Preskočiť na obsah

Dátum: 10.03.2011
Na stiahnutie: zapisnica_oz_28.2.2011.doc (0 kb)

Obecný úrad    913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 28. 2. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan.

               Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

               Hlavný kontrolór obce:  Ing. Viktor Kollár.

Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice určil:  Vieru Malíkovú, Jána Pomšára.

Písaním zápisnice poveril:  Annu Gagovú.

 

Program:

 

            1.Otvorenie

            2. Kontrola uznesení

            3. Správa o finančnej situácii OcÚ

            4. Správa o poverení výkonu funkcie zástupcu starostu obce

            5. VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce

            6. Delegovanie členov školskej rady

            7. Rozvojový plán obce na rok 2011

            8. Prejednanie plánu kultúrnych a športových aktivít na rok 2011

            9. Určenie vyraďovacej komisie

            10. Prejednanie žiadostí o dotácie

            11. Správa hlavného kontrolóra obce o nakladaní s finančnými prostriedkami obce za 2. polrok 2010

            12. Prejednanie Dohody o urovnaní

            13. Správa zo zasadnutia stavebnej komisie

            14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

            15. Rôzne

            16. Diskusia

            17. Záver

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina  poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, do ktorého doplnil bod číslo 14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár   

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

2. Kontrola uznesení

    Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 48/2010 - úver na vyfinancovanie výstavby ihrísk starosta podpísal vo februári.

Uznesenie č. 14/2010 - SpSÚ prerušil stavebné konanie pre námietky vlastníkov. Projektant upravuje stavebnú dokumentáciu v súlade so vznesenými námietkami.

Do Centra športových aktivít sa osadili lavičky. Dorobilo sa aj osvetlenie športovísk. 

Uznesenie č. 70/2010 - Zmluva o pôžičke na vyfinancovanie nebola podpísaná z dôvodu potrebnej úpravy.

Uznesenie č. 1/2011 ku kontrole uznesení.

OZ  b e r i e   na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár   

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

Uznesenie č. 2/2011 k úprave zmluvy o pôžičke.  

OZ  s c h v a ľ u j e  úpravu zmluvy o pôžičke na sumu hodnoty, v ktorej bola poskytnutá pomoc Dobrovoľnému hasičskému zboru Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár   

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

3. Správa o finančnej situácii obce

     Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe výbere daní a splácaní úveru.

Uznesenie č. 3/2011 k správe o finančnej situácii obce.

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár 

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

4. Správa o poverení výkonu funkcie zástupcu starostu obce

     Starosta obce oznámil, že v zmysle § 13 ods. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Ing. Máriu Pavlíkovú k výkonu funkcie zástupcu starostu obce,  z dôvodu jej skúsenosti v oblasti stavebníctva a možnej pomoci pri realizácií výstavby kanalizácie a bytovej výstavby v obci.

Uznesenie č.   4/2011  k povereniu výkonu funkcie zástupcu starostu obce.

OZ  b e r i e  na vedomie poverenie Ing. Márie Pavlíkovej výkonom funkcie zástupcu starostu obce.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár     

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

5. VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na   prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce

     V zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  je potrebné všeobecne záväzným nariadením  určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole na príslušný kalendárny rok.

Uznesenie č. 5/2011  k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce.

OZ  s c h v a ľ u j e  VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

6. Delegovanie členov školskej rady

     Starosta obce navrhol odvolať bývalé poslankyne OZ, ktoré pôsobili v Rade školy a delegovať nových členov z radov novozvolených poslancov. Na uvoľnené miesta členov Rady školy pri MŠ Adamovské Kochanovce navrhuje Mgr. Evu Bučkovú a Vieru Malíkovú.

Uznesenie č. 6/2011 k odvolaniu zástupcov obce, členov Rady školy pri MŠ  Adamovské Kochanovce.

OZ  o d v o l á v a  Bc. Evu Apolenovú a Janu Vidovú, členky Rady školy  pri MŠ Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár  

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

Uznesenie č. 7/2011 k delegovaniu zástupcov obce za členov  Rady školy pri MŠ Adamovské Kochanovce.

