Preskočiť na obsah

Dátum: 03.06.2010
Na stiahnutie: zapisnica_oz_31_5_2010_1.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské Kochanovce

 

Z Á P I S N I C A

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 31.5. 2010

 

 

Prítomní:  Starosta obce:  Ing. Michal Križan

                  Poslanci:  Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                  Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Pavol Baďura

Za overovateľov zápisnice určil Bc. Evu Apolenovú, Janu Vidovú.

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú.

Program:

               1.Otvorenie

               2. Kontrola uznesení

               3. Správa o finančnej situácií OcÚ

               4. Dohoda o vysporiadaní podielového vlastníctva

               5. Rozhodnutie o využití územia - výstavba centra športových aktivít

               6. Rôzne

               7. Diskusia

                8. Záver

      

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril riadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková,  Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

2. Kontrola uznesení

     Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a skonštatoval, že:

Uznesenie č. 14/2010 - zmluva o spoločnom financovaní prekládky VN. Projektová dokumentácia bola schválená Slovenskou technickou inšpekciou v Nitre. Starosta obce podpísal zmluvu o prekládke so spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., ktorá je vlastníkom distribučnej siete a VN, ktoré bolo predmetom zmluvy o spoločnom financovaní prekládky. Zároveň začal vybavovať stavebné povolenie na realizáciu prekládky.

Uznesenie č. 28/2010  ku kontrole uznesení

OZ berie na vedomie správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                      proti: 0 

                      zdržali sa: Ing. Ján Plesnivý 

Spoločnosť Enermont ako jediný dodávateľ prác pre ZSE Distribúcia, a. s. (čo si ZSE Distribúcia, a. s. zmluvne ošetruje) predložila 16. 4. 2010 cenovú ponuku na prekládku VN siete v Hornom políčku. Cenová ponuka obsahuje demontážne a montážne práce, dodanie materiálu, ostatné práce ako porealizačné zameranie odborné prehliadky, úradné skúšky v celkovej cene 20 472,52 bez DPH.

Ing. Ján Plesnivý pripomienkoval:

-  predaj pozemku pánovi Marušincovi a požiadal kontrolóra obce aby tento predaj prešetril do budúceho zastupiteľstva,

- aký prínos pre obec má prekládka VN,

- občania obce si prekládku platia, prečo tak nie je aj v prípade predaného pozemku

Ing. Miroslav Mikula:

-  ktorým uznesením sa schválila kúpnopredajná zmluva

Odpovedal starosta obce - prekládka VN je realizovaná v súvislosti s územným konaním a výstavbou v Hornom políčku a zároveň je pre obec aj pre súkromné osoby efektívnejšie, aby sa prekládka realizovala na čo najdlhšom úseku, z dôvodu zníženia nákladov. Prekládka mala byť realizovaná až po oceľový stĺp v Malých Bierovciach, s čím nesúhlasila rodina Forgáčová a  Ďurišová - vlastníci pozemkov v Malých Bierovciach. Z tohto dôvodu bude realizovaná len v rámci „Zmluvy o spoločnom financovaní projektu prekládky VN". 

Prekládka je realizovaná z dôvodu podmienky v ponuke kupujúceho. Ponúknutú cenu zaviazal podmienkou prekládky VN do zeme s cieľom výstavby rodinného domu s tým, že si je vedomý vecných bremien a ochranných pasiem, ktoré mu budú prechádzať cez pozemok. 

Uznesenie č. 29/2010  k cenovej ponuke Enermont, s.r.o.

OZ schvaľuje cenovú ponuku spoločnosti Enermont, s.r.o. na montážne, demontážne práce a dodávku materiálu v cene 18 895,52 € bez DPH a ostatné práce ako porealizačné zameranie a odborné skúšky v cene 1 577 € bez DPH.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová

                      proti:  Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý   

                      zdržali sa: 0

3. Správa o finančnej situácii obce

     Správu predniesol starosta obce. Informoval poslancov o stave účtu obce, správe výbere daní a o splácaní úveru. Obec od posledného zasadnutia zastupiteľstva splatila 17 000 € z úveru. 

