 k správe hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010.

OZ  b e r i e  na vedomie  správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

 

7. Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2010

     Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu  obce predniesla účtovníčka obecného úradu Emília Križková. Prebytok rozpočtu za minulý rok je vyčíslený sumou 13 153,75 EUR.    

Uznesenie č. 46/2010 k záverečnému účtu a hodnoteniu programového rozpočtu obce za rok 2010.

a) OZ  s c h v a ľ u j e  záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie obce Adamovské Kochanovce za rok 2010 bez výhrad.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Mgr. Marta Božková, Ing. Anna Muchová

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

b) OZ  s c h v a ľ u j e  použitie prebytku hospodárenia vo výške 13 153,75 EUR na tvorbu rezervného fondu.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Mgr. Marta Božková, Ing. Anna Muchová

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

c) OZ  s c h v a ľ u j e  použitie rezervného fondu vo výške 13 153,75 EUR na investičné výdavky.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Mgr. Marta Božková,  Ing. Anna Muchová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0


8. Rôzne

- Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, ktoré poskytuje špeciálno -pedagogickú starostlivosť deťom MŠ Adamovské Kochanovce požiadalo o poskytnutie dotácie na cestovné. Žiadosť bola doručená v súlade s požiadavkami o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 47/2011 k poskytnutiu dotácie z rozpočtu obce.

OZ  s c h v a ľ u j e  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Adamovské Kochanovce pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Hlasovanie:  za: 0

                  proti:  Mgr. Eva Bučková, Ing. Miroslav Mikula

                  zdržali sa: Mgr. Marta Božková, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová               

Uznesenie nebolo prijaté.

- starosta obce oboznámil poslancov o upravení členov krízového štábu CO obce a tiež doplnenie komisií CO obce

 

9. Diskusia

- Ing. Mária Pavlíková informovala, že v najbližších mesiacoch  budú na pokyn krajského stavebného úradu vykonávať pracovníci stavebného úradu kontroly po obciach zamerané na čierne stavby

- Ing. Anna Muchová navrhla požiadať správu ciest o vyčistenie okolia od Mažárov po autobusovú zastávku v Adamovciach

 

10. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta obce Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:   Anna Gagová                ..........................................

Overovatelia:     Ing. Anna Muchová        ..........................................

                        Mgr. Marta Božková       ..........................................         

 

                                                                         

 

 

 

                                                                                      Ing. Michal Križan

                                                                                         starosta obce