OZ   d e l e g u j e  Mgr. Evu Bučkovú a Vieru Malíkovú za členov Rady školy  pri MŠ Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár  

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

7. Rozvojový plán obce na rok 2011

     Rozvojový plán obce prestavil starosta obce Ing. Michal Križan, vysvetlil poslancom, že sa v ňom sústredil na 5 centrálnych činnosti - sociálnu, kultúrnu, likvidáciu KO, ochrannú a stavebnú.

Rozvojový plán obce na rok 2011 tvorí prílohu tejto zápisnice.

- Ing. Miroslav Mikula sa informoval ako budú financované bytové domy, kedy bude grant na kanalizáciu, aký úsek výstavby cesty v HP sa plánuje a navrhuje zamerať sa aj na protipovodňovú ochranu

- starosta odpovedal, že obec pripraví pôdu pod bytovky, bude žiadať v priestoroch bytovky vybudovať šatne pre Centrum športových aktivít a o podmienkach budú rozhodovať poslanci. Vlastníkom bytovky bude investor.

- Ing. Mária Pavlíková informovala, že výstavba kanalizácie by mala začať v polovici roka, odstraňujú sa pripomienky z Bruselu. Výstavba pôjde súčasne vo všetkých obciach a realizovať ju bude TVS, nebude to stavba obcí.

Na rokovanie OZ prišla Ing. Anna Muchová.

Uznesenie č. 8/2011 k návrhu rozvojového plánu obce na rok 2011.

OZ  s c h v a ľ u j e  rozvojový plán obce na rok 2011 s pripomienkami, ktoré budú  do plánu zapracované.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                   proti: 0

                   zdržali sa:

8. Prejednanie plánu kultúrnych a športových aktivít

     Kultúrna pracovníčka obce Anna Gagová predložila na chválenie Plán kultúrnych  a športových aktivít pripravovaných na rok 2011 spolu s ich finančným zabezpečením, schváleným komisiou pre kultúru a šport.

Uznesenie č. 9/2011 k plánu kultúrnych a športových aktivít na rok 2011.

OZ  s c h v a ľ u j e    plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2011.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                  proti: 0

                  zdržali sa:0 

9. Určenie vyraďovacej komisie

     Starosta predložil návrh vyraďovacej a likvidačnej komisie v zložení:

Predseda vyraďovacej a likvidačnej komisie: Ing. Miroslav Mikula

Členovia vyraďovacej a likvidačnej komisie: Ján Pomšár, Ing. Michal Križan

Uznesenie č.  10/2011  k určeniu vyraďovacej a likvidačnej komisie.

OZ  s c h v a ľ u j e  predsedu vyraďovacej a likvidačnej komisie Ing. Miroslava Mikulu a členov vyraďovacej a likvidačnej komisie Jána Pomšára a Ing. Michala Križana.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                  

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

10. Prejednanie žiadostí o dotácie

     Koncom roka bola na obecný úrad doručená komplexne vypísaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Adamovské Kochanovce pre ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Adamovské Kochanovce a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorá nespĺňa základne požiadavky o dotáciu.

- Viera Malíková pripomienkovala, že žiadosti na dotácie treba doručiť na OcÚ v zmysle VZN 5/2008 o poskytovaní dotácii do 31.10. predchádzajúceho roku, aby sa mohli dotácie zapracovať do rozpočtu obce.

Uznesenie č. 11/2011 k prejednaniu dotácie pre Jednotu dôchodcov v Adamovských Kochanovciach.

OZ  s c h v a ľ u j e  dotáciu pre Jednotu dôchodcov v Adamovských Kochanovciach vo výške 150 €. 

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                  proti: 0

                   zdržali sa: 0

11. Správa hlavného kontrolóra obce o nakladaní s finančnými prostriedkami obce za 2. polrok 2010

     Správu predložil hlavný kontrolór obce Ing. Viktor Kollár. Zhodnotil, že  účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom.

Uznesenie č. 12/2011 k správe  o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2010. 

OZ  b e r i e  na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2010.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

12. Prejednanie Dohody o urovnaní

     Starosta obce informoval, že na obecný úrad bolo doručené oznámenie o postúpení pohľadávky Maxtrade, s.r.o.  na 2 fyzické osoby. Starosta bude naďalej komunikovať s advokátom a bude jednať o pripravení dohody o urovnaní. V prípade nových zistených skutočností by zvolal mimoriadne OZ.   