Uznesenie č. 30/2010 k správe o finančnej situácii obce

OZ berie na vedomie správu starostu obce o finančnej situácii obce.

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková,  Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý,  Jana Vidová

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

4. Dohoda o vysporiadaní podielového vlastníctva

     Obec je podielovým vlastníkom parcely č. 199, o výmere 10 094 m2, s podielom 27/54, druh pozemku orná pôda, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obci Adamovské Kochanovce v katastrálnom území Adamovské Kochanovce, ktorá je evidovaná ako parcela registra „E" na liste vlastníctva č. 1200. Dohoda o vysporiadaní vlastníctva rieši vytvorenie nových parciel 422/26, 422/28, 422/30, 422/31, 419/5, 419/4, kde sa obec stane výlučným vlastníkom parcely 422/26, 422/30, 419/4 a 419/5 určenej na výstavbu „Centra športových aktivít", podielovým vlastníkom parcely 422/31 a zostane podielovým vlastníkom na zostávajúcej parcele 199. Celkové výmery vlastníkov pri zapísaní nového geometrického plánu zostanú nezmenené.

Ing. Miroslav Mikula:

- ošetriť zmluvne, aby každý z vlastníkov prispel pod cestu

Uznesenie č.  31/2010  k dohode o vysporiadaní podielového vlastníctva.

OZ schvaľuje podpísanie dohody o vysporiadaní podielového vlastníctva parcely 199, v znení ako bolo predložené.

Hlasovanie:   za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková,  Ing. Miroslav  Mikula, Jana Vidová

                       proti: Ing. Ján Plesnivý 

                       zdržali sa: 0

5. Rozhodnutie o využití územia - výstavba centra športových aktivít

     Dňa 7. 5. 2010 podala Obec Adamovské Kochanovce návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia, ktoré súvisí s výstavbou športového areálu „Centrum športových aktivít Adamovské Kochanovce" na pozemkoch parc. č. 419/6 - vytvorenej z pôvodnej parcely 198/2 a parcely 419/5 - vytvorenej z pôvodnej 199, v k.ú. Adamovské Kochanovce. Schválením obecného zastupiteľstva a vyjadrením zainteresovaných  orgánov môže prísť k začatiu výstavby športových ihrísk.

Uznesenie č. 32/2010  k využitiu územia

OZ schvaľuje využitie územia novovzniknutých parciel 419/5 a 419/6 na výstavbu „Centra športových aktivít Adamovské Kochanovce".  

Hlasovanie: za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Ján Plesnivý 

                     proti: 0

                     zdržali sa: 0

6. Rôzne

- Vzdanie sa funkcie predsedníčky a členky finančnej komisie

     Dňa 31. 3. 2010 pani Malíková doručila do podateľne list pod podacím číslom 123/10 o vzdaní sa predsedníčky a členky finančnej komisie dňom 1. apríla 2010.

Ing. Ján Plesnivý:

- aký má dôvod na vzdanie sa.

Viera Malíková odpovedala, že vzdanie sa funkcie je na základe poslednej schôdze a na základe vyjadrenia Ing. Jána Plesnivého, že je predsedníčkou a členkou viacerých komisií.

Ing. Miroslav Mikula:

- ako sa bude vzniknutý stav riešiť.

Starosta obce vyzval poslancov aby sa vyjadrili kto z poslancov chce vykonávať funkciu predsedu finančnej komisie.

Poslanci sa nevyjadrili a neprejavili záujem.

Uznesenie č. 33/2010  k vzdaniu sa funkcie predsedníčky a členky finančnej komisie.

OZ  berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedníčky a členky finančnej komisie pani Viery Malíkovej dňom 1. apríla 2010.

Hlasovanie:  za: Bc. Eva Apolenová, Alexander Láslop, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Ján Plesnivý 

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

- starosta obce informoval

- dňa 3. 5. 2010 sa uskutočnilo v Chocholnej - Velčiciach pracovné stretnutie ohľadom riešenia dobudovania mimoúrovňového križovania po uzatvorení prechodu v časti Adamovce, pretože cesta III. triedy nie je bezpečná. Na zasadnutí sa dohodlo ďalšie pokračovanie na základe vypracovania technicko-ekonomickej štúdie vybudovanie mimoúrovňového križovania železnice a cesty I. triedy.

