Preskočiť na obsah

Dátum: 05.05.2011
Na stiahnutie: 20110428_z_pisnica_oz_a.doc (0 kb)

Obecný úrad   913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 28. 4. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan.

               Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Mária Pavlíková,                                Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

               Hlavný kontrolór obce:  nezvolený

Ospravedlnení: 0

 

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Annu Muchovú, Jána Pomšára.

Písaním zápisnice poveril:  Annu Gagovú.

 

 

Program:

             1. Otvorenie

             2. Kontrola uznesení

             3. Správa o finančnej situácií OcÚ

             4. VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb podnikateľov na území                    obce Adamovské Kochanovce

             5. Prerokovanie dohody o urovnaní

             6. Prerokovanie cenových ponúk na predaj budovy Sýpky

             7. Voľba hlavného kontrolóra obce

             8. Voľba členov finančnej komisie

             9. Rôzne

             10. Diskusia

             11. Záver

 

      

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina  poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta navrhol do programu doplniť bod 4. Prerokovanie bytovej výstavby v Hornom políčku a ďalšie body programu posunúť.

Viera Malíková navrhla tento bod zaradiť ako bod 2.

Starosta dal hlasovať o zmene programu podľa návrhu Viery Malíkovej.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár,  Ing. Anna    Muchová  

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Prerokovanie bytovej výstavby v Hornom políčku

     Architekt Juraj Uhrovič  odprezentoval poslancom návrh bytovej zástavby v Hornom políčku na dva bytové domy. V jednom budú sociálne zariadenia pre ihrisko.

Na zasadnutie OZ sa dostavila Mgr. Marta Božková.

Poslanci pripomienkovali a navrhli zapracovať do štúdie:

- na prízemí jednoizbové bezbariérové byty,

- jednu spoločnú kotolňu,

- podlažie projektovať 0,2 m nad úrovňou terénu,

- parkovacie miesta pod bytmi zrušiť a nahradiť bytmi a voľnou univerzálnou miestnosťou.

Uznesenie č. 28/2011 k prerokovaniu bytovej výstavby v Hornom políčku.

OZ  b e r i e   na vedomie predloženú stavebnú štúdiu a dáva dopracovať dané pripomienky pre územné rozhodnutie.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová   

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

3. Kontrola uznesení

    Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 2/2011 - zmluva o pôžičke sa nezrealizovala.

Uznesenie č. 10/2011 - vyraďovacia komisia sa stretne 29. 4. 2011. 

Uznesenie č. 13/2011 - jednanie so advokátom Mgr. Andrejom Maarom viedlo k príprave Dohody o urovnaní, ktorá bude predložená v ďalších bodoch programu. 

Uznesenie č. 14/2011 - nepodarilo sa nám nájsť všetkých vlastníkov hospodárskej budovy pri Evanjelickom kostole. List na upovedomenie občanov k čiernym stavbám je pripravený na roznos.

Uznesenie č. 25/2011 - priamy predaj budovy Sýpky a príslušných pozemkov bol riadne zverejnený a v riadnom termíne boli na OcÚ doručené 2 ponuky.

Uznesenie č. 29/2011 ku kontrole uznesení.

OZ  b e r i e   na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár,  Ing. Anna Muchová     

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

 

4. Správa o finančnej situácii obce

    Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe výbere daní a splácaní úveru.

Uznesenie č. 30/2011 k správe o finančnej situácii obce.

OZ  b e r i e  na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár,  Ing. Anna Muchová       

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

5. VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb podnikateľov na území obce Adamovské Kochanovce

    Obec Adamovské Kochanovce v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovala VZN č.2/2011.

Viera Malíková navrhla očíslovať jednotlivé články VZN.

Uznesenie č. 31/2011  k VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb podnikateľov na území obce Adamovské Kochanovce.

OZ  s c h v a ľ u j e  VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb podnikateľov na území obce Adamovské Kochanovce s pripomienkami.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár,  Ing. Anna Muchová             

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

 

6. Prerokovanie dohody o urovnaní

    Po prerokovaní a právnej analýze vzniknutej situácie obce voči spoločnosti Maxtrade, s.r.o. starosta obce predložil pripravenú Dohodu o urovnaní, ktorá je rozpočítaná na dvanásť splátok a pripravená na prerokovanie, resp. doplnenie obecnému zastupiteľstvu.  Požiadal poslancov o prípadné predloženie návrhov na úpravy, resp. doplnenie.

Uznesenie č. 32/2011  k dohode o urovnaní so spoločnosťou Maxtrade, s.r.o.