Uznesenie č. 13/2011 k Dohode o urovnaní.

OZ  d o p o r u č u j  e  starostovi obce bezodkladne jednať so spoločnosťou Maxtrade, s.r.o. aj v prípade postúpenia pohľadávky na iné osoby.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

13. Správa zo stavebnej komisie

     Správu predniesla predsedníčka Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, verejnoprospešných služieb a podnikateľskej činnosti.

Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 14/2011 k správe zo  zasadnutia Komisie výstavby.

OZ  d o p o r u č u j e  starostovi obce:

- vypracovať projektovú dokumentáciu na bytové domy

- vypracovať projektovú dokumentáciu na kanalizáciou v HP

- formou listu upovedomiť občanov obce, aby na obecný úrad podali dodatočné stavebné povolenia a ohlásenie drobných stavieb

- upozorniť vlastníkov hospodárskej budovy pri evanjelickom kostole, aby zabezpečili opravu uvedenej budovy, čo im ako vlastníkom nehnuteľnosti vyplýva zo stavebného zákona.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                 

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

14. Vyhlásenie voľby kontrolóra obce

     Hlavný kontrolór obce Ing. Viktor Kollár doručil dňa 10.2.02011 na obecný úrad list Vzdanie sa funkcie kontrolóra obce Adamovské Kochanovce z dôvodu novely zákona č. 543/2010 Z. z. o sociálnom poistení.

     Deň konania voľby vyhlasuje OZ na úradnej tabuli 40 dní predo dňom konania voľby. Kandidát na funkciu musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní predo dňom konania voľby. Pracovný úväzok kontrolóra je 0,12. Starosta obce navrhol spôsob voľby tajnou voľbou a určil mandátovú a volebnú komisiu, ktorá bola zvolená na ustanovujúcom zasadnutí OZ:  predseda   Ing. Miroslav Mikula

                                            členovia    Viera Malíková

                                                            Ing. Mária Pavlíková

Uznesenie č. 15/2011 k vzdaniu sa funkcie hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce.

OZ   b e r i e   na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce Ing. Viktora Kollára.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                 

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

Uznesenie č. 16/2011 k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce.

OZ  a)   v y h l a s u j e   v zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/81990 Zb. o obecnom zriadení v znení   neskorších  prepisov  deň  konania  voľby hlavného kontrolóra obce Adamovské  Kochanovce na  28. 4. 2011,

       b)   u r č u j e:

       - pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 0,12

       - začiatok funkčného obdobia od  1.5.2011

       - termín doručenia prihlášok s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce neotvárať"   do  15. apríla  2011 na adresu:

       Obec Adamovské Kochanovce

       Adamovské Kochanovce 268

       913 05  Melčice - Lieskové,

       c)  u s t a n o v u j e:  
       1.  predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra:
            - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
            - znalosť základných noriem samosprávy  a prax v odbore 7 rokov
            - občianska bezúhonnosť,
       2. náležitosti a súčasti písomnej prihlášky:
           -  profesijný životopis
           -  informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstve v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávaj podnikateľskú činnosť
           -  fotokópia dokladu o vzdelaní
           -  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
           - súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,

       d)  u s t a n o v u j e  spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra nasledovne:

        1.  spôsob  a vykonanie voľby hlavného kontrolóra sa vykoná v zmysle § 18a  ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

        2. voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ,

        3.  mandátová a volebná komisia v zložení: predseda Ing. Miroslav Mikula, členovia Viera Malíková, Ing. Mária Pavlíková otvára obálky doručené v danom termíne, pripravuje hlasovacie lístky, kontroluje splnenie podmienok a riadi voľbu hlavného kontrolóra,

        4. na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra, v abecednom poradí. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Adamovské Kochanovce,

        5. na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním najviac jedného kandidáta určí kandidáta, za ktorého hlasuje.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár                      

                 proti: 0

                 zdržali sa: 0

15. Rôzne

Organizačný poriadok obecného úradu

     V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou starostu obce informovať poslancov OZ o zmenách v organizačnom poriadku. 

V mesiaci február nastúpil na pracovný pomer v obci nový zamestnanec, od 1. 3. 2011 nastúpi ďalší zamestnanec. Obidvaja sú z úradu práce a budú zamestnaní ako údržbári. Vedúcej školskej jedálne sa zvýšil pracovný úväzok na 5 hodín.