- vzhľadom k minuloročnému zvýšeniu poplatkov za odvoz a uskladnenie KO starosta obce hľadá nového a lacnejšieho dodávateľa na vývoz a uskladnenie KO. V súčasnosti má spoločnosť Márius Pedersen  v našom kraji monopolne postavenie.

- starosta obce podpísal novú zmluvu s 15 % zľavou za dodávku elektrickej energie pre obec na najbližšie 2 roky so ZSE.

- vymieňajú sa ističe na kultúrnom dome, verejnom osvetlení, dome smútku, čím sa usporí na poplatkoch za dodávky elektrickej energie cca. takmer 1 000 € /ročne.

7. Diskusia

Ing. Ján Plesnivý:

- pokosiť trávu v Adamovskom potoku,

- zabezpečiť odvoz kontajnera so sklom v Adamovciach,

- sťažnosť občanov na vysoké poplatky za smeti,

- z internetu bol odstránený dokument zo dňa 8. 5. 2010,

- navrhuje pozvánky na zasadnutie OZ posielať aj členom komisií,

- či sa bude riešiť detské ihrisko,

- finančné náklady na mzdu starostu nesedia s rozpočtom.

Jana Vidová:

- občania v dolnej časti Adamoviec žiadajú premiestniť miestny rozhlas,

- v prípade veľkých dažďov vzniká problém s prívalovou vodou v Adamovciach, túto situáciu treba prerokovať s RDP Chocholná - Velčice.

Ing. Miroslav Mikula:

- žiada starostu obce, aby sa všetky stavebné veci riešili pred zasadnutím OZ na stavebnej komisii a OZ predkladali už dohodnuté veci,

- prečo bol dokument na územné konanie Horného políčka po 10 dňoch od vyvesenia stiahnutý,

-  veľká voda z Kačkáša steká do cesty, malo by sa to riešiť odtokom do potoka,

- nie je nutné aby obec kosila priestor pred obývanými domami,

- žiada vyjadrenie kontrolóra obce ku kúpno - predajnej zmluve na pozemok na parcele 410/3.

Starosta obce odpovedal:

- kosenie ovplyvňuje počasie, zamestnanec obce pre nepriazeň počasia nestíha priebežne kosiť,

-nádoby so sklom budú tento týždeň vyvezené,

- zasadnutie OZ sa oznamuje týždeň vopred vo vývesnej tabuli obce a na internetovej stránke obce,

- poplatky za smeti boli upravené podľa skutočného nárastu cien za vývoz a uloženie,

- problémy s prívalovou vodou popri ceste III. triedy od obce Chocholná - Velčice už rieši Správa ciest po našom upozornení. 

  Ing. Rudolf Kadlečík:

-  pozemok na parcele 410/3 sa nepredal tak, ako bolo schválené na OZ,

- veľká časť prekládky VN ide cez pozemky vylúčené zo zástavby, budú platiť prekládku aj 3 vlastníci, ktorí tam nemajú pozemky,

- prečo nedostal Martin Križko stavebné povolenie, keď neboli vznesené žiadne námietky,

- športový areál nebol schválený v dolnej časti a nejedná sa z vlastníkmi.

Odpovedal starosta obce:

- v prípade, že vlastníci pozemkov sa nebudú realizovať na financovaní sieti, nebudú k ich pozemkom realizovanie inžinierske siete,

- vlastníci pozemkov v Hornom políčku nemôžu zakazovať obci výstavbu na obecných pozemkoch,

- navrhuje kedykoľvek stretnutie s vlastníkmi pozemkov v Hornom políčku na prejednanie druhej časti zástavby.

Jana Križková:

- sýpka je po dažďoch v hroznom stave.

Marcela Bušová:

- zo zvodu MŠ pri dažďoch tečie voda do ich záhrady,

- cez obec prechádza veľa nákladných automobilov, nedá sa riešiť obmedzenie.

8. Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová           ..........................................

Overovatelia:   Bc. Eva Apolenová   ..........................................

                         Jana Vidová               ..........................................         

 


                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                  starosta obce