OZ  s c h v a ľ u j e  Dohodu o urovnaní so spoločnosťou Maxtrade, s.r.o.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing. Mária  Pavlíková, Ján Pomšár,  Ing. Anna Muchová             

                   proti: 0

                   zdržali sa: Ing.  Miroslav Mikula

 

7. Prerokovanie cenových ponúk na predaj budovy Sýpky

    Na obecný úrad v riadnom termíne do 22. 4. 2011 boli doručené 2 cenové ponuky na kúpu budovy Sýpky spolu s pozemkom parcela č. 357 a 355/1 registra C, k. ú. Adamovské Kochanovce charakterizované podľa uznesenia č. 25/2011. Starosta obce tieto ponuky predložil na obecné zastupiteľstvo a dal hlasovať o priamom predaji.

Uznesenie č. 33/2011 k predaju budovy Sýpky s pozemkom parcela č. 357 a 355/1 registra C, k. ú. Adamovské Kochanovce.

OZ   s c h v a ľ u j e  predaj budovy Sýpky, súpisné číslo 109, umiestneného na pozemku 357 registra C, umiestnenie stavby 1  s pozemkom vo vlastníctve obce parcela č. 357 registra C, druh Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 172 m2, v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1 v k. ú. Adamovské Kochanovce a pozemku vo vlastníctve obce parcela č. 355/1 registra C, druh Zastavané plochy a nádvoria, na výmeru 371 m2 v okolí budovy Sýpky,  v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1 v k. ú. Adamovské Kochanovce a to spôsobom priameho predaja v zmysle § 9a, ods.1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov Alexandrovi Láslopovi, Adamovské Kochanovce č. 148, 913 05  Adamovské Kochanovce za cenu  2 100,- €.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár ,  Ing. Anna Muchová               

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

 

8. Voľba hlavného kontrolóra obce

      Predseda mandátovej a volebnej komisie Ing. Miroslav Mikula informoval, že  otváranie doručených obálok pre voľbu hlavného kontrolóra sa uskutočnilo za účasti ďalších členov Viery Malíkovej a Ing. Márie Pavlíkovej dňa 26.4.2011, kde bolo konštatované, že do termínu ukončenia výberového konania boli na obecný úrad doručené dve prihlášky a to od Ing. Petra Fabiana a Ing. Marcely Fialovej, ktoré  spĺňajú  stanovené náležitosti a podmienky. Voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním. Ing. Miroslav Mikula rozdal poslancom hlasovacie lístky a dal hlasovať.

        Volebná a mandátová komisia po sčítaní hlasov skonštatovala, že tajným hlasovaním s počtom 7 platných hlasov  bol za hlavného kontrolóra obce zvolený Ing. Peter Fabian .

Uznesenie č. 34/2011 k voľbe hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce.

      OZ  z v o l i l o  tajným hlasovaním Ing. Petra Fabiana za hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Mgr. Marta Božková, Viera Malíková, Ing.  Miroslav

Mikula,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Ing. Anna Muchová

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

Viera Malíková navrhla prijať uznesenie o vyslovení súhlasu hlavnému kontrolórovi s vykonávaním inej zárobkovej činnosti pri výkone funkcie hlavného kontrolóra.

Uznesenie č. 35/2011 k vysloveniu súhlasu hlavnému kontrolórovi s vykonávaním inej zárobkovej činnosti.

OZ  u d e ľ u j e  na základe § 18 ods. 1 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlas hlavnému kontrolórovi Ing. Petrovi Fabianovi s vykonávaním inej zárobkovej činnosti pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce.

 Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár, Mgr. Marta Božková,  Ing. Anna Muchová

                    proti: 0

                    zdržali sa: 0

 

9. Voľba členov finančnej komisie

     Predseda komisie finančnej a správy obecného majetku Ján Pomšár navrhol za členov komisie finančnej a správy obecného majetku Ing. Mariána Breznického a Ing. Annu Muchovú.

Uznesenie č. 36/2011 k voľbe členov komisie finančnej a správy obecného majetku.

OZ  v o l í  Ing. Mariána Breznického a Ing. Annu Muchovú za členov komisie finančnej a správy obecného majetku.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: Mgr. Marta Božková,  Ing. Anna Muchová

 

10. Rôzne

- Ing. Anna Muchová upozornila, že na cintoríne v Adamovciach je plný kontajner

- Ján Pomšár upozornil, že občania vyvážajú odpad mimo miest na to určených

- Viera Malíková navrhla upozorniť občanov formou listu o zákaze vyvážania odpadu mimo miest na to určených

 

10. Diskusia

 

11. Záver

 

Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:   Anna Gagová                  ..........................................

Overovatelia:     Ing. Anna Muchová          ..........................................

                        Ján Pomšár                     ..........................................         

 

 

                                                                                         Ing. Michal Križan

                                                                                           starosta obce