Uznesenie č. 17/2011  k zmene organizačného poriadku Obecného úradu.

OZ  b e r i e  na vedomie Organizačný poriadok Obecného úradu v Adamovských Kochanovciach, novelizovaný starostom obce dňa 28. 2. 2011.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0 

Voľba predsedníčky ZPOZ-u

     Predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová po ukončení funkcie poslanca OZ ponúkla funkcie predsedu ZPOZ-u novozvoleným poslancom OZ v Adamovských Kochanovciach.

Poslanci navrhli v tejto funkcii ponechať Janu Vidovú.

Uznesenie č. 18/2011  k voľbe predsedníčky ZPOZ-u.

OZ  v o l í  za predsedníčku ZPOZ-u Janu Vidovú.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

Dodatok č. 1/2011 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ

Vzhľadom k tomu, že niektorí poslanci sa vzdávali odmien poslancov, treba schváliť predložený Dodatok č. 1/2011 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.

Uznesenie č. 19/2011  k Dodatku č.1/2011 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.

OZ  s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 1/2011 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ s pripomienkami, ktoré budú zapracované.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

Uznesenie č. 20/2011  k vzdaniu sa odmien poslanca OZ.

OZ  b e r i e  na vedomie vzdanie sa odmien poslancov OZ Jána Pomšára, Ing. Miroslava Mikulu a Ing. Anny Muchovej.

Hlasovanie: za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0 

Voľba členov komisie finančnej a správy obecného majetku

     Starosta obce vyzval predsedníčku Komisie finančnej a správy obecného majetku Mgr. Martu Božkovú, aby predložila návrh členov komisie.

Predsedníčka komisie finančnej a správy obecného majetku Mgr. Marta Božková opäť navrhla za podpredsedníčku komisie Ing. Emíliu Kontrovú a za členku komisie Ing. Máriu Pastierovičovú.

Ing. Miroslav Mikula pripomienkoval, že treba dodržať podmienku, že každý predseda si môže navrhnúť členov do komisie sám.

Uznesenie č.   21/2011  k voľbe podpredsedníčky a členky komisie  finančnej a správy obecného majetku.

OZ  v o l í  Ing. Emíliu Kontrovú za podpredsedníčku a Ing. Máriu Pastierovičovú za členku komisie  finančnej a správy obecného majetku.

Hlasovanie: za:  Mgr. Marta Božková, Ing. Miroslav  Mikula

                  proti:  Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                  zdržali sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Vzhľadom k vzniknutej situácii navrhol starosta obce odvolanie predsedníčky komisie finančnej a správy obecného majetku a zároveň zvoliť nového predsedu. Do tejto funkcie navrhol Jána Pomšára.

Uznesenie č. 22/2011  k odvolaniu predsedníčky komisie finančnej a správy obecného majetku Mgr. Marty Božkovej.

OZ  o d v o l á v a  predsedníčku komisie finančnej a správy obecného majetku Mgr. Martu Božkovú.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                   proti:  Mgr. Marta Božková, Ing.  Miroslav Mikula

                   zdržali sa: 0

Uznesenie č. 23/2011  k voľbe nového predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku.

OZ  v o l í za predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku Jána Pomšára.

Hlasovanie:  za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Mária Pavlíková, Ing. Anna Muchová

                   proti:  0

                   zdržali sa: Mgr. Marta Božková, Ing. Miroslav Mikula, Ján Pomšár

16. Diskusia

- starosta obce poďakoval odchádzajúcemu hlavnému kontrolórovi obce Ing. Viktorovi Kollárovi za vykonanú prácu pre obec

- Ing. Miroslav Mikula upozornil na zabezpečenie protipovodňových opatrení v časti Húštinné a zabezpečenie brehu Adamovského potoka a na nebezpečný úsek cesty na začiatku obce od Mažárov

- Jana Vidová upozornila, že v Adamovciach nesvieti pouličná lampa a treba zabezpečiť zábranou breh Adamovského potoka

17. Záver

Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:   Anna Gagová                 ..........................................

Overovatelia:     Viera Malíková               ..........................................

                        Ján Pomšár                    ..........................................         

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                 starosta obce