Preskočiť na obsah

Dátum: 15.12.2010
Na stiahnutie: zapisnica_oz_7.12.2010.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

 

Z Á P I S N I C A

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 7.12. 2010

 

 

 

Prítomní:  Starosta obce:  Ing. Michal Križan

               Poslanci: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár.

Ospravedlnení: 0

 

Program:

            
 1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení  o zvolení
  4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  6. Vystúpenie novozvoleného starostu
  7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
  9. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

     Starosta obce Ing. Michal Križan otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     Za zapisovateľku starosta obce určil Annu Gagovú.

     Za overovateľov určil Ing. Miroslava Mikulu, Mgr. Martu Božkovú.

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení     Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Emília Kontrová oboznámila s výsledkami volieb konaných dňa 27. 11. 2010. Vydala zvolenému starostovi obce a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení.

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

     Poslankyňa Viera Malíková prečítala sľub starostu obce a vyzvala novozvoleného starostu obce, aby  vykonal akt zloženia sľubu. Novozvolený starosta Ing. Michal Križan vyhlásil  „ sľubujem " a podpísal písomné znenie sľubu a prevzal si od predsedníčky miestnej volebnej komisie osvedčenie o zvolení za starostu obce.

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

     Novozvolení poslanci zložili sľub do rúk novozvoleného starostu obce. Starosta obce prečítal text sľubu a všetci novozvolení poslanci prehlásili „ sľubujem". Poslanci potom podpísali písomné znenie sľubu a prevzali si od predsedníčky miestnej volebnej komisie osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.

     Aktom zloženia sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho obecného zastupiteľstva.

6. Vystúpenie novozvoleného starostu

     Novozvolený starosta obce  vo svojom príhovore zdôraznil hlavné úlohy, ktoré sa chce v novom volebnom období zamerať.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

     Starosta obce predložil program ustanovujúceho zasadnutia OZ s tým, že bod 10 sa z programu vypúšťa a plat starostu bude schválený na ďalšom zasadnutí OZ po schválení rozpočtu obce a dal hlasovať.

Hlasovanie: za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                 proti: 0 

                 zdržali sa: 0

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  zvolávať a viesť zasadnutia OZ

     Starosta obce navrhol za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ, poslanca Jána Pomšára a dal hlasovať.

Hlasovanie: za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                 proti: 0 

                 zdržali sa: 0

9. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov

     Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné komisie v zložení:

Mandátová a volebná komisia:
 predseda     
Ing. Miroslav Mikula
  členovia Viera Malíková
   Ing. Mária Pavlíková
    
Návrhová komisia:
 predseda  Ing. Anna Muchová
  členovia Mgr. Eva Bučková
   Mgr. Marta Božková

K prednesenému návrhu dal hlasovať.

Hlasovanie:   za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0 

                   zdržali sa: 0

     Do ďalších komisii zriadených pri OZ navrhol schváliť len  predsedov a členovia komisií sa schvália na ďalšom zasadnutí OZ.

Komisia finančná a správy obecného majetku:  Mgr. Marta Božková - predseda

Hlasovanie:  za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                  proti: 0 

                  zdržali sa: 0

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, verejnoprospešných služieb a podnikateľskej činnosti:  Ing. Mária Pavlíková -  predseda

Hlasovanie: za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0 

                   zdržali sa: 0

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ:  Viera Malíková - predseda

Hlasovanie: za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                 proti: 0 

                 zdržali sa: 0

Komisia obchodu,služieb, cestovného ruchu, sociálna a bytová:  Mgr. Eva Bučková - predseda

Hlasovanie: za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                 proti: 0 

                 zdržali sa: 0

Komisia na ochranu verejného záujmu:  Ján Pomšár - predseda

Hlasovanie: za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                 proti: 0 

                 zdržali sa: 0

 

Návrh na uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Adamovské Kochanovce predniesla predsedníčka  návrhovej komisie Ing. Anna Muchová a požiadala starostu, aby dal za predložený návrh hlasovať

 

Návrh na uznesenia

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Adamovské Kochanovce

zo dňa 7.12.2010

 

Uznesenie č. 1

OZ v Adamovských Kochanovciach:

A. berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ing. Michal Križan zložil zákonom predpísaný sľub starostu

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

             
 Mgr. Marta Božková
  Mgr. Eva Bučková
  Viera Malíková
  Ing. Miroslav Mikula
  Ing. Anna Muchová
  Ing. Mária Pavlíková
  Ján Pomšár

Uznesenie č. 2

OZ v Adamovských Kochanovciach

poveruje

poslanca Jána Pomšára zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 3

OZ v Adamovských Kochanovciach:

A. zriaďuje

komisie, a to  - Komisia mandátová a volebná

                     - Komisia návrhová

                     - Komisiu finančnú a správy obecného majetku

                     - Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, verejnoprospešných služieb a podnikateľskej činnosti

                      - Komisiu vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ

                      - Komisiu obchodu, služieb, cestovného ruchu, sociálnu a bytovú

                      - Komisiu na ochranu verejného záujmu

B. volí

a) predsedu     - komisie mandátovej a volebnej  Ing. Miroslava Mikulu

                      - komisie návrhovej  Ing. Annu Muchovú

                      - komisie finančnej a správy obecného majetku  Mgr. Martu Božkovú

                      - komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, verejnoprospešných služieb a podnikateľskej činnosti  Ing. Máriu Pavlíkovú

                      - komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ  Vieru Malíkovú

                      - komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu, sociálnu a bytovú Mgr. Evu Bučkovú

                      - komisie na ochranu verejného záujmu  Jána Pomšára

b)  členov         - komisie mandátovej a volebnej  Vieru Malíkovú a Ing. Máriu Pavlíkovú

                       - komisie návrhovej  Mgr. Martu Božkovú  a Mgr. Evu Bučkovú

Hlasovanie: za: Mgr. Marta Božková, Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                 proti: 0 

                 zdržali sa: 0

 

10. Diskusia

- Marcela Bušová požiadala, aby sa návrh rozpočtu obce a záverečný účet obce zverejňoval na internetovej stránke obce

- Ing. Anna Muchová poďakovala za zvolených poslancov občanom za dôveru a spoločne sa budú snažiť spojiť jednotlivé záujmy v prospech obyvateľov obce

- Jana Vidová popriala novozvoleným poslancom veľa síl, pevné nervy, aby nesklamali dôveru občanov

 

11. Záver

Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová                    ..........................................

Overovatelia:   Ing. Miroslav Mikula           ..........................................

                      Mgr. Marta Božková            ..........................................   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Michal Križan

                                                                                                     starosta obce